7 Ocak 2016 Perşembe

kabuklu ceviz ts 1275 standardi

Kabuklu Ceviz TS 1275 Standardı

11 Ekim 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27021

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

REVİZE EDİLEN TS 1275 KABUKLU CEVİZ VE TS 1276 CEVİZ İÇİ
STANDARDLARININ DIŞ TİCARETTE ZORUNLU UYGULAMAYA
KONULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2008/53)

MADDE 1 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak zorunlu uygulamaya konulan TS 1275 Kabuklu Ceviz Standardı ile TS 1276 Ceviz İçi Standardı Türk Standardları Enstitüsü tarafından revize edilmiş olup, ek’te yer aldığı şekliyle dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

ICS 67.080.10 TÜRK STANDARDI TS 1275/Nisan 2006

Ceviz - Kabuklu

0 Giriş

Bu standard; kabuklu cevizin tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

1 Kapsam

Bu standard piyasaya arz edilen kabuklu cevizi kapsar.

2 Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.


3 Tarifler

3.1 Kabuklu ceviz

Juglans regia L. türlerine giren ağaçların, yeşil dış kabuğu çıkarılmış sert kabuklu meyveleri.

3.2 Taze kabuklu ceviz

Normal yollarla yeşil dış kabuğundan ayrılmış ve tabii rutubet muhtevasını değiştirecek herhangi bir işlemden geçirilmemiş hasattan hemen sonra tüketiciye arz edilen kabuklu ceviz.

3.3 Kuru kabuklu ceviz

Rutubet muhtevası, bütününde kütlece % 12’yi, iç kısmında kütlece % 8’i geçmeyen, içi ayıran bölmeleri kuru olan normal depolama şartlarında uzun müddet saklanabilen kabuklu ceviz.

3.4 Yabancı madde

Kabuklu ceviz dışındaki herhangi bir madde.

Not - Kabuklu cevizdeki hasarlarla ilgili tanımlar Ek 1’de verilmiştir.

4 Sınıflandırma ve özellikler

4.1 Sınıflandırma

4.1.1 Sınıflar
Kabuklu ceviz;
- Ekstra,
- Sınıf I,
- Sınıf II
olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

4.1.2 Tipler

Kabuklu ceviz;
- Taze,
- Kuru
olmak üzere iki tipe ayrılır.

4.2 Özellikler

4.2.1 Genel özellikler

Kabuklu cevizler, izin verilen toleransları dahil olmak üzere aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
- Kabuklu cevizler tamamen olgunlaşma aşamasında toplanmalı,
- Taze cevizlerin meyve zarı kolayca ayrılabilir olmalı ve zarın orta iç kısmı kahverengi renge dönme belirtisi göstermeli,
- Kuru kabuklu cevizde zarın orta iç kısmı kuru olmalıdır.

Cevizler boş olmamalıdır.

Cevizin kalitesini etkilemeyecek ve alıcı ülkenin isteğine göre kabuklar yıkanmış ve beyazlatılmış olabilir.

Ayrıca, kabuklu cevizin şartları aşağıdaki özelliklere imkân verecek durumda olmalıdır;
- Elle toplamaya ve taşınmaya dayanıklı olmalı,
- Gideceği yere ulaştığında tatmin edici durum göstermelidir.

Kuru kabuklu cevizin rutubet muhtevası bütününde kütlece % 12’yi, ceviz içinde kütlece % 8’i geçmemelidir.

Taze Kabuklu cevizin rutubet muhtevası kütlece % 20 ve üzerinde olmamalıdır.

Kabuklu cevizlerin olgunluğu TS 9855’e göre belirlenir.

4.2.1.1 Kabuk özellikleri


Kabuklu cevizlerin kabukları;
- Bütün, tam olmalı (kısmen açık olan ceviz içini fiziksel olarak koruduğu takdirde bütün kabul edilir),
- Sağlam olmalı,
- Meyvenin doğal kalitesini etkileyecek kusurlardan arî olmalı,
- Böcek zararları bulunmamalı,
- Temiz olmalı, gözle görülebilir yabancı maddeler bulunmamalı,
- Kuru olmalı, anormal dış rutubet (dış yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli,
- Yeşil dış kabuğundan tamamen ayrılmış olmalı
dır.

Kuru cevizlerin kabuklarında soyulma izi olmamalıdır.

Kabuklu cevizin kabuklarında hafif yüzeysel hasarlar bulunabilir.

4.2.1.2 Ceviz içinin özellikleri

Ceviz içi;
- Sağlam olmalı (çürüyerek, kötüleşerek tüketime uygunsuz hale gelenler ürünü etkilememeli),
- Sert olmalı,
- Temiz olmalı, gözle görülebilir yabancı maddeler bulunmamalı,
- Herhangi bir gelişme aşamasındaki böcekleri ve akarları bulundurmamalı,
- Böcek, akar ya da diğer parazitlerin gözle görülebilir hasarlarından arî olmalı,
- Tatda acılaşma olmamalı,
- Yağlı görünüm göstermemeli,
- Küf bulunmamalı,
- Anormal dış rutubet (dış yüzeyde gözle görülebilir ıslaklık) ihtiva etmemeli,
- Yabancı tat ve koku olmamalı
- Yeterince gelişmiş olmalı (kuruyup, büzüşmüş olanlar hariç)dır.

Ceviz içinin hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı 1 g/kg’ı aşmamalıdır.


4.2.2 Sınıf özellikleri

4.2.2.1 Ekstra

Bu sınıfa üstün kalitedeki kabuklu cevizler girer. Bunlar, üretici ülke tarafından belirlenen ticari tipinin özelliklerini taşımalıdır.

Ürünün dış görünüşünde ambalâj içinde sunumunu ve kalitesini etkilemeyecek çok hafif yüzeysel kusurlar dışında kusur bulunmamalıdır. Çeşidi garanti edilmemiş cevizler ve tanımlanmamış karışımlar bu sınıfa girmez.

Ayrıca, sadece yakın zamanda hasat edilen cevizler bu sınıfa girebilir.

4.2.2.2 Sınıf I

Bu sınıfa iyi kalitedeki kabuklu cevizler girer. Bunlar, üretici ülke tarafından belirlenen ticari tipinin özelliklerini taşımalıdır.

Ürünün dış görünüşünde ambalâj içinde sunumunu ve kalitesini etkilemeyecek hafif yüzeysel kusurlar dışında kusur bulunmamalıdır. Çeşidi garanti edilmemiş cevizler ve tanımlanmamış karışımlar bu sınıfa girmez.

4.2.2.3 Sınıf II

Bu sınıfa kalitesinden dolayı daha üst sınıfa giremeyen kabuklu cevizler girer. Bunlar genel özellikleri karşılamalıdır.

Ürünün dış görünüşünde ambalâj içinde sunumunu ve kalitesini etkilemeyecek kusurlar kabul edilir.

4.2.3 Boy özellikleri

Boylama kabuklu cevizin uzunluk eksenine dik olan en geniş kısmının çapına göre belirlenir. Bu en küçük çap ile en büyük çap arasındaki aralık belirtilerek ya da en küçük çap belirtilip ve daha üstü ifadesi eklenerek ifade edilir.

Kabuklu cevizler sınıflara göre en az aşağıdaki boy özelliklerini göstermelidir;

Ekstra ve Sınıf I: 28 mm ve üzeri, boyu eninden fazla olan türler için 27 mm ve üzeri,

Sınıf II : 24 mm ilâ 28 mm, boyu eninden fazla olan türler için 24 mm ilâ 27 mm ve üzeri

olmalıdır.

Ekstra ve Sınıf I’de mm olarak belirtilmesi zorunludur.

4.3    Boyut ve toleranslar

Sınıfının özelliklerini karşılamayan ürünler için her ambalâjda sınıf ve boy toleransları belirtilmelidir.

4.3.1  Sınıf  toleransları 

Bütün sınıflar için toleranslar hesaplanırken iki adet yarısı boş veya dört adet çeyreği boş ceviz bir ceviz olarak sayılır. Sınıf toleransları Çizelge 1’de verilmiştir.

Çizelge 1 – Sınıflara göre toleranslar

İzin verilen kusurlar a)
Toleranslar (hasarlı meyve sayısı kütlece % olarak)
Ekstra
Sınıf I
Sınıf II
Toplam kabuk hasarları
7
10
15
Toplam yenilebilir kısım hasarları b)
8
10
15
Acılaşmış, bozulma ya da böcek hasarlı c)
3
6
8
Küf
3
4
6
a) Hasarların tanımı Ek 1’de verilmiştir.
b) Taze cevizler için ceviz içinin hasar toleransları; Ekstra % 8, Sınıf I % 12, Sınıf II % 15.
c) Canlı böcek veya böcek kalıntılarına hiçbir sınıfta izin verilmez.


4.3.2  Boy toleransları

Bütün sınıflar için, işaretlemede belirtilen boylamaya uymayan kabuklu cevizlerin en çok % 10’u ±1 mm aralığı içinde olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *