21 Ekim 2014 Salı

anorganik kimyasallar ithalatcilari

ANORGANİK KİMYASALLAR İTHALATÇI FİRMALARA
 www.ithalatihracat.biz adresinden ücretli olarak satın alabilirsiniz.

Anorganik kimyasallar gümrük tarife istatistik pozisyonu
gtip no Asiklik hidrokarbonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Siklik hidrokarbonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevtürevleri (halojenlenmiş olsun olmasın) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Fenoller ; fenol-alkoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Halkasında üç atom olan epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan mış veya nitrozolanmış türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ; aldehitlerin siklik polimerleri ; paraformaldehit : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanış türevIeri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ; bunların halojenlen miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri ; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri ; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil) ; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Ametallerin diğer anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları ; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Amin gruplu bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Oksijen gruplu amino - bileşikleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri ; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Karboksiamid grublu bileşikler ; karbonikasidin amid fonksiyonlu bileşikleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Nitril gruplu bileşikler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Diğer azot gruplu bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Kükürtlü organik bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Sadece azotlu heterosiklik bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın) ; diğer heterosiklik bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dahil: ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Bitkisel alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş), bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Antibiyotikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Doymuş ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Bütanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hekzan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Heptan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pentan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etilen : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer amaçlar için kullanılanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Propen (propilen) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - -- Diğer amaçlar için kullanılanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 1,3 - Butadien ve izopren ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Terpenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer alkenler (diğer olefinler) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Asetilen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1,2 Butadien ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 3 - Metil - 1,2 - butadien ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer alkinler (diğer asetilenler) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Siklohekzan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pinen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kamfen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dipenten (limonen dahil) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer sikloterpenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Siklohekzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Benzen (benzol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Toluen (toluol) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - o - Ksilen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - m - Ksilen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - p - Ksilen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ksilen izomerleri karışımları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Stiren (vinil benzen) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Etilbenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Kümen (izopropil benzen) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Naftalen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Antrasen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Difenil ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Terfeniller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Difenilmetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metil klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etil klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diklorometan (metilen klorür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kloroform (triklorometan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Karbon tetraklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hekzakloretan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vinil klorür (kloroetilen) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Trikloroetilen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tetrakloroetilen (perkloroetilen) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -Bromometan (metil bromür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -Dibromometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1-Dibromoetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Vinilbromür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - -Etil bromür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Bromoform ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Karbontetraflorür (freon 14) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Flormetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diflormetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Triflormetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Difloretan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1 - trifloretan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,2 - trifloretan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Perfloroetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,2,2 - pentafloretan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Perfloropropan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Perflorobütan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Perflorosiklobütan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Perfloropentan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Dekafloropentan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Perflorohekzan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 1, 1, 1, 3, 3-Pentafluoropropane (HFC-245fa) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğer florlular ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Metil iyodür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Etil iyodür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Metilen iyodür (diiyod metan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İyodoform ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğer iyodlular ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klorodiflorometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diklorotrifloroetanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diklorofloroetanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klorodifloroetanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dikloropentafloropropanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetan : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bromoklorodiflorometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bromotriflorometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dibromotetrafloroetanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Trikloroflorometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diklorodiflorometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Triklorotrifloroetanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diklorotetrafloroetanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kloropentafloroetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer perhalojenlenmiş türevler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Flordiklormetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klorflormetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klorfloretan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metan, etan veya propandan olanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lindan (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - HCH (%99'dan az gama izomer içerenler) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan ; tetrabromsiklooktan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Klorbenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - o-diklorbenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - p-diklorbenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro2,2- bis (p- klorofenil)etan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hekzaklorbenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzil klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzal klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Klor naftalenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - m-diklorbenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Polibromlu difenil ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Monometil-dibromo-difenil metan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Monometil-diklor-difenil metan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Monometil-tetraklor-difenil metan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Polibrominated biphenyls (PBB) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Polichlorinated terphenyls (PCT) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Polichlorinated biphenyls (PCB) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Benzensülfonik asitler ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ksilensülfonik asitler ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metansülfonil klorür (mesil klorür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - p-toluensülfonik asitler ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Nitrobenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dinitrobenzenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Nitrotoluenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2,4 Dinitrotoluen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Nitroksilenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Nitronaftalenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Nitrometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Nitroetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2,4,6 trinitrotoluen (TNT) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dinitronaftalenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 4-Nitrobiphenyl ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Trikloronitrometan (klor pikrin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pentaklornitrobenzen (PCNB) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrozobenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrozotoluenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Klornitrometan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Klornitrobenzenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Klornitrotoluenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrobenzensülfonik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dietilenbenzensülfonik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrotoluensülfonik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dietilnitrotoluensülfonik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dikloretil-3-nitrofenilsülfon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Quintozene ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tecnazene ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metanol (metil alkol) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dökme olanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ambalajlı olanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dökme olanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ambalajlı olanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Propil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - İzopropil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Butan-1-ol (n-butil alkol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer butanoller : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzobütil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sekonder bütil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Oktan - 2- ol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzooktanol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dodekan-1-ol (lauril alkol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Setil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Stearil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum metoksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum etoksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Aluminyum izopropoksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer metal alkoksitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Desil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzodesil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nonil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzononil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pentanol (amil alkol) ve izomerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer doymuş monohidrik alkoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Asiklik terpen alkoller : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Geraniol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nerol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sitronelol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Linalol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Rodinol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fitol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Alil alkol (propenol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metal alkoksitleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etilen glikol (etandiol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Propilen glikol (propan-1,2-diol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bütan - 1,3-diol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bütan-1,4-diol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,4,7,9 - tetrametildec - 5 - yne - 4,7 - diol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metal dialkoksitleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Pentaeritritol (pentaeritrit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Mannitol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - D -glusitol (sorbitol) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gliserol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metal polialkoksitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ksilitol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ethchlorvynol (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,2-bis(bromometil)propandiol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kloralhidrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - - Triklor-tersiyer-bütil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Mentol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza noller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Siklohekzanol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metilsiklohekzanoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dimetilsiklohekzanoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Steroller ve inositoller : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Steroller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - İnositoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Terpin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Terpinhidrat (terpinol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Terpineoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Borneol (borneo kafurusu) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzoborneol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Santalol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Benzil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Feniletil alkol (2-fenil etanol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenilpropil alkol (3-fenil propanol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tarçın alkol (sinnamil alkol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Difenilmetanol (difenilkarbinol, benzhidrol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trifenilmetanol (trifenilkarbinol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenol (hidroksibenzen,fenik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenol tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Krezoller ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Krezoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Krezollerin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri ; bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Oktilfenol ve izomerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Nonilfenol ve izomerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Naftoller ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1 - Naftol (Alfa naftol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Beta naftol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Alfa naftol tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Beta naftol tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ksilenoller ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -Timol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - -Karvakrol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - -Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Rezorsinol ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Rezorsinol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Rezorsinol tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Hidrokinon (kinol) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidrokinon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 4,4' -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pirokatekol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hekzilrezorsinol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Heptilrezorsinol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Floroglisinol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Salisilik alkol (salijenin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pirogallol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dihidroksinaftalenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dihidroksinaftalenlerin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer polifenoller ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Pentaklorofenol (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Bizmut tribromfenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -P-Klor-m-krezol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -o-Klorfenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - m-Klorfenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p-Klorfenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -Klorhidrokinon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dinoseb (ISO) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trinitrofenol (pikrik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Mononitrofenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer dinitro-o-krezoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trinitroksilenoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrozonaftoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrozofenoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dinoterb ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer dinitrofenoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dietil eter (eter) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diizopropil eter ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dibütil eter ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metil tersiyer bütil eter (MTBE) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sineol (okaliptol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diklordietil eter ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro lanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Difenil eter ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pentabromdifenil eter ;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi) benzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1,2 - Bis (2,4,6 - Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril - bütadien stiren (ABS) imaline mahsus] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Anetol (p-propenilanisol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dibenzil eter ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Anisol (metil-fenil eter) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nerolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrofen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietilen glikolünmonobütil eterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2 - (2 - Kloroetoksi) etanol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Anisil alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Trietilen glikol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tetrametilen glikol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Öjenol, izoöjenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gliserin gayakol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Bütil peroksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metil etil keton peroksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dikumil peroksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Oksiran (etilen oksit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - metiloksiran (propilen oksit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Dieldrin (ISO,INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Endrin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metilal ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dimetil asetal ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dietil asetal ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metanal (formaldehit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etanal (asetaldehit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sitral ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sitronelal ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Akrolein (2-propenal) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Krotonaldehit (2-bütenal) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metakrolein (2-metil, 2-propenal) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Benzaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tarçın aldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Alfa-amil-tarçın aldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenilasetaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Safranal ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Siklostraller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Salisilaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Anisaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Hidroksisitronelal ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - - Aldol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - - Glikolaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Aldehitlerin siklik polimerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Trioksan (trioksi metilen) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Paraldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metaldehit (kristal veya toz halinde) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Paraformaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Kloral (triklorasetaldehit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2-Nitrobenzaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Aseton (propanon) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Butanon (metil etil keton) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 5 - Metilhekzan - 2 - one ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diasetil ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Asetilaseton ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Asetonilaseton ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Mezitil oksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Foronlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pisoido iyonon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pisoido metiliyonon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Siklohekzanon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metilsiklohekzanonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - İyononlar ve metil iyononlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Alfa iyonon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Beta iyonon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metil iyononlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenkon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Karvon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Jasmon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Menton ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Siklopentanon (adip keton) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kamfor (kafuru) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Fenilaseton (fenilpropan-2-one) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metil naftil keton ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Asetofenon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 4-İzobütilasetofenon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Benzofenon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1-phenyl-2-propanone ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Keton -alkoller ve keton -aldehitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan ketonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Antrakinon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1,4-Naftokinon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kinon (p-benzokinon) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2-Metilantrakinon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Menadion (2-metil-1,4-naftakinon) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Alfahidroksiantrakinon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kafuru bromür (bromkamfor) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Formik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Formik asitin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amonyum formiat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum formiat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum formiat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Formik asitin esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil, rodinil ve terpenil formiatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metil formiat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etil formiat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Asetik asit (sirke asidi) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ticari asetik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Asetik anhidrit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kobalt asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Magnezyum asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Bakır, kurşun, demir asetatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Aluminyum asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Asetik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vinil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - n -Bütil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dinoseb (ISO) asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Propil asetat ve izopropil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pentil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzopentil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Gliserin asetatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Benzil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Rodinil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Santalil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenil propil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - p-Krezil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenil glikol asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Bornil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Stronelil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Jeranil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İzobornil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Linalil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Nolil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Oktil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Terpenil asetatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzobütil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 2-Etoksietil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Siklohekzil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - 2-Etil hekzil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Ethylidene di acetate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Mono - di - veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Monoklor asetik asit (klorasetik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diklor asetik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Triklor asetik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klor asetik asit sodyum tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Propionik asit tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Propionik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sodyum propionat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kalsiyum propionat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Bütil propionat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1 - İzopropil - 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Butirik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzobutirik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum butirat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etil butirat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Amil butirat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzil butirat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil valeryatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Mantil (mentol) valeryat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Valerik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzovalerik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum valerat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Palmitik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum palmitat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kalsiyum palmitat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Aluminyum palmitat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzopropil palmitat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etil stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzopropil stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Bütil stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Glikol stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Stearik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Stearik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Potasyum stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Magnezyum stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kalsiyum stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Çinko stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Aluminyum stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kurşun stearat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Stearik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Asetil klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Triflor asetik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Florasetil klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kaproik asit (hekzanoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kaprilik asit (oktanoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kaprik asit (dekanoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Miristik asit (tetra dekanik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Araşidik asit (aykosanoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metilbromasetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etilbromasetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Propilbromasetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Butilbromasetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bromo asetik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Akrilik asit ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Akrilik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Akrilik asitin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Akrilik asitin esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metil akrilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etil akrilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Butil akrilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Akrilik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metakrilik asit ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metakrilik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metakrilik asit tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metakrilik asit esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metil metakrilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etil metakrilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Butil metakrilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metakrilik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Oleik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Linoleik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Linolenik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum oleat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum linolenat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Potasyum oleat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Potasyum linolenat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Binapakril (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Undekanoik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Çinko undekonoat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Krotonik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Siklohekzan karboksilik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Siklopentenil asetik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Permetrin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Benzoik asit, tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzoik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum benzoat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzil benzoat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Benzoil peroksit ve benzoil klorür : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Benzoil klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Fenilasetik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenilasetik asitin esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tarçın asiti (sinamik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tarçın asitinin sodyum tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tarçın asitinin potasyum tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Nitro benzoik asitler ve klorürleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klor benzoik asitler ve klorürleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Okzalik asit, tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Okzalik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Amonyum okzalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Potasyum okzalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum okzalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Okzalik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetil okzalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dietil okzalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Okzalik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Adipik asit, tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Adipik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Adipik asitin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Adipik asitin esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sebasik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Azelaik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Azelaik asit tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sebasik asit tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Maleik anhidrit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Malonik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Malonik asit tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dietil malonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Malonik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Maleik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Süksinik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Glutarik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer asiklik polikarboksilik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dimetil ftalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietil ftalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ftalik anhidrit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tereftalik asit ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tereftalik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tereftalik asitin sodyum tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tereftalik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dimetil tereftalat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit; tetra kloroftalik anhidrit; sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - o-Ftalik asit (Ftalik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İzoftalik asit tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tereftalik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğer aromatik polikarboksilik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Laktik asit, tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Laktik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum laktat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum laktat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Laktik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etil laktat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Butil laktat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Laktik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tartarik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tartarik asitin tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Potasyum tartarat (saf) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Potasyum bitartarat (krem tartarat) (saf) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum tartarat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Demir II tartarat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kalsiyum tartarat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tartarik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etil tartarat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tartarik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sitrik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sitrik asitin tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Magnezyum sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Demir sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Potasyum sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sitrik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trietil sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tributil sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sitrik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Glukonik asit, tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glukonik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum glukonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum glukonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Potasyum glukonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glukonik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glukonik asit esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klorobenzilat (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,2 - Bis (hidroksimetil) propiyonik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,2-Difenil-2-hidroksi asetik asit (benzilik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Sodyum fenil glikolat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Kalsiyum fenil glikolat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenil glikolik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenil glikolik asitin esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Malik asit, tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Salisilik asit ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Salisilik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum salisilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Salisilik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - o - Asetilsalisilik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Asetilsalisilik asit sodyum tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Asetilsalisilik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Asetilsalisilik asit esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metil salisilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenil salisilat (salol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum p-hidroksi benzoat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metil p-hidroksi benzoat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etil p-hidroksi benzoat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Propil p-hidroksi benzoat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Gallik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Sodyum gallait ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Bazik bizmut gallat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Gallik asitin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Metil gallat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Propil gallat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Gallik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Krezotik asitler, tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Aldehit gruplu karboksilik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Keton gruplu karboksilik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Keton gruplu karboksilik asit tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etil aseto asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,6-Dimetoksibenzoik asit ; dicamba (ISO) ; sodyum fenoksiasetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Anezik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kalsiyum laktobiyonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kalsiyum galaktaglukonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Misoprostol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Tris (2,3 dibromopropil) fosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tribütil fosfatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Trifenil fosfatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tritolil fosfatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Gliserin fosforik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum gliserin fosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum gliserin fosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - İnozitolhekzafosforik asit (fitik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum inozitolhekzofosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum inozitolhekzofosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum laktofosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tiyofosforik asit esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metilhidrojen sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetil sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dietil sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Gayakol karbonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Dietil karbonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tetraetil ortokarbonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dimetil fosfonat (dimetil fosfit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Trietil fosfit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dietil fosfonat (dietil hidrojenfosfit) (dietil fosfit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Amil nitrit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Amil nitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Trinitrin (çözelti) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Nitronun diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Dietilen glikol dinitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İsosorbit dinitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Nitrogliserin (gliserin trinitrat) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tetranitropenta eritritol (pentrit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Nitrikin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trimetilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metilamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetilamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trimetilamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1,1,3,3 - Tetrametilbütilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietilamin ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2-(N,N-Dietilamino)etil klorür hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2-(N,N-diizopropilamino)etil klorür hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2-(N,N-dimetilamino)etil klorür hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Trietilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Trietilamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Trietilaminin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İzopropilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İzopropilamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İzopropilaminin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetilnitrozoamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Alilizopropilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - HN 3 (tris (2-kloretil) amin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - N, N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer asiklik monoaminler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etilendiamin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etilendiamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etilendiaminin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Hekzametilendiamin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hekzametilendiamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hekzametilendiaminin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Siklohekzilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Siklohekzildimetilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Siklohex - 1,3 - ylenediamin (1,3 - diaminosiklohekzan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Propylhexedrine ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Anilin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Anilin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Anilin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Anilinin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Anilin türevleri ve bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kloranilinler (o-m-p) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dikloranilinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trinitroanilinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tetranitroanilinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrozoanilin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metiltrinitrofenilnitramin (tetril) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p- Asetilaminobenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N-Metilanilin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N,N-Dimetilanilin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Toluidinler ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Toluidin (m-p) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Toluidin (o) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Toluidin (m-p) hidroklorürleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Toluidin (o) hidroklorürleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Difenilamin ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Difenilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hekzanitrodifenilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Difenilamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin) ve bunların türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1- Naftilamin (alfa -naftilamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1- Naftilamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1- Naftilaminin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2- Naftilamin (beta -naftilamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2- Naftilaminin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN) ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amfetamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amfetamin sülfat (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Benzfetamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Deksamfetamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etilamfetamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenkamfamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lefetamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Mefenoreks (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fentermin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Levamfetamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ksilidinler ve türevleri ; bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - DOB (Brolamfetamin) (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenfluramine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dexfenfluramine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer aromatik monoaminler ve türevleri ; bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - m - Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta olup ; Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su, ; 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve ; 450 mg/kg veya daha az p - fenilendiamin içeren) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diaminotoluenler ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitrozalanmış türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N-N-dimetil-p-fenilendiamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N,N-dietil-3,4-toluendiamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer N-alkilfenilendiaminler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer N-alkiltoluendiaminler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - m- Fenilenbis (metilamin) ; 2,2'- Dikloro-4,4'-metilendianilin ; 4,4'- Bi-o-toluidin ; 1,8- Naftilendiamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer aromatik poliaminler,türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Monoetanolamin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Monoetanolamin (etanolamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Monoetanolamin hidroklorürü ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Monoetanolaminin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dietanolamin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietanolamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietanolamin hidroklorürü ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietanolaminin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Trietanolamin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Trietanolamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Trietanolaminin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dekstropropoksifen(INN) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dekstropropoksifen(INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dekstropropoksifenin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - N-Etildietanolamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2-(N,N-Diizopropilamino)ethanol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tetrametil-diaminobenzhidrol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tetraetil-diaminobenzhidrol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Prapanolamin (aminoprapanol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ariletanolaminler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Bornaprin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Siklopentolat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Siklopentolat hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -Anizidinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dianizidinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenetidinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - -Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Aminofenoller (o-m-p) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Amino krozoller (o-m-p) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN) ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amfepramon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metadon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Normetadon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Aminobenzaldehit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Cathinone (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metcathinone (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ketamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Lizin ve esterleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lizin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lizin monohidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lizin dihidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum lizinat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lizinin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lizin esterleri ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Glutamik asit ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glutamik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glutamik asit hidroklorürü ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Monosodyum glutamat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum glutamat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer sodyum glutamatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glutamik asidin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Antranilik asit ve bunun tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tilidin (INN) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tilidin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tilidinin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Beta-alanin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Glisin (aminoasetikasit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Prokain baz (p-aminobenzoil dietilamino etanol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Prokain hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Sarkozin, sarkozin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Alanin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenil alanin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Valin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Lösin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Triptofan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Aspartik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Potasyum aspartat (aspara K) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Demir II aspartat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Kalsiyum aspartat (kalsiretart) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenil glisin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - p-Aminobenzoik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - p-Aminobenzoik asitin diğer esterleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - p-Aminobenzoik asit tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - m-Aminobenzoik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Pregabalin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Gabapentin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - p-Aminosalisilik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tirosin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Serin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Serin fosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fluoxetin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tramadol hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Kolin ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Lesitin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer fosfoaminolipidler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tetrametilamonyum formiyat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Betain ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Betain hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Betainin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür, C.T.A.B) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Meprobamat (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Asetamid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Asparajin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Asparajin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Laurilamid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Laurikasit dietanol amidi ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etilkarbamat (üretan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Glutamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer üretanlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer asiklik amidler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Üreinler ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - İzoproturon (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - p-etoksifenilüre (dulsin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dietildifenilüre (sentralit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Etinamat (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Lidokain (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Parasetamol (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Asetanilid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Metil asetanilid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Etil asetanilid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid,fenasetin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenilasetamid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - p-Asetimidazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Lidokain hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Neostigmin bromür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Neostigmin metil sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Profam ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Neotam ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - N-acetyl antranilik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sakkarin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sakkarin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sakkarinin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - -Glutetimit (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 3,3',4,4',5,5',6,6' -Oktabrom -N,N' -etilen diftalimid ; N,N' - etilenbis (4,5 - dibromhekzahidro - 3,6 -metanoftalimid) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Süksinimid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N-Klor süksinimid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ftalimid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Procymidone ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer imidler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klordimeform (IS0) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - -Guanidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Guanidin nitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Guanidin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - -Guanidinin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - -Difenilguanidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - -o-Tolil diguanidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Nitroguanidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metformin (dimetilbiguanidin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Akrilonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Disiyandiamit (1 -sianaguanidin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Fenproporeks (INN) ve tuzları ; methadone (INN) ara ürün (4-cyano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Fenproporeks (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metadon (INN) ara ürün (4-siyano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan veya 2-dimetilamin-4,4-difenil-4 siyanobutan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - İzoftalonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Asetonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Benzonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenilsiyonamid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Naftonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Nitrofenilasetonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidroksifenilasetonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - İminodiasetonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Verapamil hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Cyhalothrine ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenvalerat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - İsoaminil sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Diazo, azo ve azoksi bileşikleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diazoaminobenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - p-Diazobenzen sülfonik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diazosalisik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - N-Metil-diazoaminobenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğer diazo bileşikleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Azobenzen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Azotoluen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - 2,2'-Dimetil 2,2'-azodipropionitril (AIBN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Aminoazobenzensülfonik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğer azo bileşikleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Azoksi bileşikleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - N,N - Bis (2 - metoksietil) hidroksilamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenilhidrazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Nitrofenil hidrazinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidrazinin diğer organik türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dimetilglioksim ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Difenilkarbazit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidroksilaminin diğer organik türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - İzosiyanatlar : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenilizosiyanat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hekzametilen diizosiyanat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer izosiyanatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - İzonitreller (karbilaminler) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Karboksilik asit azidleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sodyum siklamad ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kalsiyum siklamad ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic dihalides ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Siklamik Asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - İsoaminil siklamat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tiyokarbamatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Çinkodibutilditiyokarbamat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ferbam ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer ditiyokarbamatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Tiyouram mono -, di- veya -tetrasülfürler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tetraetiltiyouram disülfür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Methionin : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Methionin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Kaptafol (ISO) ve metahamidofos (IS0) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sistein ve sistin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sistein ve sistinin türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tiyodiglikol (INN) (2,2' -tiyodietanol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2,2'-Tiodietil bis [3 - (3,5 - di - tert - butil - 4 - hidroksifenil) propiyonat] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 4 - Metil - 2,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin ve 2 - metil - 4,6 - bis (metiltio) - m - fenilendiamin içeren izomer karışımları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2-(N,N-Dietilamino)etantiyol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tiosemikarbazidin organik türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiyoüre ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Difenil tiyoüre ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Di-o-toliltiyoüre ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetil sülfür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Difenil sülfür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiyoanilin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2-Kloretil klormetil sülfür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Bis (2-kloretiltiyo) metan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metil merkaptan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etil merkaptan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiyofenoller ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenil izotiyosiyanat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Alil izotiyosiyanat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiyoaldehidler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiyoketonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiyoasitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetil sülfoksit ve sülfonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sülfinik asitler ve sülfonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Bis (2-kloretiltiyometil) eter ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - ?-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Diğer organo-inorganik bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Tributiltin bileşikleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dimetil metil fosfanat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dimetil propilfosfonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dietil etilfosfonat (Fosfonik asit etil-dietil ester) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Çoğunlukla metilfosfonik asit ve (aminoiminometil) ure karışımlarından oluşanlar (50 :50 oranında) [Fosfonik asit, (aminoiminometil) üre-metil-bileşiği (1 :1)] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Arsenikli organik bileşikler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Demir karbonil ve nikel karbonil ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Trifenilfosfit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tris asiridinil fosfor oksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - DBB (Di-?-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fentin asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fentin hidroksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Triorganostannic bileşikler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fosfonik asit, metil-poliglikol ester ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tetrahidrofuran ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 2 - furaldehit (furfuraldehit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Furfuril alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tetrahidrofurfuril alkol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sukraloz ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Laktonlar : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Fenolftalein; 1 - Hidroksi - 4 - [ 1 - (4 - hidroksi-3 -metoksikarbonil -1- naftil) -3- oxo - 1H, 3H - benzo (de) isochromen - 1 - yl ] - 6 - octadecyloxy - 2 - naftoik asit; 3'- Kloro -6'-siklohekzilaminospiro [izobenzofuran -1 (3H), 9'- ksanten] - 3-one; Metil - 6 - dokosiloksi - 1 - hidroksi - 4 - [1 - 4 - (hidroksi - 3 - metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto (1,8-cd) piran-1-yl] naftalin-2- karboksilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gamma-bütirolaktan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Santonin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nonalakton ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzoaskorbikasit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ambredtolit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kumarin, metilkumarinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etilkumarinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer laktonlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - İzosafrol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Piperonal ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Safrol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Halkasında dört atomu olan epoksitler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piperonolik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piperonil bütoksit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1,3 Dioksan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1,4 Dioksan (dietilendioksit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1,3 Dioksalan ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer halkalı eterler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - N-methyl-1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Fenazon(antiprin) ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Propifenazon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenazon (antiprin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenilbutazon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1-Fenil-3-pirazolidon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Hidantoin ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidantoin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidantoinin türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pentalamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tolazolin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Lisidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ornidazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Etomidat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Piridin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piridin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piridin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piridinin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Piperidin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piperidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piperidinin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphnidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN)(PCP), phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN), propiram (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Alfentanil (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Anileridine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bezitramide (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Bromazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Difenoxin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Difenoxylate (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dipipanone (INN ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fentanyl (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ketobemidone (INN), ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Methylphnidate (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pentazocine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pethidine (INN), ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pethidine (INN) ara ürün A ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Phencyclidine (INN)(PCP), ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Phenoperidine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pipradol (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piritramide (INN), ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Propiram (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Trimeperidine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İproniazit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ketobemidon hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pridostigmin bromür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,3,5,6 - Tetrakloropridin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 3,6 - Dikloropridin -2 - karboksilik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2 - Hidroksietilamonyum - 3,6 - dikloropridin -2 - karboksilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2 - Bütoksietil (3,5,6 - trikloro -2 - pridiloksi) asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 3,5 - Dikloro - 2,4,6 - trifloropridin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Floroksipir (ISO), metil ester ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 4 - Metilpridin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 3-Pikolin (metilpiridin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Lutidinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nikotinik asit dietilamit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Mezoinozidol hekzonikotinad ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tenaldin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 3-Quinüklidinil benzilat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Quinüklidin-3-ol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperidin türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tropikamid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Levorfanol (INN) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Levorfanol (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Levorfanolun tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diiyodhidroksi -8- kinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İyodklorhidrokin (5-klor-8-hidroksi-7-iyodkinolin-) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kinolinin diğer halojen türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kinolinin karboksilik asit türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dekstrometorfan (INN) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Kinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzokinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metilkinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzobutilkinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - İzopropilkinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tetrametilhidrokinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenilkinolin karboksilik asit (fenilçinçinonikasit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Oktaverin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 6,7-dimetoksi-1-(3,4,5-trietoksifenil) izokinolin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital(INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital(INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) ve vinilbital (INN) ; bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenobarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenobarbital sodyum tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fenobarbitalin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Barbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Barbitalin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Butabarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pentobarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Amobarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Siklobarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metilfenobarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sekbutabarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sekobarbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vinilbital (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Butalbital(INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Zopiklon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Mephobarbital (Prominal) (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Methobarbital (Metil amino) (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Proxibarbal (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Thiopental Na (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Loprazolam(INN), meklokualon(INN), metakualon (INN) ve zipeprol(INN) ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Loprazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Zipeprol (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Meklokualon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metakualon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diazinon (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 1,4 - Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin (dietilendiamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin hekzahidrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin fosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin adipat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin sitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin kalsiyum edatat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazin tartarat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 1-Amino-4-metilpiperazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2,5-Dimetil piperazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - BZP (1-benzylpiperazine) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperazinin diğer tuz ve türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Siprofloksasin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pyrazophos ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Melamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hekzojen (trimetilentrinitramin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Atrazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Propazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Simazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Metanamin (INN) (hekzametilentetramin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Siyanitrik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Epsilon -kaprolaktam (6 -hekzanelaktam) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Klobazam(INN) ve metiprilon (INN) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Klobazam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metiprilon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer laktamlar : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - İzatin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2-Hidroksikinolin (karbostiril) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer laktamlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Alprazolam(INN), camazepam(INN),klordiazepoksit (INN) klonezepam(INN),klorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN),estazolam (INN), etil loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam(INN),flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam(INN), nimetazepam(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), okzazepam (INN), pinazepam(INN), prazepam(INN), provaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) ve triazolam (INN); bunların tuzları: ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Klordiazepoksit (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Alprazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Camazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Clonazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Clorazepate (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Delorazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Estazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ethylloflozepate (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Fluduazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Flunitrazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Flurazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Halazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Lorazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Lormetazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Mazindol (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Medazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Midazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nimetazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pinazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Prazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pyrovalerone (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Temazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tetrazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Triazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nitrazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nordazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Oxazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İndol ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Skatol ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Azepetin ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Fenindamin ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İmipramin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - 2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Monoazepinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diazepinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Buspiron (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - WY 3185 (Okzazepam intermedia) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - WY 4088 (Propozepam intermedia) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İndolasetik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - İndolbutirik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Akridin ve türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Karbazol ve türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Azosinler (doymuş olsun olmasın) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Trihexyphenidyl (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tenocyclidine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Biperiden (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Chloramino Ketone ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Delta 9-Tetra hydrocannabinol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Rolicyclidine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Etrytamine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Zolpidem tartrate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Azinphos-ethyl ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Chlorfenapyr ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Maleic hidrazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tris-aziridinyl-phosphinoxide ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Benzidamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Benzidamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ultraseptil ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sibazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - 4-Tiazolin (dihidrotiazol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Di (benzotiazol -2 -il) disülfür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Merkaptobenzotiazol (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tietilperazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tioridazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tioridazin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Aminorex(INN), brotizolam (INN), clotizepam(INN), cloxazolam(INN), dextromoramide(INN), haloxazolam(INN), ketazolam(INN), mesocarb(INN), oxazolam(INN), pemoline(INN), phendimetrazine(INN) ve sufentanil(INN) ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Aminorex (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Brotizolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Clotiazepam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Cloxazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dextromoramide (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Haloxazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ketazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Mesocarb (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Oxazolam (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pemoline (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Phendimetrazine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sufentanil (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Klorprotiksen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tenalidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tenalidin tartaratları ve maleatları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Sültonlar ve sültamlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Tiofen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Monotinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Nükleik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Nitrofurazon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Morfolin propiyonitril ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tiyokonazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H) '-one2,2-dioksit potasyum tuzu) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Chlozolinate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Aspartam Asesülfam Tuzu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Tianeptine ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Sülfonamidler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto [1,8-cd]piran-1-yl}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid ; metosulam (ISO) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sülfodiazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sülfatiazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - o-Toluen sülfonamid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - p-Sülfamilbenzamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - p-Aminobenzensülfonamid ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sülfopirin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sülfomerazin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sodyum sülfadimiden ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sulfametoksazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sülfizokzazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Asetilsülfizokzazol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vitamin A ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin A ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin A asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin A propiyonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin A palmitat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin A asit (retinoik asit) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin A 'nın diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vitamin B1 ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tiyamin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tiyamin mononitrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 1'in diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vitamin B2 ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Riboflavin 5'-ortofosforik esteri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Riboflavin 5'-ortofosfat esterinin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 2'nin diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - D - veya DL -Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini) ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - D-veya DL-Pantotenik asit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum pantotanat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum pantotanat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 3 veya B 5'in diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vitamin B 6 ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piridoksin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 6'nın diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vitamin B 12 ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidroksi kobalamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin B 12'nin diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vitamin C ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sodyum askorbat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kalsiyum askorbat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin C'nin diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Vitamin E ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin E (tokoferol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tokoferil asetat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Disodyum tokoferil fosfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Vitamin E'nin diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer vitaminler ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin B 9'un türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin H (biyotin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin H'nin türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin K (fitomenadion (INN)) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin K'nın türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin PP (nikotinamit (INN)) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Nikotinik asit (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin PP'nin diğer türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ] ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin D'nin türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Vitamin A+D3 ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğer vitaminler ve türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri (tabii konsantreler dahil) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Provitaminler (karışık olmayanlar) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğer tabii konsantreler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri , ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - -Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - -Ensülin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ensülin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ensülin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hipofiz ön lobu hormonları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hipofiz arka lobu hormonları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve prednizolon (dehidrohidrokortizon) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kortizon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hidrokortizon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Prednizon (dehidrokortizon) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Prednizolon (dehidrohidrokortizon) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ostrojenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Projestojenler (Over hormonlar) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Adrenal hormonları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Testiküler hormonları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Rutosid (rutin) ve türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Rutosid (rutin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Rutosid türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dijitoksin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Saponinler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Strofantin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Arbutin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Amigdalin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Steviosit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Haşhaş sapı konsantreleri; buprenorfin(INN), kodein, dihidrokodein(INN), etil morfin, etorfin(INN), eroin, hidrokodon (INN) hidromorfin(INN), morfin, nikomorfin(INN), oksikodon(INN), oksimorfon(INN), folkodin (INN), tebakon(INN) ve tebain; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Haşhaş sapı konsantreleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Morfin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diasetil morfin (eroin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etil morfin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kodein ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Tebain ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Buprenorphine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dihydrokodeine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Etorphine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hydrocodone (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Hydromorphone (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Nicomorphine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Oxycodone(INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Oxymorphone (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pholcodine (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Thebacon (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Morfin sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Morfin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Narsein ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Narkotin (noskapin (INN)) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Papaverin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Apomorfin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Oripavine ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri : bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kinin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Kinin sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Barbiturate de kinidin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Kafein ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kafein ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kafein tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Efedrin ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Efedrin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Efedrin hidroklorür ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Efedrinin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Pseudoefedrin (INN) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pseudoefedrin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Pseudoefedrinin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - -Kathin (INN) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Katin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Katinin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Norephedrine ve bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metilefedrin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Metanfetamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Barbexaclon ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Fenetilin (INN) ve tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenetilin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Fenetilinin tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Teofilin ve aminofilin ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Dimenhidrinat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ergometrin (INN) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Ergotamin (INN) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Liserjik asit ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ergokristin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ergotoksin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN), metamfetamin racemate ; bunların tuzları, esterleri ve diğer türevleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ham kokain ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Ekgonin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Levometanfetamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Metafetamin (INN) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Metafetamin racemate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Teobramin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Piperin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Atropin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Homatropin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Pilokarpin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hiyosiyamin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Ezerin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Hiyosin (skopolamin) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Rezerpin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Teobromin türevleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Psilocybine ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Psicain Neu ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç) ; şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç) : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Ramnoz, rafinoz, mannoz ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Maltilol ((?)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Laktilol ((4-O-?-D-Galaktopiranozil-D-glusitol) ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - İzomalt ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri ;
bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amoksilin trihydrate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amoksilin anhydrous ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amoksilin sodium ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Amoksilinin diğer tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ampisilin trihydrate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ampisilin anhydrous ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ampisilin sodium ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Steril ampisilin sodium ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Azidocillin sodium ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Piperacillin monohydrate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Indanyl carbenicillin sodium ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sultamycillin tosylat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Sultamycillin base ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Streptomisinler ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Tetrasiklinler ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tetrasiklin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tetrasiklin HCI ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tetrasiklin phosphate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Oxytetrasiklin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Oxytetrasiklin HCI ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Chlortetrasiklin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Chlortetrasiklin HCI ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Kloramfenikol ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kloramfenikol ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kloramfenikol palmitat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kloramfenikol pentatonat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Erithromisin ve türevleri ; bunların tuzları : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Erithromisin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Erithromisin estolate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Erithromisin ethyl succinate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Erithromisin stearate ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğerleri : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Tirotrisin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Basitrasin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Neomisin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Polimiksin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kanomisin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Viomisin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sikloserin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Kolimisin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Groseofülvin ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gentamisin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gentamisin sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Gentamisin'in diğer türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Linkomisin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Linkomisin HCI ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Linkomisin'in diğer türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Rifampisin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Rifampisin'in türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sefradin ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sefradin monohidrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sefaleksin monohidrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sefradoksil monohidrat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Sefuroksim aksetil ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğer sefalosporinler ve türevleri ;bunların tuzları ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Netilmisin sülfat ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - - Diğerleri ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no Diğer organik bileşikler : ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Keten ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Difenilketen ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğer ketenler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Bakır asetoarsenit ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
gtip no - Diğer organik bileşikler ithalatçıları, ithalat ihracat firmaları
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *