27 Şubat 2016 Cumartesi

ihracata yonelik devlet yardimlari


İhracata Yönelik Devlet Yardımları
Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak Müsteşarlığımızca AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtilmektedir:

TEBLİĞ ADITEBLİĞ NO
1
Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
95/7
2
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
97/5
3
Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ
98/10
4
İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ
2000/1
5
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
2009/5
6
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2010/6
7
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
2006/4
8
2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
2011/1
9Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ2010/8
10Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ2008/2
11Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ2010/5
12Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak  Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
2004/5
13Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında İhracatçı Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge
Yönerge
             Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında uygulanmakta olan destekler şu şekilde özetlenebilir:
 1)  ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ  (95/7 sayılı Tebliğ)
Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış dünyaya tanıtımının yapılması ve söz konusu fuarlara uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Müsteşarlıkça belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderleri belli bir oranda Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
 •   Başvuru Mercii                    : İhracatçı Birlikleri
 •   Yararlananlar                      : Yerli Fuar Organizatörleri
 •   Destek Oranı                        : % 50
Desteğin Kapsamı:
 • Yurt dışı tanıtım faaliyetleri 25.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Önemli alıcıların ulaşım giderleri 15.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında
 • Fuarın konusuyla ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri  
            5.000 ABD Dolarına kadar %50 oranında desteklenmektedir.
2)  ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (97/5 sayılı Tebliğ)
Uluslararası pazarlarda imalat ve yazılım sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmaktadır.
 •   Başvuru Mercii                    : İhracatçı Birlikleri
 •   Yararlananlar                      : Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde                                                   iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
 •  Destek Oranı                         : % 50
Desteğin Kapsamı:
 • ISO 9000 Serisi
 • ISO 14000
 • CE İşareti
 • Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
 • Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu 
            Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır.
*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.
3)  ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ)
 Mezkur Tebliğ kapsamında Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin
rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi sistemi ve tekniklerinin
araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projeleri ile "Stratejik Odak Konuları
Projeleri"ne, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan projeyi yürüten kurum veya kuruluşu
teşvik eder nitelikte destek sağlanır.
 •    Yetkili Kuruluş                    : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 •    Başvuru Mercii                    : TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
 •   Yararlananlar                      : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye                                                                                
yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.
Desteğin Kapsamı
Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
 • Yetkili Kuruluş         : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • Destek Oranı             : % 50
            TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır: 
a)      Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği
Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. 
 • Azami destek süresi              : 2 yıl
 • Azami destek tutarı              : 1 milyon $
 b)      Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği
“Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.
            Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. 
 • Destek oranı              : Proje giderlerinin tümü
 • Azami destek tutarı  : 100.000 $
 • Azami destek süresi  : 1 yıl
4)  İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1 sayılı Tebliğ)
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır.
 •    Başvuru Mercii                                : DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)                                                                                     
 •    Yararlananlar                                  : SDŞ
 •    Destek Oranı                                    : % 75
 •    Desteklenecek Eleman Sayısı     : 1 Yönetici & 2 Eleman
 •    Destek Süresi                                  : 1 yıl (azami)
 Desteğin Kapsamı
             İstihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla % 75 oranında karşılanacaktır.
 • Yıllık destek miktarı yönetici için 18.000 ABD Doları,
 • Her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez.
5)   YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)
 • Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Destek Amacı
Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının yurt dışı fuarlara iştiraklerine ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarına ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonları yararlandırılır.
Başvuru Şekli
 Gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; yurt dışı fuar organizasyonlarında; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Müsteşarlıkça belirlenecek ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise; katılımcı tarafından katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu ihracatçı birliklerine verilir. Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan sektörel nitelikteki uluslararası fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, ihracatçı birliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stand ve/veya standart donanımlı stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.
Ürün Teşhir Şartı
Katılımcıların, desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.
Stand Alanı
Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2'ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri desteklenmektedir. Bazı sektörler sınırlamadan muaftır.
Sağlanan Destek
Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi
Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin ve katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara milli katılım, yabancı firma katılımlı sektörel fuar veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50'si katılım bedeline ilaveten desteklenir.
Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda katılım bedelinin % 75'i desteklenir.
Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75'i, her fuar için azami 36 m2'lik alan esas alınmak suretiyle desteklenir.
Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilmektedir.
Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,
Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin yukarıda belirtilen sınırlamaya (10.000/15.000 ABD Doları) tabi olmak üzere % 75'i,
Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
DTM tarafından görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25'ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise 120.000 ABD Dolarına kadar % 75 oranında destekten yararlandırılır.
Sektörel Türk ihraç ürünleri fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara milli katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75'ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Bireysel Katılımların Desteklenmesi
DTM tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Bireysel Katılım gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamaları ile katılımcıların standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere ödenir.
Katılımcının SDŞ olması durumunda, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,
Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stand ve/veya standart donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere % 75'i,
Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında İlave Fuar Desteği
Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.
Bu devlet yardımı kapsamında yer alan %75 destek oranına tabi olan katılımcılar 10 puan ilave destekten yararlanamaz.
Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, katılımcı tarafından organizatöre ödenen özel donanımlı stand dahil katılım bedelinin, Bireysel Katılımlarda ise katılımcının fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş stand veya donanımlı stand kirasının ve nakliye harcamalarının %50'si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.
Bu destek kapsamındaki katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen 50 m2 sınırlamasından muaftır.
Yetkili Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Uygulamacı Kuruluş
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
6) Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2010/6 Sayılı Tebliği)
Kimler Yararlanabilir
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları
Destek Süresi ve Sayısı
4 yıl ve 15 (onbeş) yurt dışı birim
Başvuru Süresi
6 ay (Fatura tarihinden itibaren yurt dışı onay yerine (müşavirlik/ateşelik) en geç 6 ay içerisinde başvurulmalıdır.), 18 ay (Marka tescil desteği için; marka tescil harcama belge tarihinden itibaren, firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine en geç 18 ay içerinde başvurmak gerekir. )
Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Türkiye'deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye'deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Yurt dışı şirketin, Türkiye'deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir.

İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir.

Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.
I. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
II. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri;

Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar:

Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

Şirketin, en az % 51'ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında şirket açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51'ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında şirket veya birim açmak için yetkilendirilmesi koşuluyla, yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir.

Yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce, Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Söz konusu tebliğ kapsamındaki destek unsurlarıyla ilgili harcamalar, sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda, destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

Müsteşarlıkça belirlenen bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75'inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarının; söz konusu tebliğ kapsamındaki destek unsurlarıyla ilgili yapmış olduğu harcamalarda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.
Yetkili Kuruluş
DTM
Yurtdışında Onay Yeri
Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği
Uygulamacı Kuruluş
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları  
 • 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 • Uygulama Usul ve Esasları
 • Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler
7)  TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2006/4 sayılı Tebliğ)
Destek Amacı
Sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği harcamaların desteklenmesidir.
Destek Kapsamı
Firmalar, markalaşma faaliyetlerini içeren bir Stratejik İş Planı ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı na müracaat edeceklerdir.  Turquality  ibaresinin kullandırılmasında ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.
Destek Süresi
Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar)
Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar)
Kimler Yararlanabilir
İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, zincir restoranlar
Destek Oranı
Firmalar için % 50 (İhracatçı Birlikleri için % 80)
Destek Süresi
Dört yıl (Marka Destek Programı kapsamındaki firmalar (süre bitiminde istenirse başvuru yapılıp Turquality kapsamına alınırsa 5 yıl uzatılabilir.)) Beş yıl (Turquality Destek Programı kapsamındaki firmalar).Performans değerlendirmesi neticesince süre 5 yıl uzatılabilir.
Başvuru Süresi
6 ay
Sağlanan Destek
Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ve benzeri giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 • Markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
 • Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak;
 • Açılacak yurtdışı birime ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet ve benzeri %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,
 • Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve benzeri giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,
 • Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya benzeri yerdeki harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve benzeri harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve benzeri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 • Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;
 • Dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,
 • Kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 ABD Doları,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması ve benzeri harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,
 • Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Şirketlerin açtıkları birimlerinin kirasının ciroya bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı ile söz konusu temel kira tutarının %50'sine kadar olan ciro kirası limitler dâhilinde desteklenir.
B) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
 • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri %50 oranında desteklenir.
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;
 • Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve benzeri giderleri %50 oranında desteklenir.
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri ve benzeri harcamaları %50 oranında desteklenir.
 • Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri %50 oranında desteklenir.
 • Şirketlerin açtıkları birimlerin kirasının ciroya bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı ile söz konusu temel kira tutarının %50'sine kadar olan ciro kirası %50 oranında desteklenir.
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması ve benzeri harcamaları, %50 oranında desteklenir.
Yurtdışında Onay Yeri
Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliği
Uygulamacı Kuruluş
Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)
8) Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği (2011/1 Nolu Tebliğ)
 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.
Desteğin Amacı
Şirketlerin ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin belli giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir ?
Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler.
Sağlanan Destekler
1.Ulaşım : Uluslararası ve şehirlerarası ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ücretleri ile günlük 50$'ı gezi başına 500$'ı aşmayan araba kiralama ücreti.
2.Konaklama : Şirket başına günlük maksimum 300 $ (oda + kahvaltı).
Destek Tutarı
Gezi başına en çok 7.500$ (Harcamaların %70'i ödenir. Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.)
Ülke Sayısı ve Süresi
Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 ülkede yapılabilir. Söz konusu pazar araştırması gezisi en az 2, yol hariç en fazla 10 gün olabilir.
Başvuru Süresi
Desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri (Bakınız Ek A) ile İGEME'ye başvurulması gerekmektedir.
Araştırmacı Sayısı
En fazla iki kişidir.
Yetkili Kuruluş
DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.
Uygulamacı Kuruluş
İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
Destekle İlgili Mevzuat
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tebliği, Uygulama Usul ve Esasları ve Başvuru Belgelerini yüklemek için tıklayınız. (rar dosyası - 77 kb)

 • Rapor Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.
Desteğin Amacı
Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Sağlanan Destekler
Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler.
Destek Tutarı
Rapor ve danışmanlık için şirketler %60, İşbirliği Kuruluşları %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süreci
Ön Onay Başvurusu: Rapor desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BR-1, İşbirliği Kuruluşlarının ise EK BR-2 ve rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağıyla birlikte İGEME'ye müracaat etmeleri ve satın alınması planlanan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ve raporu hazırlayan uluslararası kuruluş için İGEME'nin ön onayını almaları gerekmektedir.

Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı 'Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları listesine Turquality web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ön Onay Sonrası Başvuru: Rapor desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının İGEME'nin ön onayını müteakip EK BR'de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yetkili Kuruluş
DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.
Uygulamacı Kuruluş
İGEME
 • Danışmanlık Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.
Desteğin Amacı
Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin limitler dahilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları
Sağlanan Destekler
Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler.
Destek Tutarı
Rapor ve danışmanlık için şirketler %60, İşbirliği Kuruluşları %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süreci
Ön Onay Başvurusu: Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BD-1, İşbirliği Kuruluşlarının ise EK BD-2 ile İGEME'ye müracaat etmeleri ve İGEME'nin ön onayını almaları gerekmektedir.

Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı 'Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları listesine Turquality web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Ön Onay Sonrası Başvuru: Danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının İGEME'nin ön onayını müteakip EK BD'de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yetkili Kuruluş
DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.
Uygulamacı Kuruluş
İGEME
 • Yurt Dışı Tanıtım Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.
Desteğin Amacı
Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve film yapımcılarının yurt dışında tanıtımına ilişkin giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Türkiye'de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları, sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar, yazılım sektörü ile film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar.
Sağlanan Destekler
Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının uluslararası ve şehirler arası ulaşımında kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının gidilen ülkede kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir kuruluş günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 $ tutarında destek alır, 800 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.),
Tanıtım ve organizasyon giderleri: 
1. Tercümanlık giderleri 
2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri 
3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri 
4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri 
5. Fuar ve sergi katılımı giderleri
6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri
Destek Tutarı
Yurt dışı tanıtım desteği için kuruluşlar %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süreci
Ön Onay Başvurusu: Yurt dışı tanıtım desteğinden yararlanmak isteyen kuruluşların gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinin destek kapsamına alınabilmesi için ilgili kuruluşlar tarafından program tarihinden en az 3 (üç) ay önce tanıtım faaliyeti programı ve tahmini bütçesini gösteren EK BT-1 ile İGEME'ye ön başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Ön Onay Sonrası Başvuru: Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında ön başvuruları uygun görülen kuruluşların, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip EK BT'de belirtilen faaliyet sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME'ye ibraz etmeleri gerekmektedir.
Yetkili Kuruluş
DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.
Uygulamacı Kuruluş
İGEME
 • E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Bu destekten yararlanmak için gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Başvuru aşamasında, Uygulama Usul ve Esaslarını özenle inceleyerek, eksiksiz bir başvuru yapmanız, başvurunuzun sonuçlandırılmasını hızlandıracaktır.
Desteğin Amacı
Ürünlerin yurt dışına elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin limitler dahilinde karşılanmasıdır.
Kimler Yararlanabilir
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler.
Destek Tutarı
Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için % 70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Firmalar en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir.
Yetkili Kuruluş
DTM - Dış Ticaret Müsteşarlığı.
Uygulamacı Kuruluş
İGEME (Ön onay alınması gerekmektedir.)
Ön Onay Verilen e-Ticaret Siteleri
Ön onay verilen e-ticaret sitelerinin listesini görmek için tıklayınız.

9)  ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8 sayılı Tebliğ)
Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.
 •   Yetkili Kuruluş            : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 •   Başvuru Mercii            : İGEME
 •   Yararlananlar              : -Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, yazılım sektöründe iştigal eden şirketler 
-İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl  Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri)
 A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları
Desteğin Amacı
Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir
Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.
Sağlanan Destek
Şirketlerin yıllık toplam 20.000 ABD dolarını aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin % 70'i desteklenir.
Eğitim Konuları
- Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
- Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim,
- Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,
- Dış Ticarette Fiyatlandırma,
- Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
- Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri,
- Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri,
- Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik,
- Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret,
- Yenilikçilik ve Kümelenme,
- Müsteşarlıkça uygun görülen diğer konular
Yetkili Kuruluş
DTM
Uygulamacı Kuruluş
İGEME
Yetkilendirilen eğitim kuruluşları ve programları
Yetkilendirilmiş olan eğitimciler ve iletişim bilgileri için tıklayınız.
Destekle İlgili Mevzuat ve Başvuru Belgeleri
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tebliği ve DTM Uygulama Usul ve Esasları ile Başvuru Belgelerini yüklemek için tıklayınız. (rar dosyası - 109 Kb)
B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
Desteğin Amacı
İşbirliği Kuruluşlarının Müsteşarlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir.
Kimler Yararlanabilir
İşbirliği Kuruluşları: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler.
Sağlanan Destek
Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları

İşbirliği Kuruluşlarının, 

a. Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,
b. İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,
c. İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi,
ç. Süreç iyileştirme ve yönetimi,
d. Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,
e. Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,

konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

İstihdam Desteği

İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75'i desteklenir.
Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75'i karşılanır. 

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,
b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,
c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
   - Tercümanlık gideri,
   - Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
   - Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
   - Halkla ilişkiler hizmeti gideri.
Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Müsteşarlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. 

Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.
Yetkili Kuruluş
DTM
Uygulamacı Kuruluş
İGEME
Destekle İlgili Mevzuat ve Başvuru Belgeleri
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tebliği, DTM Uygulama Usul ve Esasları ile Başvuru Belgeleri ve Proje Hazırlama Kılavuzunu yüklemek için tıklayınız. (rar dosyası - 416 Kb)
10)  TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (2008/2 sayılı Tebliğ)
            Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını düzenleyen 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 18/04/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mezkur Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları düzenlenmiştir.
 •   Yetkili Kuruluş            : Dış Ticaret Müsteşarlığı
 •   Başvuru Mercii            : İhracatçı Birlikleri
 •  Yararlanan Firmalar  : Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler
                                               ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri
 •   Destek Süresi            : Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: 
                                                en fazla 4 yıl
Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri:  Proje bazında
 • Destek Oranı                : % 50
 Desteğin Kapsamı
I. Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
- Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 
      ABD Doları,
       - Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık
     giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
     200.000 ABD Doları,   
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000. ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları
desteklenmektedir.
II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
 • Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.);
- Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000
      ABD Doları,
       - Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık
     giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla
     100.000 ABD Doları,   
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
 • İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
 • Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları
desteklenmektedir.
III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi
 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.  
11)  TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/10 sayılı Tebliğ)
(Para-Kredi Ve Koordinasyon Kurulu'nun 2010/10 Sayılı Tebliği)
 * Destek Amacı; ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılmasıdır.
* Kimler Yararlanabilir: Tarım ürünleri ihracatçıları
* Sağlanan Destek İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.
* Desteklenen Tarım Ürünleri (Yalnızca tebliğde yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürün çeşitleri için geçerlidir.)
Sıra No Madde Adı
 1            Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar
 2            Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)
 3            Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde)
 4            Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)
 5            Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri
 6           Bal
 7           Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları
 8           Meyve suları, meyve nektarları
 9           Zeytinyağı
10         Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar
11         Kümes hayvanları etleri
12         Yumurta
13         Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler
14         Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları
15         Bisküviler, gofretler, kekler
16         Makarnalar
* Yetkili Kuruluş DTM
* Uygulamacı Kuruluş İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

12) Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
Ülkemizin mal ve hizmet ihracını artırmak için teknik müşavirlik, müteahhitlik firmaları, Firma Grupları, Sektörel Özel Sektör Kuruluşları, Fuar Organizatörleri ile Seminer, Konferans Organizatörlerinin yurt dışı ve yurt içindeki bazı faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik devlet yardımlarının belirlenmesi ile ilgili konulardaki detaylı bilgiye erişim için tıklayınız.
 • 2011/4 Sayılı Tebliğ
 • Uygulama Usul ve Esasları
 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler
13) Avukatlık Danışmanlık Hizmeti Desteği
Yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmaları ve ülkemiz ihraç ürünlerinin yararlandığı genelleştirilmiş tercihler sistemi uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalarca satın alınan avukatlık/danışmanlık hizmetleri için İhracatçı Birlikleri bütçesinden destek ödemeleri yapılmakta ve bu destek ödemeleri bir yönerge ile düzenlenmektedir. Başvuru mercii İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'dir. Kapsam, başvuru şekli ve destek miktarı gibi konuları da düzenleyen yönergeye erişim için;
http://www.oaib.gov.tr/content/docs/ticaretpolitikasi.pdf
İhracata yönelik devlet yardımları mevzuatı için aşağıdaki linklere tıklayınız.
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=D19E3AA5-D8D3-8566-4520041DDE979743
İhracata Yönelik Devlet Yardımları
 • 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
 • 2010/10 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ
 • 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
 • 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
 • 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
 • 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
 • 2006/4 Sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 • 2004/14 Sayılı Turqualıty® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
 • 2011/4 sayılı Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
 • 2000/1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları
 • 1998/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ
 • 1997/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları
 • 1995/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *