31 Ocak 2016 Pazar

Qrup 72 gomruk rusumlari


Qrup 72 Gömrük Tarifləri

Bölmə XV. Qara metallar və onların məmulatları

Qrup 72 Qara metallar

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
  I. İLKİN MƏHSULLAR; DƏNƏVƏR VƏ TOZŞƏKİLLİ MƏHSULLAR  
 7201 Poladlıq və güzgü çuqunlar, külçə, qəlib və digər ilkin formalarda:  
 7201 10 - tərkibində 0,5 kütlə % və ya ondan az fosfor olan aşqarlanmamış poladlıq çuqun:  
  -- tərkibində 0,4 kütlə %-dən az olmayaraq manqan olan:  
 7201 10 110 0 --- tərkibində 1 kütlə % və ya az silisium olan - 0.5
 7201 10 190 0 --- tərkibində 1 kütlə %-dən çox silisium olan - 0.5
 7201 10 300 0 -- tərkibində 0,1 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 0,4 kütlə %-dən az manqan olan - 0.5
 7201 10 900 0 -- tərkibində 0,1 kütlə %-dən az manqan olan - 0.5
 7201 20 000 0 - tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox fosfor olan, aşqarlanmamış poladlıq çuqun - 0.5
 7201 50 - aşqarlanmış poladlıq çuqun; güzgü çuqunu:  
 7201 50 100 0 -- tərkibində ən azı 0,3 kütlə %-i və ən çoxu 1 kütlə %-i titan, ən azı 0,5 kütlə %-dən və ən çoxu 1 kütlə %-i vanadium olan aşqarlanmış poladlıq çüqunu - 0.5
 7201 50 900 0 -- digərləri - 0.5
 7202 Ferroərintilər:  
  - ferromanqan:  
 7202 11 -- tərkibində 2 kütlə %-dən çox karbon olan:  
 7202 11 200 0 --- 5 mm-dən böyük olmayan dənəvər şəklində və tərkibində 65 kütlə %-dən çox manqan olan - 0.5
 7202 11 800 0 --- digərləri - 0.5
 7202 19 000 0 -- digərləri - 0.5
  - ferrosilisium:  
 7202 21 -- tərkibində 55 kütlə %-dən çox silisium olan:  
 7202 21 100 0 --- tərkibində 55 kütlə %-dən çox, lakin 80 kütlə %-dən çox olmayaraq silisium olan - 0.5
 7202 21 900 0 --- tərkibində 80 kütlə %-dən çox silisium olan - 0.5
 7202 29 -- digərləri:  
 7202 29 100 0 --- tərkibində 4 kütlə %-i və daha çox, lakin 10 kütlə %-dən çox olmayan maqnezium olan - 0.5
 7202 29 900 0 --- digərləri - 0.5
 7202 30 000 0 - ferrosilikomanqan - 0.5
  - ferroxrom:  
 7202 41 -- tərkibində 4 kütlə %-dən çox karbon olan:  
 7202 41 100 0 --- tərkibində 4 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan karbon olan - 0.5
  --- tərkibində 6 kütlə %-dən çox karbon olan:  
 7202 41 910 0 ---- tərkibində 60 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan - 0.5
 7202 41 990 0 ----tərkibində 60 kütlə %-dən çox xrom olan - 0.5
 7202 49 -- digərləri:  
 7202 49 100 0 --- tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan - 0.5
 7202 49 500 0 --- tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,5 kütlə %- dən çox olmayaraq karbon olan - 0.5
 7202 49 900 0 --- tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox, lakin 4 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan - 0.5
 7202 50 000 0 - ferrosilikoxrom - 0.5
 7202 60 000 0 - ferronikel - 0.5
 7202 70 000 0 - ferromolibden - 0.5
 7202 80 000 0 - ferrovolfram və ferrosilikovolfram - 0.5
  - digərləri:  
 7202 91 000 0 -- ferrotitan və ferrosilikotitan - 0.5
 7202 92 000 0 -- ferrovanadium - 0.5
 7202 93 000 0 -- ferroniobium - 0.5
 7202 99 -- digərləri:  
  --- ferrofosfor:  
 7202 99 110 0 ---- tərkibində 3 kütlə %-dən çox, lakin 15 kütlə %-dən az olmayaraq fosfor olan - 0.5
 7202 99 190 0 ---- tərkibində 15 kütlə % və ya daha çox fosfor olan - 0.5
 7202 99 300 0 --- ferrosilikomanqan - 0.5
 7202 99 800 0 --- digərləri - 0.5
 7203 Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları və digər parça, yumaq və analoji formalarda olan məsaməli dəmirlər; tərkibində 99,94 kütlə % əsas element olan parça, yumaq və analoji formalarda olan dəmirlər:  
 7203 10 000 0 - dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları - 5
 7203 90 000 0 - digərləri - 5
 7204 Qara metal tullantıları və qırıntıları; qara metal qırıntılarından alınmış təkrar əridilmək üçün külçələr (xəlitə külçələri):  
 7204 10 000 0 - tökmə çuqun tullantıları və qırıntıları - 5
  - aşqarlanmış poladların tullantıları və qırıntıları:  
 7204 21 -- korroziyayadavamlı (paslanmayan) polad:  
 7204 21 100 0 ---tərkibində 8 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7204 21 900 0 --- digərləri - 5
 7204 29 000 0 -- digərləri - 5
 7204 30 000 0 - qalayla örtülmüş qara metal tullantıları və qırıntıları - 5
  - digər tullantı və qırıntılar:  
 7204 41 -- tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalı tullantıları, ovuntular, kəsmə və ştampovka tullantıları, bağlamada və ya bağlamasız:  
 7204 41 100 0 --- tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalatı tullantıları, ovuntular (kəpəklər) - 5
  --- kəsmə və ştampovka tullantıları:  
 7204 41 910 0 ---- bağlamada - 5
 7204 41 990 0 ---- digərləri - 5
 7204 49 -- digərləri:  
 7204 49 100 0 --- xırdalanmış (kəsilmiş) - 5
  --- digərləri:  
 7204 49 300 0 ---- bağlamada - 5
  ---- digərləri:  
 7204 49 910 0 ----- çeşidlənməmiş - 5
 7204 49 990 0 ----- digərləri - 5
 7204 50 - təkrar ərinti üçün külçələr (xəlitə külçələr):  
 7204 50 100 0 -- aşqarlanmış poladdan - 5
 7204 50 900 0 -- digərləri - 5
 7205 Poladlıq və güzgü çuqunlarından və qara metallardan dənəvərlər və tozlar:  
 7205 10 000 0 - dənəvərlər - 5
  - tozlar:  
 7205 21 000 0 -- aşqarlanmış poladdan - 5
 7205 29 000 0 -- digərləri - 5
  II. DƏMİR VƏ AŞQARLANMAMIŞ POLAD  
 7206 Külçə və digər ilkin formalarda olan dəmir (7203 mal mövqeyində göstərilmiş dəmirdən başqa):  
 7206 10 000 0 - külçələr - 5
 7206 90 000 0 - digərləri - 5
 7207 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan yarımfabrikatlar:  
  - tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar:  
 7207 11 -- eni ikiqat qalınlığından az olan düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:  
  --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:  
 7207 11 110 0 ---- avtomat poladdan - 5
  ---- digərləri:  
 7207 11 140 0 ----- qalınlığı 130 mm-dən çox olmayan - 15
 7207 11 160 0 ----- qalınlığı 130 mm-dən çox - 15
 7207 11 900 0 --- döyülmüş - 5
 7207 12 -- düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli digərləri:  
 7207 12 100 0 --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış - 5
 7207 12 900 0 --- döyülmüş (döymə) - 5
 7207 19 -- digərləri:  
  --- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli:  
  ---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:  
 7207 19 110 0 ----- avtomat poladdan - 5
  ----- digərləri:  
 7207 19 140 0 ------ fasiləsiz tökmə ilə alınmış - 5
 7207 19 160 0 ------ digərləri - 5
 7207 19 190 0 ---- döyülmüş (döymə) - 5
  --- künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər üçün biçmələr:  
 7207 19 310 0 ---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış - 5
 7207 19 390 0 ---- döyülmüş (döymə) - 5
 7207 19 900 0 --- digərləri - 5
 7207 20 - tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olan:  
  -- eni ikiqat qalınlığından az olan düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:  
  --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:  
 7207 20 110 0 ---- avtomat poladdan - 5
  ---- digərləri, tərkibində:  
 7207 20 150 0 ----- 0, 25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7207 20 170 0 ----- 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
 7207 20 190 0 --- döyülmüş (döymə) - 5
  -- digər düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli:  
 7207 20 320 0 --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış - 5
 7207 20 390 0 --- döyülmüş (döymə) - 5
  -- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli:  
  --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:  
 7207 20 510 0 ---- avtomat poladdan - 5
  ---- digərləri:  
 7207 20 550 0 ----- tərkibində 0,25 kütlə % və ya ondan çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7207 20 570 0 ----- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
 7207 20 590 0 --- döyülmüş (döymə) - 5
  -- künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər üçün biçmələr:  
 7207 20 710 0 --- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış - 5
 7207 20 790 0 --- döyülmüş (döymə) - 5
 7207 20 900 0 -- digərləri - 5
 7208 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı prokat, eni 600 mm və ya daha çox, isti yayılmış, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan:  
 7208 10 000 0 - rulonlarda, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan və relyef şəkili olan - 5
  - rulonlarda, isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmayan, yeyindirilmiş, digərləri:  
 7208 25 000 0 -- 4,75 mm və ya daha çox qalınlığı olan - 5
 7208 26 000 0 -- 3 mm və ya daha çox, lakin 4,75 mm-dən az qalınlığı olan - 5
 7208 27 000 0 -- qalınlığı 3 mm-dən az - 5
  - rulonlarda, isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmayan, digərləri:  
 7208 36 000 0 -- qalınlığı 10 mm-dən çox - 5
 7208 37 -- qalınlığı 4,75 mm və daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq:  
 7208 37 100 0 --- ikinci yayma üçün nəzərdə tutulmuş - 5
 7208 37 900 0 --- digərləri - 5
 7208 38 -- qalınlığı 3 mm və daha çox, lakin 4,75 mm-dən az:  
 7208 38 100 0 --- təkrar yayma üçün nəzərdə tutulmuş - 5
 7208 38 900 0 --- digərləri - 5
 7208 39 -- qalınlığı 3 mm-dən az olmamaqla:  
 7208 39 100 0 --- təkrar yayma üçün nəzərdə tutulmuş - 5
 7208 39 900 0 --- digərləri - 5
 7208 40 - rulonlarda olmayan, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan və relyef şəkili olan:  
 7208 40 100 0 -- qalınlığı 2 mm və ya daha çox - 5
 7208 40 900 0 -- qalınlığı 2 mm-dən az - 5
  - rulonlarda olmayan, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan, digərləri:  
 7208 51 -- qalınlığı 10 mm-dən çox:  
 7208 51 100 0 --- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan - 5
  --- digərləri, qalınlığı:  
 7208 51 300 0 ---- 20 mm-dən çox - 5
 7208 51 500 0 ---- 15 mm-dən çox, lakin 20 mm-dən çox olmayaraq - 5
  ---- 10 mm-dən çox, lakin 15 mm-dən çox olmayaraq, eni:  
 7208 51 910 0 ----- 2050 mm və ya daha çox - 5
 7208 51 990 0 ----- 2050 mm-dən az - 5
 7208 52 -- qalınlığı 4,75 mm və ya daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq:  
 7208 52 100 0 --- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan - 5
  --- digərləri, eni:  
 7208 52 910 0 ---- 2050 mm və ya daha çox - 5
 7208 52 990 0 ---- 2050 mm-dən az - 5
 7208 53 -- qalınlığı 3 mm və ya daha çox, lakin 4,75-dən az:  
 7208 53 100 0 --- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan və qalınlığı 4 mm və ya daha çox - 5
 7208 53 900 0 --- digərləri - 5
 7208 54 -- qalınlığı 3 mm-dən az:  
 7208 54 100 0 --- qalınlığı 2 mm və ya daha çox - 5
 7208 54 900 0 --- qalınlığı 2 mm-dən az - 5
 7208 90 - digərləri:  
 7208 90 100 0 -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7208 90 900 0 -- digərləri - 5
 7209  Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm və ya çox, soyuq prokat (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan:  
  - rulonlarda, soyuq prokatdan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), sonrakı emala məruz qalmayan:  
 7209 15 000 0 -- qalınlığı 3 mm və ondan çox - 5
 7209 16 -- qalınlığı 1 mm-dən yuxarı, lakin 3 mm-dən az:  
 7209 16 100 0 --- elektrotexniki poladdan - 0.5
 7209 16 900 0 --- digərləri - 5
 7209 17 -- qalınlığı 0,5 və onan çox, lakin 1 mm-dən çox olmayan:  
 7209 17 100 0 --- elektrotexniki poladdan - 0.5
 7209 17 900 0 --- digərləri - 5
 7209 18 -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:  
 7209 18 100 0 --- elektrotexniki poladdan - 0.5
  --- digərləri:  
 7209 18 910 0 ---- qalınlığı 0,35 mm və daha çox, lakin 0,5 mm-dən az - 5
 7209 18 990 0 ---- qalınlığı 0,35 mm-dən az - 5
  - rulonlarda olmayan, soyuq prokatdan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılma), sonradan emal edilməmiş:  
 7209 25 000 0 -- qalınlığı 3 mm və ya cox - 5
 7209 26 -- qalınlığı 1 mm-dən çox, lakin 3 mm-dən az:  
 7209 26 100 0 --- elektrotexniki poladdan - 0.5
 7209 26 900 0 --- digəri - 5
 7209 27 -- qalınlığı 0,5 mm və onlan yuxarı, lakin 1 mm-dən çox olmayan:  
 7209 27 100 0 --- elektrotexniki poladdan - 0.5
 7209 27 900 0 --- digərləri - 5
 7209 28 -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:  
 7209 28 100 0 --- elektrotexniki poladdan - 0.5
 7209 28 900 0 --- digərləri - 5
 7209 90 - digəri:  
 7209 90 100 0 -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7209 90 900 0 -- digərləri - 5
 7210 Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm və ya çox, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan:  
  - qalayla qalvanik və ya başqa cür örtülmüş:  
 7210 11 -- qalınlığı 0,5 mm və ya və ya çox:  
 7210 11 100 0 --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7210 11 900 0 --- digəri - 5
 7210 12 -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:  
  --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa:  
 7210 12 110 0 ---- ağ tənəkə - 5
 7210 12 190 0 ---- digəri - 5
 7210 12 900 0 --- digəri - 5
 7210 20 - qurğuşunla qalvanik və ya başqa cür örtülmüş, qurğuşun-qalay ərintisi də daxil olmaqla:  
 7210 20 100 0 -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7210 20 900 0 -- digəri - 5
 7210 30 - elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:  
 7210 30 100 0 -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7210 30 900 0 -- digəri - 5
  - başqa üsulla sinklənmiş:  
 7210 41 -- büzmələnmiş:  
 7210 41 100 0 --- səthi işlənmədən sonrakı emal olmadan və ya düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) istisna edilməklə biçmə üçün adi kəsilmiş - 5
 7210 41 900 0 --- digəri - 5
 7210 49 -- digəri:  
 7210 49 100 0 --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7210 49 900 0 --- digəri - 5
 7210 50 - xrom oksidi və ya xrom və xrom oksidləri ilə qalvanik və başqa cür örtülmüş:  
 7210 50 100 0 -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7210 50 900 0 -- digəri - 5
  - qalvanik və ya başqa cür alüminiumla örtülmüş:  
 7210 61 -- alüminium-sink ərintiləri ilə qalvanik və ya başqa cür örtülmüş:  
 7210 61 100 0 --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7210 61 900 0 --- digəri - 5
 7210 69 -- digəri:  
 7210 69 100 0 --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7210 69 900 0 --- digəri - 5
 7210 70 - plastika ilə örtülmüş, laklanmış və ya boyanmış:  
  -- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa:  
 7210 70 310 0 --- ağ tənəkə və xrom oksidi və ya xrom və xrom oksidləri ilə qalvanik və ya başqa cür örtülmüş, laklanmış məmulatlar - 5
 7210 70 390 0 --- digəri - 5
 7210 70 900 0 -- digəri - 5
 7210 90 - digəri:  
 7210 90 100 0 -- qalvanik üsulla gümüş, qızıl, platinlə örtülmüş və ya emallı (minalanmış) - 5
  -- digəri:  
  --- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa:  
 7210 90 310 0 ---- metalla örtülmüş - 5
 7210 90 330 0 ---- qalaylanmış və möhürlü - 5
 7210 90 380 0 ---- digəri - 5
 7210 90 900 0 --- digəri - 5
 7211 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı prokat, eni 600 mm və ya az, isti yayılmış, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan:  
  - isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmamış:  
 7211 13 000 0 -- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 150 mm-dən çox və qalınlığı 4 mmQdən az olmayarıq, rulonlarda olmayan və relyef şəkilsiz - 5
 7211 14 -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox olan, digərləri:  
 7211 14 100 0 --- eni 500 mm-dən çox - 5
 7211 14 900 0 --- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
 7211 19 -- digəri:  
 7211 19 200 0 --- eni 500 mm-dən çox - 5
 7211 19 900 0 --- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
  - soyuq prokatdan (soyuq vəziyyətdə sıxılma) başqa, sonrakı emala məruz qalmamış:  
 7211 23 -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar:  
 7211 23 100 0 --- eni 500 mm-dən çox - 5
  --- eni 500 mm-dən çox olmayan:  
 7211 23 510 0 ---- ağ tənəkə istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş, rulonlarda - 5
  ---- digəri:  
 7211 23 910 0 ----- elektrotexniki poladdan - 0.5
 7211 23 990 0 ----- digəri - 5
 7211 29 -- digəri:  
 7211 29 200 0 --- eni 500 mm-dən çox - 5
  --- eni 500 mm-dən çox olmayan:  
 7211 29 500 0 ----tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7211 29 900 0 ----tərkibində 0,6 kütlə % və daha çox karbon olan - 5
 7211 90 - digəri:  
  -- eni 500 mm-dən yuxarı:  
 7211 90 110 0 --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
 7211 90 190 0 --- digəri - 5
 7211 90 900 0 -- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
 7212 Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm-dən az, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan:  
 7212 10 - qalvanik və ya başqa üsulla qalaylanmış:  
 7212 10 100 0 -- ağ tənəkə, səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
  -- digəri:  
  --- eni 500 mm-dən çox:  
 7212 10 910 0 ---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
 7212 10 930 0 ---- digəri - 5
 7212 10 990 0 --- eni 500 mm-dən çox - 5
 7212 20 - elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:  
  -- eni 500 mm-dən çox:  
 7212 20 110 0 --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
 7212 20 190 0 --- digəri - 5
 7212 20 900 0 -- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
 7212 30 - başqa üsullarla sinklənmiş:  
  -- eni 500 mm-dən çox:  
 7212 30 110 0 --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
 7212 30 190 0 --- digərləri - 5
 7212 30 900 0 -- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
 7212 40 - boyanmış, laklanmış və ya plastika ilə örtülmüş:  
 7212 40 100 0 -- ağ tənəkə, lakla örtülmədən başqa sonrakı emala məruz qalmamış - 5
  -- digəri:  
  --- eni 500 mm-dən yuxarı:  
 7212 40 910 0 ---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
 7212 40 930 0 ---- digəri - 5
  --- eni 500 mm-dən çox olmayan:  
 7212 40 950 0 ---- qalvanik üsulla və ya xrom oksidi, xrom və ya xrom oksidləri ilə başqa cür örtülmüş, laklanmış - 5
 7212 40 980 0 ---- digəri - 5
 7212 50 - başqa üsulla örtülmüş:  
  -- eni 500 mm-dən çox:  
 7212 50 100 0 --- qalvanik üsulla gümüş, qızıl, platinlə örtülmüş və ya emallı (minalanmış) - 5
  --- digərləri:  
  ---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış:  
 7212 50 310 0 ----- qurğuşunla örtülmüş - 5
 7212 50 510 0 ----- digəri - 5
 7212 50 580 0 ---- digərləri - 5
  -- eni 500 mm-dən çox olmayan:  
 7212 50 750 0 --- qalvanik və ya başqa mis örtüyü ilə - 5
 7212 50 910 0 --- qalvanik və ya başqa xrom və ya nikel örtükləri ilə - 5
  --- qalvanik və ya başqa alüminium örtükləri ilə:  
 7212 50 930 0 ---- qalvanik və ya başqa alüminium-sink ərintilərinin örtükləri ilə - 5
 7212 50 970 0 ---- digəri - 5
 7212 50 990 0 --- digəri - 5
 7212 60 - metalla örtülmüş:  
  -- eni 500 mm-dən çox:  
 7212 60 110 0 --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
 7212 60 190 0 --- digəri - 5
  -- eni 500 mm-dən çox olmayan:  
  --- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış:  
 7212 60 910 0 ---- istiyayılma, metalla örtülmədən başqa, sonrakı emala məruz qalmamış - 5
 7212 60 930 0 ---- digəri - 5
 7212 60 990 0 --- digəri - 5
 7213 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, isti yayılmış, buxtalara sərbəst sarınmış:  
 7213 10 000 0 - yayma prosesindən sonra oyuqları, çıxıntıları, şırımları və ya digər deformasiyaları olanlar - 5
 7213 20 000 0 - digər avtomat poladdan - 5
  - digərləri:  
 7213 91 -- dairəvi kəsiyinin diametri 14 mm-dən az:  
 7213 91 100 0 --- betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunan - 5
 7213 91 200 0 --- şin kordu üçün istifadə olunan - 5
  --- digərləri:  
 7213 91 410 0 ---- tərkibində 0,06 kütlə % və ya ondan az karbon olan - 5
 7213 91 490 0 ---- tərkibində 0,06 kütlə %-dən çox, lakin 0,25 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7213 91 700 0 ---- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,75 kütlə %-dən çox olmayan karbon olan - 5
 7213 91 900 0 ---- tərkibində 0,75 kütlə %-dən çox karbon olan - 5
 7213 99 -- digərləri:  
 7213 99 100 0 --- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7213 99 900 0 --- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
 7214 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmamış, döyüldükdən, isti yayılmadan, isti məftilçəkmədən və ya isti preslənmədən başqa, yaymadan sonra burulmuş, digərləri:  
 7214 10 000 0 - döymə (döyülmüş) - 5
 7214 20 000 0 - yayma və yaymadan sonrakı burma proseslərindən sonra alınmış oyuqları, çıxıntıları, şırımları və ya digər deformasiyaları olanlar - 5
 7214 30 000 0 - avtomat poladdan, digərləri - 5
  - digərləri:  
 7214 91 -- en kəsiyi düzbucaqlı (kvadratdan başqa) olanlar:  
 7214 91 100 0 --- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar - 5
 7214 91 900 0 --- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olanlar - 5
 7214 99 -- digərləri:  
  --- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar:  
 7214 99 100 0 ---- betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunanlar - 15
  ---- digərləri, dairəvi en kəsiyinin diametri:  
 7214 99 310 0 ----- 80 mm və ya daha çox - 10
 7214 99 390 0 ----- 80 mm-dən az - 10
 7214 99 500 0 ---- digərləri - 10
  --- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan:  
  ---- dairəvi en kəsiyinin diametri:  
 7214 99 610 0 ----- 80 mm və daha çox - 10
 7214 99 690 0 ----- 80 mm-dən az - 10
 7214 99 800 0 ---- digərləri - 10
 7214 99 900 0 --- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 10
 7215 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan digər çubuqlar:  
 7215 10 000 0 - avtomat poladdan, sonrakı emala məruz qalmamış, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa - 5
 7215 50 - sonrakı emala məruz qalmamış, soyuq deformasiyaya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa, digərləri:  
  -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:  
 7215 50 110 0 --- en kəsiyi düzbucaqlı (kvadratdan başqa) - 5
 7215 50 190 0 --- digərləri - 5
 7215 50 300 0 -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7215 50 900 0 -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
 7215 90 - digərləri:  
 7215 90 100 0 -- isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrulisiya olunma, sonrakı emala məruz qalmamış, örtülmədən başqa - 5
 7215 90 900 0 -- digərləri - 5
 7216 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan fasonlu və xüsusi profilli künclüklər (uqoloklar):  
 7216 10 000 0 - sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən az olan şvellerlər, ikitavrolular və ya enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular - 5
  - sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən az olan bərabəryanlı olmayan bucaq profilləri və ya tavrolu profillər:  
 7216 21 000 0 -- bərabəryanlı olmayan bucaq profilləri - 5
 7216 22 000 0 -- tavrolu profillər - 5
  - sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən və ya daha çox olan şvellerlər, ikitavrolular və ya enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular:  
 7216 31 -- şvellerlər:  
  --- hündürlüyü 80 mm və daha çox, lakin 220 mm-dən çox olmamaqla:  
 7216 31 110 0 ---- paralel rəflərlə (polkalarla) - 15
 7216 31 190 0 ---- digərləri - 5
  --- hündürlüyü 220 mm-dən çox:  
 7216 31 910 0 ----paralel rəflərlə (polkalarla) - 5
 7216 31 990 0 ---- digərləri - 5
 7216 32 -- ikitavrolular:  
  --- hündürlüyü 80 mm-dən daha çox, lakin 220 mm-dən çox olmamaqla:  
 7216 32 110 0 ---- paralel rəflərlə (polkalarla) - 5
 7216 32 190 0 ---- digərləri - 5
  --- hündürlüyü 220 mm-dən çox:  
 7216 32 910 0 ---- paralel rəflərlə (polkalarla) - 5
 7216 32 990 0 ---- digərləri - 5
 7216 33 -- enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular:  
 7216 33 100 0 --- hündürlüyü 80 mm və daha çox, lakin 180 mm-dən çox olmayan - 5
 7216 33 900 0 --- hündürlüyü 180 mm-dən çox - 5
 7216 40 - bərabəryanlı olmayan künc profillər və ya tavrolu profillər, sonrakı emala məruz qalmaüan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm və daha çox:  
 7216 40 100 0 -- bərabəryanlı olmayan künc profilləri - 5
 7216 40 900 0 -- tavrolu profillər - 5
 7216 50 - künclüklər (uqolnik), fasonlu və xüsusi profilli, sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrudasiyadan başqa, digərləri:  
 7216 50 100 0 -- tərəfləri 80 mm olan kvadrata yerləşən en kəsiyində - 15
  -- digərləri:  
 7216 50 910 0 --- bulboyabənzər profildə prokat - 5
 7216 50 990 0 --- digərləri - 15
  - künclüklər (uqolnik), fasonlu və xüsusi profilli, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurmadan başqa:  
 7216 61 -- yastı yaymadan alınmış:  
 7216 61 100 0 --- bərabəryanlı olmayan künc profillər, şvellerlər, S-, Z-, omeqaya bənzər və ya qapalı olmayan profillər - 5
 7216 61 900 0 --- digərləri - 5
 7216 69 000 0 -- digərləri - 5
  - digərləri:  
 7216 91 --yastı yaymadan alınmış, soyuq deformasiyalı və ya soyuq vəziyyətdə naxışlanmış:  
 7216 91 100 0 --- profillənmiş (qabırğavari çıxıntılar) təbəqələr (vərəqlər) - 5
  --- digərləri:  
  ---- sinklənmiş, qalınlığı:  
 7216 91 300 0 ----- 2,5 mm-dən az - 5
 7216 91 500 0 ----- 2,5 mm və daha çox - 5
 7216 91 900 0 ---- digərləri - 5
 7216 99 -- digərləri:  
 7216 99 100 0 --- istiyayılmış, istidartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, örtülmədən başqa - 5
 7216 99 900 0 --- digərləri - 5
 7217 Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan məftillər:  
 7217 10 - qalvanik və ya digər örtüksüz, pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış:  
  -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:  
 7217 10 100 0 --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,8 mm-dən az - 5
  --- en kəsiyinin maksimal ölçüsü 0,8 mm və ya daha çox:  
 7217 10 310 0 ---- yayma prosesində alınmış çuxur, çıxıntı, şırım və ya digər deformasiyaları olan - 5
 7217 10 390 0 ---- digərləri - 5
 7217 10 500 0 -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7217 10 900 0 -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
 7217 20 - sinklənmiş:  
  -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:  
 7217 20 100 0 --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm-dən az - 5
 7217 20 300 0 --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm və ya daha çox - 5
 7217 20 500 0 -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7217 20 900 0 -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
 7217 30 - qalvanik və ya digər qiymətsiz metallar örtülmüş:  
  -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:  
  --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm-dən az:  
 7217 30 110 0 ---- mislə örtülmüş - 5
 7217 30 190 0 ---- digərləri - 5
  --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm və ya daha çox:  
 7217 30 310 0 ---- mislə örtülmüş - 5
 7217 30 390 0 ---- digəri - 5
 7217 30 500 0 -- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan - 5
 7217 30 900 0 -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
 7217 90 - digəri:  
  -- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan:  
 7217 90 100 0 --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm-dən az - 5
 7217 90 300 0 --- maksimal en kəsiyi 0,8 mm və ya daha çox - 5
 7217 90 500 0 -- tərkibində 0,25 kütlə % və daha çox, lakin 0,6 kütlə%-dən az karbon olan - 5
 7217 90 900 0 -- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan - 5
  III KORROZİYAYADAVAMLI (PASLANMAYAN) POLAD  
 7218 Külçə və ya digər ilkin formalarda olan korroziyayadavamlı (paslanmayan) polad; korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan yarımfabrikatlar:  
 7218 10 000 0 - külçə və digər ilkin formalar - 5
  - digəri:  
 7218 91 -- düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:  
  --- yayma və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:  
 7218 91 110 0 ---- tərkibində 2,5 kütlə %-dən və ondan çox nikel olan - 5
 7218 91 190 0 ---- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7218 91 900 0 --- döyülmüş - 5
 7218 99 -- digərləri:  
  --- kvadrat en kəsikli:  
 7218 99 110 0 ---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış - 5
 7218 99 190 0 ---- döyülmüş - 5
  --- digərləri:  
 7218 99 200 0 ---- yayılmış və ya fasilsiz tökmə ilə alınmış - 5
  ---- döyülmüş:  
 7218 99 910 0 ----- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli - 5
 7218 99 990 0 ----- digəri - 5
 7219 Eni 600 mm və daha çox korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan yastı prokat:  
  - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda:  
 7219 11 000 0 -- 10 mm-dən çox qalınlıqda - 5
 7219 12 -- qalınlığı 4,75 mm və ya daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmamaqla:  
 7219 12 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ondan çox nikel olan - 5
 7219 12 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 13 -- qalınlığı 3 mm və daha çox, lakin 4,75 mm-dən az:  
 7219 13 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ondan çox nikel olan - 5
 7219 13 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 14 -- qalınlığı 3 mm-dən az:  
 7219 14 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ondan çox nikel olan - 5
 7219 14 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda olmayan:  
 7219 21 -- qalınlığı 10 mm-dən çox:  
 7219 21 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %- və ondan çox nikel olan - 5
 7219 21 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 22 -- qalınlığı 4,75 mm və ya ondan çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq:  
 7219 22 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan - 5
 7219 22 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 23 000 0 -- qalınlığı 3 mm və ya ondan çox, lakin 4,75 mm-dən az olmayaraq - 5
 7219 24 000 0 -- qalınlığı 3 mm-dən az - 5
  - sonrakı emala məruz qalmayan soyuq yaymadan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxma):  
 7219 31 000 0 -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox - 5
 7219 32 -- qalınlığı 3 mm və ya onlan çox, lakin 4,75 mm-dən az:  
 7219 32 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan - 5
 7219 32 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 33 -- qalınlığı 1 mm-dən çox, lakin 3 mm-dən az:  
 7219 33 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7219 33 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 34 -- qalınlığı 0,5 mm və ya onlan çox, lakin 1 mm-dən çox olmayaraq:  
 7219 34 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan - 10
 7219 34 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 35 -- qalınlığı 0,5 mm-dən az:  
 7219 35 100 0 --- tərkibində 2,5 kütlə % və ya ondan çox nikel olan - 5
 7219 35 900 0 --- tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7219 90 - digərləri:  
 7219 90 100 0 -- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə və ya sadəcə biçmə üçün kəsilənlər də daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7219 90 900 0 -- digərləri - 5
 7220 Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan, eni 600 mm-dən az yastı prokat:  
  - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa:  
 7220 11 000 0 -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox - 5
 7220 12 000 0 -- qalınlığı 4,75 mm-dən az - 5
 7220 20 - sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış):  
 7220 20 100 0 -- eni 500 mm-dən çox - 5
  -- eni 500 mm-dən çox olmayan:  
  --- qalınlığı 3 mm və daha çox, tərkibində:  
 7220 20 310 0 ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan - 5
 7220 20 390 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  --- qalınlığı 0,35 mm-dən çox, lakin 3 mm-dən az olmayaraq, tərkibində:  
 7220 20 510 0 ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan - 5
 7220 20 590 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  --- qalınlığı 0,35 kütlə %-dən çox olmayan, tərkibində:  
 7220 20 910 0 ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7220 20 990 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7220 90 - digərləri:  
  -- eni 500 mm-dən çox:  
 7220 90 110 0 --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla - 5
 7220 90 190 0 --- digərləri - 5
  -- eni 500 mm-dən çox olmayan:  
  --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla:  
 7220 90 310 0 ---- istiyayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa - 5
 7220 90 390 0 ---- digərləri - 5
 7220 90 900 0 --- digərləri - 5
 7221 00 Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan çubuqlar, isti yayılmış, buxtalara sərbəst sarınmış:  
 7221 00 100 0 - tərkibində 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7221 00 900 0 - tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7222 Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan digər çubuqlar; korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan fasonlu və xüsusi profilli künclüklər:  
  - çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ekstrudasiyadan başqa:  
 7222 11 -- dairəvi en kəsikli:  
  --- diametri 80 mm və daha çox, tərkibində:  
 7222 11 110 0 ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan - 5
 7222 11 190 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  --- diametri 25 mm və ya daha çox, lakin 80 mm-dən az olmayaraq, tərkibində:  
 7222 11 210 0 ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7222 11 290 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  --- diametri 25 mm-dən az, tərkibində:  
 7222 11 910 0 ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7222 11 990 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7222 19 -- digərləri:  
 7222 19 100 0 --- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7222 19 900 0 --- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7222 20 - çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa:  
  -- dairəvi kəsikli:  
  --- diametri 80 mm və ya daha çox, tərkibində:  
 7222 20 110 0 ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7222 20 190 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  --- diametri 25 mm və daha çox, lakin 80 mm-dən az olmayaraq, tərkibində:  
 7222 20 210 0 ---- 2,5 kütlə % və daha çox nikel olan - 5
 7222 20 290 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  --- diametri 25 mm-dən az, tərkibində:  
 7222 20 310 0 ---- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7222 20 390 0 ---- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
  -- digərləri, tərkibində:  
 7222 20 810 0 --- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7222 20 890 0 --- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7222 30 - digər çubuqlar:  
 7222 30 100 0 -- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa - 5
  -- döyülmüş, tərkibində:  
 7222 30 510 0 --- 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan - 5
 7222 30 910 0 --- 2,5 kütlə %-dən az nikel olan - 5
 7222 30 980 0 -- digərləri - 5
 7222 40 - künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər:  
 7222 40 100 0 -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya eksirudisiya edilmədən başqa - 5
  -- digərləri:  
 7222 40 300 0 --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya olunmuş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa - 5
  --- digərləri:  
  ---- sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa:  
 7222 40 910 0 ----- yastı prokatdan alınmış - 5
 7222 40 930 0 ----- digərləri - 5
 7222 40 990 0 ---- digərləri - 5
 7223 00 Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan məftillər:  
  - tərkibində 2,5 kütlə % və ya daha çox nikel olan:  
 7223 00 110 0 -- tərkibində 28 kütlə % və daha çox, lakin 31 kütlə %-dən çox olmayaraq nikel və 20 kütlə % və ya daha çox, lakin 22 kütlə %-dən çox olmayan xrom olan - 5
 7223 00 190 0 -- digərləri - 5
  - tərkibində 2,5 kütlə %-dən az nikel olan:  
 7223 00 910 0 -- tərkibində 13 kütlə %və ya daha çox, lakin 25 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom və 3,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan alüminium olan - 5
 7223 00 990 0 -- digərləri - 5
  IV. DİGƏR AŞQARLANMIŞ POLAD; QAZMA ÜÇÜN AŞQARLANMIŞ VƏ AŞQARLANMAMIŞ POLADLARDAN İÇİBOŞ ÇUBUQLAR  
 7224 Külçə və ya başqa ilkin formalarda aşqarlanmış digər poladlar; digər aşqarlanmış poladlardan yarımfabrikatlar:  
 7224 10 000 0 - külçə və digər ilkin formalar - 5
 7224 90 - digərləri:  
  -- düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli:  
  --- isti yayma və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış:  
  ---- eni ikiqat qalınlığından az:  
 7224 90 010 0 ----- tezkəsən poladdan - 5
 7224 90 050 0 ----- tərkibində 0,7 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,2 kütlə %-dən çox olmayaraq manqan və 0,6 kütlə % və daha çox, lakin 2,3 kütlə %-dən çox olmayaraq silisium olan; tərkibində 0,0008 kütlə % və ya çox bor, bu qrupa 1e qeydində göstərilən minimal miqdardan az olan digər istənilən elementlə birlikdə - 5
 7224 90 080 0 ----- digərləri - 5
 7224 90 150 0 ---- digərləri - 5
 7224 90 190 0 --- döyülmüş - 5
  -- digərləri:  
  --- isti yayılmış və ya fasiləsiz tökmə yolu ilə alınmış:  
 7224 90 310 0 ----tərkibində 0,9 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan - 5
 7224 90 390 0 ---- digərləri - 5
  --- döyülmüş:  
 7224 90 910 0 ---- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli - 5
 7224 90 990 0 ---- digərləri - 5
 7225 Eni 600 mm və ya daha çox aşqarlanmış poladlardan yastı prokat:  
  - eloktrotexniki silisiumlu poladdan:  
 7225 11 000 0 -- tekstura edilmiş istiqamətlənmiş dənəciklərlə - 5
 7225 19 -- digərləri:  
 7225 19 100 0 --- isti yayılmış - 5
 7225 19 900 0 --- soyuq yayılmış - 5
 7225 20 - tezkəsən poladdan:  
 7225 20 200 0 -- sonrakı emala məruz qalmayan, yaymadan başqa; sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş, və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7225 20 900 0 -- digərləri - 5
 7225 30 000 0 - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda, digərləri - 5
 7225 40 - sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda olmayan, digərləri:  
 7225 40 200 0 -- qalınlığı 15 mm-dən çox - 5
 7225 40 500 0 -- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox, lakin 15 mm-dən çox olmayan - 5
 7225 40 800 0 -- qalınlığı 4,75 mm-dən az - 5
 7225 50 000 0 - sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), digərləri - 5
  - digərləri:  
 7225 91 -- elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:  
 7225 91 100 0 --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7225 91 900 0 --- digərləri - 5
 7225 92 -- başqa üsulla sinklənmiş:  
 7225 92 100 0 --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7225 92 900 0 --- digərləri - 5
 7225 99 -- digərləri:  
 7225 99 100 0 --- sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmüş və ya biçmə üçün adi kəsilmiş da daxil olmaqla, düzbucaqlıdan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa - 5
 7225 99 900 0 --- digərləri - 5
 7226 Eni 600 mm-dən az olmaqla digər aşqarlanmış poladlardan yastı prokat:  
  - silisiumlu elektrotexniki poladdan:  
 7226 11 -- tekstura edilmiş istiqamətlənmiş dənəciklərlə:  
 7226 11 100 0 --- eni 500 mm-dən çox - 5
 7226 11 900 0 --- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
 7226 19 -- digərləri:  
 7226 19 100 0 --- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa - 5
  --- digərləri:  
 7226 19 300 0 ---- eni 500 mm-dən çox - 5
 7226 19 900 0 ---- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
 7226 20 - tezkəsən poladdan:  
 7226 20 200 0 -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa; eni 500 mm-dən çox olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan başqa (soyuq halda sıxılma) və ya sonrakı emala məruz qalmayan səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla - 5
 7226 20 800 0 -- digərləri - 5
  - digərləri:  
 7226 91 -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan başqa:  
 7226 91 100 0 --- qalınlığı 4,75 mm və ya daha çox - 5
 7226 91 900 0 --- qalınlığı 4,75 mm-dən az - 5
 7226 92 -- sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq yaymadan (soyuq vəziyyətdə sıxma) başqa:  
 7226 92 100 0 --- eni 500 mm-dən çox - 5
 7226 92 900 0 --- eni 500 mm-dən çox olmayan - 5
 7226 93 -- elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş:  
 7226 93 200 0 --- eni 500 mm-dən yuxarı olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülməkdən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla - 5
 7226 93 800 0 --- digərləri - 5
 7226 94 -- başqa üsulla sinklənmiş:  
 7226 94 200 0 --- eni 500 mm-dən yuxarı olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülməkdən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla - 5
 7226 94 800 0 --- digərləri - 5
 7226 99 -- digərləri:  
 7226 99 200 0 --- eni 500 mm-dən yuxarı olmayan, isti yayılmış, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülməkdən başqa; eni 500 mm-dən çox, sonrakı emala məruz qalmayan, səthinin emalından başqa, metalla örtülmə daxil olmaqla - 5
 7226 99 800 0 --- digərləri - 5
 7227 İsti yayma ilə alınmış çubuqlar, buxtalara sərbəst sarınmış digər aşqarlanmış poladlardan:  
 7227 10 000 0 - tezkəsən poladlardan - 5
 7227 20 000 0 - silisiummanqanlı poladdan - 5
 7227 90 - digərləri:  
 7227 90 100 0 -- tərkibində 0,0008 kütlə % və ya daha çox bor, hər hansı element (miqdarı bu qrupun 1e qeydində göstərilən minimal miqdardan az olan) ilə birlikdə - 5
 7227 90 500 0 -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan - 5
 7227 90 950 0 -- digərləri - 5
 7228 Aşqarlanmış poladlardan digər çubuqlar; digər aşqarlanmış poladlardan künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər; aşqarlanmış və ya aşqarlanmamış poladlardan qazma işləri üçün içiboş çubuqlar:  
 7228 10 - tezkəsən poladlardan çubuqlar:  
 7228 10 100 0 -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrudasiya edilmədən başqa - 5
  -- digərləri:  
 7228 10 300 0 --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa - 5
 7228 10 500 0 --- döyülmüş - 5
 7228 10 900 0 --- digərləri - 5
 7228 20 - silisiummanqanlı poladdan çubuqlar:  
  -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrudasiya edilmədən başqa:  
 7228 20 110 0 --- dörd tərəfi yayılmış, düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli - 5
 7228 20 190 0 --- digərləri - 5
  -- digərləri:  
 7228 20 300 0 --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa - 5
 7228 20 600 0 --- digərləri - 5
 7228 30 - digər çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrudasiyadan başqa:  
 7228 30 200 0 -- instrumental poladından - 5
  -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan:  
 7228 30 410 0 --- dairəvi kəsikli, diametri 80 mm və daha çox - 5
 7228 30 490 0 --- digərləri - 5
  -- digərləri:  
  --- dairəvi en kəsikli, diametri:  
 7228 30 610 0 ---- 80 mm və ya daha çox - 5
 7228 30 690 0 ---- 80 mm-dən az - 5
 7228 30 700 0 --- dörd tərəfi yayılmış, düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli - 5
 7228 30 890 0 --- digərləri - 5
 7228 40 - sonrakı emala məruz qalmayan çubuqlar, döyülmədən başqa, digər:  
 7228 40 100 0 -- instrumental poladından - 5
 7228 40 900 0 -- digərləri - 5
 7228 50 - çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiyadan və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa, digərləri:  
 7228 50 200 0 -- instrumental poladından - 5
 7228 50 400 0 -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan - 5
  -- digərləri:  
  --- dairəvi kəsikli, diametri:  
 7228 50 610 0 ---- 80 mm və ya daha çox - 5
 7228 50 690 0 ---- 80 mm-dən az - 5
 7228 50 700 0 --- dörd tərəfi yayılmış düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli - 5
 7228 50 890 0 --- digərləri - 5
 7228 60 - digər çubuqlar:  
 7228 60 100 0 -- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa - 5
  -- digərləri:  
 7228 60 810 0 --- instrumental poladından - 5
 7228 60 890 0 --- digəri - 5
 7228 70 - künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər:  
 7228 70 100 0 -- sonrakı emala məruz qalmayan, isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş başqa - 5
  -- digərləri:  
 7228 70 310 0 --- isti yayılmış, isti dartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, metalla örtülmədən başqa - 5
  --- digərləri:  
 7228 70 910 0 ---- sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa - 5
 7228 70 990 0 ---- digərləri - 5
 7228 80 - qazma işləri üçün içiboş çubuqlar:  
 7228 80 100 0 -- aşqarlanmış poladlardan - 5
 7228 80 900 0 -- aşqarlanmamış poladlardan - 5
 7229 Digər aşqarlanmış poladlardan məftillər:  
 7229 10 000 0 - tezkəsən poladlardan - 5
 7229 20 000 0 - silisiummanqanlı poladdan - 5
 7229 90 - digəri:  
 7229 90 500 0 -- tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq molibden olan - 5
 7229 90 900 0 -- digərləri - 5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *