16 Ağustos 2015 Pazar

fidan ithalati fide ithalati

Fide, fidan ve üretim materyali ithalatında istenecek belgeler


FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDE İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ

 (2015/2)
EKLER:

Ek–1:  GTİP listesi
Ek–3  : Kontrol Belgesi
Ek–4  : Taahhütname I
Ek–5  : Taahhütname II 
Ek–6  : Taahhütname III
Ek–7  : Taahhütname IV 

MADDE 12 – (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Müracaat Dilekçesi (Ek–2).

b) Kontrol Belgesi (Ek–3). 2015/5 sayılı Tebliğ hükümleri esas alınarak 3 (üç) nüsha düzenlenir. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol Belgesinde ithal edilecek türün GTİP numarası 12’li (onikili) olarak belirtilecektir.

c) Fatura/proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (üç nüsha) ve 

Türkçe tercümesi. Fatura/proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:

1) Fatura/proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),

2)İthal edilecek tohumluğun tür ve çeşit ismi ile sertifika bilgisi,

3)İthal edilecek tohumluğun miktarı ve parasal değeri,

4)İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,

5)İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

1) İthalatçı kuruluştan Taahhütname I (Ek–4) istenir.

2) İhracatçı kuruluş, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtir.

3) İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan ari olduğunu belgeleyen 
analiz raporu istenir.

d) İthalat ön izin belgesi başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

(2) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten,

A - Bir no’lu ünite/ön temel blok için;

a) Islahçısından alınan yetki belgesi ve ıslahçı materyali olduğuna dair beyan,

b) Operatör kaydı,

c) Araştırma kuruluşu veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş belgesi,

ç) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık).

d) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi.

e) Taahhütname II (Ek–5)

B - İki no’lu ünite/temel blok için;

a) İhracatçı ülkedeki resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen Ön Temel Sertifikalı olduğunu gösterir belge,

b) Operatör kaydı,

c) Araştırma kuruluşu veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş belgesi,

ç) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık)

d) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi.

e) Taahhütname II (Ek–5)

C - Üç no’lu ünite/sertifikalı blok için;

a) İhracatçı ülkedeki resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen Temel Sertifikalı olduğunu gösterir belge,

b) Operatör kaydı,

c) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık)

ç) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi.

d) Taahhütname II (Ek–5)

Ç - Bahçe tesisi için;

a) Meyve ve asma türlerinde, resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen sertifikalı (tüm türlerde) veya CAC (sadece üzümsü meyve türlerinde) olduğunu gösterir belge,

b) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidanda en az 10 yıllık, fide için en az 1 yıllık )

c) Taahhütname II (Ek–5)

D - Araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon için;

a) Araştırma kuruluşu, üniversiteler ile sertifikasyon kuruluşlarından alınan, araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname III. (Ek–6)

E – İhraç amaçlı ithalat için;

a) Taahhütname IV (Ek–7)

b) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi

F-Üzümsü meyve türlerinde üretim amaçlı için;

a) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi

(3) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

(4) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise, başvuruya olumsuz cevap verilir.

(5) Gen Bankası tarafından yapılacak ithalatlarda sadece bitki sağlık sertifikasının istenmesi yeterlidir.

(6) Araştırma kuruluşu ve sertifikasyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek deneme amaçlı fidan, fide veya üretim materyali ithalatında karşı taraftan fatura/proforma faturanın temin edilememesi durumlarında düzenlenen belge/yazı, faturada bulunması gereken hususları içermesi şartıyla kabul edilir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *