1 Mart 2015 Pazar

28.Fasil (GTC Izahnamesi)

BÖLÜM VI KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİBölüm Notları.
1.- (A) (28.44) veya (28.45) Pozisyonlarından birindeki tanıma uyan bütün ürünler (radyoaktif cevherler hariç) bu pozisyonlara dahil olup, Tarifenin başka pozisyonlarına girmez;
(B) Yukarıda (a) bendindeki hükümler saklı kalmak şartıyla,(28.43), (28.46) veya (28.52) pozisyonlarından birindeki tanıma uyan bütün ürünler bu pozisyonlara dahil olup, bu Bölümün başka bir pozisyonuna girmez.
2.-  Yukarıdaki bir numaralı not hükümleri saklı kalmak şartıyla, ölçülü dozlarda paketlenmiş veya perakende satış için hazırlanmış olmalarına göre (30.04), (30.05), (30.06), (32.12), (33.03), (33.04), (33.05), (33.06), (33.07), (35.06), (37.07) veya (38.08) pozisyonlarından birinde yer alan ürünler bu pozisyonlara dahil olup, tarifenin başka bir pozisyonuna girmez.
3.- Tamamı veya bir kısmı bu bölümde yer alan iki veya daha fazla ayrı maddeden oluşan ve VI. veya VII. Bölümlerde yer alan bir ürünü elde etmek için birbirleri ile karıştırılması tasarlanan set halindeki eşya, oluşturduğu maddelerin aşağıdaki şekillerde olmaları kaydıyla, bu ürüne uygun olan pozisyonda sınıflandırılır:

(a) Bulundukları durum göz önüne alınarak, tekrar bir araya getirilmeye gerek duyulmadan birlikte kullanılmaya mahsus olduğu açıkça belli olan;
(b) Birlikte sunulan; ve
(c) Sunuldukları durumda niteliği veya nisbi miktarlarıı itibariyle birbirinin tamamlayıcısı olduğu açık olan.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bölüm Notu l.
Tarifenin bu bölümüne ait (1) numaralı notun (A) bendi hükümleri gereğince, bütün radyoaktif kimyasal elementlerle radyoaktif izotoplar ve bu elementlerin bileşikleri ve izotopları (organik veya inorganik ve kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) tarifenin başka pozisyonlarına girebilecek durumda olsalar dahi, 28.44 pozisyonunda yer alır. Bu nedenle, örn; radyoaktif gliserol ve radyoaktif sodyum klorür 25.01 ve 29.05 pozisyonlarında yer almayıp 28.44 pozisyonunda yer alır. Aynı şekilde, radyoaktif etil alkol, radyoaktif altın ve radyoaktif kobalt, her halükarda 28.44 pozisyonunda yer alır. Bununla beraber, radyoaktif maden cevherleri Tarifenin V.Bölümünde yer almaktadır.
Radyoaktif olmayan izotoplara ve bunların bileşiklerine gelince; bunlar (organik veya inorganik ve kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın), sözü geçen (a) bendi hükümleri gereğince,  ancak 28.45 pozisyonunda yer alır. Böylece, bir karbon izotopu 28.03 pozisyonunda yer almayıp, 28.45 pozisyonunda yer alır.
Sözü edilen (1) numaralı notun (B) bendi şu hükmü içermektedir: 28.43, 28.46 veya 28.52 pozisyonlarından birindeki tanımlara uyan bütün ürünler, radyoaktif olmamak veya izotop şeklinde bulunmamak şartı ile (zira bu hallerde 28.44 veya 28.45 pozisyonlarına girer), 28.43, 28.46 veya 28.52 pozisyonlarının uygun olanında sınıflandırılır, VI. Bölümün başka pozisyonunda sınıflandırılmaz. Bu paragrafta belirtilen not hükmü gereğince, örn; gümüş kazeinat 35.01 pozisyonuna değil 28.43 pozisyonuna, gümüş nitrat (fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış şekilde olsa dahi), 37.07 pozisyonuna değil, 28.43 pozisyonuna verilecek demektir.
Bununla beraber, şu husus kayda değer ki, 28.43, 28.46 ve 28.52 pozisyonları sadece Bölüm VI'nın diğer pozisyonlarına göre öncelik alır. Bu nedenle, 28.43, 28.46 veya 28.52 pozisyonlarında yer alan eşya aynı zamanda tarifenin diğer bölümlerindeki pozisyonlara da girmekte ise, bunların tarifedeki yerlerinin tayini, ilgili bölüm ve Fasıl notları ve Tarifenin Yorumu Hakkındaki Genel Kurallara göre yapılır. Böylece, nadir toprak metallerinin bir bileşiği olması nedeniyle 28.46 pozisyonunda sınıflandırılabilecek durumda olan gadolinit, 25.30 pozisyonunda yer almaktadır, çünkü 28. Fasılın 3(a) not hükmü gereğince V.bölüme giren bütün mineral ürünler bu Fasılın haricinde kalmaktadır.
Bölüm Notu 2.
Bu bölümün (2) numaralı not hükmüne göre (28.43 ila 28.46 veya 28.52 pozisyonlarında yer alanlar hariç olmak üzere), dozlandırılmış şekilde bulunmaları veya perakende satış için hazırlanmış olmaları dolayısıyla 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 veya 38.08 pozisyonlarından birinde yer alan ürünler, aynı zamanda tarifenin başka pozisyonlarına girebilecek durumda olsalar dahi, bu pozisyonlarda yer alır. Bu nedenle, örn; tedavide kullanılmak üzere perakende satış için hazırlanmış kükürt, 25.03 veya 28.02 pozisyonlarında sınıflandırılmayıp 30.04 pozisyonunda ve tutkal olarak perakende satış için hazırlanmış dekstrin 35.05 pozisyonunda sınıflandırılmayıp 35.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
Bölüm Notu 3.
Bu not, iki veya daha fazla sayıdaki farklı öğeden oluşan ( bazılarının  veya tamamının VI. bölümde yer alan ), takım halinde sunulan eşyanın sınıflandırılması ile ilgilidir. Bununla birlikte, bu not, VI. veya VII. bölümde yer alan ürünlerden birini elde etmek üzere birlikte karıştırılma amacını taşıyan maddelerin takım halinde olanları ile sınırlandırılmıştır. Bu tür takım halindeki eşyayı oluşturan maddeler, bu notun (a) ila (c) bendlerinde belirtilen şartlara uygun iseler, ayrı ayrı sınıflandırılmayıp takım halinde bulunan eşyanın yer aldığı pozisyonda sınıflandırılmaya tabi tutulur.
Bu tür takım halindeki eşyaya örnek olarak; 30.06 pozisyonunda yer alan dişçilikte kullanılan alçı ve dolgular, 32.08 ila 32.10 pozisyonunda yer alan  bazı boya ve vernikler ve 32.14 pozisyonunda yer alan macunlar v.b. verilebilir. Bir sertleştiriciye gerek duyulmaksızın sunulan eşyanın sınıflandırılması ile ilgili olarak 32.Fasıl Genel Açıklama Notu ile 32.14 pozisyonunun Açıklama Notlarına bakınız.
İki veya daha fazla birbirinden farklı öğeden (bazıları veya tamamı VI. bölümde yer alan) oluşan takım haline konulmuş eşyadan ön karıştırılmaya tabi tutulmaksızın, birbirini izleyen şekilde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar için bu bölümün 3 numaralı not hükümlerinin uygulanmayacağını belirtmek gerekir. Bu tür eşyadan perakende satışa arz edilenler, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (genellikle Kural 3b) uygulanması ile sınıflandırılmaya tabi tutulacaklardır, bunların perakende satışa sunulmamaları durumunda bu maddeler ayrı ayrı sınıflandırılmaya tabi tutulurlar.


FASIL 28

İNORGANİK KİMYASALLAR; KIYMETLİ METALLERİN,

RADYOAKTİF ELEMENTLERİN, NADİR TOPRAK METALLERİNİN

VE İZOTOPLARININ

ORGANİK VEYA İNORGANİK BİLEŞİKLERİ

Fasıl Notları:
1.- Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Fasıl yalnız aşağıda yazılı olanları içine alır:
(a) İzole edilmiş kimyasal elementler ve belirli bir kimyasal yapıda izole edilmiş halde bulunan bileşikler (safsızlık içersin içermesin);
(b) Yukarıda (a) bendinde belirtilen ürünlerin sudaki çözeltileri;
(c) Yukarıda  (a)  bendinde belirtilen ürünlerin diğer çözücüler içindeki çözeltileri; şu şartla ki, bu çözeltiler, sadece emniyet amacıyla veya nakliye gereği mutad ve kaçınılmaz şekilde yapılmış bulunmalı ve çözücü, bu ürünleri genel kullanım şeklinden ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olmalıdır;
(d) Yukarıda  (a),  (b) veya (c) bendlerinde belirtilen ürünlerden içine koruma ve nakilleri için gerekli stabilizan maddeler (topaklanmayı önleyici ajan dahil) katılmış olanlar;
(e) Yukarıda  (a),  (b),  (c)  veya  (d)  bendlerinde belirtilen ürünlerden tanımını kolaylaştırıcı veya emniyet amaçları ile tozlanmayı önleyici veya renklendirici madde ilave edilmiş olanlar; şu şartla ki, bu ilavelerin, ürünü genel kullanımdan ziyade, özel kullanıma elverişli hale getirmemiş olması gerekir.
2.- Organik maddelerle stabilize edilmiş ditionit ve sülfoksilatlara ek olarak(28.31 pozisyonu), inorganik bazların karbonat ve peroksi karbonatları (28.36 pozisyonu), inorganik bazların siyanürleri, siyanür oksitleri ve kompleks siyanürleri (28.37 pozisyonu), inorganik bazların fülminatları, siyanatları ve tiyosiyanatları (28.42 pozisyonu), 28.43 ila 28.46 ve 28.52 pozisyonlarında yer alan organik ürünler ve karbürlerden (28.49 pozisyonu) başka; sadece aşağıda yazılı olan karbon bileşikleri bu Fasılda yer alır:
(a) Karbonun oksitleri,  siyanhidrik,  fülminik,   izosiyanik, tiyosiyanik asitler ve basit veya kompleks diğer siyan asitleri (28.11 pozisyonu);
(b) Karbonun halojen oksitleri (28.12 pozisyonu);
(c) Karbon disülfür (28.13 pozisyonu);
(d) Tiyokarbonatlar, selenkarbonatlar, tellürkarbonatlar, selensiyanatlar ve tellürsiyanatlar, tetratiosiyanat - diaminokromatlar (rineckate'ler) ve inorganik bazların diğer kompleks siyanatları (28.42 pozisyonu);
(e) Üre ile katılaştırılmış hidrojen peroksit (28.47 pozisyonu), karbon oksisülfür, tiyokarbonil-halojenürleri, siyanojen, siyanojen halojenürleri ile siyanamit ve bunun metal türevleri (28.53 pozisyonu), (kalsiyum siyanamit hariç(saf olsun olmasın)) (Fasıl 31).
3.- VI. Bölümün 1 no.lu Not hükmü saklı kalmak şartıyla aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a) Sodyum klorür veya magnezyum oksit, kimyaca saf olsun olmasın veya V. bölümün diğer ürünleri;
(b) Yukarıda 2 numaralı notta belirtilenler hariç, organo-inorganik bileşikler;
(c) 31.Fasılın 2, 3, 4 veya 5 numaralı notlarında belirtilen ürünler;
(d)32.06 pozisyonundaki luminofor olarak kullanılan inorganik ürünler; 32.07 pozisyonundaki cam hamuru ve toz, granül veya pul halindeki diğer camlar;
(e) Suni grafit (38.01 pozisyonu); yangın söndürme cihazlarında kullanılan veya yangın söndürme bombalarına konulmuş olan söndürücü ürünler (38.13 pozisyonu); perakende olarak satılmak üzere ambalajlanmış mürekkep çıkaran ürünler (38.24 pozisyonu); alkali metallerin veya alkali toprak metallerin halojenli tuzlarından elde edilen her birinin ağırlığı 2,5 gr.ve daha fazla olan kültür kristalleri (optik elemanlar hariç) (38.24 pozisyonu);
(f) Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (doğal, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) ve bunların tozları (71.02 ila 71.05 pozisyonları), kıymetli metaller ve kıymetli metallerin alaşımları (Fasıl 71);
(g) XV. Bölümdeki metaller (saf olsun veya olmasın) ve metal alaşımları ve sermetler, sinterlenmiş metal karbürler (metalle sinterlenmiş metal karbürler) dahil; veya
(h) Optik elemanlar, örneğin, alkali metallerin veya toprak alkali metallerin halojenli tuzlarından olanlar (90.01 pozisyonu).
4.- Bu Fasılın II numaralı tali Fasılında yer alan ametal asitlerden ve IV numaralı tali faslında yer alan bir metal asitten oluşan belirli bir kimyasal yapıda bulunan kompleks asitler 28.11 pozisyonunda yer alırlar.
5.- 28.26 ila 28.42 Pozisyonları, sadece metal tuzlarına, amonyum tuzlarına veya peroksi tuzlarına uygulanır.
Pozisyon metinlerinde aksi belirtilmedikçe, çift tuz veya kompleks tuzlar 28.42 pozisyonunda yer alırlar.
6.- (28.44) Pozisyonu sadece aşağıda yazılı olanları içine alır:
(a) Teknezyum (atom no.43), prometyum  (atom no.61), polonyum (atom no.84) ve atom numarası 84'den fazla olan tüm elementler;
(b) Doğal ve suni radyoaktif izotoplar (XIV. ve XV. Bölümlerde yer alan kıymetli metallerin veya adi metallerin izotopları dahil), birbiriyle karıştırılmış olsun olmasın;
(c) Bu elementlerin veya izotopların, inorganik veya organik bileşikleri (belirli kimyasal yapıda veya birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın);
(d) Bu elementleri veya izotopları veya bunların inorganik veya organik bileşiklerini içeren ve özel radyoaktivitesi gramda 74 Bq/g(0,002 mCi/g)'i geçen alaşımlar, dispersiyonlar  (sermetler dahil) seramik ürünler ve karışımlar;
(e) Nükleer reaktörlerin kullanılmış (ışınlanmış) yakıt elementleri (kartuşlar);
(f) Radyoaktif artıklar (kullanılabilir olsun olmasın).
Bu notta veya 28.44 ve 28.45 pozisyonları anlamında "izotoplar" tabirinden:
- Doğada monoizotopik durumda bulunanlar hariç diğer çekirdekler;
- Söz konusu izotopların bir veya birkaçıyla zenginleştirilmiş, yani doğal izotopik bileşimi suni olarak değiştirilmiş bir ve aynı elementin izotoplarının karışımı;  anlaşılır.
7.- Ağırlık itibariyle %15'den fazla fosfor içeren bakır fosfürler (bakır fosfor), 28.48 pozisyonuna girer.
8.-  Elektronik işlerde kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (silikon ve selenyum gibi) haddeden çıktığı gibi ham veya çubuk ve silindir şeklinde olmak şartıyla bu Fasılda yer alır. Bunların disk,  plaket veya benzeri şekillerde kesilmiş olanları ise 38.18 pozisyonuna dahil olur.

Altpozisyon notu

2852.10 alt pozisyonundaki "belirli bir kimyasal yapıda olma" ifadesinden civanın 28. Faslın 1 nolu notunun (a) ila (e) bentleri veya 29. Faslın 1 nolu notunun (a) ila (h) bentlerindeki gereklilikleri karşılayan civanın bütün organik veya inorganik bileşikleri anlaşılır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Metinde aksi belirtilmedikçe, 28. Fasıl izole kimyasal elementler ve kimyasal olarak belirli bir yapıda tanımlanmış izole bileşikler ile sınırlandırılmıştır.
İzole kimyasal bir element bir cins molekülden oluşur (örn, kovalent veya iyonik) ve kompozisyonu elementlerin sabit oranı ile tanımlanabilir ve belirli bir yapısal biçimle tarif edilebilir. Bir kristal yapıda molekül cinsi tekrar eden birim hücreye tekabül eder.
Kimyasal olarak belirli bir yapıda tanımlanmış izole kimyasalın elementleri bağımsız atomlarının valans ve bağ gereksinimlerine göre özel bir karakteristik oranda birleşirler. Her elementin oranı sabittir ve her bileşik için ayrıdır yani stokiyometriktir.
Kristal yapıdaki boşluklar ve yerleşmeler sebebi ile stokiyometrik oranlarda küçük değişiklikler oluşabilir. Bu bileşikler kuasisitokiyometrik olarak tanımlanabilir ve değişimler maksatlı yaratılmadıysa kimyasal olarak belirli bir yapıda tanımlanmış izole bir bileşik olarak tanımlanabilinir.

(A) Kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan elementler ve bileşikler.
(Fasıl Notu 1)

İzole kimyasal elementler ile kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan izole durumdaki bileşiklerin saf olmayan maddeleri içerenleri veya bunların sudaki çözeltileri 28.Fasılda yer alır.

"Safsızlıklar" terimi, tek bir kimyasal bileşikteki mevcudiyeti sadece veya doğrudan doğruya imalat işlemi (saflaştırma işlemi dahil) sonunda ortaya çıkan maddeler için uygulanır. Bu maddeler, prosesde yer alan herhangi bir faktörden oluşabilmekte ve başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:
(a) Başka bir şekle dönüştürülmemiş başlangıç maddeleri.
(b) Başlangıç maddeleri içinde olan safsızlıklar.
(c) İmalat işleminde (saflaştırma işlemi dahil) kullanılan reaktifler.
(d) Yan ürünler.
Bununla beraber şu hususu da belirtmek gerekir ki, bu tür maddeler her zaman, not(1)a'da müsaade edilen  "safsızlıklar" olarak kabul edilmezler. Bu gibi maddeler, genel kullanımdan ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmek amacıyla ürünün içinde kasıtlı olarak bırakılıyorlarsa, o zaman müsaade edilebilir safsızlıklar olarak kabul edilmezler.
Bu gibi elementler ve bileşikler, su dışındaki çözücüler içinde çözüldükleri zaman 28.Fasılda yer almazlar. Ancak, bunların sadece emniyet amacıyla veya nakliye gereği mutad ve kaçınılmaz şekilde yapılmış olanları bu Fasılda kalır. Bu takdirde, çözücünün varlığı, bu ürünleri genel kullanım şeklinden ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmemelidir.
Böylece benzende eritilmiş karbon klorid oksitleri, amonyağın alkollü solüsyonları ve kolloidal haldeki alüminyum hidroksit bu Fasıl haricinde kalıp, 38.24 pozisyonunda yer alır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, daha özel bir pozisyonda yer almadıkça kolloidal dispersiyonlar 38.24 pozisyonunda yer alırlar.
Muhafaza ve nakliyeleri için gerekli stabilizatör ilave edilmiş olan yukarıda belirtilen kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan izole elementler ve bileşikler bu Fasılda yer alırlar. Örneğin borik asit ilavesiyle stabilize edilmiş hidrojen peroksitler 28.47 pozisyonunda sınıflandırılırlar; ancak, katalizörlerle karıştırılmış sodyum peroksit (hidrojen peroksit üretimi için) 28.Fasılda yer almaz ve 38.24 pozisyonundasınıflandırılır.
Orijinal fiziksel durumlarında tutabilmek için bazı kimyasal maddeler ilave edilmiş ürünler de stabilizatör olarak kabul edilirler, (ilave edilen miktarın, arzu edilen sonucu aşmayacak kadar olması ve ilavenin, temel ürünün özelliğini değiştirmeyecek ve genel kullanımdan ziyade özel kullanıma uygun hale getirmeyecek miktarda olması koşuluyla). Bu şartların uygulanmasıyla, topaklanmayı önleyici maddeler, bu Fasıldaki ürünlere ilave edilebilir. Öte yandan suyu uzaklaştıran maddeler ilave edilmiş ürünler kapsam dışında kalır, çünkü bu maddeler ürünün orijinal özelliğini değiştirirler.
Aynı koşullarda ilavelerin, ürünleri, genel kullanımdan ziyade özel kullanıma uygun hale getirmemesi şartıyla, bu Fasılın ürünleri aşağıdakileri de içerebilirler
(a) Tozlanmayı önleyici ilave maddeler (örn; dağıtımı sırasında bazı zehirli kimyasal maddelerin toz çıkarmasını önlemek için ilave edilen mineral yağlar)
(b) Tanınmalarını kolaylaştırmak için ilave edilen veya "işaret" olarak veya bunlarla uğraşanları uyarmak için emniyet amacıyla tehlikeli veya zehirli kimyasal maddelere (örn;28.42 pozisyonundaki kurşun arsenat) ilave edilen renk verici  maddeler. Bununla beraber, başka nedenlerle (örn; nem indikatörü olarak kullanılmak üzere kobalt tuzu ilave edilmiş silikajel (38.24 pozisyonu)) renk maddeleri ilave edilmiş ürünler burada yer almazlar.

(B) Fasıl 28 ile Fasıl 29 da yer alan bileşikler arasındaki farklar.
(Fasıl Notu 2)

Aşağıdaki detaylı liste, karbon içeren bileşiklerden 28. Fasıla dahil olanları ve sınıflandırılacakları pozisyonları içerir.
28.11 Pozisyonu -  Karbon oksitleri.
Hidrojen siyanür, hidrojen heksasiyanoferrat (II) ve hidrojen heksasiyanoferrat (III).
İzosiyanik, fulminik, tiyosiyanik, siyanomolibdik ve diğer basit veya kompleks siyanojenik asitler
28.12 Pozisyonu -  Karbon oksihalojenürleri.
28.13 Pozisyonu -  Karbon disülfür
28.31 Pozisyonu -  Ditiyonitler ve sülfoksilatlar, organik maddelerle stabilize
edilmiş.
28.36 Pozisyonu -  İnorganik bazlı karbonatlar ve perkarbonatlar.

28.37 Pozisyonu- İnorganik bazlı siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler     (heksasiyanoferratlar (II), heksasiyanoferratlar (III), nitrosilpentasiyano ferratlar (II), nitrosilsiyanoferratlar (III),siyanomanganatlar,siyanokadmiyatlar, siyanokromatlarsiyanokobaltlar,siyanonikolatlar, siyanokubratlar vb.)
28.42 Pozisyonu -    İnorganik bazlı tiyokarbonatlar, selenokarbonatlar,
tellürokarbonatlar,selenosiyanatlar,
tellürosiyanatlar,tetratiyosiyanatodiaminokromatlar (reineckates) ve diğer çift veya kompleks siyanatlar.
28.43  ila  28.46     -    İnorganik ve organik bileşiklerinden:
Pozisyonları          (i) Kıymetli metaller.
(ii) Radyoaktif elementler.
(iii) İzotoplar.
(iv) Nadir toprak metalleri,   itriyum veya skandiyum.
28.47 Pozisyonu -      Hidrojen peroksit,   üre ile sertleştirilmiş (stabilize edilmiş
olsun olmasın).
28.49Pozisyonu -      Karbürler  ( çift karbürler, borokarbürler karbonitritler, v.b. )
(hidrojenkarbürlerin   ( hidrokarbonlar) hariç ).
28.52 Pozisyonu -     Civanın organik ve inorganik bileşikleri, kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın, amalgam hariç.
28.53 Pozisyonu -      Karbon oksisülfürler.
Tiyokarbonil halojenürler.
Siyanojen ve siyanojenin halojenli bileşikleri
Siyanamid ve metalik türevleri (kalsiyum siyanamid hariç
saf olsun  olmasın - 31. Fasıla bakınız)
Bütün diğer karbon bileşikleri 28. Faslın dışında kalır.

(C) İzole kimyasal element veya kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan bileşiklerden olmadığı halde 28. Fasılda yer alan ürünler
Bu Fasılın, izole kimyasal element ve kimyasal  olarak belli yapıda olan izole bileşiklerle sınırlandırılmış olması kuralına bazı istisnalar tanınmış bulunmaktadır. Bu istisnalar aşağıdaki ürünleri içine almaktadır:

28.02 Pozisyonu - Kolloidal kükürt.
28.03 Pozisyonu - Karbon karası.
28.07 Pozisyonu - Dumanlı sülfürük asit (oleum).
28.08 Pozisyonu - Sülfonitrik asitler.
28.09 Pozisyonu - Polifosforik asitler.
28.13 Pozisyonu - Fosfor trisülfür.
28.18 Pozisyonu - Yapay korendon.
28.21 Pozisyonu - Fe2O3 (demir oksit) olarak değerlendirilen, ağırlık itibariyle % 70'den fazla kombine demir içeren boyayıcı topraklar.
28.22 Pozisyonu - Ticari kobalt oksitler.
28.24 Pozisyonu - Minyum ve minoranj.
28.28 Pozisyonu - Ticari kalsiyum hipoklorit.
28.30 Pozisyonu - Polisülfürler.
28.31 Pozisyonu - Ditiyonitler ve sülfoksilatlar,  organik maddelerle stabilize
edilmiş.
28.35 Pozisyonu - Polifosfatlar.
28.36 Pozisyonu - Amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat.
28.39 Pozisyonu - Ticari alkali metal silikatlar.
28.42 Pozisyonu - Alüminasilikatlar
28.43 Pozisyonu - Kolloidal kıymetli metaller.
- Kıymetli metallerin amalgamları
- Kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri.
28.44 Pozisyonu - Radyoaktif elementler, radyoaktif izotoplar veya bileşikler
(inorganik veya organik) ve bu maddeleri içeren karışımlar.
28.45 Pozisyonu - Diğer izotoplar ve bunların bileşikleri (inorganik  veya
organik).
28.46 Pozisyonu - Nadir toprak metallerinin,   itriyumun veya skandiyumun veya bu metallerin karışımlarının inorganik veya organik bileşikleri.
28.48 Pozisyonu - Fosfürler.
28.49 Pozisyonu - Karbürler.
28.50 Pozisyonu - Hidrürler,   nitrürler,   azotürler,  silisürler ve borürler.
28.52 Pozisyonu- Civanın organik ve inorganik bileşikleri, amalgam hariç.
28.53 Pozisyonu - Sıvılaştırılmış hava ve sıkıştırılmış hava.
Amalgamlar, kıymetli metallerin amalgamları hariç - yukarıda
28.43 pozisyonunun altına bakınız.
(D) Bazı izole kimyasal elementlerin veya bazı izole kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan inorganik bileşiklerin 28.Fasıl haricinde bırakılmış olması
(Fasıl Notu 3 ve 8 )

Bazı izole kimyasal elementler ve bazı izole kimyasal olarak belirli yapıda olan inorganik bileşikler, kimyasal olarak saf halde bulunsalar dahi, her zaman 28.Fasıl haricinde bırakılmıştır.


Bunlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

(1)  25. Fasıldaki bazı ürünler (örn; sodyum klorür ve magnezyum oksit).
(2)  3l.  Fasıldaki bazı inorganik tuzlar (yani: sodyum nitrat, amonyum nitrat, amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları, amonyum sülfat, kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları, kalsiyum nitrat ve magnezyum nitratın çift tuzları, ve amonyum dihidrojenortofosfat ve diamonyum hidrojenortofosfat (monoamonyum veya diamonyum fosfatlar) ; potasyum klorür, fakat bu ürün, bazı hallerde 38.24 pozisyonu veya 90.01 pozisyonunda yer alır).
(3)   38.01 pozisyonundaki suni grafit.
(4)  7l.Fasılda yer alan kıymetli taşlar veya yarı kıymetli taşlar  (doğal, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen) ve bu taşların tozları.
(5)     XIV. veya XV. bölümlerde yer alan kıymetli metaller ve adi metaller ve bu metallerin alaşımları.
Aslında bu Fasılda yer alması gereken bazı izole kimyasal elementlerden veya kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan ve izole şekillerde bulunan bileşiklerden bazıları, belirli şekillerde hazırlanmış bulundukları veya kimyasal yapılarını değiştirmeyen bazı işlemlere tutuldukları takdirde, bu Fasılharicinde kalabilmektedir, aksi halde 28.Fasılda yer alacaklardır.(*)
Bu gibi istisnalara örnek olarak aşağıdakiler verilmiştir:
(a) Tedavi ve koruyucu amaçlarda kullanılmak üzere dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış halde bulunan ürünler (30.04 pozisyonu).
(b) Luminofor olarak kullanılmaya elverişli ürünlerin (örn; kalsiyum tungstat) ışıldayan hale    getirilmek amacıyla işleme tabi tutulmuş olanları (32.06 pozisyonu).
(c)  Parfümeri, kozmetik veya tuvalet ürünleri (örn ; şap), bu tür kullanımlar için perakende satışa hazır paketlere konulmuş olanlar (33.03 ila 33.07 pozisyonları).
(d) Tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (örn; suda çözülmüş sodyum silikat), bu amaçlar için perakende olarak satılmak üzere net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan ambalajlara konulmuş bulunan ürünler (35.06 pozisyonu).
(e)  Fotoğrafçılıkta kullanılan ürünlerin (örn; sodyum tiyo-sülfat) bu amaçla kullanılmak üzere dozlandırılmış veya aynı amaç için perakende satışı elverişli şekilde ambalajlanmış olanları (37.07 pozisyonu).
(f)  Böcek öldürücüler vb.(örn;sodyum tetraborat), 38.08 pozisyonunda belirtilen şekillerde hazırlanmış veya ambalajlanmış olanları.
(g) Yangın söndürme cihazlarının doldurulmasında veya yangın söndürme bombalarında kullanılan ürünler (örn; sülfürik asit) (38.13 pozisyonu).
(h)  Disk, tabaka veya benzeri şekillerde olup elektronik sanayinde kullanılan dope edilmiş kimyasal elementler (örn; silisyum ve selenyum) (38.18 pozisyonu).
(ij)   Perakende satış için ambalajlanmış mürekkep çıkarıcılar (38.24 pozisyonu).
(k)  Alkali metallerin veya alkali toprak metallerin halojenürleri (örn; lityum florür, kalsiyum florür, potasyum   bromür, potasyum bromoiyodür,v.b.), optik elemanlar şeklinde olanların (90.01 pozisyonu)veya bunların her birinin 2.5 gr. veya daha fazla ağırlıkta bulunan kültür kristalleri (38.24 pozisyonu).

*Ancak bu istisna 28.43 ila 28.46 ve 28.52 pozisyonlarına girebilecek olan ürünlere  tatbik edilemez (VI.bölümün 1 ve 2 numaralı notlarına bakınız).

(E) Potansiyel olarak 28. Fasılın iki veya daha fazla pozisyonunda sınıflandırılabilen ürünler.

VI. Bölümün 1 numaralı notu, aşağıda belirtilen pozisyonlarda sınıflandırılabilen ürünlerin sorunları ile ilgili bulunmaktadır:

(a)  28.44 veya 28.45 pozisyonlarında ve aynı zamanda 28. Fasılın diğer bazı pozisyonlarında.
(b) 28.43, 28.46 veya 28.52 pozisyonlarında ve aynı zamanda 28. Fasılın bazı diğer pozisyonlarında (28.44 veya 28.45 pozisyonları hariç).
Bu Fasılın II numaralı tali Fasılında yer alan, ametal asitlerden oluşan ve kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan kompleks asitler ve IV numaralı tali faslında yer alan metal asitler 28.11 pozisyonunda sınıflandırılır. (28. Fasılın 4 numaralı notuna ve 28.11 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
Metinde aksi belirtilmedikçe, çift veya kompleks tuzlar 28.42 pozisyonunda sınıflandırılır.(28.Fasılın 5 numaralı notuna ve 28.42 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız.)

TALİ FASIL IKİMYASAL ELEMENTLER
GENEL AÇIKLAMALAR

Kimyasal elementler, ametaller (metal olmayanlar) ve metaller olarak iki sınıfa ayrılabilirler. Genel olarak, bu tali Fasıl, en azından bazı şeklilerini de olsa bütün ametalleri kapsarken; çok sayıda metaller tarifenin başka pozisyonlarında sınıflandırılırlar: örn; kıymetli metaller (71.Fasıl ve 28.43 pozisyonunda), adi metaller (72 ila 76 ve 78 ila 81 Fasılları) ve radyoaktif kimyasal elementler ve izotoplar (28.44 pozisyonu) ve aktif olmayan izotoplar (28.45 pozisyonu).
Bilinen çeşitli elementlerin alfabetik listesi, uygun bir sınıflama ile sembolleri ile birlikte aşağıda verilmiştir. Antimon gibi bazı elementler hem metal hem de ametal özellik gösterip, tarifede bunların hangi pozisyonlarda sınıflandırılacaklarına dikkat çekilmektedir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *