3 Mart 2015 Salı

yemeklik patates ihracat basvurusu

Patates İhracatına Başlamadan Öncesi İhracat Başvuru Dilekçesi
Patates ihracat başvuru dilekçesi

PATATES İHRACATINA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

YEMEKLİK PATATES İHRACATI UYGULAMA TALİMATI

1- Mevzuat


Talimatın uygulanmasında aşağıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.

a) 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, BitkiSağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

b) 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği, 

c) 12.01.2011 tarih ve 27813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve

Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik, hükümleri.
2- İhracat başvuru dilekçesi Patates ihracat başvuru dilekçesinde ve 

ekinde aşağıda belirtilen bilgi / belgeler yer alacaktır.

a) Dilekçede, TAREKS Referans Numarası ve üretim yapılan parselin numarası 

belirtilecektir.

b) Dilekçe ekinde,

- Üretici Kayıt Defteri ( İl / İlçe Tarım Müdürlüğünden onaylı örneği ),

- Bitki Pasaportu ve Operatör Kayıt Sertifikası sureti 
( İl / İlçe Tarım Müdürlüğünden onaylı örneği ),

- Depocuya ait Operatör Kayıt Sertifikası 
( ihraç edilecek patatesin depodan tedarik edildiği durumlarda ).

3- Etiket

a) Ambalajlar etiketlenmiş olmalı (yapıştırma veya çuvallara dikilmiş),

b) Etikette firma adı, parti numarası, malın adı, çeşidi, boyu ve üretim yeri belirtilmedir.

4- Taahhütname

İhracat başvurusu esnasında ihracatçıdan, karantina kurallarına uyacağına ve bulaşıklık tespiti 

halinde yemeklik patatesin ihracından vazgeçerek, Bakanlık yetkililerince belirlenecek 

karantina uygulamalarını kabul edeceğine dair, aşağıda belirtilen şekilde taahhütname 

alınacaktır.

TAAHHÜTNAME

……/…../ 2013
…………….... ülkesine ihraç etmek istediğim, ……… parti numaralı, ………. kg. lık yemeklik patates partisini, analiz sonuçlanıncaya kadar bulunduğu yerden ( üretim alanı, depo, taşıma aracı vb. ) başka bir yere aktarmayacağımı; analiz sonucunda karantina etmeni ile bulaşıklık tespit edilmesi halinde ilgili karantina tedbirlerine uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Firma / Üretici
Adı Soyadı / Ünvan
İmza

» Örnek İhracat Taahhütnameleri Ek-1 Ek-2 Ek-3

5- Numune alma

İhracatta, lot / parti büyüklüğü 100 tona kadar olan sevkiyatlardan 200 adet yumru; AB’ye 

yapılan ihracatta ise lot / parti büyüklüğü 25 tona kadar olan sevkiyatlardan 200 adet yumru 

olacak şekilde bir numunealınarak analize gönderilecektir.

6- Analiz

a) İhracatta alıcı ülke karantina koşullarına uygun olarak makroskobik ve mikroskobik kontroller

yapılacaktır. Bununla birlikte yemeklik patates hangi ülkeye ihraç edilecek olursa olsun,

-Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,

-Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann&Kotthoff) Davis et al.

-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. karantina etmenleri yönünden, 

ayrıca şüpheli durumlarda ise

diger zararlı organizmalar yönüyle analize tabi tutulacaktır.

b) İhracat AB üyesi ülkelere yapılacaksa, bu etmenlere ek olarak 

aşağıdaki etmenler için de analiz yapılacaktır.

-Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

-Globodera pallida (Stone) Behrens

-Meloidogyne chitwoodi ve Meloidogyne fallax

Ayrıca diger zararlı organizmalar ile 2000/29 EC direktifi EK-1 ve EK-2 de belirtilen patateste 

zararlı organizmalar için de karantina kontrolleri yapılarak; şüphe duyulması halinde gönderilen 

numunenin bu etmenler yönüyle de analize tabi tutulması istenecektir.

7- Bitki Sağlık Sertifikası Düzenleme

Analiz raporu temiz çıkan yemeklik patates için düzenlenecek Bitki Sağlık Sertifikalarının 

orijin kısmına “üretildiği il” yazılacaktır.

Bitki Sağlık Sertifikalarına araç plakası ( tır için dorse plakası ) ve konteyner ile yapılacak 

taşımalarda konteyner numarası yazılacaktır.

8- Bulaşık ürünler

Analiz sonucunda yemeklik patatesin herhangi bir karantina etmeni ile bulaşık bulunması 

halinde, etmene ilişkin teknik talimat ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler 

numuneyi alan Müdürlüktarafından gerçekleştirilerek Bakanlığa bilgi verilecektir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *