15 Eylül 2015 Salı

QRUP 46


QRUP 46: Küləşdən, alfadan və digər hörgü materiallarıdan həzırlanan məmulatlar; səbət məmulatları və digər hörgü məmulatları


Qeyd:
Bu qrupda «hörmə üçün materiallar» termini hörmə və analoji proseslər üçün yararlı forma və ya vəziyyətdə olan materialları bildirir; bu materiallara saman, söyüd çubuqları, bambuk, qamış, oduncaq zolaqları, digər bitki materiallarının zolaqları (məsələn qabıq zolaqları, ensiz yarpaqlar və ya enli yarpaqlardan kəsilmiş zolaqlar), əyrilməmiş təbii toxuculuq lifləri, monosap və ya plastik kütlədən zolaqlar və ya analoji formalar, kağızdan zolaqlar və lentləri bildirir. Lakin təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən zolaqlar və lentlər, keçə və ya fetrdən və ya toxunmamış materiallardan zolaqlar və lentlər, insan saçı, at tükü, toxuculuq ipliyi və ya monosap və yastı ip və 54-cü qrupun analoji ipləpi istisna olmaqla.
Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:
a) 4814 mal mövqeyindəki divar örtükləri;
b) kəndir, iplər, kanatlar və ya troslar, hörülmüş və ya hörülməmiş (5607 mal mövqeyi);
v) Ayaqqabı və ya baş geyimləri və ya onların 64-cü və ya 65-ci qruplarındakı hissələri;
q) hörmə materiallarından(87-ci qrup) nəqliyyat vasitələri və ya nəqliyyat vasitələri üçün kuzovlar;
d) 94-cü qrupda təsnif elilən məmulatlar (məsələn, mebel, lampalar və işıqlandırıcı cihazlar).
4601 mal mövqeyində «hörülmüş hörmə materialları və paralel iplər şəklində birləşdirilmiş hörmə materiallarından anoloji məmulatlar» termini, sıra ilə düzülmüş və birlikdə təbəqə şəklində bırləşdirilmiş (bırləşdirilməsi üçün əyirmə tekstil materiallarından istifadə etməkdən asılı olmayaraq), hörülmüş hörmə materiallarını və hörmə materiallarından anoloji məmulatları bildirir.
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 4601 Zolaqlar və ya lent şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş, hörmə materiallarından hörülmüş məmulatlar və analoji məmulatlar; paralel zolaqlar şəklində birləşdirilmiş və ya təbəqələr şəklində birgə toxunmuş hörmə materialları, hörmə materiallarından hörülmüş və analoji məmulatlar, hazır olan və ya olmayan şəkildə (məsələn, payəndazlar (ayaqaltılar), həsirlər, örtülər (pərdələr):  
 4601 20 - bitki materiallarından payəndazlar (ayaqaltılar), həsirlər, örtülər (pərdələr):  
 4601 20 100 0 -- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar - 15
 4601 20 900 0 -- digərləri - 15
  - digərləri:  
 4601 91 -- bitki materiallarından:  
 4601 91 050 0 --- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş - 15
  --- digərləri:  
 4601 91 100 0 ---- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar - 15
 4601 91 900 0 ---- digərləri - 15
 4601 99 -- digərləri:  
 4601 99 050 0 --- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş - 15
  --- digərləri:  
 4601 99 100 0 ---- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar - 15
 4601 99 900 0 ---- digərləri - 15
 4602 Bilavasitə hörmə materiallarından və ya 4601 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan hazırlanmış səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar; lüfədən hazırlanan məmulatlar:  
 4602 10 - bitki materiallarından:  
 4602 10 100 0 -- butulkalar üçün saman hörmə - 15
  -- digərləri:  
 4602 10 910 0 --- bilavasitə hörmə materiallarından hazırlanan səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar - 15
 4602 10 990 0 --- digərləri - 15
 4602 90 000 0 - digərləri - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *