22 Eylül 2015 Salı

QRUP 47

Bölmə X. Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallardan hazırlanan kütlə; regenerasiya (bərpa) edilən kağız və karton (makulatura və tullantılar); karton, kağız və onlardan hazırlanan məmulatlar


QRUP 47: Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallarından hazırlanan kütlə tullantılardan və makulaturadan regenerasiya edilən kağız və kartonXİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 4701 00 Oduncaq kütləsi:  
 4701 00 100 0 - termo-mexaniki oduncaq kütləsi kq 90% q/m 0.5
 4701 00 900 0 - digərləri kq 90% q/m 0.5
 4702 00 000 0 Oduncaq sellüloza, həll olunan sortlar kq 90% q/m 0.5
 4703 Oduncaq sellüloza, natriumlu və ya sulfatlı, həll olunan sortlardan başqa:  
  - ağardılmamış:  
 4703 11 000 0 -- iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
 4703 19 000 0 -- yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
  - yarıağardılmış və ya ağardılmış:  
 4703 21 000 0 -- iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
 4703 29 000 0 -- yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
 4704 Oduncaq sellüloza, sulfitli, həll olunan sortlardan başqa:  
  - ağardılmamış:  
 4704 11 000 0 -- iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
 4704 19 000 0 -- yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
  - yarıağardılmış və ya ağardılmış:  
 4704 21 000 0 -- iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
 4704 29 000 0 -- yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
 4705 00 000 0 Oduncaq kütləsi, əlaqəli mexaniki və kimyavi bişmə üsulları ilə alınmış kq 90% q/m 0.5
 4706 Lifli kütlə, regenerasiya(bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) və ya digər lifli sellüloz materiallardan alınmış:  
 4706 10 000 0 - pambıq tiftiyindən alınan kütlə - 0.5
 4706 20 000 0 - lifli kütlə, regenerasiya(bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) alınmış kq 90% q/m 0.5
  - digəri:  
 4706 91 000 0 -- oduncaqdan kq 90% q/m 0.5
 4706 92 000 0 -- sellülozadan kq 90% q/m 0.5
 4706 93 000 0 -- yarımsellülozadan kq 90% q/m 0.5
 4707 Regenerasiya(bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura):  
 4707 10 000 0 - ağardılmamış kraft-kağız və ya kraft-karton, yaxud büzməli kağız və ya karton - 15
 4707 20 000 0 - digər kağız və ya karton, əsasən ağardılmış sellülozadan alınmış, kütləsi boyanmamış - 15
 4707 30 - kağız və ya karton, əsasən oduncaq kütləsindən alınmış (məsələn, qəzetlər, jurnallar və analoji çap məhsulları):  
 4707 30 100 0 -- köhnə və satılmamış qəzet və jurnallar, telefon məlumat kitabları, broşüralar və çap olunmuş reklam məhsulları - 15
 4707 30 900 0 -- digərləri - 15
 4707 90 - digərləri, çeşidlənməmiş tullantılar və makulatura daxil olmaqla:  
 4707 90 100 0 -- çeşidlənməmiş - 15
 4707 90 900 0 -- çeşidlənmiş - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *