7 Ağustos 2015 Cuma

Fransa Gumruk Vergileri Mevzuat

Fransa Gümrük Vergileri

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

Dış Ticaret Politikası

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük Birliği uygulması yürürlüktedir. Bu suretle gümrük vergileri sıfırlanmış ve Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır.

Ayrıca, bazı istisnalar dışında (topluluğun Ortak Tarım Politikasına dahil olmayan tarımsal ürünler, yaş meyve sebze ürünlerine ait toplam 11 adet tarife pozisyonu, iç ve kabuklu natürel fındık, domates salçaları ve diğer domates konservesi) AB ülkelerine Türkiye’den ithal edilen tarım ürünlerinde de gümrük vergileri tamamen kaldırılmış bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Fransa’ya diğer AB(27) ülkelerinden , Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA)üyelerinden (Norveç, İzlanda, İsviçre, Liechtenstein) Andorra ve San Marino'dan ve Türkiye’den yapılan ithalat gümrük vergisinden muaftır. Diğer ülkelerden yapılan ithalatta Avrupa Toplulukları Birleştirilmiş Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmakta, ithalatta alınan vergiler KDV oranları dışında aynı olmaktadır. AB’de yürürlükte bulunan gümrük vergilerine http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm adresinden ulaşmak mümkündür.

Tarifeler ve Diğer Vergiler

ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Fransa, Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak gümrüklerinde üçüncü ülkelere (Türkiye'de dahil olmak üzere) diğer AB ülkeleri ile birlikte ortak gümrük tarifesi uygulamaktadır. Uygulanacak gümrük tarifesi ülkeden ülkeye farklılk göstermektedir.

Fransa'nın ve diğer AB ülkelerinin Türk meşeli ürünlerine uygulamakta olduğu gümrük vergileri ile ilgili bilgiye http://ec.europa.eu/taxation_customs bağlantı adresinden ülke ismi olarak Turkey -TR0052 ve ürünün gümrük tarife kodu seçilerek ulaşılabilmektedir.

Gümrük Birliği nedeniyle ülkemiz menşeli sanayi ürünlerine gümrük vergisi uygulanmamakta olup bazı tarım ve gıda ürünlerine gümrük vergisi ve ayrıca miktar kısıtlaması ve/veya belirlenmiş tarihler arasında farklı oranda gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Katma Değer Vergisi

Fransa'nın ve diğer AB ülkelerinin 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu yeni KDV oranlarına aşağıda adresi verilen bağlantıdan ulaşılması mümkündür. Frasa'da standart KDV oranı % 19, 6 olakla birlikte bu oran ürün ve hizmete göre farklılık göstermektedir.


AB'de TARIM ÜRÜNLERİNE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ

Gümrük Vegilerinin Çeşitleri

Bir ürünün ithalatında; ad valorem, spesifik veya bu ikisinin birleşiminden oluşan gümrük vergileri uygulanmaktadır.


-AD VALOREM VERGİ: İthalatta ürünün değeri üzerinden yüzdesel olarak tahsil edilen gümrük vergisi olarak tanımlanmaktadır.

Örnek: Vergiye tabi ithal değeri 100 € olan bir tarım ürününde %11,5 oranında ad valorem vergi uygulanması halinde, Gümrük vergisi= 100 €*0,115= 11,5 € dur. Bu çerçevede, ithalatçının 11,5 € gümrük vergisi ödemesi gerekmektedir.

-SPESİFİK VERGİ: Fiziksel birim(ton, adet, vb) üzerinden tahsil edilen gümrük vergisi olarak tanımlanmaktadır.
Örnek: Bir tarım ürünü ithalatında 25 €/100 kg spesifik vergi uygulanması halinde, ürünün birim fiyatı ne olursa olsun her bir ton için;
Gümrük vergisi= 1000 Kg/ton*25 €/100 Kg = 250 €/ton gümrük vergisinin ithalatçı tarafından ödenmesi gerekmektedir.


-BİLEŞİK VERGİ: Ad valorem ve spesifik verginin birlikte uygulandığı gümrük vergisi uygulamasıdır. Örnek: Bir tarım ürünü ithalatında %11,5 + 25 €/100 Kg şeklinde gümrük vergisi uygulanması halinde ve vergiye tabi ithal değerinin 100 € olması halinde;
Gümrük vergisi = 100 €*0,115 + 1000 Kg/ton*25 €/100 Kg = 11,5 € + 250 €/ton gümrük vergisinin ithalatçı tarafından ödenmesi gerekmektedir.


-KARIŞIK VERGİ: Ad valorem veya spesifik vergilerden herhangi birinin tercih edilebileceği uygulamalardır.
Örnek:Gümrük vergisi; %18,4, MIN 22 € - MAX 24 €/100 kg şeklinde ifade edilebilir. Bu durumda, gümrük vergisi %18,4 olarak belirlenmiş olmakla birlikte, ancak 22 ile 24 €/100 Kg arasında bulunması şartı getirilmiştir.Örneğin, ithal değerinin 1000 €/ton olması halinde, 1000*(184 /100)= 184 €/ ton ad valorem vergi doğmaktadır. Fakat minimum vergi 220 €/ton olarak belirlendiğinden, ithalatçının 220 €/ton gümrük vergisi ödemesi gerekecektir.


-TEKNİK VERGİ: Gümrük vergisinin, üretimde kullanılan belirli bir girdinin miktarına göre belirlenen türüdür.
Örnek: Gümrük vergisi; 1,19 €/ Kg laktik asit olarak belirlenebilir. 100 Kg’lık bir nihai üründe 2 Kg laktik asit kullanılması halinde; 2 Kg *1,19 €/Kg = 2,38 € laktik asitten ileri gelen vergi ödenecektir. Bazı durumlarda, teknik vergilere ilave olarak ad valorem veya spesifik vergilerde nihai ürün üzerinden tahsil edilebilmektedir.

Avrupa Birliği üyeleri üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ortak (aynı oranda ) gümrük vergisi uygulanmakla birlikte Topluluk bazı üçüncü ülkelerle (MFN) yapmış olduğu tercihli ticaret düzenlemeleri çerçevesinde bazı tarım ürünlerinin ithalatında ülkelere ve ürünlere göre farklılaşan tercihli gümrük vergisi uygulamaktadırlar.

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar

Fransa, ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. Söz konusu mevzuat, ürünlerin AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin uyulması gereken zorunlulukları kapsamaktadır. Ürünlerin teknik mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında kontrol edilebileceği gibi piyasa gözetimi yoluyla da denetlenebilmektedir.

Bu bölümde yer alan CE işareti, HACCP ve REACH uygulamaları hem AB içinde üretilen hem de AB’ye ithal edilen ürünleri kapsayan zorunlu sertifikasyon uygulamalarıdır. Bu suretle tarife dışı engellerden veya uygulanması zorunlu olmayan standartlardan farklı bir durum arz etmektedirler.

AB mevzuatı gereğince birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün İtalya’ya (veya herhangi bir AB ülkesine) ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. AB ülkelerinde üretilen ürünlerin CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. AB pazarına ithal edilen ürünler içinse bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. Ancak bu yasal zorunluluk uygulamada kaçınılmaz olarak üçüncü ülke üreticilerine yüklenmektedir. Başka bir deyişle, eğer ürün CE işareti taşımıyor ise AB’deki ithalatçı bu zorunluluğu yerine getiremeyeceğinden söz konusu ürünü ithal etmeyecektir.

Gıdalar ürünleri için HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi Sistemi) zorunluluğu bulunmaktadır.

AB genelinde gıdalarla ilgili genel prensiplerin ve temel düzenlemelerin çerçevesini belirleyen EC 178/2002 sayılı düzenleme ile Gıda Yasası uygulanmaktadır. 2002 yılı içerisinde yürürlüğe giren bu düzenlemeyle, aynı zamanda, AB Gıda Güvenliği Otoritesi kurulmuş ve gıda güvenliği konusundaki uygulanması zorunlu prosedürler belirlenmiştir. Düzenleme genel olarak Genel Gıda Yasası olarak bilinmekte olup, gıdaların izlenebilirliği konusunda da düzenlemeleri içermektedir (Madde 18). Genel Gıda Yasası’nın belirlediği ana başlıklar Ocak 2005 tarihinde uygulamaya girmiştir.

AB genelinde pazara sunulan taze meyve ve sebze ürünlerinin kalite ve etiketlemelerine ilişkin pazarlama standartları Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çıkartılan EC 2200/96 sayılı kararname ile 28 Ekim 1996 tarihinde belirlenmiştir. Bu yasayla öngörülen standartlara sahip olmayan ürünler pazara sunulamamakta ve pazardan kaldırılmaktadır. AB pazarlama standart düzenlemeleri çerçevesinde kalite standartları belirlenmiş diğer ürünler arasında taze ve soğutulmuş balık (EC 2406/1996), yumurta (EC 1028/2006), zeytinyağı (EC 1019/2002) ile birlikte sert kabuklu meyveler arasında kabuklu fındık (EC 1284/2002) ve kabuklu ceviz bulunmaktadır.

1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals), kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir AB düzenlemesidir. Zorunlu bir uygulama olan REACH, bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır. Söz konusu mevzuata göre AB pazarına kimyasal madde, müstahzar veya bunları içeren eşya ihracatı yapmak isteyen firmalar REACH mevzuatına tabiidir. REACH hakkında detaylı bilgiye http://reach.immib.org.tr adresinden ulaşılabilir.

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve GLOBALGAP sertifikası tüketici tercihleri açısından önem taşımaktadır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *