7 Mayıs 2015 Perşembe

karbon gtip no sorgulama

Karbon Gtip No Sorgulama

Gtip No 220110110000 - Tabii mineral sular; karbonatlandırılmamış (tatlandırıcısız, lezzetlendirilmemiş)

Gtip Kodu 220429100000 - Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, şişeli, 20 oC'de 1bar80 gr.)

G.T.İ.P. NO 480255906200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (ağırlık >80 gr.)


gtip 480256203100 - Karbon kağıdı imaline mahsus mekanik işlemle elde edilmiş kağıtlar (40gr =150 gr.) rulo halinde


480258106200 - Karbon kağıdı imaline mahsus ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş kağıt (m2 ağırlık >150 gr.) rulo halinde

gtip 480258906100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)


gtip 480258906200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)


gtip no 480261152100 - Karbon kağıdı imali için;rulo(m2<72gr gtip no 220429100000 - Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, şişeli, 20 oC'de 1bar<karbondioksit basıncı<3bar

gtip no 251120000000 - Tabii baryum karbonat
251910000000 - Tabii magnezyum karbonat (magnezit)
270750000019 - Diğer aromatik hidrokarbon karışımları; ASTMD 86 Metodu ile 250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası damıtılan
270799910000 - Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen) imaline mahsus olanlar
270799990000 - Diğer pozisyonlardaki ürünlerin imaline mahsus olanlar (karbon hariç)
271119000019 - Diğer petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar (sıvılaştırılmış)
271129000029 - Diğer petrol gazları ve gazlı hidrokarbonlar (gaz halinde)
271390100000 - Petrol, bitümenli mineralden yağların diğ.kalıntı.; karbon, karbon karası imaline
280300009012 - Antrasen (karbondan)
280300009019 - Diğer karbon karaları ve diğer şekillerde karbon
281121000000 - Karbondioksit (diğer anorganik oksijenli bileşikler)
281210940000 - Fosgen (karbonil klorür)
281310000000 - Karbonsülfür (karbondisülfür)
283620000011 - Susuz sodyum karbonat (dehidrate)
283620000012 - Kristal sulu sodyum karbonat (çamaşır sodası)
283630000000 - Sodyum hidrojen karbonat [sodyum bikarbonat (karbonat)]
283640000011 - Potasyum karbonat
283640000012 - Potasyum bikarbonat
283650000000 - Kalsiyum karbonat
283660000000 - Baryum karbonat
283691000000 - Lityum karbonatlar
283692000000 - Stronsiyum karbonat
283699111000 - Magnezyum karbonat
283699112000 - Bakır karbonat
283699171000 - Manganez karbonatlar
283699172000 - Demir II karbonat(FeCO3)
283699173000 - Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
283699174000 - Amonyum bikarbonat
283699175000 - Diğer amonyum karbonatlar
283699176000 - Kurşun karbonatlar
283699179011 - Berilyum karbonatlar
283699179012 - Kobalt karbonatlar
283699179019 - Diğer karbonatlar
283699901000 - Sodyum perkarbonatlar
283699902000 - Potasyum perkarbonatlar
283699903000 - Baryum perkarbonatlar
283699909000 - Diğer perkarbonatlar
284290809912 - Kompleks veya çift karbonatlar
284440200013 - Radyoaktif karbon
290110001019 - Diğer asiklik hidrokarbonlar güç temininde/yakıt için, doymuş
290110009019 - Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar; diğer amaçlar için
290290001200 - Antrasen (siklik hidrokarbonlar grubunda yer alan)
290290009900 - Siklik hidrokarbonların diğerleri
290314000000 - Karbon tetraklorür; doymuş
290319800019 - Doymuş asiklik hidrokarbonların klorlanmış diğer türevleri
290329000000 - Doymamış asiklik hidrokarbonların klorlanmış türevleri; diğer
290339190019 - Diğer siklik hidrokarbonların bromürlü türevleri
290339901011 - Karbontetraflorür (freon 14)
290339901048 - Asiklik hidrokarbonların florlanmış diğer türevleri
290377900000 - Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş)
290378000000 - Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri (diğer perhalojenlenmiş türevler)
290379110059 - Asiklik hidrokarbonların sadece florin ve klorinle halojelenmiş diğer türevleri(metan,etan veya propandan olan HCFC'ler)
290379190019 - İki/daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların sadece florin ve klorinle halojelenmiş diğer türevleri
290379210000 - Asiklik hidrokarbonların sadece florin ve brominle halojenlenmiş metan, etan veya propandan olanlar
290379290000 - Asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri (Sadece florin ve brominle halojenlenmiş olanlar)
290379900000 - Diğer iki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş diğer türevleri
290389900000 - Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevleri
290399900029 - Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş diğer türevler
290410000029 - Hidrokarbonların sadece sülfo grupları içeren diğer türevleri, bunların tuzları ve etil esterleri
290490950019 - Hidrokarbonların sülfohalojenlenmiş türevleri; diğer
290490950039 - Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri; diğer
292090101200 - Gayakol karbonat
292090101911 - Dietil karbonat
292090101912 - Tetraetil ortokarbonat
292090101919 - Diğer karbonik esterler ve tuzları ve bunların türevleri
293090992000 - Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)
293190909012 - Demir karbonil ve nikel karbonil
310240900019 - Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
380130000000 - Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonu için benzeri hamur
380190001000 - Metalo; grafitik bileşikler halindeki karbonlar/diğerleri
380190009000 - Esası hamur, blok, levha/diğer yarı; mamul grafit/diğer karbon olan müstahzarlar
380210000000 - Aktif hale getirilmiş karbon
380891200011 - Haşarat öldürücüler; dikofol içeren esası klorlanmış hidrokarbonlar olan
380891200019 - Haşarat öldürücüler; esası klorlanmış hidrokarbonlar olan
381300000014 - Yangın söndürme aleti için diğer dolgu maddesi;Metan/etan/propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler
381300000015 - Yangın söndürme aleti için diğer dolgu maddesi;Metan/etan/propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler
381400100011 - Esası bütilasetat olan karma çözücü ve inceltici (Metan/etan/propanklorflorokarbonları (CFC) içeren)
381400100012 - Esası bütilasetat olan karma çözücü/inceltici(Metan/etan/propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC)içeren,CFC içermeyen)
381400100013 - Esası bütilasetat olan karma çözücü ve inceltici (Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1, 1, 1-trikloroetan içeren)
381400900011 - Karma çözücü ve inceltici; diğer (metan/etan/propanklorflorokarbonları (CFC) içeren
381400900012 - Karma çözücü ve inceltici; diğer (metan/etan/propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat CFC'leri içermeyen
381400900013 - Karma çözücü ve inceltici; diğer (karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1, 1, 1-trikloroetan içerenler
382471000011 - R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı [(CFCs) hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)]
382471000019 - Sadece flor ve klorla perhalojenlenmiş diğer asiklik hidrokarbon içerenler [(CFCs) hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs)]
382473000000 - Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler
382474000012 - 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı kloroflorokarbon (CFCs) içermeyen
382474000019 - Hidrokloroflorakarbonlar içeren, ancak kloroflorokarbonlar (CFCs) içermeyen diğerleri
382475000000 - Karbon teraklorür içerenler
382478000000 - Perflorokarbon (PFCs)/hidroflorokarbon (HFCs) içeren, fakat kloroflorokarbon/hidrokloroflorokarbon (HCFCs) içermeyen
382490150011 - İyon değiştiriciler (esası sülfonlu karbonlar/tabii mineral madde olanlar)
382490979024 - Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları
390740000000 - Polikarbonatlar (ilk şekilde)
392061000000 - Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folye ve şeritler
400510000000 - Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk
480254003100 - Mekanik işlemle elde edilmiş karbon kağıdı imaline mahsus diğer kağıtlar (m2. ağırlık < 40 gr.)
480254003200 - Ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş karbon kağıdı imaline mahsus diğer kağıtlar (m2. ağırlık < 40 gr.)
480254009900 - Diğer kağıtlar; Karbon kağıdı imaline mahsus olmayanlar (m2. ağırlık < 40 gr.)
480255156100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (40 = <m2,ağırlık <60 gr.)
480255156200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (40 = <m2, ağırlık <60 gr.)
480255256100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <70 gr.)
480255256200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (60 = <m2 ağırlık <70 gr.)
480255306100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık <80 gr.)
480255306200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (75 = <m2 ağırlık <80 gr.)
480255906100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde (ağırlık >80 gr.)
480255906200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde (ağırlık >80 gr.)
480256203100 - Karbon kağıdı imaline mahsus mekanik işlemle elde edilmiş kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.) (A4 boyutu)
480256203900 - Karbon kağıdı imaline mahsus diğer şekillerde elde edilmiş kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık= <150 gr.) (A4 boyutu)
480256209900 - Karbon kağıdı imaline mahsus olmayan kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık= <150 gr.) (A4 boyutu)
480256806100 - Karbon kağıdı imali için mekanik işlemle elde edilmiş, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)
480256806200 - Karbon kağıdı imali için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş, diğer boyutta (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)
480256809919 - Diğer kağıtlar, diğer boyutta (40 =<m2 ağırlık =<150 gr.)karbon kağıt imaline mahsus olmayan, diğer kağıtlar
480257006100 - Diğer karbon kağıdı imaline mahsus mekanik işlemle elde edilmiş kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)
480257006200 - adiğer karbon kağıdı imaline mahsus, ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş kağıtlar (40gr =<m2 ağırlık =<150 gr.)
480258106100 - Karbon kağıdı imaline mahsus mekanik işlemle elde edilmiş kağıt (m2 ağırlık >150 gr.) rulo halinde
480258106200 - Karbon kağıdı imaline mahsus ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş kağıt (m2 ağırlık >150 gr.) rulo halinde
480258906100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)
480258906200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; tabaka halinde (m2 ağırlık >150 gr.)
480261152100 - Karbon kağıdı imali için;rulo(m2<72gr.)(toplam elyafın%50den fazlası mekanik işl.elde edilmiş)
480261152200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo(m2 ağırlık <72 gr.)%50mekanik elde edilmiş
480261802100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; rulo halinde; diğer
480261802200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; rulo halinde; diğer
480262002100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; tabaka halinde, (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)
480262002200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; tabaka halinde, (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)
480262002900 - Karbon kağıdı imaline mahsus; diğer; tabaka halinde, (kenarları 297-435 mm yi geçmeyen)
480269002100 - Karbon kağıdı imaline için mekanik işlemle elde edilmiş; diğer (elyafın %50 fazlası mekanik işlemli)
480269002200 - Karbon kağıdı imaline için ölçüsüne ve şekline göre kesilmiş; diğer (elyafın %50 fazlası mekanik işlemli)
480990000000 - Karbon kağıdı, diğer kopya veya transfer kağıtları; rulo veya tabakalar halinde (kendinden kopya eden hariç)
481690001100 - Karbon kağıtları vb.kopya kağıtları; emdirilmiş/boyanmış olanlar
481690001900 - Karbon kağıtları vb.kopya kağıtları; diğer hallerde
481690009000 - Diğer karbon ve kendinden kopya ve transfer kağıtları
482040000000 - Çok yüzlü iş formları ve karbon kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler
490600000000 - Plan, çizim, elle yazılmış metin, reproprodüksiyon vb. karbon kopyaları
510121001000 - Kırkma yün, yıkanmış; merinos (karbonize edilmemiş)
510121009000 - Kırkma yün, yıkanmış; diğer(karbonize edilmemiş):
510129001000 - Diğer merinos yünleri; yıkanmış(karbonize edilmemiş):
510129009000 - Diğer yünlerin diğerleri yıkanmış (karbonize edilmemiş):
510130000000 - Yünler (karbonize edilmiş)
510310100000 - Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmemiş)(ditme suretiyle elde edilenler hariç):
510310900000 - Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri; (karbonize edilmiş)(ditme suretiyle elde edilenler hariç):
540249001015 - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus olan filament iplikler; tek kat bükülmemiş/1m=<50 tur bükülmüş(tex=<6.7; toptan)
540249002015 - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus olanlar lif iplikleri; tek kat, 1m<50 tur (tex>6.7; toptan)
681280100000 - Krosidolitten işlenmiş lif; amyant/magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışım
681299101000 - Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım; sivil hava taşıtları için
681299109000 - Amyant; işlenmiş amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışım; diğerleri için
681510100000 - Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya
681510900000 - Grafit/diğer karbondan eşya; diğer
690290000011 - Karbon blokları
690310000019 - Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (diğer karbon oranı = >%50)
690390100000 - Diğer seramik eşya (%25 < grafit/diğer karbon oranı = <%50)
720711110000 - Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; Otomat çeliğinden, haddelenmiş, karbon<%25
720711140000 - Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık<=130mm,haddelenmiş, karbon<%25
720711160000 - Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; kalınlık>130mm,haddelenmiş, karbon<%25
720711900000 - Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller; dövülmüş, karbon<%25
720719120010 - Otomat çelik. yarı mamuller; hadde/sürekli döküm (enine kesit daire, karbon<%0, 25)
720719120021 - Demir/alaşımsız çelik.yarı mamuller (sürekli döküm, enine kesit daire, karbon<%0, 25)
720719120029 - Demir/alaşımsız çelik.yarı mamuller (haddelenmiş, enine kesit daire, karbon<%0, 25)
720719190000 - Demir/alaşımsız çelik.yarı mamuller (dövülmüş, enine kesit daire, karbon<%0, 25)
720720150011 - Haddelenmiş blumlar (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)
720720150012 - Sürekli döküm blumlar (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)
720720150013 - Haddelenmiş kütükler (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)
720720150014 - Sürekli döküm kütükler (%0, 25=<karbon<%0, 6, genişlik<2kalınlık, otomat çeliğinden)
720720520010 - Otomat çelik. yarı mamuller (hadde/sürekli döküm, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)
720720520021 - Demir/alaşımsız çelik.yarı mamul. (hadde/döküm enine kes.daire, %0, 25=<karbon<%0, 6)
720720520029 - Demir/alaşımsız çelik.yarı mamul. (hadde/sür.döküm, enine kesit daire, karbon=>%0, 6)
720720590000 - Demir/alaşımsız çelik.yarı mamul. (dövülmüş, enine kesit daire, karbon=>%0, 25)
720852101000 - Yassı hadde ürün. (karbon=>%0, 6, sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=<1250mm.)
720852109000 - Yassı hadde ürün. (karbon<%0, 6, sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=<1250mm.)
720852911000 - Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=>2050mm.+, ağırlık; %0, 6+ karbon)
720852991000 - Yassı hadde ürünü (sıcak hadde, 4, 75mm.=<kalın.<10mm.genişlik=>2050mm.-, ağırlık; %0, 6+ karbon)
720853101000 - Sıcak mamul demir, çelik (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm.)(haddeli, ağırlık; %0, 6+ karbon)
720853901000 - Yassı hadde ürünü (3mm.=<kalınlık <4, 75 mm. diğer hallerde, ağırlık; %0, 6+ karbon)
720890201011 - Yassı hadde ürünü, delinmiş ( sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden karbon içeriği >%0.6)
721550110000 - Diğer çubuklar (soğuk şekillenmiş/işlenmiş) (karbon<%0, 25, dört yüzü haddelenmiş)
850680050000 - Voltajı 5,5 V. veya daha fazla fakat 6,5 V.'u geçmeyen kuru çinko-karbonlu piller
853310000011 - Karbon terkipli elektrik rezistanslar (bağlantı bacaklılar)
853310000019 - Karbon terkipli diğer elektrik rezistanslar
853310000021 - Karbon film elektrik rezistanslar (bağlantı bacaklılar)
853310000029 - Karbon film diğer elektrik rezistanslar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *