22 Eylül 2015 Salı

Qrup 48

Qrup 48. Kağız və karton; kağız kütlədən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan məmulatlar
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 4801 00 000 0 Qəzet kağızı, rulonlarda və ya vərəq şəklində - 0.5
 4802 Təbaşirlənməmiş kağız və karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən, peforasiya olunmamış (deşilməmiş) kartlar və kağız lentlər, 4801 və ya 4803 mal mövqelərində göstərilən kağızdan başqa, rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) istənilən ölçülü vərəqlərdə; əllə tökülmə kağız və karton:  
 4802 10 000 0 - əllə tökülmə kağız və karton - 15
 4802 20 000 0 - işığa, istiyə və ya elektrikə həssas kağızlar və kartonlar üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton - 15
 4802 30 000 0 - surət çıxarma kağızının əsasnı təşkil edən kağız - 15
 4802 40 - divar kağızlarının əsasnı təşkil edən kağız:  
 4802 40 100 0 -- tərkibində mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya belə lifləri 10 kütlə%-dən az (ümumi lif kütləsinə görə) olan kağız - 15
 4802 40 900 0 -- digəri - 15
  - tərkibində mexaniki və ya kimyavi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya belə liflər 10 kütlə%-dən az (ümumi lif kütləsinə görə) olan digər kağız və karton:  
 4802 54 -- 1 m2Qnin kütləsi 40 q-dan az:  
 4802 54 100 0 --- trafaretlərin istehsalında tətbiq edilə bilən, 1 m2Qnin kütləsi 15 q-dan çox olmayan kağız - 15
 4802 54 900 0 --- digərləri - 15
 4802 55 000 0 -- rulon şəklində, 1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər - 15
 4802 56 --1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər, vərəqlər şəklində, bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297mm-dən az, açılmış halda:  
 4802 56 100 0 --- bir tərəfinin ölçüsü 297 mm və digər tərəfinin ölçüsü 210 mm (A4 formatı) - 15
 4802 56 900 0 --- digərləri - 15
 4802 57 000 0 -- digərləri, 1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər - 15
 4802 58 -- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan çox:  
 4802 58 100 0 --- rulon şəklində - 15
 4802 58 900 0 --- vərəq şəklində - 15
  - tərkibində, mexaniki və ya kimyavi mexaniki üsulla alınmış, lifləri 10 kütlə%-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) olan, digər kağız və karton:  
 4802 61 -- rulon şəklində  
 4802 61 100 0 --- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa - 15
 4802 61 500 0 --- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri - 15
 4802 61 900 0 --- digərləri - 15
 4802 62 -- bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən az, açılmış halda:  
 4802 62 100 0 --- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa - 15
 4802 62 500 0 --- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri - 15
 4802 62 900 0 --- digərləri - 15
 4802 69 -- digərləri:  
 4802 69 100 0 --- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa - 15
 4802 69 500 0 --- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri - 15
 4802 69 900 0 --- digərləri - 15
 4803 00 Kağız tualet salfetləri və ya üz salfetləri, dəsmallar və ya plyonkalar və təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı digər kağız növləri, sellüloz pambıq və sellüloz liflərdən parçalar(kətan), möhkəmləndirilmiş və ya möhkəmləndirilməmiş, büzmələnmiş və ya büzmələnməmiş, basılmış və ya basılmamış, perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, səthi boyanmış və ya boyanmamış, səthi çap şəkilli və ya çap şəkilsiz, rulonlarda və ya vərəq şəklində:  
 4803 00 100 0 - sellüloz pambıq - 15
  - möhkəmləndirilmiş kağız və ya sellüloz liflərdən parça(kətan), hər qatın 1 m2-nın kütləsi:  
 4803 00 310 0 -- 25 q-dan çox olmayan - 15
 4803 00 390 0 -- 25 q-dan çox - 15
 4803 00 900 0 - digərləri - 15
 4804 Rulonlarda və vərəqlərdə təbaşirlənməmiş kraft-kağız və kraft-karton, 4802 və 4803 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:  
  - kraft-layner (tara kartonu):  
 4804 11 -- ağardılmamış:  
  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:  
 4804 11 110 0 ---- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan az - 5
 4804 11 150 0 ---- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan çox, lakin 175 q-dan az - 5
 4804 11 190 0 ----1 m2Qnin kütləsi 175 q və ya daha artıq - 5
 4804 11 900 0 --- digəri - 15
 4804 19 -- digəri:  
  --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:  
  ---- bir və ya bir neçə ağardılmamış və bir ağardılmış xarici qatdan ibarət, yarıağardılmış və ya boyanmış olan, 1m2-nın kütləsi:  
 4804 19 110 0 ----- 150 q-dan az - 5
 4804 19 150 0 ----- 150 q və ya daha çox, lakin 175 q-dan az - 5
 4804 19 190 0 ----- 175 q və ya daha çox - 5
  ---- digərləri, 1 m2-nın kütləsi:  
 4804 19 310 0 ----- 150 q-dan az - 15
 4804 19 380 0 ----- 150 q və ya daha çox, - 15
 4804 19 900 0 --- digəri - 15
  - kisəlik kraft-kağız:  
 4804 21 -- ağardılmamış:  
 4804 21 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 15
 4804 21 900 0 --- digərləri - 15
 4804 29 -- digəri:  
 4804 29 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 15
 4804 29 900 0 --- digərləri - 15
  - digər kraft-kağız və karton, 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan az:  
 4804 31 -- ağardılmamış:  
 4804 31 100 0 --- 5308 mal mövqeyində göstərilən kağız ipliyi və ya 5607 mal mövqeyində göstərilən, metalla möhkəmləndirilən kağız ipliyinin istehsalı üçün - 5
  --- digərləri:  
  ---- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:  
 4804 31 510 0 ----- elektrotexniki izolyasiya kraft-kağızı - 5
 4804 31 590 0 ----- digəri - 15
 4804 31 900 0 ---- digəri - 15
 4804 39 -- digərləri:  
 4804 39 100 0 ---5308 mal mövqeyində göstərilən kağız ipliyi və ya 5607 mal mövqeyində göstərilən, metalla möhkəmləndirilən kağız ipliyinin istehsalı üçün - 5
  --- digərləri:  
  ---- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:  
 4804 39 510 0 ----- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış - 5
 4804 39 590 0 ----- digərləri - 15
 4804 39 900 0 ---- digərləri - 15
  - digər kraft-kağız və kraft-karton, 1 m2 xüsusi kütləsi 150 q- dan çox, lakin 225 q-dan az olan:  
 4804 41 -- ardılmamış:  
 4804 41 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 5
  --- digərləri:  
 4804 41 910 0 ---- hopdurulmuş kraft - 5
 4804 41 990 0 ---- digəri - 15
 4804 42 -- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 kütlə %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan:  
 4804 42 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 15
 4804 42 900 0 --- digərləri - 15
 4804 49 -- digərləri:  
 4804 49 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 15
 4804 49 900 0 --- digərləri - 5
  - digər kraft-kağız və karton, 1 m2-nın kütləsi 225 q və ya daha çox:  
 4804 51 -- ağardılmamış:  
 4804 51 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 15
 4804 51 900 0 --- digərləri - 15
 4804 52 -- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 kütlə %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan:  
 4804 52 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 5
 4804 52 900 0 --- digərləri - 15
 4804 59 -- digərləri:  
 4804 59 100 0 --- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan - 5
 4804 59 900 0 --- digərləri - 15
 4805 Digər təbaşirsiz kağız və karton, rulonlarda və ya vərəq şəklində, sonradan emal olunmayan və ya bu qrupa 3-ci qeyddə göstərilən şəkildə emal olunan:  
  - büzmələmə kağızı:  
 4805 11 000 0 -- yarımsellülozadan büzmələmə kağızı - 0.5
 4805 12 000 0 -- saman kütləsindən büzmələmə kağızı - 0.5
 4805 19 -- digərləri:  
 4805 19 100 0 --- MWellenstoffN kağızı - 10
 4805 19 900 0 --- digərləri - 10
  -test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün reqenerasiya olunmuş karton):  
 4805 24 000 0 -- 1 m2 Qnin kütləsi 150 q və ya az - 5
 4805 25 000 0 --1 m2 Qnin kütləsi 150 q-dan çox - 5
 4805 30 - sulfitli sarğı kağızı:  
 4805 30 100 0 -- 1 m2Qnin kütləsi 30 q-dan az - 10
 4805 30 900 0 -- 1 m2Qnin kütləsi 30 q və ya daha çox - 10
 4805 40 000 0 - süzgəc(filtr) kağızı və kartonu - 10
 4805 50 000 0 - taxtapuş kartonu üçün karton- əsas və kağız-əsas - 15
  - digərləri:  
 4805 91 -- 1 m2Qnin kütləsi 150 q və ya az:  
 4805 91 100 0 --- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa) - 15
  --- digərləri:  
 4805 91 910 0 ---- büzmələnmiş kağız və karton üçün kağız və karton - 10
 4805 91 990 0 ---- digərləri - 10
 4805 92 -- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan, çox lakin 225q-dan az:  
 4805 92 100 0 --- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa) - 15
  --- digərləri:  
 4805 92 910 0 ---- büzmələnmiş kağız və karton üçün kağız və karton - 10
 4805 92 990 0 ---- digərləri - 15
 4805 93 --- 1 m2Qnin kütləsi 225 q-dan çox:  
 4805 93 100 0 --- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa) - 15
  --- digərləri:  
 4805 93 910 0 ---- makulaturadan hazırlanmış - 15
 4805 93 990 0 ---- digərləri - 15
 4806 Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarışəffaf kağız, rulonda və ya vərəq şəklində:  
 4806 10 000 0 - bitki perqamenti - 15
 4806 20 000 0 - yağkeçirməyən kağız - 15
 4806 30 000 0 - kalka - 15
 4806 40 - perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız:  
 4806 40 100 0 -- perqamin - 15
 4806 40 900 0 -- digər - 15
 4807 00 Səthi örtüksüz və ya hopdurulmamış, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində çoxqatlı kağız və karton (bir neçə yastı kağız və karton qatlarının yapışdırılması yolu ilə istehsal edilən):  
 4807 00 100 0 - qatları bir-biri ilə bitum, qudron və ya asfalt vasitəsilə birləşdirilmiş kağız və karton - 15
  - digərləri:  
 4807 00 200 0 -- digər növ kağızla örtülmüş və ya örtülməmiş və samandan (küləşdən) olan kağız və karton - 15
  -- digərləri:  
 4807 00 500 0 --- makulaturadan istehsal edilmiş, kağızla örtülmüş və ya örtülməmiş - 15
 4807 00 900 0 --- digərləri - 15
 4808 Büzməli kağız və karton (hamar üz təbəqələrlə yapışdırılmış və ya yapışdırılmamış), möhkəmləndirilmiş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş, rulonlarda və ya vərəqlərdə, 4803 və 4818 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:  
 4808 10 000 0 - büzməli kağız və karton, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş - 5
 4808 20 000 0 - kisəlik kraft-kağız, möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, basmanaxış və ya qeyri-basmanaxış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş - 15
 4808 30 000 0 - digər kraft-kağız, möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, basmanaxış və ya qeyri-basmanaxış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş - 15
 4808 90 000 0 - digərləri - 15
 4809 Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızları (trafaretlər, surətçıxarma aparatları və ya ofset çap plastinkaları üçün örtülü və ya hopdurulma kağızlar daxil olmaqla) çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəq şəklində:  
 4809 10 000 0 - surətçıxarma kağızı və ya ona oxşar kağız - 15
 4809 20 - özü surətçıxarn kağızı:  
 4809 20 100 0 -- rulonlar şəklində - 15
 4809 20 900 0 -- vərəqlər şəklində - 15
 4809 90 000 0 - digəri - 15
 4810 Kağız və karton, bir və ya hər iki tərəfi kaolin (çin gili) ilə və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə, bağlayıcı maddələr işlətməklə və ya onlarsız, hər hansı digər örtüksüz, boyanmış və ya boyanmamış, dekorasiyalı səth ilə və ya onsuz, çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəqlər (düzbucaqlı, kvadrat və istənilən ölçüdə) şəklində:  
  - yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) çox olmamaqla belə lifləri olan:  
 4810 13 ----rulonlar şəklində:  
  --- eni 15 sm çox olan:  
 4810 13 110 0 ---- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton - 15
 4810 13 190 0 ---- digərləri - 15
  --- digərləri:  
 4810 13 910 0 ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş - 15
 4810 13 990 0 ---- digərləri - 15
 4810 14 -- bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən az, açılmış halda:  
  --- bir tərəfinin ölçüsü 360 mm-dən çox, digər tərəfinin ölçüsü 150 mm-dən çox, açılmış halda:  
 4810 14 110 0 ---- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton - 15
 4810 14 190 0 ---- digərləri - 15
  --- digərləri:  
 4810 14 910 0 ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş - 15
 4810 14 990 0 ----digərləri - 15
 4810 19 -- digərləri:  
 4810 19 100 0 --- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton - 15
 4810 19 900 0 --- digərləri - 15
  - yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış, liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən (ümumi lif kütləsinə görə) çox olmamaqla belə lifləri olan:  
 4810 22 -- yüngülçəkili təbaşirli kağız:  
 4810 22 100 0 --- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda - 15
  --- digərləri:  
 4810 22 910 0 ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş - 15
 4810 22 990 0 ---- digərləri - 15
 4810 29 -- digərləri:  
  ---15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda:  
  ---- rulonlarda:  
 4810 29 110 0 ----- divar kağızı üçün əsas kağız - 15
 4810 29 190 0 ----- digərləri - 15
 4810 29 200 0 ---- vərəqlər şəklində - 15
  --- digərləri:  
 4810 29 910 0 ---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş - 15
 4810 29 990 0 ---- digərləri - 15
  - qraft-kağız və qraft-karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilənlərdən başqa:  
 4810 31 000 0 -- bütün kütlə üzrə eyni bərabərdə ağardılmış, tərkibində 95 kütlə %-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) kimyəvi üsulla alınmış ağac lifləri olan; 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az - 15
 4810 32 -- bütün kütlə üzrə eyni bərabərdə ağardılmış, tərkibində 95 kütlə %-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) kimyəvi üsulla alınmış ağac lifləri olan; 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya çox:  
 4810 32 100 0 --- kaolinlə örtülmüş - 15
 4810 32 900 0 --- digərləri - 15
 4810 39 000 0 -- digərləri - 15
  - digər kağız və karton:  
 4810 92 -- çox qatlı (laylı):  
 4810 92 100 0 --- bütün qatları ağardılmış - 15
 4810 92 300 0 --- yalnız bir xarici qatı ağardılmış - 15
 4810 92 900 0 --- digərləri - 15
 4810 99 -- digərləri:  
 4810 99 100 0 --- ağardılmış kağız və karton, kaolinlə örtülmüş - 15
 4810 99 300 0 --- slyuda tozu ilə örtülmüş - 15
 4810 99 900 0 --- digərləri - 15
 4811 Sellüloz liflərdən kağız, karton, sellüloz pambıq və lövhələr hopdurulmuş, laminasiya edilmiş, boyanmış və bəzəkli və ya naxışlar çəkilmiş, rulonlar və ya vərəqlər şəklində, 4803, 4809 və ya 4810 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:  
 4811 10 000 0 - qudronlu, bitumlu və ya asfaltlı kağız və karton - 15
  - yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton:  
 4811 41 -- özüyapışan:  
 4811 41 100 0 --- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda - 15
  --- digərləri:  
 4811 41 910 0 ---- eni 10 sm-dan az, vulkanlaşdırılmış təbii və ya sintetik kauçuk örtüklü - 15
 4811 41 990 0 ---- digərləri - 15
 4811 49 -- digərləri:  
 4811 49 100 0 --- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda - 15
 4811 49 900 0 --- digərləri - 15
  - örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə laminasiyalanmış (yapışqanlar istisna olmaqla) kağız və karton:  
 4811 51 000 0 -- ağardılmış, 1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox - 15
 4811 59 000 0 --digərləri - 10
 4811 60 000 0 - mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və karton - 15
 4811 90 - sellüloz liflərdən digər kağız, karton, sellüloz pambıq və lövhə:  
 4811 90 100 0 -- kəsilməmiş çap formaları, 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda - 15
 4811 90 900 0 -- digərləri - 15
 4812 00 000 0 Kağız kütlədən süzgəc bloklar, plitələr və plastinlər - 15
 4813 Papiros kağızı, ölçü üzrə və ya kitabça, yaxud borucuqlar formasında kəsilmiş və ya kəsilməmiş:  
 4813 10 000 0 - kitabçalar və ya borucuqlar formasında - 15
 4813 20 000 0 - eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda - 15
 4813 90 000 0 - digər - 15
 4814 Divar kağızı və digər divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız:  
 4814 10 000 0 - naxışlı(xallı) divar kağızı - 15
 4814 20 000 0 - üz tərəfi dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, çəkil çap olunmuş və ya başqa formada bəzədilmiş plastik kütlə örtüklü kağız təbəqəsindən ibarət divar kağızı və analoji divar örtükləri - 15
 4814 30 000 0 - üz tərəfi hörülmə materialla örtülmüş, paralel dəstələrə toplanmış və ya toplanmamış kağız təbəqəsindən ibarət divar kağızı və analoji divar örtükləri - 15
 4814 90 - digərləri:  
 4814 90 100 0 -- üz tərəfi dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, çəkil çap olunmuş və ya başqa formada bəzədilmiş kağız təbəqəsindən ibarət, plastik şəffaf qoruyucu kütlə ilə örtülmüş divar kağızı və analoji divar örtükləri - 15
 4814 90 900 0 -- digərləri - 15
 4815 00 000 0 Kağız və ya karton əsasında, ölçü üzrə kəsilmiş və ya kəsilməmiş döşəmə örtükləri m2 15
 4816 Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızı (4809 mal mövqeyində göstərilən kağızdan başqa), surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset lövhələri, qutuda qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış:  
 4816 10 000 0 - surətçıxarma kağızı və ona analoji kağız - 15
 4816 20 000 0 - özü surətçıxaran kağızı - 15
 4816 30 000 0 - surətçıxaran aparatlar üçün trafaretlər - 15
 4816 90 000 0 - digəri - 15
 4817 Kağız və kartondan zərflər (konvertlər), məktub-kartları, şəkilsiz poçt açıqcaları və kartoçkaları; kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, kağız çantalar, qeyd kitabçaları:  
 4817 10 000 0 - zərflər (konvertlər) - 15
 4817 20 000 0 - məktub-kartları, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma kartoçkaları - 15
 4817 30 000 0 - kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, kağız çantalar, qeyd kitabçaları - 15
 4818 Təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı sellüloz lifdən tualet kağızı və analoji kağız, sellüloz pambıq və ya parça, 36 sm-dən çox eni olmayan rulonlarda və ya ölçü, yaxud forma üzrə kəsilmiş; təsərrüfat-məişət, sanitar gigiyena və ya tibbi təyinatlı əl yaylıqları, kosmetik salfetlər, dəsmallar, süfrələr, stol salfetlərı, uşaq bələkləri, tamponlar, döşəkağılar və anoloji məmulatlar, kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçadan geyim və geyim ləvazimatları:  
 4818 10 - tualet kağızı:  
 4818 10 100 0 -- hər bir qatın 1 m2 Qnin kütəlsi 25 q və ya daha az - 15
 4818 10 900 0 -- hər bir qatın 1 m2 Qnin kütəlsi 25 q-dan çox - 15
 4818 20 - cib yaylıqları, kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı və məhrəbalar:  
 4818 20 100 0 -- cib yaylıqları və kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı - 15
  -- əl məhrəbaları:  
 4818 20 910 0 --- rulonlarda - 15
 4818 20 990 0 --- digərləri - 15
 4818 30 000 0 - süfrələr və salfetlər - 15
 4818 40 - gigiyenik qadın bezləri və tamponlar, uşaq bələkləri və bezləri və analoji sanitar-gigiyenik məmulatlar:  
  -- gigiyenik qadın bezləri, tamponlar və analoji məmulatlar:  
 4818 40 110 0 --- gigiyenik qadın bezləri - 15
 4818 40 130 0 --- tamponlar - 15
 4818 40 190 0 --- digərləri - 15
  -- uşaq bezləri və analoji sanitar-gigiyenik məmulatlar:  
 4818 40 910 0 --- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış - 15
 4818 40 990 0 --- digərləri - 15
 4818 50 000 0 - geyim əşyaları və geyim ləvazimatı - 15
 4818 90 - digərləri:  
 4818 90 100 0 -- cərrahi, tibbi və ya gigiyenik məqsədlərlə istifadə edilən məmulatlar, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış - 15
 4818 90 900 0 -- digərləri - 15
 4819 Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli kətandan hazırlanmış iri karton qutular, yeşiklər, qutular, kisələr, paketlər və digər qablaşdırma tarası; müəssisələrdə, mağazalarda və anoloji məqsədlərlə istifadə olunan kağızdan və ya kartondan kartoteka qutuları, məktub üçün qablar və analoji məmulatlar:  
 4819 10 000 0 - büzməli kağızdan və ya kartondan iri qutular, yeşiklər və qutular - 15
 4819 20 - büzməli olmayan kağızdan və ya kartondan hazırlanan, qatlanan iri qutular, yeşiklər və qutular:  
 4819 20 100 0 -- kağız və kartonun 1 m2-nin kütləsi 600 q-dan az - 15
 4819 20 900 0 -- kağız və kartonun 1 m2-nin kütləsi 600 q-dan az və daha çox - 15
 4819 30 000 0 - oturacağının eni 40 sm və ya daha çox olan kisələr və paketlər - 15
 4819 40 000 0 - digər kisələr və çantalar, konusaoxşarlar daxil olmaqla - 15
 4819 50 000 0 - digər bağlamalar, qramplastinkalar üçün zərflər (konvertlər) daxil olmaqla - 15
 4819 60 000 0 - müəssisələrdə, mağazalarda və analoji məqsədlərlə istifadə edilən kartoteka qutuları, məktub üçün qablar, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və analoji məmulatlar - 15
 4820 Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktub üçün bloknotlar, yaddaş qeyd kitabçası, gündəliklər və analoji məmulatlar, dəftərlər, suçəkən kağız bloknotlar, dəyişilən cildlər, kağıztikən qovluqlar, qovluqlar, özüsurətçıxaran iş blankları və səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri və kağız və kartondan digər dəftərxana ləvazimatı; nümunə və kolleksiya üçün albomlar, kağız və kartondan kitab üzlükləri:  
 4820 10 - qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktub üçün bloknotlar, yaddaş qeyd bloknotları, gündəliklər və analoji məmulatlar:  
 4820 10 100 0 -- qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, sifariş kitabları və qəbz kitabları - 15
 4820 10 300 0 -- qeyd kitabçaları, məktub və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar - 15
 4820 10 500 0 -- gündəliklər - 15
 4820 10 900 0 -- digərləri - 15
 4820 20 000 0 - dəftərlər - 15
 4820 30 000 0 - dəyişilən cildlər (kitab üzlüklərindən başqa), qovluqlar və kağıztikən qovluqlar - 15
 4820 40 - özüsurətçıxaran iş blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri:  
 4820 40 100 0 -- kəsilməmiş çap formaları - 15
 4820 40 900 0 -- digərləri - 15
 4820 50 000 0 - nümunələr və kolleksiyalar üçün albomlar - 15
 4820 90 000 0 - digərləri - 15
 4821 Kağız və kartondan hazırlanan hər növ yarlıqlar və etiketlər, çap olunmuş və ya olunmamış:  
 4821 10 - çap olunmuş:  
 4821 10 100 0 -- özüyapışan - 15
 4821 10 900 0 -- digərləri - 15
 4821 90 - digərləri:  
 4821 90 100 0 -- özüyapışan - 15
 4821 90 900 0 -- digərləri - 15
 4822 Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar və analoji tutqaclar (perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış):  
 4822 10 000 0 - tekstil sapları dolamaq üçün istifadə edilən - 15
 4822 90 000 0 - digərləri - 15
 4823 Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz pambıq və sellüloz lifli parçalar və digərləri; kağız kütlədən, kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçalar və digər məmulatlar:  
  - yapışqanlı və ya yapışan kağız, lentlər və ya rulonlar şəklində:  
 4823 12 -- özüyapışan:  
 4823 12 100 0 --- eni 10 sm-dən çox olmayan, vulkanlaşdırılmış təbii və ya sintetik kauçukla örtülü - 15
 4823 12 900 0 --- digərləri - 15
 4823 19 000 0 -- digərləri - 15
 4823 20 000 0 - süzgəc kağızı və kartonu - 15
 4823 40 000 0 - qeydiyyatdan keçirən cihazlar üçün cızıqlı kağız, rulon, vərəq və ya disk şəklində - 15
 4823 60 - kağız və ya kartondan podnoslar (sinilər), nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar:  
 4823 60 100 0 -- podnoslar (sinilər), nəlbəkilər və boşqablar - 15
 4823 60 900 0 -- digərləri - 15
 4823 70 - kağız kütlədən məmulatlar, tökmə və ya preslənmiş:  
 4823 70 100 0 -- yumurta qablaşdırmaq üçün tökmə podnoslar (sinilər) və qutular - 15
 4823 70 900 0 -- digərləri - 15
 4823 90 - digərləri:  
 4823 90 100 0 -- prokladkalar, şaybalar və digər bərkidicilər, mülki aviasiya üçün - 15
  -- digərləri:  
  --- məktub, çap və digər qrafik məqsədlər üçün kağız və kartonlar:  
 4823 90 120 0 ---- çap olunmuş, basma naxışlı və ya perforasiya edilmiş - 15
 4823 90 140 0 ---- digərləri - 15
  --- digərləri:  
 4823 90 150 0 ---- perforatorlar üçün zolaqlar, lentlər və digər formada, perforasiya edilməmiş kartlar - 15
 4823 90 200 0 ---- jakkard və analoji maşınlar üçün perforasiya edilmiş kağız və karton - 15
 4823 90 300 0 ---- yelpiklər və qatlama şirmalar; onlar üçün çərçivələr və belə çərçivələrin hissələri - 15
  ---- digərləri:  
 4823 90 500 0 ----- ölçü və ya forma üzrə kəsilmiş - 15
 4823 90 90 ----- digərləri:  
 4823 90 901 0 ------ kondensator kağızı - 15
 4823 90 902 0 ------ kağız, karton, sellüloz liflərdən parçalar, digərləri - 15
 4823 90 909 0 ------ digərləri - 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *