31 Ocak 2016 Pazar

Qrup 69 Keramika məmulatları


Qrup 69 Keramika məmulatları


XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
  I. SİLİSİUMLU DAŞ UNUNDAN VƏ YA ANALOJİ SİLİSİUM OKSİDİ SÜXURLARINDAN MƏMULATLAR ODADAVAMLI MƏMULATLAR  
 6901 00 Kərpiclər, bloklar, kiçik plitələr və silisiumlu daş unundan və ya analoji silisium oksidi süxurlarından keramika məmulatları (məsələn, kizelqur, tripolit və ya diatomitdən)  
 6901 00 100 0 - çəkisi 650 kq/m3-dan çox olan kərpic - 15
 6901 00 900 0 - digərləri - 15
 6902 Odadavamlı kərpiclər, bloklar, kiçik plitələr (kirəmitlər) və oxşar odadavamlı keramik tikinti materialları, silisium oksidli daş unu və ya oxşar silisium oksid süxurlarından istehsal edilən məhsullardan başqa:  
 6902 10 000 0 - tərkibində MgO, CaO və Cr2O3-ə əsasən hesablamada bir yerdə və ayrılıqda götürülmüş 50 kütlə %-dən çox Mg, Ca və ya Cr elementləri olan - 5
 6902 20 - tərkibində 50 kütlə %-dan çox giltorpaq (Al2O3), silisium oksidi (SiO2) və ya onların qarışığı və ya birləşmələri olan məhsullar:  
 6902 20 100 0 -- tərkibində 93 kütlə % və ya daha çox silisium oksidi (SiO2) olan - 5
  -- digərləri:  
 6902 20 910 0 --- tərkibində 7 kütlə %-dən çox, lakin 45 kütlə %-dən çox olmayaraq giltorpaq (Al2O3) olan - 5
 6902 20 990 0 --- digərləri - 5
 6902 90 000 0 - digərləri - 5
 6903 Digər odadavamlı keramik məmulatlar (məsələn, retortlar, putalar, mufellər, qarmaqlar, zəiflədicilər, dirəklər, problayıcı qablar, borular, borucuqlar, örtüklər, millər), silisiumlu daş unundan və ya analoji silisiumlu süxurlardan olan məmulatlardan başqa:  
 6903 10 000 0 - tərkibində 50 kütlə %-dən çox qrafit və ya başqa formalı karbonlar və ya bu məhsulların qarışıqları olan - 5
 6903 20 - tərkibində 50 kütlə %-dən çox giltorpaq (Al2O3) və ya giltorpaqla silisium oksid (SiO2) qarışığı və ya birləşməsi olan:  
 6903 20 100 0 -- tərkibində 45 kütlə %-dən az giltorpaq (Al2O3) olan - 5
 6903 20 900 0 -- tərkibində 45 kütlə % və ya daha artıq giltorpaq (Al2O3) olan - 5
 6903 90 - digərləri:  
 6903 90 100 0 -- tərkibində 25 kütlə %-dən çox, lakin 50 kütlə %-dən çox olmayaraq qrafit və ya karbonun başqa formaları və ya onların qarışıqları olan - 5
 6903 90 200 0 -- tərkibində MgO, CaO və Cr2O3-ə əsasən hesablamada bir yerdə və ayrılıqda götürülmüş 50 kütlə %-dən çox Mg, Ca və ya Cr elementləri olan - 5
 6903 90 800 0 -- digərləri - 5
  II. DİGƏR KERAMİKA MƏMULATLARI  
 6904 İnşaat kərpici, döşəmələr üçün bloklar, kiçik plitələr (kirəmitlər), aparıcı və ya üzləmə üçün və keramikadan olan analoji məmulatlar:  
 6904 10 000 0 - inşaat kərpicləri 1000 əd 15
 6904 90 000 0 - digərləri - 15
 6905 Kirəmitləi (çerepitsa), deflektorlar, tüstü boruları üçün çətirlər, baca hissələri, arxitektura bəzəkləri və keramikadan olan başqa inşaat detalları:  
 6905 10 000 0 - kirəmitlər (çerepitsa) əd 15
 6905 90 000 0 - digərləri - 15
 6906 00 000 0 Keramika boruları, izolyasiya boruları, suyu kənara axıdan borular və boru fitinqləri - 15
 6907 Döşəmə, yol örtükləri üçün plitələr, peçlər, kaminlər və divarlar üçün keramika, minalanmamış üzlük plitələri; mozaika işləri üçün minalanmamış keramik kubiklər və ya analoji məmulatlar, əsaslı və ya onsuz:  
 6907 10 000 0 - plitələr, kubiklər və analoji düzbucaqlı və ya başqa formada məmulatlar, ən böyük kənarı, tərəfi 7 sm-dən kiçik olan kvadrata yerləşən m2 15
 6907 90 - digərləri:  
 6907 90 100 0 -- şpaltplatten tipli ikiqat plitələr m2 15
  -- digərləri:  
 6907 90 910 0 --- daş keramika m2 15
 6907 90 930 0 --- saxsı (fayans) və ya zərif keramika m2 15
 6907 90 990 0 --- digərləri m2 15
 6908 Döşəmə, yol örtükləri üçün plitələr, peçlər, kaminlər və divarlar üçün keramika, minalanmış üzlük plitələr; mozaika işləri üçün minalanmış keramik kubiklər və ya anoloji məmulatlar, əsaslı və ya onsuz:  
 6908 10 - plitələr, kubiklər və analoji düzbucaqlı və ya başqa formada məmulatlar, ən böyük kənarı, tərəfi 7 sm-dən kiçik olan kvadrata yerləşən:  
 6908 10 100 0 -- adi keramikadan m2 15
 6908 10 900 0 -- digərləri m2 15
 6908 90 - digərləri:  
  -- adi keramikadan:  
 6908 90 110 0 --- şpaltplatten tipli ikiqat plitə m2 15
  --- digərləri, maksimal qalınlığı:  
 6908 90 210 0 ---- 15 mm-dən çox olmayan m2 15
 6908 90 290 0 ---- 15 mm-dən çox m2 15
  -- digərləri:  
 6908 90 310 0 --- MşpaltplattenN tipli ikiqat plitə m2 15
  --- digərləri:  
 6908 90 510 0 ---- üz tərəfi 90 sm2-dən çox olmayan m2 15
  ---- digərləri:  
 6908 90 910 0 ----- daş keramika m2 15
 6908 90 930 0 ----- saxsı (fayans) və ya zərif keramika m2 15
 6908 90 990 0 ----- digəri m2 15
 6909 Kimyəvi, laborator və digər sənaye məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş keramik məmulatlar; kənd təsərrüfatında istifadə olunan keramik navalçalar (novçalar), çənlər və analoji tutumlar; qablaşdırılma və daşınması üçün istifadə olan keramik dibçəklər (küpə, bardaq), qablar və analoji məmulatlar:  
  - kimyəvi, laborator və ya digər texniki məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş keramik qablar:  
 6909 11 000 0 -- çini (farfordan) - 15
 6909 12 000 0 -- Moos şkalasına görə 9 və ya daha çox bərklik ekvivalenti olan məmulatlar - 15
 6909 19 000 0 -- digərləri - 15
 6909 90 000 0 - digərləri - 15
 6910 Çanaqlar (rakovina), əlüzyuyanlar, çanaq konsolları, vannalar, bide, unitazlar, boşaldıcı çənləklər, pissuarlar və anoloji keramikadan sanitar-texniki məmulatlar:  
 6910 10 000 0 - çini (farfordan) əd 15
 6910 90 000 0 - digərləri əd 15
 6911 Süfrə, mətbəx qabları və digər çini (farfor) təsərrüfat və tualet məmulatları:  
 6911 10 000 0 - süfrə və mətbəx qabları - 15
 6911 90 000 0 - digərləri - 15
 6912 00 Yeməkxana, mətbəx qabları, digər keramikadan olan təsərrüfat və tualet məmulatları, çini (farfor) qablardan başqa:  
 6912 00 100 0 - adi keramikadan - 15
 6912 00 300 0 - daş keramika (zərif daş məmulatları) - 15
 6912 00 500 0 - saxsı (fayans) və ya zərif keramika - 15
 6912 00 900 0 - digərləri - 15
 6913 Statuetkalar, keramikadan digər dekorativ məmulatlar:  
 6913 10 000 0 - çini (farfordan) - 15
 6913 90 - digərləri:  
 6913 90 100 0 -- adi keramikadan - 15
  -- digərləri:  
 6913 90 910 0 --- daş keramika (zərif daş məmulatı) - 15
 6913 90 930 0 --- saxsı (fayans) və ya zərif keramika - 15
 6913 90 990 0 --- digərləri - 15
 6914 Digər keramika məmulatları:  
 6914 10 000 0 - çini (farfordan) - 15
 6914 90 - digərləri:  
 6914 90 100 0 -- adi keramikadan - 15
 6914 90 900 0 -- digərləri - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *