2 Ağustos 2015 Pazar

nasil ithalatci olunur

Nasıl ithalatçı olunur?

Vergi numarasına sahip, her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla

birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler

ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Ancak,

- Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,

- Kitap ve diğer yayınların ithalatında,

- Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen

malların ithalatında,

Vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya

sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin

kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.

İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve

kuruluşlar tarafından yapılabilir.

İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle

birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar (Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla).

Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili

kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla,

düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.


İthal edilecek malların bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans

kurumlarınca yapılacak işlemler kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.


İthalatın Temel Noktaları

Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen

hususları dikkate alması gerekmektedir.


1. PAZAR ANALİZİ


İç Piyasada Pazarlama İncelemesi (İthalat Ticareti)

İthal eşyasının iç piyasa ticaretinde hedef müşterilerin istek ve gereksinimlerinin bilinmesine ihtiyaç

vardır.İthal edilmesi düşünülen malın iç pazarda satılabilirlik analizi ve fizibilitesini yapmak önem

taşımaktadır.


Rakip Mallar: Rakip malların pazardaki yeri, kalitesi, dağıtım kanalları, tanıtım faaliyetleri, fiyatı,

ambalajı, müşteri hizmetleri ve benzeri bilgiler gözlemlenmelidir.


Mevcut Alıcılar, Rakipler: Mevcut alıcılar hakkındaki bilgiler (miktar ve sıklık açısından satın alma

şekilleri ) ile rakipler hakkındaki bilgiler (rakiplerin kim oldukları, nerede oldukları, malı kimlere

sattıkları, müşterilerinin özellikleri, satın alma şekilleri, strateji ve amaçları v.b) malın piyasada

pazarlanması açısından önemlidir.


Maliyet: Öncelikle ithal eşyasının yurda girişi konusunda ortaya çıkacak maliyetin iyi hesaplanması

gerekmektedir.Mal bedelinin yanı sıra, ödenmesi gerekebilecek vergiler (gümrük vergisi, katma değer

vergisi, özel tüketim vergisi , toplu konut fonu), varsa ek mali yükümlülükler, nakliye, sigorta, gümrük

komisyon masrafları net olarak ortaya konmalı ve ürünün maliyeti ona göre belirlenmelidir.

İşletmelerin Kendi İhtiyaçları İçin İthalat


Üretimde kullanılacak girdi ithalatı yapılması halinde; ihtiyacın net olarak belirlenmesi, kaliteli ürünün

düşük maliyetle ithali tercih edilmelidir.

Satıcı Firmalara Ulaşma


Fuar, Sergi, Yüzyüze Görüşme: Fuarlar, birebir ilişki ile satıcı firma bulmanın en kolay ve en verimli

yollarından biridir. Bu nedenle yurtdışında düzenlenen fuar, sergi v.b. organizasyonları ziyaret

etmek ve ihracatçılarla temas kurmak, pazar araştırması yapmak ürün tedariki için önem

taşımaktadır.


Çevre: İthalatta çevre çok önemlidir. Gerek malın ihracatçısının bulunmasında gerekse ithal edilen

ürünün ticaretinde edinilmiş geniş bir çevrenin çok büyük faydaları vardır.

İnternet: Günümüzde uluslararası ticaret işlemlerinde çok yaygın olarak kullanılmakta olup, yurt

dışındaki satıcılara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabilmektedir.

Diğer yollar:

· Türkiye’de bayisi, distribütörü ya da satış temsilciliği olan firmalar ile bağlantı kurulması,

· Diğer ithalatçı firmalardan tedarikçi firma bilgilerinin alınması,

· Türkiye’ye ihracat yapmak isteyen firmaların bilgilerinin ticaret odalarından ya da yurt dışı

Ticaret Müşavirliklerinden alınarak bağlantı kurulması,


· Yurt içinde satılan ithal ürünlerin kutu ve ambalaj bilgilerinden hareketle imalatçı firmaya

ulaşılması ve ithalat kararının verilmesi mümkündür.

2. İTHAL EŞYASININ BELİRLENMESİ


İthal eşyasının ismi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarası ithalattan önce ithalatçı

firma tarafından eldeki tüm bilgi ve belgeler (katalog, teknik içerik, numune gibi) ışığında

belirlenmelidir.Bu işlemler için bir gümrük müşavirinden destek alınabileceği gibi, Dış Ticaret

Müsteşarlığı (www.dtm.gov.tr) ,Gümrük Müsteşarlığı (www.gumruk.gov.tr) web sayfalarından ve

Genel Sekreterliğimiz Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisimizden bilgi alınması da mümkündür.


İthal Eşyasının İsminin Belirlenmesi: İthal edilecek eşyanın isminin; ayırıcı özellikleri, teknik

farklılıkları, içeriği dikkate alınarak doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Eşya isminin doğru olarak

belirlenmesi eşyaya ait gümrük tarife pozisyonunun doğru belirlenmesini sağlayacak olup, ithalatın

tüm aşamalarını olumlu olarak etkileyecektir.


İthal Eşyasının Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon ( G.T.İ.P ) Numarasının Belirlenmesi: Gümrük

Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) numarası; ithal eşyasının gümrüklenmesi aşamasındaki ödenecek

mali boyutun (gümrük vergisi, KDV, ÖTV, Toplu Konut Fonu, antidamping vergileri v.b.) ve gerekli

dokümanların belirlenmesinin yanı sıra, eşyanın tabi olduğu, gözetim, kota , tarife kontenjanı v.b.

hususlarında bilgi edinilmesi açısından en önemli rolü oynamaktadır.

3. İTHAL EŞYASINA İLİŞKİN YASAKLAR, KONTROLLER VE İZİNLER


İthal eşyasının yurda girişi konusunda yasak, izin, kota, ihtisas gümrüğü uygulaması v.b kısıtlamalar

ile tabi olduğu standartlar, garanti belgesi , gözetim belgesi ,kontrol belgesi, sağlık sertifikası, analiz

raporu, CE belgesi gibi belgelerin talep edilip edilmediğini araştırmak, varsa bu çerçevede ön

hazırlık yapmak çok önemlidir. Bu bilgilere Dış Ticaret Müsteşarlığı (www.dtm.gov.tr) , Gümrük

Müsteşarlığı (www.gumruk.gov.tr) ve İstanbul Ticaret Odası (www.ito.org.tr) web sayfalarından 

ulaşılması mümkündür. Konuyla ilgili olarak; Genel Sekreterliğimiz Genel Mevzuat ve Bilgi

Danışma Servisimizden bilgi alınması da mümkündür.

4. İTHALATTAN ÖNCE İTHAL EDİLECEK EŞYAYA İLİŞKİN MEVZUATIN SON DURUMUNUN


TEKRAR KONTROL EDİLMESİ

Dış ticaret mevzuatı sık sık değişikliklere uğramaktadır. Bundan dolayı, ithal faaliyetine girişmeden

önce eşya daha önce ithal edilmiş olsa bile mutlaka mevzuatın tekrar gözden geçirilmesinde yarar

bulunmaktadır.


Özellikle, her sene yıl sonu ile takip eden yıl başında dış ticaret mevzuatında çok önemli değişiklikler

meydana gelmekte, ithalat ve standardizasyon tebliğleri başta olmak üzere mevzuatın önemli bir

bölümü değiştirilmekte, gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılabilmektedir. Bundan dolayı,

özellikle yıl sonu işlemlerinde mevzuatın daha sıkı takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla

ilgili olarak; Genel Sekreterliğimiz Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisimizden bilgi alınması da

mümkündür.

5. İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİNİN ÖĞRENİLMESİ


İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları hakkında ülkeler bazında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın

web sayfasından ( www.dtm.gov.tr ) bilgi almak mümkündür. Bununla birlikte, gümrük vergisi oranı

değişmiş olabileceğinden G.T.İ.P numarası bazında, ithal ülkesi de belirtilmek suretiyle Ticaret ve /

veya Sanayi Odaları’ndan, gümrük müşavirlik firmalarından ya da abonelik usulüyle çalışan

elektronik ortamda güncellenmiş mevzuata yer veren internet portallarından bilgi almak

mümkündür.

Konuyla ilgili olarak; Genel Sekreterliğimiz Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisimizden bilgi

alınması da mümkündür.

6. NAKLİYE

Her ulaşım yolunun avantaj ve dezavantajları vardır. İthal eşyasının nakliyesinde hangi yolun

seçileceği; ürüne, ithalatçının ihtiyaçlarına, ihracatçının bulunduğu ülkenin güzergahına

bağlıdır.Fiyat, son teslim tarihi, ürüne ilişkin özel koşullar, taşımaya ilişkin akılda tutulması gereken

hususlardır.

7. AMBALAJ VE ETİKETLEME

Ambalaj; ithal eşyasının üreticiden tüketiciye kadar uzanan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımın

sağlanabilmesi yönünden önemli bir unsurdur. Eşyanın korunmasını, barınmasını, sunumunu ve

tanıtımını sağlayacak olan ambalajın, eşyanın tüm yaşam süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı

olması gerekmektedir. Eşya ambalajlanırken, ürüne has özellikler ve ihtiyaçlar unutulmamalıdır.Ayrıca rakip ürünlerin ambalajları da eşyanın ambalaj seçimini etkileyen unsurlar arasında yer

almaktadır. Ambalaj üzerindeki bütün bilgiler açık-seçik, suya dayanıklı bir mürekkeple yer almalıdır.

8. KARŞILIKLI GÖRÜŞME


Potansiyel satıcı ile bağlantı kurulduktan sonra aşağıda belirtilen konularda ithalatçı ile ihracatçı

karşılıklı olarak görüşmelidirler.

· İthalatı yapılacak ürünün ismi, çeşidi, kalitesi,

· İstenilen özellikte numune yaptırılıp yaptırılmayacağı,

· Ambalaj çeşidi,

· Ürün için satıcının istediği fiyat ve fiyatın geçerliliği,

· İthalat miktarı ve bunun fiyata etkisi,

· Ödeme şekli ve verilecek banka garantileri,

· Avans ödemesi yapılıp yapılmayacağı,

· İthal edilecek malların teslim şekli ve yükleme zamanları,

· Nakliyesi,

· İthalatı yapılacak ürünlerin mevzuatımız gereği istenen belgeleri,

· Ürünlerin satış sonrası garantileri, sağlanacak yedek parçalar ve servis eğitimleri .

9. SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Zorunlu olmamakla birlikte sipariş öncesi ithalata konu eşyanın ticaretinde oluşabilecek tüm risklere

karşı mal hareketi veya para hareketi hususlarını içeren bir satış sözleşmesinin oluşturulması

yararlıdır.

10. İTHALAT BEDELLERİNİN ÖDENMESİ

Dış ticarette ticari faaliyet konusu eşya ile eşyaya ilişkin bedellerin taraflar arasındaki karşılıklı

hareketini düzenleyebilmek amacıyla peşin ödeme, mal mukabili, vesaik mukabili, akreditif, kabul

kredili gibi çeşitli ödeme şekilleri söz konusudur.

Söz konusu ödeme şekilleri sağladıkları güvence açısından farklılıklar göstermektedir. Bazı ödeme

şekilleri sadece alıcıya satıcı karşısında ya da satıcıya alıcı karşısında güvence sağlamaktadır.


İthalatçıların ihracatçılarca da kabul edilen ve kendilerine en uygun gelen ödeme şeklini belirlemeleri

oldukça önemlidir.

11. İTHALATÇI SIFATI

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel

kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki

tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilirler.

12. İTHALATTA GÜMRÜK DENETİMİ

İthalatın devletin vergi gelirleri açısından çok önemli olmasından dolayı gümrükteki ithal işlemlerinin

çok sıkı denetlendiği, ithalatın yerli üretime olabilecek olumsuz etkisi nedeniyle ithalatta tarifeli ya

da tarife dışı birtakım engeller olabileceği hususları ithalatçılarca gözardı edilmemelidir.

13. GÜMRÜK İDARESİNE KİMLER BEYANDA BULUNABİLİR?

Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın sahipleri ile bunların adına hareket edenler

tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip

edilir ve sonuçlandırılır. Uygulamada gümrük işlemleri için genelde gümrük müşavirlik firmalarının

hizmetinden yararlanılmaktadır.

14. İTHAL EŞYASININ KIYMETİNİN DOĞRU BEYAN EDİLMESİ

Türkiye’ye ithal edilebilecek eşyanın büyük çoğunluğu kıymeti üzerinden vergiye tabidir. Bu

sebeple, kıymet ihtilaflarının önüne geçilebilmesi, kıymet farklılığı nedeniyle uygulanacak para

cezalarından kaçınabilmek açısından ithal eşyasının kıymetinin doğru beyan edilmesi oldukça

önemlidir. Yurt dışından çok düşük fiyata bulunan bir ürünün gümrükte emsal mallara göre düşük

fiyat arzetmesinden dolayı kıymet araştırmasına ve aynı zamanda gözetim, izleme belgesi v.b

uygulamalara tabi tutulması söz konusu olabilir.

15. İTHAL EŞYASININ MENŞEİNİN DOĞRU BİLDİRİLMESİ

Tercihli tarife uygulamalarının ve ticaret politikası önlemlerinin büyük bir kısmı eşyanın menşeine

bağlıdır. Bundan dolayı eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesi gerekir.

16. SAHTE MENŞELİ EŞYA

İthal edilecek eşya üzerinde ya da iç / dış ambalajında üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretildiğini

gösterir veya böyle bir izlenim doğuran isim ya da simgeler taşıyor ise söz konusu eşya sahte

menşeli eşya olduğundan ithaline izin verilmez.


Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere ve bunların başka ülke menşeli olduğunu gösterecek veya

böyle bir izlenim uyandıracak nitelikte, üzerleri yabancı dilde yazılı veya basılı her türlü boş zarf,

şerit,etiket, damga ve benzeri eşyanın da ithaline izin verilmemektedir.

17.GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNDE DOĞRU BELGELERİN EKSİKSİZ OLARAK TEMİN EDİLMESİNİN ÖNEMİ

İthalatta gümrük işlemleri önemsenmelidir. Gümrük aşamasında belge bazında eksiklikler çıktığı

takdirde mallar gümrükte beklendiğinden daha uzun süre kalabilir ve demuraj, ardiye ya da mahrece

iade ( eşyanın geldiği ülkeye geri gönderilmesi ) masrafları gibi ek maliyetler ortaya çıkabilir.

Gümrükleme işlemleri ve ithalatın finansmanı hususlarına gereken önem verilmelidir.

18. İZİN BELGELERİNİN TEMİN EDİLMESİ

İthalat Denetimleri


Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamındaki ürünler için ithalatçı, ithalatta uygunluk

değerlendirmesi yaptırmak üzere, ürünün ilgili olduğu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türk

Standartları Enstitüsü'ne, Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı'na ya da yetkili

kuruluşa başvurur. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatı kapsamında

gerçekleştirilen ithalatta uygunluk değerlendirmesi işlemleri, DTÖ/Ticarette Teknik Engeller

Anlaşması'na uygun olarak, can ve mal güvenliği, çevrenin korunması, ulusal güvenlik gerekleri,

tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi konular çerçevesinde yapılmaktadır.İthalat yapmak isteyen kişilerin, ilgili mevzuat çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte

doğrudan gümrük idarelerine başvurmaları gerekir.


Bu konuda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfası firmalar açısından oldukça yararlı olup, söz

konusu sayfada güncel olarak bütün ithalat ve standardizasyon tebliğlerine yer verilmektedir.


Bazı ürünlerin ithalatında ürünün niteliği itibariyle ilgili kurum ve kuruluşlardan yukarıda belirtilen

tebliğler çerçevesinde bazı belgelerin alınması ya da onaylatılması gerekir.


· TSE’den Uygunluk Belgesi,

· Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi,

· Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak garanti belgesi,

· Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Kontrol Belgesi / Uygunluk Belgesi / Kimyasal Madde İthalat Belgesi,

· Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan İthalat İzleme Belgesi / Gözetim Belgesi

· Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Uygunluk Belgesi

gibi çeşitli kurumlardan birtakım belgelerin ithalattan evvel temin edilerek giriş gümrük müdürlüğüne

sunulması zorunludur. Aksi takdirde ithalata izin verilmez.

19. TEBLİĞLERDE BELİRTİLEN İTHALAT İÇİN GEREKLİ BELGELERDEN MUAFİYET İMKANLARI


İthal işlemlerinde çeşitli kurumlardan alınması gereken belgeler konusunda ilgili tebliğlerin

incelenmesi çok önemlidir. Zira, ilgili tebliğlerde, ithalatçı firmalara, istenilen belgenin temini

konusunda tebliğlerde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla birçok muafiyetler tanınmıştır.

20. GARANTİ BELGESİ’NDEN MUAFİYET

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin

siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası

hizmetlerini de kapsayacak şekilde ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin

bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak ithalatlarda, garanti

belgesi düzenleme zorunluluğu yoktur.Muafiyetten yararlanmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurmak gerekir.

21.GÜMRÜK İDARESİNE SUNULMASI MUHTEMEL BELGELER


Kesin İthal Başvurularında İstenilen Belgeler


Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA 

Karnesi kapsamında gelenler dahil);


- Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle

kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

- Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları,

- Biri asıl iki nüsha proforma fatura,(bedel transferi yapılacak ise)

- Malların yurda giriş şeklini de belirtir ilgili Gümrük İdaresinden alınacak gümrük beyannamesi ve

eki fatura fotokopileri.

- Kiralama yoluyla geçici olarak ithal edilen mallara ilişkin başvurularda, kiralama sözleşmesi,

- Kullanılmış mallara ait kesin ithal taleplerinde malların ekonomik ömrünü tevsik eden Ticaret ve

Sanayi Odaları veya Yüksek Öğretim Kurumlarından alınacak ekspertiz raporu, ile birlikte

Müsteşalığa yapılır.

Müsteşarlık uygun gördüğü başvuruları, ilgili kuruluşlara ve gümrük idaresine bildirir.


NOT: Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde kullandığı makina ve

techizatların kesin ithal talepleri,Müsteşarlığımız Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne yapılır.

Kiralama Yoluyla Yapılacak İthal Taleplerinde İstenilen Belgeler


BAŞVURU MERCİİ : Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Finansal kiralamaya ilişkin başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumu'na yapılır.


Özetle, ithalat işlemlerinde,

· Orijinal fatura,

· İthal eşyasına ait kıymet bildirim formu,

· Menşe şahadetnamesi,

· EUR.1 Dolaşım Sertifikası ( Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamı eşya ile AKÇT ürünleri, AB

menşeli tarım ürünleri ithalatında ),

· A.TR Dolaşım Belgesi ( Gümrük Birliği Anlaşması kapsamı sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinin

ithalatında ),

· Çeki listesi,

· Konşimento veya yük senedi,

· Navlun faturası ve / veya sigorta poliçesi,

· İşlenmiş tarım ürünleri beyan formu / analiz sonuç raporu,

· Uygunluk belgesi,

· Uygunluk yazısı,

· Onay belgesi,

· Garanti belgesi,

· İzin yazısı / izin belgesi,

· Fon alındı makbuzu ( vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekillerine göre ithal

edilen eşya için Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisini yapan banka veya özel finans

kurumunca düzenlenmiş makbuz ),


· İthal lisansı,

· Gözetim belgesi,…v.s. gerekebilmektedir.

İthalatta gerekli olacak belgeler, özetle eşyanın cins, nev’i ve niteliğine, ticaretin yapıldığı ülke veya

ülke grubuna, anlaşmalara, ithalat bedelinin ödeme şekline, menşeine, eşyanın ticaretine ilişkin özel

hükümlerle belirlenmiş önlemlere, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemelere tabi olup

olmadığına bağlıdır. Malların gümrüklenmesinin yapılabilmesi için dokümanlar ve malların birbiri ile uyumlu olması gerekir.

Belgeler konusunda firmaların gümrük müşavirlerine danışmaları önerilmektedir.


22. SATIN ALINAN EŞYANIN ÜLKEYE GELDİKTEN SONRA EVSAFINA UYGUN OLUP
OLMADIĞININ, SAĞLAMLIĞININ KONTROLÜNÜN YAPILMASI


İthal edilecek eşyanın sahipleri veya onların yerine harekete yetkili olanlar, beyanlarını doğru

yapabilmek ve yanlış beyandan kaynaklanabilecek cezalarla karşılaşmamak için, gümrük idaresinden

yazılı izin almak şartıyla geçici depolama yerine gelmiş eşyasını, geçici depolama yeri ve gümrük

memurlarının gözetimi altında tartıp muayene edebilecekleri gibi, ticari mahiyette olmamak şartıyla

numune alabilir ve ekspertiz incelemesi yaptırabilirler.Eşyanın siparişe uygun olmaması durumunda iade olanağı vardır. Ancak, yapılacak işlemler

sonucunda birtakım masraflar oluşacak bunların ödenmesi sorun olabilecektir. Bu tür masrafların

hangi tarafa ait olacağı gibi konuları da içeren bir sözleşmenin ithalattan önce yapılması yararlı

olacaktır.


İhraç ülkesinde yükleme aşamasında kalite kontrol işlemi yaptırılması maliyetleri azaltabilir. Bu yola

gidilmesi durumunda uluslararası faaliyet gösteren bir gözetim firmasından hizmet alınabilir.Gözetim

firmalarının listesine www.dtm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

23. İLAVE MALİYETLER


İlave maliyetler;

· Nakliye,

· Sigorta,

· Gümrükleme masrafları,

· Banka masrafları,

· Yurt içi nakliye masrafları,

· Ödeme yöntemine bağlı olarak fon masrafı,

· Ürün için gerekebilecek belgelendirme masrafları,…

olarak sayılabilir.

İTHALAT VE STANDARDİZASYON MEVZUATINDA BAHSİ GEÇEN ÇEŞİTLİ DEYİMLERİN,KELİMELERİN ANLAMLARI İLE BELGELERİN TANIMLARI

Damping: Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını ifade

eder.

Sübvansiyon: İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı

olarak sağlanan mali katkı ya da herhangi bir gelir veya fiyat desteğidir.

İthalatta Gözetim: Bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat

Genel Müdürlüğü’nce verilen veya onaylanan “Gözetim Belgesi” ile izlenmesidir. Gözetim kararı,

Gözetim Belgesi düzenlenmesi yoluyla ileriye yönelik olarak veya gerçekleşen ithalatı

değerlendirmek üzere geçmişe dönük olarak uygulanabilir.


Korunma Önlemi: Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi

zarar veya ciddi zarar tehdidi yaratacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde bu

zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla ve sadece zararla sınırlı ve geçici olmak

kaydıyla alınan önlemleri ifade eder. Korunma önlemi; gümrük vergisinde artış yapılması, ek mali

mükellefiyet getirilmesi, miktar / değer kısıtlaması, tarife kontenjanı uygulaması veya bunların

birlikte uygulanması şeklinde olabilir.


Kota: Belirli bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve / veya değerini ifade eder.

Tarife Kontenjanı: Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve / veya diğer mali yüklerde

indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini ifade eder.İthal Lisansı: Kotaya tabi tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Dış

Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce verilen belgeyi ifade eder.


Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili

tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi

işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini ifade eder.


Zorunlu Standard: İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standardını ifade eder.Uygunluk Değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi,

muayene edilmesi ve / veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder.

Teknik Düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve

üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve

uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu

olan her türlü düzenlemeyi ifade eder.


TSE –EN –ISO 9000 Belgesi: Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti

edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini

belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

AQAP Belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Güvence Seviye

Belgesi"ni ifade eder.

GMP Belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında

gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni ifade eder.İmalat Yeterlilik Belgesi: "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"

hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen

ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

CE İşareti: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle

sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin

korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.


E İşareti: "Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve / veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve 

Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların 

Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili

mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

e İşareti: Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti

ifade eder.

Tip Onayı Belgesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına

verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu

gösteren belgeyi ifade eder.

Bedelsiz İthalat


Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi

mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda

ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük

idarelerince tahsil edilir.

Bedelsiz İthalat Hakkından Kimler Yararlanabilir?

a) Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi

dışında en az 24 ay (Türkiye'de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet

süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye'ye nakledenler,

,b) Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen

kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz),

İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları

ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski

olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf

olarak ithal edebilirler.


c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakledenler kişiler

Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük

bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç)

ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt

dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model

yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının

ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri

şart değildir.

,d) Veraset yoluyla ithalat

Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye

kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya

motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz.


Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin

kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen

motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır.


Muafen araç ithaline ilişkin diğer bilgiler;

Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği

tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya

karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya

satılamaz.Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç

verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel

kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181 ila 194 üncü

maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat

yapılır.İthal işlemi tamamlanan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları için gümrük

idaresince düzenlenecek

trafik şahadetnamesine "Bu aracın para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat

olarak gösterilmesi, kiralanması, devri ve satışı yasaktır" şeklinde şerh konularak ilgili trafik

idaresine gönderilir.Yapım türü ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya

veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya

römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya

insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdakiler kapsamında

muafen ithali mümkün değildir.Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine

tanınır.

Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak sahibi

tarafından bizzat yapılır ve eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez.


e) Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli

Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli

dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzeme gümrük vergilerinden muaftır.


Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.


- Teşebbüs, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bu tür bağımsız

işleyen bir kurumun bir bölümünü kapsar.

- Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, teşebbüsün faaliyetini devam ettirmesi için gerekli

teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri anlamına gelir. Tarımsal bir teşebbüsün söz

konusu olması halinde, canlı hayvanlar söz konusu mal ve malzeme kapsamına dahil edilir.

muafiyet;

1. Mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye gümrük bölgesine nakletmek üzere yabancı

ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süre ile teşebbüsçe fiilen kullanılmakta olan,2. Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

3. Söz konusu teşebbüsün niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,Eşya ve malzeme ile sınırlıdır.


Muafiyet hakkı sadece, Türkiye gümrük bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla,

ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren müteşebbislere tanınır. Türkiye gümrük

bölgesinde yerleşik bulunan bir müteşebbisle herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik

teşebbüsler için muafiyet uygulanmaz. Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile

aynı işte çalışan kişilere tanınır.Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır:

a. Üretim veya hizmet endüstrisi makinası olmayan, taşınabilir laboratuar veya dış yayın yapma

birimleri gibi ulaşım araçları,


b. İnsanların tüketimine mahsus erzak veya hayvan yemleri,

c. Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar,

d. Satıcıların mülkiyetinde bulunan küçük veya büyükbaş hayvanlar.


Bu madde hükümlerine göre motorlu nakil vasıtalarının ithali mümkün değildir.

ÖDEME ŞEKİLLERİ


PEŞİN ÖDEME:Alıcı-ithalatçının mal bedelini bankası aracılığıyla havale şeklinde satıcı-ihracatçıya ödemesi karşılığında

malın ve malı temsil eden belgelerin ihracatçı tarafından doğrudan ithalatçıya gönderilmesini öngören

bir ödeme şeklidir.

Bu ödeme şeklinde ihracatçı hiçbir risk üstlenmemektedir. İthalatçı açısından ise, bedeli ödenmiş olan

malların satıcı tarafından gönderilmemesi ya da gönderilen malların sipariş evsafına uygun olmaması

veya zamanında gönderilmemesi gibi nedenlerle zarara uğrama riski bulunmaktadır.


MAL MUKABİLİ ÖDEME:

İhracatçının malları, ithalatçıya, mal bedelini tahsil etmeden göndermesidir. Bu ödeme şeklinde

ihracatçı malları ve bunları tevsik eden vesaiki herhangi bir ödeme talimatı olmaksızın alıcıya

göndermekte, ithalatçı da malı çektikten bir müddet sonra malın bedelini ödemektedir. Burada taraflar

arasında güven unsurunun çok güçlü olması gereklidir.


VESAİK MUKABİLİ ÖDEME:

Mal bedeli tahsil edilip vesaikler banka tarafından ithalatçıya teslim edildikten sonra mallar

gümrükten çekilebilecektir. İhracatçı bu ödeme şeklinde daha güven altındadır.

AKREDİTİF:

Akreditif, şarta bağlı bir ödeme garantisi olup, işleyişinde dört taraf bulunmaktadır: Amir (ithalatçı),

Amir Banka (ithalatçının bankası), Lehtar (ihracatçı) ve Lehtar Banka (ihracatçının bankası).Alıcı ve satıcı aracı bankaları vasıtasıyla istenilen nitelikte ve uygun koşullarda anlaşmalarını

gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme şeklini kullanırlar. Uygun vesaik ibraz edildiği zaman satıcı

parasını alacağını, alıcı da istenilen nitelikte mala kavuşacağını bilmektedir.

Başlıca akreditif türleri şunlardır:

Gayri kabili rücu (dönülemez) Akreditif: Amir bankanın akreditif şartlarına uygun vesaikin

akreditif koşullarına uygun zaman ve şekilde yapılmasını taahhüt etmektedir.

Kabili rücu(dönülebilir) Akreditif: Amir banka, herhangi bir anda akreditif koşullarını

değiştirebilir ve tarafların bu değişiklik nedeniyle önceden haberdar olmaları gerekmez.

 Bu değişiklik uygun vesaiklerin bankaya ibrazından sonra yapılır ise, geçerli değildir.

Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif: Akreditif şartlarına uygun vesaikin yine akreditif süresi

içerisinde ihracatçı tarafından lehtar bankaya ibrazı halinde ödemenin yapılacağı akreditif türüdür. Bu

durumda, vesaikin şartlara uygunluğunu tespit eden muhabir bankaya ödenen tutar amir bankadan

talep edilecektir.

Devredilebilir Akreditif : Akreditif şartları içerisinde o akreditifin devredilebilir olduğu yazılı ise,

lehtar kendine ait hak ve sorumlulukları bir veya birkaç lehtara devredebilir.

KABUL KREDİLİ ÖDEME:

Mal bedeli belli bir vadede ödenmesi taahhüt edilmekte ve bu ödemeye bir poliçe vasıta olmaktadır.

“Kabul kredili vesaik mukabili” ödeme, malların alıcıya gönderilmesinden sonra bankanın mal bedelini

tahsil etmesi yerine, poliçeyi alıcıya kabul ettirdikten veya bu kabule kendisi de aval verdikten sonra

vesaikin alıcıya teslim edildiği ve poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği ödeme şeklidir.

Kabul kredili mal mukabili” işlemde ithalatçı önce malı çekmekte, sonra belirlenen sürede mal

bedelini ödemektedir. Bu işlemde süre açısından ithalatçıya ikinci bir finansman kolaylığı

yaratılmaktadır.

KARŞILIKLI TİCARET:

Malın malla değişimidir. Bu kapsamda Özel Takas: Mal ve /veya hizmet ihraç ve ithalinde tarafların

aynı gerçek ve tüzel kişiler olması halinde mal ve/veya hizmet ihraç ve ithali bedelleri herhangi bir

para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya tamamen takas (mahsup) edilebilen bir ödeme

şeklidir. Bağlı Muamele: İthal edilen mal hizmet ve teknoloji bedellerinin, mal hizmet ve teknoloji ihracı

ile karşılandığı, ithal ve ihraç fazlalığının döviz olarak ödendiği veya tahsil edildiği ödeme şeklidir.Dış Ticarette Teslim Şekilleri:(Incoterms 2010)

http://www.oaib.gov.tr/tr/ihracat-surecleri

Giriş

Incoterms 2010 Şema

EXW-Ex Works Fabrikada Teslim

FCA-Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim

CPT-Carriage Paid To Navlun Ödenmiş

CIP-Carriage and Insured Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş

DAT-Delivered At Terminal Terminalde Teslim

DAP-Delivered At Place Belirtilen Noktada Teslim

DDP-Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

FAS-Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim

FOB-Free On Board Gemiye Yükleyerek Teslim

CFR-Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak

CIF-Cost,İnsurance And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak

2011 Yılı İthalat Rejimi İle Yapılan Düzenlemeler

31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat

Rejimi Kararı'na Ek Karar (2011 yılı İthalat Rejimi) ve İthalat Tebliğleri (20 adet); ülkemizin taraf

olduğu Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve

bu Karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları (EFTA, İsrail, Tunus, Fas,

Makedonya, Bosna-Hersek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Suriye, Mısır,

Arnavutluk, Gürcistan, Sırbistan ve Karadağ), Avrupa Birliği'nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan

tek taraflı tavizler (Kosova) ile En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri

(ÖTDÜ) ve Bazı Gelişme Yolunda Ülkelere (GYÜ) tanınan tercihli rejimler, ilgili kurum ve kuruluşların

görüşleri dâhilinde tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Söz konusu Kararda ithalata konu ürünlere uygulanacak gümrük vergisi nispetleri ve toplu konut fonu

miktarları, ülke ve ülke grupları bazında ayrı ayrı gösterilmek suretiyle, saydam, açık ve kullanıcılar

açısından kolay anlaşılır biçimde 6 liste eklinde hazırlanmıştır.

Bu çerçevede hazırlanan, İthalat Rejimi Kararı eki listeler aşağıda gösterilmiştir:

I sayılı liste tarım ürünleri,
II sayılı liste sanayi ürünleri,
III sayılı liste işlenmiş tarım ürünleri,
IV sayılı liste balıkçılık ve su ürünleri,
V sayılı liste gümrük vergisi askıya alınacak ürünler,
VI sayılı liste sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus bazı ürünler.


Öte yandan, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında ve/veya madde isimlerinde Gümrük

Müsteşarlığı'nca yapılan 2011 yılına yönelik değişiklikler çerçevesinde İthalat Rejimi Kararı eki tüm

listelerde ve İthalat Tebliğlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Rejim"de yapılan düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında gümrük birliğinin işleyiş esaslarını düzenleyen 1/95 sayılı Ortaklık

Konseyi Kararı gereğince, gümrük birliği kapsamında yer alan ürünlerde üçüncü ülkelere karşı Avrupa

Birliği ile eş zamanlı olarak Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin 1

Ocak 2011’den itibaren geçerli olmak üzere, bazı maddeler için üçüncü ülkelere uyguladığı vergi

oranlarındaki değişiklikler İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listeye yansıtılmıştır. Bu meyanda, Avrupa

Birliği’nin özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ile en az gelişmiş ülkeler ve bazı gelişme yolundaki

ülkelere genelleştirilmiş tercihler sistemi çerçevesinde tanıdığı tarife tavizleri Ülkemizce de üstlenilerek

II sayılı listede belirtilmiştir.

Avrupa Birliği ile müştereken hazırlanan ve yerli üretimi bulunmayan özel nitelikli bazı kimyasal

hammaddelerde ve elektronik sanayii girdilerinde ortak gümrük tarifesi hadlerini indiren veya sıfıra

çeken "Askıya Alma Listesi", yerli üreticilerimizin girdi ithalinde Topluluk üyesi ülkeler üreticileri ile

birlikte maliyet avantajı sağlayarak rekabet edebilmelerini teminen, İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı

liste olarak yeniden düzenlenmiştir.İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan tarım ürünleri ile IV sayılı listede yer alan balıkçılık ve

su ürünleri ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergileri, sektörden gelen talepler, ilgili kurum ve

kuruluşların görüşleri ile uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan mükellefiyetlerimiz çerçevesinde

yeniden düzenlenmiştir.İthalat Rejimi Kararı eki III sayılı liste kapsamında bulunan işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi paylarına

uygulanan gümrük vergilerinde, Topluluğun ortak gümrük tarifesine uyum sağlanmıştır.Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf

olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının üstlenilmesini teminen İthalat Rejimi Kararı

eki VI sayılı liste hazırlanmıştır.

İthalat Rejimi Kararının uygulaması ile ilgili 20 adet Tebliğde ise taraf olduğumuz uluslararası

anlaşmalar, uygulanan genel ithalat ve madde politikaları, kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu

düzeni dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklar

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamında yer alan atıklar, kimyasal maddeler, katı yakıtlar

ve metal hurdalar ithalat aşamasında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrolüne Tabi Ürünler


Dış Ticarette Standardizasyon (2009/4) ve (2009/20) sayılı Tebliğler kapsamında yer alan maddeler

için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi; Dış Ticarette Standardizasyon (2009/5)

sayılı Tebliğ kapsamında yer alan maddeler için ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen

Kontrol Belgesi fiili ithal sırasında ilgili gümrük idarelerince aranmaktadır.

İthalat Mevzuatı

İthalat Rejimi
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Gözetim ve Korunma Önlemleri (Tekstil Harici)
Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Kota, Tarife Kontenjanı, Gözetim ve Kayda Alma Tebliğleri
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması
İthalat Politikası Araçları

Gümrük Vergileri
Sanayi Ürünlerinde Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı
Tarım Ürünlerinde Tarife Kontenjanları ve Gözetim Uygulamaları
Ticaret Politikası Savunma Araçları

Damping ve Sübvansiyon

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Yürürlükten Kalkan Önlemler

Önlemsiz Kapatılmış Soruşturmalar

Uygulama Tebliğleri

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Önlenmesi

İzleme

Yürüyen Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

İthalatçı Beyanına Tabi Ürünler

İthalatçı Beyanı Giriş Ekranı

Başvuru ve Soru Formları

Korunma Önlemleri Soruşturmaları

Damping ve Sübvansiyon Soruşturmaları

Mevzuat

Uluslararası Mevzuat

İthalatta Anti-damping Uygulamaları Sunumu

Çalışmalar

Anti-Damping Anlaşması ve Türk İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi)

Dünya Ticaret Örgütü Kuralları Açısından Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Tedbirler Soruşturması (Doktora Tezi)

Korunma Önlemleri

Yürüyen Soruşturmalar

Tamamlanmış Soruşturmalar

Yürürlükteki Önlemler

Uygulamalara İlişkin Mevzuat

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması

Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Yönetmelik
Ticarette Teknik Engeller

http://www.teknikengel.gov.tr/

İTHALATLA İLGİLİ BAŞLICA WEB SAYFALARI

(Alfabetik Sıraya Göre Düzenlenmiştir. )

BAŞLICA BAKANLIKLAR

. Ekonomi Bakanlığı

· Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

· Çevre ve Orman Bakanlığı

· Dışişleri Bakanlığı

· İçişleri Bakanlığı

· Maliye Bakanlığı

· Milli Savunma Bakanlığı

· Sağlık Bakanlığı

· Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

· Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

· Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

· Ulaştırma Bakanlığı

BAŞLICA İHRACATÇI BİRLİKLERİ


http://www.tim.org.tr/tr/birlikler.html

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Antalya İhracatçı Birlikleri

Denizli İhracatçılar Birliği

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlkleri

Ege İhracatçı Birlikleri

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

İstanbul İhracatçı Birlikleri

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

Uludağ İhracatçı Birlikleri

BAŞLICA MÜSTEŞARLIKLAR

· Gümrük Müsteşarlığı

· Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Gn. Md. ( TASİŞ )

· Hazine Müsteşarlığı

BAŞLICA KURUMLAR / KURULLAR / ENSTİTÜLER

· Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

· Sermaye Piyasası Kurulu

· Şeker Kurumu

· Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )

· Türk Standartları Enstitüsü

· Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

· Türkiye İstatistik Kurumu

· Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

BAŞLICA ODALAR

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

· İstanbul Ticaret Odası

BAŞLICA DERNEKLER

· Gümrük Kontrolörleri Derneği

· İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

· Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği

· Uluslararası Nakliyeciler Derneği ( UND )

DİĞER WEB SAYFALARI

· Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

· Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

· Dış Ticarette Yaklaşımlar

· Dünya Sağlık Örgütü ( WHO )

· İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

· İktisadi Kalkınma Vakfı ( İKV )

· Merkez Bankası

· Mevzuat Bilgileri

· Resmi Gazete

İthalat işlemleriyle ilgili olarak; Genel Sekreterliğimiz Genel Mevzuat ve Bilgi Danışma Servisimizden bilgi alınabilir.

DIŞ TİCARET KONULARINDA HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN DANIŞMA VE ENFORMASYON HATTI

Tel : (312) 436 11 96(312) 436 11 96

Web : www.oaib.gov.tr

E-Posta : oaibbilgidanisma@dtm.gov.tr

İlgili Kişiler :

Yakup İNCESU (incesuy@dtm.gov.tr) Tel : (312) 436 11 96(312) 436 11 96 veya (312) 447 27 40(312) 447 27 40 (225)

Hüseyin İNCEÇAM (incecamh@dtm.gov.tr) Tel : (312) 436 11 96(312) 436 11 96 ve (312) 447 27 40(312) 447 27 40 (227)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *