15 Eylül 2015 Salı

QRUP 45

QRUP 45: Mantar və ondan hazırlanan mə'mulatlar
Qeyd:

1. Bu qupa daxil olunmur:
a) 64 qrupa daxil olan ayaqqabı və onun hissələri ;
b) 65 qrupa daxil olan baş qeyimləri və ya onların hissələri; və ya
v) 95 qrupa daxil olan məmulatlar (məsələn, oyuncaqlar, oyunlar və idman inventarı)
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 4501 Təbii mantar, emal edilməmiş və ya ilkin emal keçmiş; mantar tullantıları; xırdalanmış, dənəvərləşdirilmiş və ya döyülmüş mantar:  
 4501 10 000 0 - təbii mantar, emal edilməmiş və ya ilkin emal keçmiş - 0.5
 4501 90 000 0 - digəri - 0.5
 4502 00 000 0 Təbii mantar xarici qatı çıxarılmış və ya ilkin variantda kəsilmiş, düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) bloklar, plitələr, təbəqələr və ya zolaqlar şəklində (iti olan haşiyəli tıxacların hazırlanması üçün biçmələr daxil olmaqla) - 0.5
 4503 Təbii mantardan (hazırlanan) məmulatlar:  
 4503 10 - tıxaclar və basmaclar:  
 4503 10 100 0 -- silindrik - 0.5
 4503 10 900 0 -- digərləri - 0.5
 4503 90 000 0 - digərləri - 0.5
 4504 Aqlomerasiya edilmiş mantar (bağlayıcı maddə ilə və ya onsuz) və ondan hazırlanan məhsullar:  
 4504 10 - bloklar, plitələr, təbəqələr və zolaqlar; istənilən formalı plitələr; bütöv silindrlər, disklər daxil olmaqla:  
  -- tıxaclar və basmaclar:  
 4504 10 110 0 --- köpüklü şərablar üçün, təbii mantardan şayba ilə tıxaclar daxil olmaqla - 0.5
 4504 10 190 0 --- digərləri - 0.5
  -- digərləri:  
 4504 10 910 0 --- bağlayıcı maddə ilə - 0.5
 4504 10 990 0 --- digərləri - 0.5
 4504 90 - digərləri:  
 4504 90 100 0 -- mülki aviasiya üçün aralıq qatlar, şaybalar və digər izolyasiyaedici məmulatlar - 0.5
  -- digərləri:  
 4504 90 910 0 --- tıxaclar və basmaclar - 0.5
 4504 90 990 0 --- digərləri - 0.5

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *