31 Ocak 2016 Pazar

Qrup 74 Gomruk Tarifləri


Qrup 74 Gömrük Tarifləri

Qrup 74 Mis və ondan hazırlanan məmulatlar


XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 7401 Mis şteyni; sementasiya misi (çökdürülmüş mis):  
 7401 10 000 0 - mis şteyni - 0.5
 7401 20 000 0 - sementasiya misi (çökdürülmüş mis) - 0.5
 7402 00 000 0 Saflaşdırılmamış mis; elektrolitikik saflaşdırma üçün mis anodlar - 0.5
 7403 Saflaşdırılmış mis və emal olunmamış mis ərintiləri:  
  - saflaşdırılmış mis:  
 7403 11 000 0 -- katodlar və katod seksiyaları - 0.5
 7403 12 000 0 -- məftil hazırlanması üçün metaldan biçmələr - 0.5
 7403 13 000 0 -- yayma(prokat) üçün biçmələr - 0.5
 7403 19 000 0 -- digərləri - 0.5
  - mis ərintiləri:  
 7403 21 000 0 -- mis-sink əsaslı ərintilər (latun) - 0.5
 7403 22 000 0 -- mis-qalay əsaslı ərintilər (bürünc) - 0.5
 7403 23 000 0 -- mis-nikel əsaslı ərintilər (kupronikel) və ya mis, nikkel və sink əsaslı ərintilər (neyzilberlər) - 0.5
 7403 29 000 0 -- digər mis ərintiləri (7405 mal mövqeyindəki liqaturlardan başqa) - 0.5
 7404 00 Mis tullantıları və qırıntıları:  
 7404 00 100 0 - saflaşdırılmış misin - 0.5
  - mis ərintilərinin:  
 7404 00 910 0 -- mis-sink əsaslı ərintilər (latun) - 0.5
 7404 00 990 0 -- digərləri - 0.5
 7405 00 000 0 Mis əsaslı liqaturlar - 0.5
 7406 Mis tozları və pulcuqları:  
 7406 10 000 0 - lay strukturu olmayan tozlar - 0.5
 7406 20 000 0 - lay-lay strukturlu tozlar; pulcuqlar - 0.5
 7407 Mis çubuqlar və profillər:  
 7407 10 000 0 - saflaşdırılmış misdən - 0.5
  - mis ərintilərindən:  
 7407 21 -- mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan):  
 7407 21 100 0 --- çubuqlar - 0.5
 7407 21 900 0 --- profillər - 0.5
 7407 22 -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupronikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən):  
 7407 22 100 0 --- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) - 0.5
 7407 22 900 0 --- mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən) - 0.5
 7407 29 000 0 -- digərləri - 0.5
 7408 Mis məftillər:  
  - saflaşdırılmış misdən:  
 7408 11 000 0 -- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 6 mm-dən çox olan - 5
 7408 19 -- digərləri:  
 7408 19 100 0 --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,5 mm-dən çox olan - 5
 7408 19 900 0 --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,5 mm- dən çox olmayan - 5
  - mis ərintilərindən:  
 7408 21 000 0 -- mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan) - 5
 7408 22 000 0 -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən) - 5
 7408 29 000 0 -- digərləri - 5
 7409 Qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan mis plitələr, təbəqələr, zolaqlar (və ya lentlər):  
  - saflaşdırılmış misdən:  
 7409 11 000 0 -- rulonlarda - 5
 7409 19 000 0 -- digərləri - 5
  - mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan):  
 7409 21 000 0 -- rulonlarda - 5
 7409 29 000 0 -- digərləri - 5
  - mis-qalay əsaslı ərintilərdən (tuncdan):  
 7409 31 000 0 -- rulonlarda - 5
 7409 39 000 0 -- digərləri - 5
 7409 40 - mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən):  
 7409 40 100 0 -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) - 5
 7409 40 900 0 -- mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberdən) - 5
 7409 90 000 0 - digər mis ərintilərdən - 5
 7410 Mis folqa (kağızdan, kartondan, plastik kütlədən və ya analoji materiallardan əsas üzərində və ya əsası olmayan,), qalınlığı (əsas hesaba alınmadan) 0,15 mm-dən çox olmayan:  
  - əsas olmadan:  
 7410 11 000 0 -- saflaşdırılmış misdən - 15
 7410 12 000 0 -- mis ərintilərdən - 15
  - əsasla:  
 7410 21 000 0 -- saflaşdırılmış misdən - 15
 7410 22 000 0 -- mis ərintilərdən - 15
 7411 Mis boru və borucuqlar:  
 7411 10 - saflaşdırılmış misdən:  
  -- düz, divarının qalınlığı:  
 7411 10 110 0 --- 0,6 mm-dən çox - 15
 7411 10 190 0 --- 0,6 mm-dən çox olmayan - 15
 7411 10 900 0 -- digərləri - 15
  - mis ərintilərindən:  
 7411 21 -- mis-sink əsaslı ərintilərdən (latundan):  
 7411 21 100 0 --- düz - 15
 7411 21 900 0 --- digərləri - 15
 7411 22 000 0 -- mis-nikel əsaslı ərintilərdən (kupornikeldən) və ya mis-nikel-sink əsaslı ərintilərdən (neyzilberlərdən) - 15
 7411 29 000 0 -- digərləri - 15
 7412 Borular və ya borucuqlar üçün mis fitinqlər (məsələn, mufta, dirsək, flans):  
 7412 10 000 0 - saflaşdırılmış misdən - 15
 7412 20 000 0 - mis ərintilərindən - 15
 7413 00 Elektrik izolyasiyası olmayan misdən burulmuş məftillər, troslar, hörülmüş şnurlar və analoji məmulatlar:  
 7413 00 100 0 - mülki aviasiyada istifadə üçün birləşdirilmiş fitinqlərlə - 3
  - digərləri:  
 7413 00 910 0 -- saflaşdırılmış misdən - 15
 7413 00 990 0 -- mis ərintilərdən - 15
 7414 Mis məftillərdən parçalar (sonsuz lentlər də daxil olmaqla), şəbəkələr və torlar; deşikli-sorucu mis təbəqə:  
 7414 20 000 0 - parça - 15
 7414 90 000 0 - digərləri - 15
 7415 Mıxlar, knopkalar, çertyoj knopkaları, dəmirbəndlər (8305 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa) və misdən və ya mis başlıqlı qara metallardan analoji məmulatlar; vintlər, boltlar, qaykalar, böyük vintlər, burulma qarmaqlar, pərçimlər, şponkalar, şplinlər, şaybalar (yaylı daxil olmaqla) və misdən analoji məmulatlar:  
 7415 10 000 0 - mıxlar, knopkalar, çertyoj knopkaları, dəmirbəndlər və analoji məmulatlar - 15
  - digər yivsiz məmulatlar:  
 7415 21 000 0 -- şaybalar (yaylı şaybalar daxil olmaqla) - 15
 7415 29 000 0 -- digərləri - 15
  - digər yivli məmulatlar:  
 7415 33 000 0 -- vintlər; boltlar və qaykalar - 15
 7415 39 000 0 -- digərləri - 15
 7416 00 000 0 Mis yaylar - 15
 7417 00 000 0 Yemək hazırlanması və qızdırılması üçün qeyri-elektrik məişət cihazları və onların hissələri, misdən - 15
 7418 Yeməkxana, mətbəx məmulatları və ya digər məişət ləvazimatları və onların misdən olan hissələri; təsərrüfat əşyalarının təmizlənməsi üçün liflər, pardaxlanma və ya təmizləmə üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və misdən olan analoji məmulatlar; sanitar-texniki avadanlıqlar və onların misdən olan hissələri;  
  - yeməkxana, mətbəx məmulatları və ya digər məişət ləvazimatları və onların misdən olan hissələri; təsərrüfat əşyalarının təmizlənməsi üçün liflər, pardaxlanma və ya təmizləmə üçün yastıqcıqlar və analoji məmulatlar:  
 7418 11 000 0 -- mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, təmizləmə və pardaxlama üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji məmulatlar - 15
 7418 19 000 0 -- digərləri - 15
 7418 20 000 0 - sanitar-texniki avadanlıqlar və onların hissələri - 15
 7419 Misdən olan digər məmulatlar:  
 7419 10 000 0 - zəncirlər və onların hissələri - 15
  - digərləri:  
 7419 91 000 0 -- tökmə, qəliblənmiş, ştamplanmış və ya döyülmüş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış - 15
 7419 99 000 0 -- digərləri - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *