22 Eylül 2015 Salı

Qrup 49

Qrup 49. Çap kitablar, qəzetlər, reproduksiyalar və oliqrafiya sənayesinin digər məmulatları; əlyazmalar,makinada yazılan mətnlər və planlarXİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 4901 Çap kitablar, broşüralar, vərəqlər və anoloji çap materiallar, ayrı-ayrı vərəqlər şəklində broşüraya salınmış:  
 4901 10 000 0 - ayrı-ayrı vərəqlər şəklində, qatlanmış və ya qatlanmamış - 3
  - digərləri:  
 4901 91 000 0 -- lüğətlər və ensiklopediyalar və onların silsilə buraxılışları - 3
 4901 99 000 0 -- digərləri - 3
 4902 Qəzetlər, jurnallar və digər dövri nəşrlər, illüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız, reklam materialı olan və ya olmayan:  
 4902 10 000 0 - həftədə dörd dəfədən az olmamaqla nəşr edilən - 3
 4902 90 - digərləri:  
 4902 90 100 0 -- həftəlik nəşr edilən - 3
 4902 90 300 0 -- aylıq nəşr edilən - 3
 4902 90 900 0 -- digərləri - 3
 4903 00 000 0 Şəkilli uşaq kitabları, uşaqlar üçün rəsm və rəngləmə albomları - 0.5
 4904 00 000 0 Çap olunmuş və ya əlyazma notları, kitab şəklində bağlanmış və ya bağlanmamış, illüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız - 0.5
 4905 Coğrafi, hidroqrafik xəritələr və istənilən növlü anoloji xəritələr, çap edilmiş atlaslar, divar xəritələri, topoqrafik planlar və qlobuslar daxil olmaqla:  
 4905 10 000 0 - qlobuslar - 0.5
  - digərləri:  
 4905 91 000 0 -- kitab şəklində - 0.5
 4905 99 000 0 -- digərləri - 0.5
 4906 00 000 0 Arxitektura, mühəndislik, sənaye, kommersiya, topoqrafiya və ya analoji məqsədlər üçün planlar və çertyojlar, orijinal kimi təqdim edilən, əllə işlənilən; əlyazması mətnləri; həssas kağızda fotoreproduksiyalar və yuxarıda adları sadlanan malların surətləri (sürətçıxardan kağız ilə) - 0.5
 4907 00 Poçt markaları, dövlət rüsumu markaları və ya anoloji markalar, vaxtlı (ödənilməmiş), nəzərdə tutulduğu ölkədə cari və ya yeni buraxılışı olan və qəbul nominal qiymətili və ya qiymətili olacaq markalar; gerbli kağızlar; çek kitabçaları; banknotlar; aksiyalar, istiqrazlar və analoji qiymətli kağız formaları:  
 4907 00 10 - poçt markaları, dövlət rüsumu markaları və analoji markalar:  
 4907 00 101 0 -- aksizli malların aksiz markaları - 5
 4907 00 109 0 -- digərləri - 5
 4907 00 300 0 - banknotlar - 0.5
 4907 00 900 0 - digərləri - 5
 4908 Köçürmə şəkillər (dekalkomaniya):  
 4908 10 000 0 - köçürmə şəkillər (dekalkomaniya), şüşələnən - 15
 4908 90 000 0 - digərləri - 15
 4909 00 Çap olunmuş və ya illüstrasiyalı poçt açıqcaları; təbrik, müraciət və ya bildiriş çap olunmuş kartoçkalar, illüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız, konvertlə və ya konvertsiz, bəzəkli və ya bəzəksiz:  
 4909 00 100 0 - çap olunmuş və ya illüstrasiyalı poçt açıqcaları - 15
 4909 00 900 0 - digərləri - 15
 4910 00 000 0 Bütün növ çap təqvimləri, qoparılan təqvimlər daxil olmaqla - 15
 4911 Digər çap məhsulları, çap reproduksiyaları və fotoqrafiyaları daxil olmaqla:  
 4911 10 - ticarət reklam materialları, mal kataloqları və analoji məhsullar:  
 4911 10 100 0 -- mal kataloqları - 15
 4911 10 900 0 -- digərləri - 15
  - digəri:  
 4911 91 -- reproduksiyalar, çertyojlar və fotoqrafiyalar:  
 4911 91 100 0 --- qatlanmamış vərəqlər (ticarət reklam materialından başqa), bir illüstrasiya və ya şəkillə, mətnsiz və imzasız, kitablar və ya digər dövri nəşrlər üçün nəzərdə tutulmuş və müxtəlif ölkələrdə bir və ya bir neçə dildə nəşr edilən - 15
 4911 91 800 0 --- digərləri - 15
 4911 99 000 0 -- digərləri - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *