31 Ocak 2016 Pazar

Qrup 71 gomruk rusumlari


 Qrup 71 Gömruk Rüsumlari    

 

Bölmə XIV. Təbii və ya becərilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar, üzərinə qiymətli metal çəkilmiş metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar; bijuteriya; sikkələr

Qrup 71 Təbii və ya becərilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar, üzərinə qiymətli metal çəkilmiş metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar; bijuteriya; sikkələr

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
  I TƏBİİ VƏ YA SÜNİ YETİŞDİRİLMİŞ MİRVARİ, QİYMƏTLİ VƏ YA AZQİYMƏTLİ DAŞLAR  
 7101 Təbii və ya becərilmiş mirvari, emal olunmuş və ya olunmamış çeşidlənmiş və ya çeşidlənməmiş, lakin düzülməmiş və çərçivəyə salınmamış; daşınmanın rahatlığı üçün müvəqqəti düzülmüş, çeşidlənməmiş təbii və ya becərilmiş mirvari:  
 7101 10 000 0 - təbii mirvari q 15
  - becərilmiş mirvari:  
 7101 21 000 0 -- emal olunmamış q 15
 7101 22 000 0 -- emal olunmuş q 15
 7102 Emal olunmuş və ya olunmamış, lakin çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş almazlar:  
 7102 10 000 0 - çeşidlənməmiş kar 15
  - sənaye:  
 7102 21 000 0 -- emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış, doğranmış və ya ilkin emala məruz qalmış kar 15
 7102 29 000 0 -- digərləri kar 15
  - sənaye olmayan:  
 7102 31 000 0 -- emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış, doğranmış və ya ilkin emala məruz qalmış kar 15
 7102 39 000 0 -- digərləri kar 15
 7103 Qiymətli daşlar (almazdan başqa) və azqiymətli daşlar, emal olunmuş və ya emal olunmamış, çeşidlənmiş və ya çeşidlənməmiş, lakin düzülməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş; daşınmanın rahatlığı üçün müvəqqəti düzülmüş(məsələn, sapa və s.) qiymətli daşlar (almazdan başqa) və azqiymətli daşlar:  
 7103 10 000 0 - emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış, doğranmış və ya ilkin emala məruz qalmış - 15
  - başqa üsullarla işlənmiş:  
 7103 91 000 0 -- yaqutlar, sapfirlər və zümrüdlər kar 15
 7103 99 000 0 -- digərləri kar 15
 7104 Qiymətli və azqiymətli daşlar, süni və ya rekonstruksiya olunmuş, emal olunmuş və olunmamış, çeşidlənmiş və ya çeşidlənməmiş, lakin düzülməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş; daşınmanın rahatlığı üçün müvəqqəti düzülmüş, çeşidlənməmiş süni və ya rekonstruksiya olunmuş qiymətli və ya azqiymətli daşlar:  
 7104 10 000 0 - pyezoelektrik kvars q 15
 7104 20 000 0 - digərləri, emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış və ya ilkin emala məruz qalmış q 15
 7104 90 000 0 - digərləri q 15
 7105 Təbii və ya süni qiymətli və ya azqiymətli daşların qırıntıları və tozu:  
 7105 10 000 0 - almazdan kar 15
 7105 90 000 0 - digərləri q 15
  II QİYMƏTLİ METALLAR; QİYMƏTLİ METALLARLA ÖRTÜLMÜŞ METALLAR  
 7106 Gümüş (qızıl və ya platinlə qalvanik örtüklü gümüş də daxil olmaqla), emal olunmamış və ya yarımişlənmiş, və ya toz şəkilli:  
 7106 10 000 0 - toz q 15
  - digərləri:  
 7106 91 -- emal olunmamış şəkildə:  
 7106 91 100 0 --- tərkibində 1000 hissə ərintidə gümüşün payı 999 hissədən az olmamaqla q 15
 7106 91 900 0 --- tərkibində 1000 hissə ərintidə gümüşün payı 999 hissədən az olmaqla q 15
 7106 92 -- yarımişlənmiş şəkildə:  
 7106 92 200 0 --- tərkibində 1000 hissə ərintidə gümüşün payı 750 hissədən az olmamaqla q 15
 7106 92 800 0 --- tərkibində 1000 hissə ərintidə gümüşün payı 750 hissədən az olmaqla q 15
 7107 00 000 0 Gümüşlə örtülmüş qiymətsiz metallar, yarımişlənmiş - 15
 7108 Qızıl (platinlə qalvanik örtüklü qızıl daxil edilməklə), emal olunmamış, yarımişlənmiş və ya toz şəkilli;  
  - sikkə (pul) döyülməsində istifadə olunmayan:  
 7108 11 000 0 -- toz q 15
 7108 12 000 0 -- digər emal olunmamış formalarda q 15
 7108 13 -- digər yarımişlənmiş formalarda:  
 7108 13 100 0 --- tellər(millər), simlər (məftillər) və profillər; lövhələr; təbəqələr və zolaqlar (qalınlığı 0,15 mm-dən yuxarı olan, istənilən əsas nəzərə alınmadan) q 15
 7108 13 800 0 --- digərləri q 15
 7108 20 000 0 - sikkə kəsilməsi üçün istifadə olunanlar q 15
 7109 00 000 0 Qızılala örtülmüş gümüş və ya qiymətsiz metallar, emal olunmamış və ya yarımişlənmiş q 15
 7110 Platin, emal olunmamış, yarımişlənmiş və ya tozşəkilli;  
  - platin:  
 7110 11 000 0 -- emal olunmamış və ya tozşəkilli q 15
 7110 19 -- digərləri:  
 7110 19 100 0 --- tellər(millər), simlər (məftillər) və profillər; lövhələr; təbəqələr və zolaqlar (qalınlığı 0,15 mm-dən yuxarı, istənilən əsas nəzərə alınmadan) q 15
 7110 19 800 0 --- digərləri q 15
  - palladium:  
 7110 21 000 0 -- emal olunmamış və ya tozşəkilli q 15
 7110 29 000 0 -- digərləri q 15
  - rodium:  
 7110 31 000 0 -- emal olunmamış və ya tozşəkilli q 15
 7110 39 000 0 -- digərləri q 15
  - iridium, osmium və rutenium:  
 7110 41 000 0 -- emal olunmamış və ya tozşəkilli q 15
 7110 49 000 0 -- digərləri q 15
 7111 00 000 0 Qiymətsiz metallar, gümüş və ya qızıl, platinlə örtülmüş emal olunmamış və ya yarımişlənmiş - 15
 7112 Qiymətli metalların və ya qiymətli metallarla örtülmüş metalların tullantıları və qırıntıları; tərkibində qiymətli metal və ya qiymətli metal birləşmələri olan, əsasən qiymətli metalların çıxarılması üçün istifadə olunan digər tullantı və qırıqlar:  
 7112 30 000 0 - tərkibində qiymətli metal və ya qiymətli metal birləşmələri olan kül - 15
  - digərləri:  
 7112 91 000 0 -- qızıl, qızılla örtülmüş metal da daxil olmaqla, lakin digər qiymətli metallar tərkibli tullantılar istisna olunmaqla - 15
 7112 92 000 0 -- platin, platinlə örtülmüş metallar da daxil olmaqla, lakin qiymətli metalların tullantıları istisna edilməklə - 15
 7112 99 000 0 -- digərləri - 15
  III. ZƏRGƏRLİK MƏMULATLARI, QIZIL VƏ GÜMÜŞ USTALARININ HAZIRLADIĞI MƏMULATLAR VƏ DİGƏR MƏMULATLAR  
 7113 Zərgərlik məmulatları və onların qiymətli metallardan və qiymətli metallarla örtülmüş metallardan olan hissələri:  
  - qalvanik örtüyü olan və ya olmayan, qiymətli metallardan və ya qiymətli metalla örtülmüş və ya örtülməmiş metallardan:  
 7113 11 000 0 -- qalvanik örtüyü olan və ya olmayan, digər qiymətli metallarla örtülmüş və ya örtülməmiş gümüşdən - 15
 7113 19 000 0 -- qalvanik örtüyü olan və ya olmayan, qiymətli metallarla örtülmüş və ya örtülməmiş digər qiymətli metallardan - 15
 7113 20 000 0 - qiymətli metallarla örtülmüş qiymətsiz metallardan - 15
 7114 Qızıl və gümüş ustalarının hazırladığı məmulatlar və onların qiymətli metallardan və ya qiymətli metallarla örtülmüş metallardan olan hissələri:  
  - qalvanik örtüyü olan və ya olmayan qiymətli metallardan və ya qiymətli metallarla örtülmüş və ya örtülməmiş digər qiymətli metallardan:  
 7114 11 000 0 -- qalvanik örtüyü olan və ya olmayan və ya başqa qiymətli metallarla örtülmüş və ya örtülməmiş gümüşdən - 15
 7114 19 000 0 -- qalvanik örtüyü olan və ya olmayan, qiymətli metallarla örtülmüş və ya örtülməmiş digər qiymətli metallardan - 15
 7114 20 000 0 - qiymətli metallara tutulmuş qiymətsiz metallardan - 15
 7115 Qiymətli metallardan və ya qiymətli metallarla örtülmüş metallardan olan digər məmulatlar:  
 7115 10 000 0 - məftil torlar və ya platin şəbəkələr şəklində katalizatorlar - 15
 7115 90 - digərləri:  
 7115 90 100 0 -- qiymətli metallardan - 15
 7115 90 900 0 -- qiymətli metallarla örtülmüş metallardan - 15
 7116 Təbii və ya becərilmiş mirvaridən, qiymətli və ya azqiymətli daşlardan (təbii, süni və ya rekonstruksiya olunmuş) olan məmulatlar:  
 7116 10 000 0 - təbii və ya becərilmiş mirvaridən q 15
 7116 20 - təbii, süni və rekonstruksiya olunmuş qiymətli və ya azqiymətli daşlardan:  
  -- tamamilə təbii qiymətli və ya azqiymətli daşlardan hazırlanmış:  
 7116 20 110 0 --- təbii qiymətli və ya azqiymətli daşlardan boyunbağılar, qolbağılarlar və digər məmulatlar, sadəcə düzülmüş, sancaqsız və digər ləvazimatsız q 15
 7116 20 190 0 --- digərləri q 15
 7116 20 900 0 -- digərləri q 15
 7117 Bijuteriya:  
  - qiymətli metallardan qalvanik örtüyü olan və ya olmayan qiymətsiz metallardan:  
 7117 11 000 0 -- qol düymələri (zaponka) və saç sancaqları(zakolka) - 15
 7117 19 -- digərləri:  
 7117 19 100 0 --- şüşə elementlər ilə - 15
  --- şüşə elementlərsiz:  
 7117 19 910 0 ---- qızıla örtülmüş, gümüşə örtülmüş və ya qalvanik üsulla platinlə örtülmüş - 15
 7117 19 990 0 ---- digərləri - 15
 7117 90 000 0 - digərləri - 15
 7118 Sikkələr:  
 7118 10 - sikkələr (qızıldan başqa), rəsmi ödəniş vasitəsi olmayan:  
 7118 10 100 0 -- gümüşdən q 15
 7118 10 900 0 -- digərləri - 15
 7118 90 000 0 - digərləri q 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *