7 Ekim 2015 Çarşamba

Qrup 51

Qrup 51. Yun, zərif və ya qaba heyvan tükü; at tükündən iplik və parça

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5101 Yun, kardo və daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:  
  - yuyulmamış, qırxılmaya qədər yuyulma da daxil olmaqla:  
 5101 11 000 0 -- qırxılmış yun - 15
 5101 19 000 0 -- digəri - 15
  - yuyulmuş, karbonlaşdırılmamış:  
 5101 21 000 0 -- qırxılmış yun - 15
 5101 29 000 0 -- digəri - 15
 5101 30 000 0 - karbonlaşdırılmış - 15
 5102 Heyvan tükü, zərif və ya qaba, kardo və daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:  
  - zərif heyvan tükü:  
 5102 11 000 0 -- kəşmir keçisi - 0.5
 5102 19 -- digəri:  
 5102 19 100 0 --- anqor krolikinin - 0.5
 5102 19 300 0 --- alpaqanın, lamanın və ya vikunyanın - 0.5
 5102 19 400 0 --- dəvənin və ya tibet öküzünün, və ya anqor, tibet və ya və anoloji cinsli keçilərin - 0.5
 5102 19 900 0 --- ev dovşanının (krolikin) (anqor krolikindən başqa), dovşanın, qunduzun (bobranın, nutranın, ondatranın) - 0.5
 5102 20 000 0 - qaba heyvan tükü - 15
 5103 Yunun və ya zərif və ya qaba heyvan tükünun tullantıları, əyirmə tullantıları daxil olmaqla, lakin yonulmuş yun istisna olmaqla:  
 5103 10 - daraq ağzı yun və ya zərif heyvan tükü:  
 5103 10 100 0 -- karbonlaşdırılmamış - 3
 5103 10 900 0 -- karbonlaşdırılmış - 3
 5103 20 - digər yunun və ya zərif heyvan tükü tullantıları,:  
 5103 20 100 0 -- əyirmə tullantıları - 0.5
  -- digərləri:  
 5103 20 910 0 --- karbonlaşdırılmamış - 0.5
 5103 20 990 0 --- karbonlaşdırılmış - 0.5
 5103 30 000 0 - qaba heyvan tükü tullantıları - 15
 5104 00 000 0 Yolunmuş xam mal, yundan və ya zərif və ya qaba heyvan tükündən - 3
 5105 Yun, zərif və ya qaba heyvan tükü, kardo və ya daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış (atılmış,doğranmış yun daxil olmaqla):  
 5105 10 000 0 - kardo daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış - 3
  - daranmış (atılmış) yun lenti və ya digər daranmış yun:  
 5105 21 000 0 -- daranmış (atılmış), doğranmış yun - 3
 5105 29 000 0 -- digəri - 3
  - zərif heyvan tükü, kardo- və ya daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:  
 5105 31 000 0 -- kəşmir keçisi - 15
 5105 39 -- digərləri:  
 5105 39 100 0 --- kardo daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış - 0.5
 5105 39 900 0 --- daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış - 0.5
 5105 40 000 0 - kardo və daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış qaba heyvan tükü - 15
 5106 Aparatla əyrilmiş yun iplik, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:  
 5106 10 - tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan:  
 5106 10 100 0 -- ağardılmamış - 15
 5106 10 900 0 -- digəri - 15
 5106 20 - tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan:  
 5106 20 100 0 --tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun və zərif heyvan tükü olan - 0.5
  -- digərləri:  
 5106 20 910 0 --- ağardılmamış - 0.5
 5106 20 990 0 --- digəri - 0.5
 5107 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqlı əyrilməyə məruz qalmış yun iplik:  
 5107 10 - tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan:  
 5107 10 100 0 -- ağardılmamış - 15
 5107 10 900 0 -- digəri - 15
 5107 20 -tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan:  
  -- tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun və zərif heyvan tükü olan:  
 5107 20 100 0 --- ağardılmamış - 0.5
 5107 20 300 0 --- digəri - 0.5
  -- digəri:  
  ---tamamilə və ya əsasən sintetik liflər ilə qarışıq:  
 5107 20 510 0 ---- ağardılmamış - 0.5
 5107 20 590 0 ---- digəri - 0.5
  --- digər qarışıq:  
 5107 20 910 0 ---- ağardılmamış - 0.5
 5107 20 990 0 ---- digəri - 0.5
 5108 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış zərif heyvan tükündən (dəzgahla əyrilmiş və ya daranmış) iplik:  
 5108 10 - dəzgahla əyrilmiş:  
 5108 10 100 0 -- ağardılmamış - 0.5
 5108 10 900 0 -- digəri - 0.5
 5108 20 - daraqla daranmaya (atılmaya) məruz qalmamış:  
 5108 20 100 0 -- ağardılmamış - 0.5
 5108 20 900 0 -- digəri - 0.5
 5109 Yundan və ya zərif heyvan tükündən pərakəndə satış üçün iplik:  
 5109 10 - tərkibində 85 kütlə % və daha çox yun və ya zərif heyvan tükü olan:  
 5109 10 100 0 -- kütləsi 125 q-dan çox, lakin 500 q-dan artıq olmayan yumaqlarda, dolamalarda və ya kələslərdə - 15
 5109 10 900 0 -- digəri - 15
 5109 90 - digəri:  
 5109 90 100 0 -- kütləsi 125 q-dan çox, lakin 500 q-dan artıq olmayan yumaqlarda, dolamalarda və ya kələslərdə - 15
 5109 90 900 0 -- digəri - 15
 5110 00 000 0 Qaba heyvan tükündən və ya at tükündən iplik (at tükündən bafta əyirmə ip daxil olmaqla), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış - 15
 5111 Aparatda əyrilmiş yun ipliyindən və ya aparatda əyrilmiş zərif heyvan tükündən parçalar:  
  - tərkibində 85 kütlə % və ondan çox yun və ya zərif heyvan tükü olan:  
 5111 11 -- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan çox olmayan:  
  --- Loden parçalar:  
 5111 11 110 0 ----1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha çox m2 15
 5111 11 190 0 ----digərləri m2 15
  --- digər parçalar:  
 5111 11 910 0 ---- 1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha çox olan yun iplik m2 15
 5111 11 990 0 ---- digərləri m2 15
 5111 19 -- digərləri:  
  --- səthi sıxlığı 1 m2-nin 300 q-dan artıq, lakin 450 q--dan çox olmayan:  
  ---- Loden parçalar:  
 5111 19 110 0 ----- 1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha artıq m2 15
 5111 19 190 0 ----- digərləri m2 15
  ---- digər parçalar:  
 5111 19 310 0 -----1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha çox olan yun iplik m2 15
 5111 19 390 0 ----- digərləri m2 15
  --- 1 m2-nin səthi sıxlığı 450 q-dan artıq:  
 5111 19 910 0 ---- 1 m2-nin qiyməti 2,5 avro və daha artıq olan yun iplik m2 15
 5111 19 990 0 ---- digərləri m2 15
 5111 20 000 0 - əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar əlavə etməklə digər qarışıq parçalar m2 15
 5111 30 - əsasən və ya yalnız kimyəvi liflər əlavə etməklə digər qarışıq parçalar:  
 5111 30 100 0 -- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan çox olmayan m2 15
 5111 30 300 0 -- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan artıq, lakin 450 q/m2-dan çox olmayan m2 15
 5111 30 900 0 -- səthi sıxlığı 450 q/m2-dan artıq olan m2 15
 5111 90 - digərləri:  
 5111 90 100 0 -- tərkibində 50-ci qrupun materialları ümumi miqdarda 10 kütlə %-dən çox olan m2 15
  --digərləri:  
 5111 90 910 0 --- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan artıq olmayan m2 15
 5111 90 930 0 --- səthi sıxlığı 300 q/m2-dan artıq, lakin 450 q/m2-dan çox olmayan m2 15
 5111 90 990 0 --- səthi sıxlığı 450 q/m2-dan çox olan m2 15
 5112 Daraqlı əyirmədən alınan yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliyindən hazırlanmış parçalar:  
  - tərkibində 85 kütlə %-i və daha artıq yunu və ya zərif heyvan tükü olan:  
 5112 11 -- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox olmayan:  
 5112 11 100 0 --- 1 m2-nin qiyməti 3 avro və ya daha artıq olan m2 15
 5112 11 900 0 --- digərləri m2 15
 5112 19 -- digərləri:  
  --- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan artıq, lakin 375 q/m2-dan çox olmayan:  
 5112 19 110 0 ----1 m2-nin qiyməti 3 avro və daha artıq m2 15
 5112 19 190 0 ----digərləri m2 15
  --- səthi sıxlığı 375 q/m2-dan artıq:  
 5112 19 910 0 ---- 1 m2-nin qiyməti 3 avro və ya daha artıq m2 15
 5112 19 990 0 ---- digərləri m2 15
 5112 20 000 0 - əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışıq digərləri m2 15
 5112 30 - əsasən və ya yalnız kimyəvi liflərlə qarışıq digərləri:  
 5112 30 100 0 -- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox olmayan m2 15
 5112 30 300 0 -- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox , lakin 375 q/m2-dan az m2 15
 5112 30 900 0 -- səthi sıxlığı 375 q/m2-dan çox olan m2 15
 5112 90 - digərləri:  
 5112 90 100 0 -- tərkibində ümumi miqdarda 10 kütlə %-dən artıq 50-ci qrupun toxuculuq materialları olan m2 15
  --digərləri:  
 5112 90 910 0 --- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox olmayan m2 15
 5112 90 930 0 --- səthi sıxlığı 200 q/m2-dan artıq, lakin 375 q/m2-dan az m2 15
 5112 90 990 0 --- səthi sıxlığı 375 q/m2-dan çox olan m2 15
 5113 00 000 0 Qaba heyvan tükündən və ya at tükündən parçalar m2 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *