16 Ağustos 2015 Pazar

Fidan İthalati Ek 7


Fidan İthalatı Ek 7

 
Ek–7 : T A A H H Ü T N A M E-IV


…/…/2015 tarihli dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihracata yönelik ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz fidanları; 2015/2 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde ithal ederek, yurtiçi ticaretinde kullanmayıp tamamını ithal tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde ihraç edeceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.


(Tarih)

(Yetkili İsim, İmzası ve Unvanı, Firma kaşesi)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *