22 Nisan 2015 Çarşamba

cep telefonu harcı

Cep Telefonu Harcı

» Yurtdışından Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harç Bedeli (2015)


5.06.2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 20 nci 

maddesi ve Kanunun Yürürlük maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 

“Harçlar Kanunu Genel Tebliği” 16/06/2012 tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

30.12.2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Harçlar Kanunu 

Genel Tebliği” (Seri No:73) hükümleri gereğince, yolcu beraberinde getirilen telefon 

kullanım izin harcı, yeniden değerleme oranında arttırılarak, 119,5 TL’den 131,5 TL’ye 

yükseltilmiştir.


Söz konusu Tebliğ’de,  01.01.2015 tarihinden itibaren yurtdışından yolcu beraberinde 

getirilen elektronik kimlik bilgisini (IMEI) haiz cihazların kayıt altına alınması işleminden

önce, Vergi Dairelerine 131,5 TL harç bedeli yatırılması gerektiği hususu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Abone Kayıt Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek kayıt işlemleri 

esnasında, diğer gerekli belgeler ile birlikte 131,5 TL’lik harcın yatırıldığına dair, üzerinde 

pasaport sahibinin TC Kimlik Numarası veya Pasaport Seri Numarası ile isim, soy isim ve 

kayıt yapılacak olan cihazın IMEI numarası yazılmış olan, Vergi Dairelerinden alınmış 

belgenin (makbuzun) aslının da 15.06.2012 tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından 

Abone kayıt merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *