10 Eylül 2015 Perşembe

Qrup 41 emal olunmamis gon (təbii xəzdən başqa) və asilanmis dəri

Qrup 41. Emal olunmamış gön (təbii xəzdən başqa) və aşılanmış dəriBölmə VIII. Emal olunmamış gön, aşılanmış dəri, təbii xəz və onlardan hazırlanan məhsullar; sərraclıq - yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatları; yol ləvazimatları, qadın çantaları və analoji mallar; heyvan bağarsığından hazırlanan məmulatlar (barama fibroinindən olan liflər istisna olmaqla)
Qrup 41. Emal olunmamış gön (təbii xəzdən başqa) və aşılanmış dəri

Qeydlər:
1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:
a) emal olunmamış gönlərin kəsikləri və ya analoji tullantıları (0511 mal mövqeyi);
b) quş dəriləri və ya onların hissələri, lələk və ya tüklərlə birlikdə (0505 və ya 6701 mal mövqeyi); və ya
v) tük və yun örtüktü gönlər, emal olunmamış, aşılanmış (qrup 43); Lakin, iribuynuzlu heyvanların (o gümlədən camışın), atların, qoyunların və ya quzuların (həştərxan, kürd, qaragül, fars qoyun cinsləri, eləcə də hindistan, çin, monqol və tibet cinslərindən başqa), keçi və çəpiş (yəmən, monqol və ya tibet cinslərindən başqa), dağkeçisi, ceyran, şimal maralları, sığın, xallı maral, cüyür və ya itlərin aşılanmamış, üzərində tük və ya yun örtüyü olan dəriləri 41-ci qrupa daxid edilməlidir.
2A. 4104-4106 mal mövqelərinə dönən aşılamaya (ilkin aşılama daxil olmaqla) məruz qalan gönlər (konkret vəziyyətdən asılı olaraq 4101-4103 mal mövqeləri) daxil edilmir.
2B. 4104-4106 mal mövqelərində krasr termini qurudulmadan öncə təkrar aşılanmaya, boyanmaya və ya yağlanmaya (yağ hopdurulma) məruz qalan gönləri bildirir.
3. Bütün nomenklaturada kompozisiyalı dəri termini yalnız 4115 mal mövqeyindəki dəriləri bildirir.


XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 4101 İribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri (təzə və ya duzlu, qurudulmuş, küllü, duzlu suya qoyulmuş, ya da digər üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), tük örtüyü ilə və ya onsuz, haçalanmış və ya haçalanmamış:  
 4101 20 - bütöv dəri, quru halda 8 kq-dan, quru duzlu halda 10 kq-dan və ya təzə, yaşduzlu və ya ayrı konservləşdirilmə halında 16 kq-dan çox olmayan kütlə ilə:  
 4101 20 100 0 -- təzə əd 15
 4101 20 300 0 -- yaşduzlu əd 15
 4101 20 500 0 -- quru və ya quruduzlu əd 15
 4101 20 900 0 -- digərləri əd 15
 4101 50 - bütöv dəri, çəkisi 16 kq-dan çox:  
 4101 50 100 0 -- təzə əd 15
 4101 50 300 0 -- yaşduzlu əd 15
 4101 50 500 0 -- quru və ya quruduzlu əd 15
 4101 50 900 0 -- digərləri əd 15
 4101 90 000 0 - digərləri, gönün qalın (yəhər altı hissəsi), yarıqalın və ətək hissələri daxil olmaqla - 15
 4102 Emal edilməmiş qoyun və ya quzu dəriləri (təzə və ya duzlu, quru, küllü, duzlu suya qoyulmuş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), yun örtüyü ilə və ya onsuz, haçalanmış və ya haçalanmamış, bu qrupa 1v qeydində sadalananlardan başqa:  
 4102 10 - yun örtüyü ilə:  
 4102 10 100 0 -- quzuların əd 15
 4102 10 900 0 -- digərləri əd 15
  - yun örtüyü olmayan:  
 4102 21 000 0 -- duzlu suya qoyulmuş əd 15
 4102 29 000 0 -- digərləri əd 15
 4103 Digər emal olunmamış gönlər (təzə və ya duzlu, quru, küllü, duzlu suya qoyulmuş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və sonradan emal edilməmiş) tüklü örtüklə və ya onsuz, haçalanmış və ya haçalanmamış, bu qrupa 1b və ya 1v qeydlərində istisna edilən növlərindən başqa:  
 4103 10 - keçi və ya çəpiş dəriləri:  
 4103 10 200 0 -- təzə əd 15
 4103 10 500 0 -- duzlu və ya qurudulmuş əd 15
 4103 10 900 0 -- digərləri əd 15
 4103 20 000 0 - sürünən heyvan dəriləri - 15
 4103 30 000 0 - donuzun əd 15
 4103 90 000 0 - digərləri - 15
 4104 İribuynuzlu heyvan (camış daxil olmaqla) gönündən aşılanmış dəri və ya krast və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının, tük örtüyü olmayan gönlərindən hazırlanan, haçalanmış və ya haçalanmamış və sonradan emal edilməmiş  
  - nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):  
 4104 11 -- haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük:  
 4104 11 100 0 --- iribuynuzlu heyvanın(camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan əd 15
  --- digərləri:  
  ---- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla):  
 4104 11 510 0 ----- bütöv gönlərdən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
 4104 11 590 0 ----- digərləri əd 15
 4104 11 900 0 ---- digərləri əd 15
 4104 19 -- digərləri  
 4104 19 100 0 --- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan əd 15
  --- digərləri:  
  ---- iribuynuzlu heyvanın(camış daxil olmaqla):  
 4104 19 510 0 ----- bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
 4104 19 590 0 ----- digərləri əd 15
 4104 19 900 0 ---- digərləri əd 15
  - quru halda (krast):  
 4104 41 -- haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük:  
  --- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan:  
 4104 41 110 0 ---- hindistan zebusu danalarının bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, başsız və ayaqlarsız, yaxud başla və ayaqlarla, hər birinin netto-çəkisi 4,5 kq-dan çox olmayan, bitki aşılanması ilə, daha emal edilməmiş və ya müəyyən emalı olan, lakin dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız əd 15
 4104 41 190 0 ---- digərləri əd 15
  --- digərləri:  
  ---- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla):  
 4104 41 510 0 ----- bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
 4104 41 590 0 ----- digərləri əd 15
 4104 41 900 0 ---- digərləri əd 15
 4104 49 -- digərləri:  
  --- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan:  
 4104 49 110 0 ---- hindistan zebusu danalarının bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, başsız və ayaqlarsız, yaxud başla və ayaqlarla, hər birinin netto-çəkisi 4,5 kq-dan çox olmayan, bitki aşılanması ilə, daha emal edilməmiş və ya müəyyən emalı olan, lakin dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız əd 15
 4104 49 190 0 ---- digərləri əd 15
  --- digərləri:  
  ---- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla):  
 4104 49 510 0 ----- bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
 4104 49 590 0 ----- digərləri əd 15
 4104 49 900 0 ---- digərləri əd 15
 4105 Qoyun və ya quzu gönünündən aşılanmış dəri və ya krast, yun örtüyü olmayan, haçalanmış və ya haçalanmamış, lakin sonradan emal olunmamış:  
 4105 10 - nəm halda (xromlaş yarımfabrikatlar daxil olmaqla)  
 4105 10 100 0 -- haçalanmamış - 15
 4105 10 900 0 -- haçalanmış - 15
 4105 30 - quru halda (krast):  
 4105 30 100 0 -- qaba yunlu hind qoyunu dərisindən, bitki aşılanması ilə müəyyən qədər emal olunmuş və ya olunmamış, lakin dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız olan əd 15
  -- digəri:  
 4105 30 910 0 --- haçalanmamış əd 15
 4105 30 990 0 --- haçalanmış əd 15
 4106 Tük örtüyü olmayan digər heyvanların gönündən hazırlanan dəri və ya krast, haçalanmış və ya haçalanmamış, lakin sonra emal edilməmiş,  
  - keçi və çəpişin:  
 4106 21 -- nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):  
 4106 21 100 0 --- haçalanmamış - 15
 4106 21 900 0 --- haçalanmış - 15
 4106 22 -- quru halda (krast):  
 4106 22 100 0 --- hind keçisinin və ya çəpişinin dərisindən, bitki aşılanması ilə, müəyyən şəkildə emal olunmuş və ya olunmamış, lakin bilavasitə dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız əd 15
 4106 22 900 0 --- digərləri əd 15
  - donuz:  
 4106 31 -- nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):  
 4106 31 100 0 --- haçalanmamış - 15
 4106 31 900 0 --- haçalanmış - 15
 4106 32 -- quru halda (krast):  
 4106 32 100 0 --- haçalanmamış əd 15
 4106 32 900 0 --- haçalanmış əd 15
 4106 40 - sürünən heyvanların dəriləri:  
 4106 40 100 0 -- ilkin bitki aşılanması ilə əd 15
 4106 40 900 0 -- digəri əd 15
  - digərləri:  
 4106 91 000 0 -- nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) - 15
 4106 92 000 0 -- quru halda (krast) əd 15
 4107 Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanmamış, iribuynuzlu heyvan (camış daxil olmaqla) gönündən və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının tük örtüyü olmayan gönündən dəri, spilok və ya digərQspilok, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa  
  - bütöv gönlər:  
 4107 11 -- cilalanmamış haçalanmamış üzlük:  
  --- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan:  
 4107 11 110 0 ---- dana gönü boksu m2 15
 4107 11 190 0 ---- digərləri m2 15
 4107 11 900 0 --- digərləri m2 15
 4107 12 -- haçalanmış üzlük:  
  --- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan:  
 4107 12 110 0 ---- dana gönü boksu m2 15
 4107 12 190 0 ---- digərləri m2 15
  --- digərləri:  
 4107 12 910 0 ---- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) dərisi m2 15
 4107 12 990 0 ---- atlar fəsiləsi heyvanlarının gönündən dəri m2 15
 4107 19 -- digərləri:  
 4107 19 100 0 --- ribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olamayan m2 15
 4107 19 900 0 --- digərləri m2 15
  - digəri, yarımdəri daxil olmaqla:  
 4107 91 -- cilalanmamış haçalanmamış üzlük:  
 4107 91 100 0 --- altlıq - 15
 4107 91 900 0 --- digəri m2 15
 4107 92 -- haçalanmış üzlük:  
 4107 92 100 0 --- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) dərisi m2 15
 4107 92 900 0 --- atlar fəsiləsi heyvanlarının gönündən dəri m2 15
 4107 99 -- digərləri:  
 4107 99 100 0 --- iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) dərisi m2 15
 4107 99 900 0 --- atlar fəsiləsi heyvanlarının gönündən dəri m2 15
 [4108 Q 4111]   
 4112 00 000 0 Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanan daxil olmaqla, quzu və qoyun gönündən, tük örtüyü olmayan göndən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa - 15
 4113 Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanan daxil olmaqla, digər heyvan gönündən və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa  
 4113 10 000 0 - keçi və çəpişlərin m2 15
 4113 20 000 0 - donuzların m2 15
 4113 30 000 0 - sürününlərin m2 15
 4113 90 000 0 - digərləri m2 15
 4114 Zamşa (kombinə edilmiş zamşa daxil olmaqla); laklı dəri və laklı laminasiya edilmiş dəri; metallaşdırılmış dəri:  
 4114 10 - zamşa (kombinə edilmiş zamşa daxil olmaqla):  
 4114 10 100 0 -- qoyun və quzu dərilərindən əd 15
 4114 10 900 0 -- digər heyvanların dərilərindən əd 15
 4114 20 000 0 - laklı dəri, laklı laminasiya edilmiş dəri; metallaşdırılmış dəri m2 15
 4115 Kompozisiyalı dəri, təbii dəri və ya dəri lifləri əsasında, lövhə, təbəqə və ya zolaq (lent) şəklində, rulonlarda olan və ya olmayan; təbii və kompozisiyalı dərinin kəsikləri və digər tullantıları və ya məmulatlarının istehsalı üçün yararsız; dəri tozu, dəri ovuntusu və unu:  
 4115 10 000 0 - kompozisiyalı dəri, təbii dəri və ya dəri lifləri əsasında, lövhə, təbəqə və ya zolaq (lent) şəklində, rulonlarda olan və ya olmayan - 15
 4115 20 000 0 - təbii və kompozisiyalı dərinin kəsikləri və digər tullantıları və ya məmulatlarının istehsalı üçün yararsız; dəri tozu, dəri ovuntusu və unu - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *