14 Eylül 2015 Pazartesi

Qrup 43. Təbii və süni xəz; ondan hazırlanan məmulatlar

Qrup 43. Təbii və süni xəz; ondan hazırlanan məmulatlar


Qeydlər:
1. Bu Nomenklaturanın bütün bölmələrində «təbii xəz» termini, 4301 mal mövqeyində təsnif edilən işlənməmiş xəz dərilər istisna olmaqla, bötün heyvanların tük (və ya yun) örtüyü ilə aşılanmış və ya işlənmiş dərilərini bildirir.
2. Aşağıdakılar bu qrupa daxil edilmir:
a) lələklərlə və tüklə quş dəriləri və onların hissələri (0505 və ya 6701 mal mövqeləri);
b) 41 qrupa daxil edilən tük (və ya yun) örtüyü ilə dəri xammalı (bax- bu qrupun 1v qeydi);
v) təbii və ya süni xəzli dəri əlcəklər(4203 mal mövqesi);
q) 64-cü qrupun məhsulları;
d) 65-ci qrupun baş geyimləri və onların hissələri;
e) 95 qrupun məhsulları (məsələn, oyuncaqlar, oynlar, idman inventarı)
3. 4303 mal mövqeyinə digər materiallarla birləşmişən işlənmiş xəzlik dəri-xəz məmulatları və onların hissələri, eləcə də geyim, yaxud geyim hissələri və ya digər şəklində tikilən işlənmiş xəzlik dəri-xəz məmulatları və onlara aid hissələr və ya dmgər məmulatlar daxil edilir.
4. Qeyim əşyaları və ləvazimatı (yuxarıda 2-ci qeyddə göstərilənlərdən başqa), astarı təbii və ya süni xəzdən, və ya təbii və ya süni xəzi üst tərəfdən olan, xəzin yalnız bəzək olduğu hallar istisna olmaqla, müvafiq olaraq 4303 və ya 4304 mal mövqelərinə daxil edilir.
5. Nomenklaturanın bütün bölmələrində «syn i xəz» termini yundan, tükdən və ya digər liflərdən, dəriyə tikilmiş və ya yapışdırılmış parçalar və ya digər materiallar təbii xəzin imitasiyasını bildirir, toxunmuş və ya hörülmüş təbii xəzin imitasiyasından başqa (onlar əsasən 5801 və ya 6001 mal mövqelərinə daxil edilir).
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 4301 Xəzlik dəri-xəz xammalı (xəz məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan baş, quyruq, pəncə və digər parça və ya kəsiklər daxil olmaqla), 4101, 4102 və ya 4103 mal mövqelərində təsnif edilən dəri xammalından başqa:  
 4301 10 00 - su samuru (norka) dərisi, bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız:  
 4301 10 001 0 -- qəhvəyi rəngli əd 15
 4301 10 009 0 -- digərləri əd 15
 4301 30 000 0 - aşağıdakı cinslərdən olan quzuların dəriləri: həştərxan, enliquyruq, qaragül, iran və analoji cinslər, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız əd 15
 4301 60 00 - tülkü dərisi, bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız:  
 4301 60 001 0 -- qara-gümüşü rəngli tülkü dərisi əd 15
 4301 60 002 0 -- qırmızı tülkü dərisi əd 15
 4301 60 006 0 -- kül rəngli şimal tülküsü dərisi əd 15
 4301 60 007 0 -- ağ şimal tülküsü dərisi əd 15
 4301 60 009 0 -- digərləri əd 15
 4301 70 - su iti dərisi, bütöv və ya başla, quyruqla, yaxud pəncələrlə və ya onlarsız:  
 4301 70 100 0 -- qrenlandiya suiti balasının (belka) və ya xoxlaç balasının dərisi əd 15
 4301 70 90 -- digərləri:  
 4301 70 901 0 --- belka və digər suiti balalarının (qrenlandiya suiti və xoxlaç istisna olmaqla) əd 15
 4301 70 909 0 --- digərləri əd 15
 4301 80 - digər dərilər, bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız:  
 4301 80 10 -- kalan və ya qunduz (koipu) dəriləri  
 4301 80 101 0 --- kalan əd 15
 4301 80 102 0 --- qunduz əd 15
 4301 80 300 0 --- marmot dərisi əd 15
 4301 80 50 -- pişik fəsiləsindən olan vəhşi heyvanlardan:  
 4301 80 501 0 --- vaşaq dərisi əd 15
 4301 80 509 0 --- digərləri əd 15
 4301 80 90 -- digərləri:  
  --- kalandan başqa, dələlər fəsiləsindən olanlar:  
 4301 80 901 0 ---- sincab (qornostay) əd 15
 4301 80 902 0 ---- samur əd 15
 4301 80 903 0 ---- dələ əd 15
 4301 80 904 0 ---- su samuru (vıdr) əd 15
 4301 80 905 0 ---- sibir siçovulu əd 15
 4301 80 906 0 ---- safsar əd 15
 4301 80 907 0 ---- digərləri - 15
 4301 80 908 0 --- sincab əd 15
 4301 80 909 0 --- digərləri - 15
 4301 90 00 - xəz məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan başlar, quyruqlar, pəncələr və dərilərin digər parçaları və ya kəsikləri:  
  -- tülkü quyruğu:  
 4301 90 001 0 --- şimal tülküsü əd 15
 4301 90 002 0 --- digərləri əd 15
 4301 90 003 0 -- su samuru (norka) quyruğu - 15
 4301 90 009 0 -- digərləri - 15
 4302 Xəzlik dəri və xəz, aşılanmış və ya işlənmiş dərilər (başlar, quyruqlar, pəncələr və xəz dərilərin digər parça və ya kəsikləri daxil olmaqla), yığılmış və ya yığılmamış (digər materiallar əlavə etməməklə), 4303 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa:  
  - bütöv dərilər, başla, quyruqla, yaxud pəncələrlə və ya onlarsız, yığılmamış:  
 4302 11 00 -- su samurunun:  
 4302 11 001 0 --- qəhvəyi rəngli əd 15
 4302 11 009 0 --- digərləri əd 15
 4302 13 000 0 -- aşağıdakı cinslərdən olan quzuların: həştərxan, enliquyruq, qaragül, iran və ya analoji cinsli quzuların, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların əd 15
 4302 19 -- digərləri:  
 4302 19 100 0 --- qunduz dərisi əd 15
 4302 19 200 0 --- ondatra dərisi əd 15
 4302 19 30 --- tülkünün:  
 4302 19 301 0 ---- qara-gümüşü rəngli tülkünün əd 15
 4302 19 302 0 ---- qırmızı tülkünün əd 15
 4302 19 306 0 ---- kül rəngli şimal tülküsünün əd 15
 4302 19 307 0 ---- ağ şimal tülküsünün əd 15
 4302 19 309 0 ---- digərləri əd 15
 4302 19 350 0 --- dovşan və ya ev dovşanının əd 15
  --- suitilərin dəriləri:  
 4302 19 410 0 ---- qrenlandiya suiti balasının (belka) və ya xoxlaç balasının dərisi əd 15
 4302 19 49 ---- digərləri:  
 4302 19 491 0 ----- belka və digər suiti balalarının (qrenlandiya suiti və xoxlaç istisna olmaqla) əd 15
 4302 19 499 0 ----- digərləri əd 15
 4302 19 50 --- kalan və ya qunduz (koipu) dəriləri:  
 4302 19 501 0 ---- kalan əd 15
 4302 19 502 0 ---- qunduz əd 15
 4302 19 600 0 --- marmot dərisi əd 15
 4302 19 70 --- pişik fəsiləsindən olan vəhşi heyvanlardan:  
 4302 19 701 0 ---- vaşaq dərisi əd 15
 4302 19 709 0 ---- digərləri əd 15
 4302 19 80 --- qoyun və quzu dəriləri:  
 4302 19 801 0 ---- xəz qoyun dərisi əd 15
 4302 19 802 0 ---- xəz velür əd 15
 4302 19 803 0 ---- kürklük xəzli qoyun dərisi əd 15
 4302 19 804 0 ---- xəzli və kürklük qoyun dərisi, plyonka ortüklü əd 15
 4302 19 809 0 ---- digərləri əd 15
 4302 19 95 --- digərləri:  
 4302 19 951 0 ---- sincab (qornostay) əd 15
 4302 19 952 0 ---- samur əd 15
 4302 19 953 0 ---- dələ əd 15
 4302 19 954 0 ---- su samuru (vıdr) əd 15
 4302 19 955 0 ---- sibir siçovulu əd 15
 4302 19 956 0 ---- safsar əd 15
 4302 19 957 0 ---- yenot əd 15
 4302 19 958 0 ---- sincab əd 15
 4302 19 959 0 ---- digərləri - 15
 4302 20 00 - başlar, quyruqlar, pəncələr və digər parça və kəsiklər, yığılmamış:  
  -- tülkü quyruğu:  
 4302 20 001 0 --- qara-gümüşü və qırmızı əd 15
 4302 20 002 0 --- şimal tülküsünün əd 15
 4302 20 003 0 --- digərləri - 15
 4302 20 004 0 -- su samurunun quyruğu - 15
 4302 20 009 0 -- digərləri - 15
 4302 30 - bütöv xəzlik dəri, parçalar və kəsiklər, yığılmış:  
 4302 30 100 0 -- lövhələr - 15
  -- digərləri:  
 4302 30 21 --- su samurunun:  
 4302 30 211 0 ---- qəhvəyi əd 15
 4302 30 219 0 ---- digərləri əd 15
 4302 30 250 0 --- dovşan və ya ev dovşanı dərisi əd 15
 4302 30 310 0 --- aşağıdakı cinslərdən olan quzuların: enliquyruq, həştərxan, qaragül, iran və analoji cinsli quzuların, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların dəriləri əd 15
 4302 30 350 0 --- qunduz dərisi əd 15
 4302 30 410 0 --- ondatra dərisi əd 15
 4302 30 45 --- tülkü dərisi:  
 4302 30 451 0 ---- qara-gümüşü rəngli tülkünün əd 15
 4302 30 452 0 ---- qırmızı tülkünün əd 15
 4302 30 456 0 ---- kül rəngli şimal tülküsünün əd 15
 4302 30 457 0 ---- ağ şimal tülküsünün əd 15
 4302 30 459 0 ---- digərləri əd 15
  --- suiti dəriləri:  
 4302 30 510 0 ---- qrenlandiya suiti balasının (belka) və ya xoxlaç balasının dərisi əd 15
 4302 30 55 ---- digərləri:  
 4302 30 551 0 ----- belka və digər suiti balalarının (qrenlandiya suiti və xoxlaç istisna olmaqla) əd 15
 4302 30 559 0 ----- digərləri əd 15
 4302 30 61 --- kalan və ya qunduz (koipu) dəriləri:  
 4302 30 611 0 ---- kalan əd 15
 4302 30 612 0 ---- qunduz əd 15
 4302 30 650 0 --- marmot dərisi əd 15
 4302 30 71 --- pişik fəsiləsindən olan vəhşi heyvanlardan:  
 4302 30 711 0 ---- vaşaq dərisi əd 15
 4302 30 719 0 ---- digərləri əd 15
 4302 30 75 --- digərləri:  
 4302 30 751 0 ---- samur əd 15
 4302 30 752 0 ---- dələ əd 15
 4302 30 753 0 ---- sincab (qornostay) əd 15
 4302 30 754 0 ---- sibir siçovulu əd 15
 4302 30 755 0 ---- safsar əd 15
 4302 30 756 0 ---- yenot əd 15
 4302 30 757 0 ---- sincab əd 15
 4302 30 759 0 ---- digərləri - 15
 4303 Xəz geyim, geyim ləvazimatı və digər xəzlik dəri-xəz məmulatları:  
 4303 10 - xəz geyim və geyim ləvazimatı:  
 4303 10 10 -- qrenlandiya suiti balasının (belka) və ya xoxlaç balasının dərisi:  
 4303 10 101 0 --- geyim əşyaları - 15
 4303 10 109 0 --- geyim ləvazimatları - 15
 4303 10 90 -- digərləri:  
 4303 10 901 0 --- su samuru dərisindən geyim əşyaları - 15
 4303 10 902 0 --- qunduz dərisindən geyim əşyaları - 15
 4303 10 903 0 --- tülkü və ya şimal tülküsü dərisindən geyim əşyaları - 15
 4303 10 904 0 --- dovşan və ya ev dovşanı dərisindən geyim əşyaları - 15
 4303 10 905 0 --- yenot dərisindən geyim əşyaları - 15
 4303 10 906 0 --- qoyun dərisindən geyim əşyaları - 15
 4303 10 907 0 --- qoyun, dovşan və ya ev dovşanı dərisindən uşaq geyim əşyaları: boyu 164 sm qədər, döş hissəsi 84 sm qədər - 15
 4303 10 908 0 --- digər geyim əşyaları - 15
 4303 10 909 0 --- geyim ləvazimatları - 15
 4303 90 000 0 - digərləri - 15
 4304 00 000 0 Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *