20 Haziran 2015 Cumartesi

Azərbaycan əlavə dəyər vergisi

Azərbaycan Respublikasınıərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan digər malların siyahısı


XİF ƏN-in kodu Mal mövqelərinin adları
Qrup 01-dən
0101 10 100 0 -- safqanlı cins atlar
0102 10    - safqanlı cins heyvanlar
0103 10 000 0 - safqanlı cins donuzlar
0104 10 100 0 -- safqanlı cins qoyunlar
0104 20 100 0 -- safqanlı cins keçilər
Qrup 10-dan
1001        Buğda və meslin
Qrup 11-dən
110100 Buğda unu və ya buğda-çovdar unu
Qrup 19-dan
1901 10 000 0 Uşaq qidası, pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş
Qrup 26-dan
2606 00 000 0 Alüminium filizləri və konsentratları
Qrup 27-dən
2716 00 000 0 Elektrik enerjisi
Qrup 30-dan Əczaçılıq məhsulları (3005, 3006 40 000 0, 3006 50 000 0 mal mövqeləri istisna olmaqla)
Qrup 31 Gübrələr
Qrup 36 Fişənglər, siqnal raketləri, yağış raketləri, dumana qarşı siqnal və digər pirotexnika məmulatları – hərbi məqsədlər ьзьn
Qrup 38-dən
3824 90 640 1 Hemodializdə istifadə olunan qarışıq tərkiblər
Qrup 48-dən
4801 00 000 0 Qəzet kağızı, rulonlarda və ya vərəq şəklində
Qrup 49-dan
4901 və 4902 Зap olunmuş kitab, qəzet və jurnallar
4907 00 Poçt markaları, dövlət rüsumu markaları və analoji markalar, vaxtlı (ödənilməmiş), nəzərdə tutulduğu ölkədə cari və ya yeni buraxılışı olan və qəbul nominal qiymətli və ya qiymətli olacaq markalar; gerbli kağızlar; çek kitabçaları; banknotlar; aksiyalar
Qrup 84-dən
8421 29 000 2 hemodializdə istifadə olunan filtrlər
Qrup 85-dən
8502 31 900 0 Külək enerjili elektrik qurğuları
Qrup 87-dən
8713 Əlil arabaları, mühərrik və ya başqa hərəkət mexanizmləri ilə təchiz olunmuş və ya olunmamış
Qrup 90-dan
9021 31 000 0 süni oynaqlar
9021 39 900 0 digərləri
9021 40 000 0 eşitmə aparatları, hissə və ləvazimatlarından başqa
9021 90 100 0 eşitmə aparatlarının hissə və ləvazimatları
9021 90 900 0 digərləri

Qrup 93-dən
9301 Hərbi silah növləri (revolver, tapanзa və 9307 mal mövqeyindəki silahlardan başqa)
9302 00 revolver və tapanзa (9303 və 9304 mal mövqelərində təsnif edilənlərdən başqa)
9305 9301-9304 mal mövqelərində təsnif edilən məmulatların hissə və ləvazimatları
9306 Bombalar, qumbaralar, torpedalar, minalar, raketlər və döyüş aparılması üçün analoji hissələr və onların hissələri, patronlar, digər döyüş sursatları, mərmilər və onların hissələri, patronlar üçün qırmalar, sıxılar daxil edilməklə
                     Azərbaycan Respublikası Nazirlər  
                     Kabinetinin 2005-ci il  31 yanvar  
              tarixli 11 nцmrəli qərarı ilə
             təsdiq edilmişdir

Lizinq mьqaviləsinin obyekti olan qanunvericiliklə mьəyyənləşdirilmiş təsnifat ьzrə əsas vəsaitə aid, idxal zamanı əlavə dəyər vergisindən azad olunan daşınar əşyaların xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturu ьzrə siyahısı

XİF ƏN-in
kodu Mal  mцvqelərinin adları
1 2
8424 81 -- kənd təsərrüfatı və bağçılıq ьзьn:
8424 81 100 0 --- suvarma qurğuları
  --- digərləri:
8424 81 300 0 ---- daşınan qurğular
  ---- digərləri:
8424 81 910 0 ----- traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək ьзьn nəzərdə tutulmuş tozpaylayan və səpələyən qurğular
8424 81 990 0 ----- digərləri
8428 20 300 0 --- xьsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə ьзьn     nəzərdə tutulmuş pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər
8428 90 710 0 ----- kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq ьзьn hazırlanmış yьkləyici qurğular
8429 Buldozerlər, dцnməz və dцnər kavahınlarla, qreyderlər və planirovşiklər, skreperlər, mexaniki kьrəklər, ekskavatorlar, birзalovlu yьkləyicilər, toxaclayıcı və yolbasan maşınlar, цzьgedən:
  - buldozerlər, dцnməz və dцnər kavahınlarla:
8429 11 00 -- tırtıllı:
8429 11 001 0 --- gьcь 250 a.g (at gьcь)-dən зox
8429 11 002 0 --- gьcь 400 a.g. və зox, -500 C və aşağı hava temperaturlarında işləmək ьзьn nəzərdə tutulan
8429 11 009 0 --- digərləri
8429 19 000 0 -- digərləri
8429 20 00 - qreyderlər və planirovşiklər:
1 2
8429 20 001 0 -- qreyderlər, gьcь 350 a.g. və зox
8429 20 009 0 -- digərləri
8429 30 000 0 - skreperlər
8429 40 900 0 -- toxaclayıcı maşınlar
  - mexaniki kьrəklər, ekskavatorlar və birзalovlu yьkləyicilər:
8429 51 -- frontal birзalovlu yьkləyicilər:
8429 51 100 0 --- yeraltı işlər ьзьn xьsusi hazırlanmış yьkləyicilər
  --- digərləri:
8429 51 910 0 ---- birзalovlu tırtıllı yьkləyicilər
8429 51 990 0 ---- digərləri
8429 52 -- tamdцnər maşınlar:
8429 52 100 0 --- tırtıllı ekskavatorlar
8429 52 900 0 --- digərləri
8429 59 000 0 -- digərləri
8432 Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi ьзьn; qazon və ya idman meydançaları ьзьn katoklar:
8432 10 - kotanlar:
8432 10 100 0 -- gavahınlı
8432 10 900 0 -- digərləri
  - dırmıqlar, kətmənlər, kultivatorlar, alaqaparan, kərkilər:
8432 21 000 0 -- diskli dırmıqlar
8432 29 -- digərləri:
8432 29 100 0 --- kətmənlər və kultivatorlar
8432 29 300 0 --- dırmıqlar
8432 29 500 0 --- torpaq frezləri
8432 29 900 0 --- digərləri
8432 30 - toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar:
-- toxumsəpən:

1 2
8432 30 110 0 --- mərkəzi цtьrьcьsь olan dəqiq səpin aparan toxumsəpən
8432 30 190 0 --- digərləri
8432 30 900 0 -- əkən və şitilbasdıran maşınlar
8432 40 - ьzvi və mineral gьbrə səpələyiciləri və paylayıcıları:
8432 40 100 0 -- mineral və ya kimyəvi gьbrələrin paylanması ьзьn
8432 40 900 0 -- digərləri
8432 80 000 0 - digər maşın
8432 90 000 0 - hissələri
8433 Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya dцyьlməsi ьзьn maşın və ya mexanizmlər, presləyici-toplayıcılar, saman və quru otları kiplər formasında qablaşdırmaq ьзьn preslər daxil olmaqla; otbiзənlər və qazonbiзənlər;  8437 mal mцvqeyində gцstərilənlərdən başqa, yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, sortlaşdırılması və ya çıxdaş edilməsi ьзьn maşınlar:

- qazonlar, parklar və ya idman meydançaları ьзьn otkəsən maşınlar:
8433 11 -- motorlu, horizontal səth ьzərində fırlanan kəsici hissə ilə:
8433 11 100 0 --- elektriklə işləyən
  --- digərləri:
  ---- цzьgedən:
8433 11 510 0 ----- oturacaqlı
8433 11 590 0 ----- digərləri
8433 11 900 0 ---- digərləri
8433 19 -- digərləri:
  --- mьhərrikli:
8433 19 100 0 ---- elektriklə işləyən
---- digərləri:
  ----- цzьgedən:

1 2
8433 19 510 0 ------ oturacaqlı
8433 19 590 0 ------ digərləri
8433 19 700 0 ----- digərləri
8433 19 900 0 --- mьhərriksiz
8433 20 - otbiзənlər, traktorlara bərkidilənlər daxil olmaqla, digərləri:
8433 20 100 0 -- mьhərriklə
  -- digərləri:
  --- traktor ьзьn, asma və ya yedəkli:
8433 20 510 0 ---- horizontal səth ьzərində fırlanan kəsici hissə ilə
8433 20 590 0 ---- digərləri
8433 20 900 0 --- digərləri
8433 30 - kьləş tədarьkь ьзьn digər maşınlar:
8433 30 100 0 -- otзevirən, yan dırmıqları və samanqarışdıranlar
8433 30 900 0 -- digərləri
8433 40 - kьləş və samandan kipbağlayan preslər, presləyici-yığıcılar daxil olmaqla:
8433 40 100 0 -- presləyici-yığıcılar
8433 40 900 0 -- digərləri
  - məhsul yığımı ьзьn digər maşınlar; taxıldöyən maşın və mexanizmlər:
8433 51 000 0 -- taxılyığan kombaynlar
8433 52 000 0 -- digər taxıldöyən maşın və mexanizmlər
8433 53 -- kцklərin və ya meyvəkцklьlərin yığılması ьзьn  maşınlar:
8433 53 100 0 --- kartofqazıyan və kartofyığan maşınlar
8433 53 300 0 --- çuğundurun tağını kəsən maşınlar və çuğunduryığan maşınlar
8433 53 900 0 --- digərləri
8433 59 -- digərləri:
  --- silosyığan kombaynlar:
8433 59 110 0 ---- цzьgedən

1 2
8433 59 190 0 ---- digərləri
8433 59 300 0 --- üzümyığan kombaynlar
8433 59 800 0 --- digərləri
8433 60 000 0 - yumurta, meyvə və ya başqa kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi ьзьn maşınlar
8433 90 000 0 - hissələri
8434 Sağıcı qurğu və aparatları, sьdьn emalı və təkrar emalı ьзьn avadanlıqlar:
8434 10 000 0 - sağıcı qurğu və aparatları
8434 20 000 0 - sьdьn emalı və təkrar emalı ьзьn avadanlıqlar
8434 90 000 0 - hissələri
8435 Preslər, xırdalayıcılar və şərabçılıq, sidr, meyvə şirələri və digər iзkilərin istehsalı ьзьn analoji maşınlar:
8435 10 000 0 - avadanlıqlar
8435 90 000 0 - hissələr
8436 Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq ьзьn avadanlıqlar, toxumların yetişdirilməsi ьзьn avadanlıqlar daxil edilməklə, mexaniki və ya qızdırıcı qurğularla, digərləri; quşçuluq ьзьn inkubatorlar və bruderlər:
8436 10 000 0 - heyvan yemi hazırlanması ьзьn maşın və mexanizmlər
  - quşçuluq ьзьn avadanlıqlar; inkubatorlar və bruderlər:
8436 21 000 0 -- inkubatorlar və bruderlər
8436 29 000 0 -- digərləri
8436 80 - digər avadanlıqlar:
8436 80 100 0 -- meşə təsərrüfatı ьзьn maşın və avadanlıqlar
  -- digərləri:
8436 80 910 0 --- avtomişarlar
8436 80 990 0 --- digərləri
  - hissələr:

1 2
8436 91 000 0 -- quşçuluq və ya inkubatorlar və bruderlər ьзьn avadanlıqlar
8436 99 000 0 digərləri
8437 Toxum, taxıl və paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi ьзьn maşınlar; unьyьtmə sənayesi ьзьn avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı ьзьn avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa:
8437 10 000 0 - toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi ьзьn maşınlar
8437 80 000 0 - digər avadanlıqlar
8437 90 000 0 - hissələri
8438 Bu qrupun başqa yerində adı зəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya iзkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması ьзьn avadanlıqlar, heyvan və ya buxarlanmayan bitki mənşəli yağ və ya piylərin  ekstraksiyası və ya hazırlanması ьзьn olan avadanlıqlardan başqa:
8438 10 - зцrək-bulka məmulatları, makaron, spagetti və ya analoji məmulatların hazırlanması ьзьn avadanlıqlar:
8438 10 100 0 -- зцrək-bulka məmulatlarının istehsalı ьзьn avadanlıqlar
8438 10 900 0 -- makaron, spagetti və ya analoji məhsulların istehsalı ьзьn avadanlıqlar
8438 20 000 0 - qənnadı sənayesi, kakao tozu və ya şokolad istehsalı ьзьn avadanlıqlar
8438 30 000 0 - şəkər sənayesi ьзьn avadanlıqlar
8438 40 000 0 - pivəbişirmə sənayesi ьзьn avadanlıqlar
8438 50 000 0 - ət və quş emalı ьзьn avadanlıqlar
8438 60 000 0 - meyvə, qoz-fındıq və ya tərəvəz emalı ьзьn avadanlıqlar
8438 80 - digər avadanlıqlar:
8438 80 100 0 -- зay və kofe emalı ьзьn
  -- digərləri:
8438 80 910 0 --- iзki hazırlanması və ya istehsalı ьзьn
8438 80 990 0 --- digərləri

1 2
8438 90 000 0 - hissələr
8701 Traktorlar (8709 mal mцvqeyindəki traktorlardan başqa):
8701 10 000 0 - yanaşı gedən sьrьcь tərəfindən idarə olunan traktorlar
8701 20 - yarımqoşqular ьзьn təkərli traktorlar:
8701 20 10 -- təzələri:
8701 20 101 0 --- yəhərli dartıcılar
8701 20 109 0 --- digərləri
8701 20 90 -- istismar olunmuş:
8701 20 901 0 --- yəhərli dartıcılar
8701 20 909 0 --- digərləri
8701 30 - tırtıllı traktorlar:
8701 30 100 0 -- xizək trasları (yolları) зəkmək ьзьn
8701 30 900 0 -- digərləri
8701 90 - digərləri:
-- kənd təsərrüfatı işləri ьзьn traktorlar (yanaşı gedən sьrьcь tərəfindən idarə olunan traktorlardan başqa) və meşə təsərrüfatı ьзьn traktorlar, təkərli :
  --- təzələri, mьhərriklərinin gьcь:
8701 90 110 0 ---- 18 kVt-dan зox olmayan
8701 90 200 0 ---- 18 kVt-dan yuxarı, lakin 37 kVt-dan зox olmayan
8701 90 250 0 ---- 37 kVt-dan yuxarı, lakin 59 kVt-dan зox olmayan
8701 90 310 0 ---- 59 kVt-dan yuxarı, lakin 75 kVt-dan зox olmayan
8701 90 350 0 ---- 75 kVt-dan yuxarı, lakin 90 kVt-dan зox olmayan
8701 90 390 0 ---- 90 kVt-dan yuxarı
8701 90 500 0 --- istismar olunmuş
8701 90 900 0 -- digərləri

    Azərbaycan Respublikası Nazirlər                                                                                     Kabinetinin 2005-ci il  31 yanvar
tarixli 11 nцmrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin
qьvvədən  düşmüş  bəzi qərarlarının
S İ Y A H I S I

1. «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarı (4-cь bəndi istisna olunmaqla).
2. «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 25 may tarixli 101 nцmrəli qərarı.
3. «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 14 yanvar tarixli 6 nцmrəli qərarı.
4. «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 12 iyun tarixli 95 nцmrəli qərarı.
5. «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarına əlavə edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cь il 15 yanvar tarixli 6 nцmrəli qərarı.
6. «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı»na dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cь il 4 dekabr tarixli 155 nцmrəli qərarı.
7. «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı»na dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cь il 4 dekabr tarixli 155 nцmrəli qərarına dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cь il 26 dekabr tarixli 163 nцmrəli qərarı.
8. «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı»na əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cь il 31 mart tarixli 36 nцmrəli qərarı.
9. «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı»na əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cь il 12 may tarixli 66 nцmrəli qərarı.
10. «Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nцmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı»na əlavələr edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cь il 3 avqust tarixli 107 nцmrəli qərarı.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *