31 Ocak 2016 Pazar

Qrup 70 susə və ondan hazirlanan məmulatlar


Qrup 70 Şüşə və ondan hazırlanan məmulatlarXİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 7001 00 Şüşə sınıqları, şüşə qırıntıları və digər şüşə tullantıları; bloklarda şüşə:  
 7001 00 100 0 - şüşə sınıqları, şüşə qırıntıları və digər şüşə tullantılar - 0.5
  - bloklarda şüşə:  
 7001 00 910 0 -- optik şüşə - 0.5
 7001 00 990 0 -- digərləri - 0.5
 7002 Şar (7018 mal mövqeyinə daxil edilən mikro-sferalardan başqa), çubuq və ya borucuqlar şəklində olan emal olunmamış şüşələr:  
 7002 10 000 0 - şarlar - 15
 7002 20 - çubuqlar:  
 7002 20 100 0 -- optik şüşədən - 15
 7002 20 900 0 -- digərləri - 15
  - borucuqlar:  
 7002 31 000 0 -- əridilmiş kvarsdan və ya digər əridilmiş silisium oksidlərindən - 15
 7002 32 000 0 -- 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən - 15
 7002 39 000 0 -- digərləri - 15
 7003 Tökmə və hamarlanmış şüşələr, vərəqlərdə və ya profillənmiş, absorbsiyaedici və ya əksedici qatı olan və ya olmayan, lakin başqa üsulla emal olunmamış:  
  - armaturlaşdırılmamış vərəqlər:  
 7003 12 -- bütün kütləsi boyanmış (bütün həcmi ton verilmiş), tutqun, qoyulma, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatı olan və ya olmayan:  
 7003 12 100 0 --- optik şüşədən m2 15
  --- digərləri:  
 7003 12 910 0 ---- əks etdirməyən qatı olan m2 15
 7003 12 990 0 ---- digərləri m2 15
 7003 19 -- digərləri:  
 7003 19 100 0 --- optik şüşədən m2 15
 7003 19 900 0 --- digərləri m2 15
 7003 20 000 0 - armaturlaşdırılmış vərəqlər m2 15
 7003 30 000 0 - profillər m2 15
 7004 Dartılmış və ya üfürülmüş şüşə, təbəqələrlə, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatla və ya onlarsız, lakin başqa üsulla emal olunmamış:  
 7004 20 - bütün kütlə üzrə rənglənmiş şüşə, (bütün həcminə ton verilmiş), tutqun, təbəqəli, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatı olan:  
 7004 20 100 0 -- optik şüşə m2 15
  -- digərləri:  
 7004 20 910 0 --- əksetməyən qatı olan m2 15
 7004 20 990 0 --- digərləri m2 15
 7004 90 - digər şüşələr:  
 7004 90 100 0 -- optik şüşə m2 15
 7004 90 700 0 -- oranjereya üçün şüşə vərəqlər m2 15
  -- digərləri, qalınlığı:  
 7004 90 920 0 --- 2,5 mm-dən çox olmayan m2 15
 7004 90 980 0 --- 2,5 mm-dən çox m2 15
 7005 Termik cilalanmış şüşələr və pardaxlanmış və ya cilalanmış səthi olan şüşələr, vərəq şəklində, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatla və ya onsuz, lakin başqa üsulla emal olunmamış:  
 7005 10 - armaturlaşdırılmamış, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatlı:  
 7005 10 050 0 -- əksetməyən qatı olan m2 15
  -- digərləri, qalınlığı:  
 7005 10 250 0 --- 3,5 mm-dən çox olmayan m2 15
 7005 10 300 0 --- 3,5 mm-dən çox, lakin 4,5 mm-dən çox olmayan m2 15
 7005 10 800 0 --- 4,5 mm-dən çox m2 15
  - digər armaturlaşdırılmamış şüşələr:  
 7005 21 -- bütün kütlə üzrə rənglənmiş (bütün həcminə ton verilmiş), tutqun, təbəqəli və ya sadəcə pardaxlanmış:  
 7005 21 250 0 --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox olmayan m2 15
 7005 21 300 0 --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox, lakin 4,5 mm-dən çox olmayan m2 15
 7005 21 800 0 --- qalınlığı 4,5 mm-dən çox m2 15
 7005 29 -- digərləri:  
 7005 29 250 0 --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox m2 15
 7005 29 350 0 --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox, lakin 4,5 mm-dən çox olmayan m2 15
 7005 29 800 0 --- qalınlığı 4,5 mm-dən çox m2 15
 7005 30 000 0 - armaturlaşdırılmış şüşələr m2 15
 7006 00 7003, 7004 və ya 7005 mal mövqelərində təsnif edilən əyilmiş, taraş, qravüralı, dəlinmiş, emallı və ya başqa üsulla hazırlanmış, amma çərçivəyə salınmamış və ya başqa materiallarla kombinasiya edilməmiş şüşələr:  
 7006 00 100 0 - optik şüşə - 15
 7006 00 900 0 - digərləri - 15
 7007 Təhlükəsiz şüşə, həmçinin möhkəmləndirilmiş (bərkidilmiş) və ya çoxqatlı şüşə:  
  - möhkəmləndirilmiş (bərkidilmiş) təhlükəsiz şüşə:  
 7007 11 -- yerüstü, hava və su nəqliyyat vasitələrində istifadə oluna biləcək ölçü və formatlarda:  
 7007 11 100 0 --- yerüstü nəqliyyat vasitələrində istifadə olunacaq ölçü və formatlarda - 15
 7007 11 900 0 --- digərləri - 15
 7007 19 -- digərləri:  
 7007 19 100 0 --- emallı m2 15
 7007 19 200 0 --- bütün kütlə üzrə boyanmış (ton verilmiş) tutqun, təbəqəli və ya uducu və ya əksedici qatı olan m2 15
 7007 19 800 0 --- digərləri m2 15
  - çoxqatlı təhlükəsiz şüşə (tripleks):  
 7007 21 -- yerüstü, hava və su nəqliyyat vasitələrində və ya kosmik raket sistemlərində istifadə olunacaq ölçü və formatlarda:  
 7007 21 100 0 --- çərçivələnməmiş külək şüşələri, mülki aviasiya üçün - 0.5
  --- digərləri:  
 7007 21 910 0 ---- yerüstü nəqliyyat vasitələrində istifadə edilə bilən ölçü və formatda - 15
 7007 21 990 0 ---- digərləri - 15
 7007 29 000 0 -- digərləri m2 15
 7008 00 Şüşədən çoxqatlı izoləedici məmulatlar:  
 7008 00 200 0 - bütün kütlə üzrə boyanmış (ton verilmiş), tutqun, təbəqəli və ya uducu və ya əksedici qatı olan m2 15
  - digərləri:  
 7008 00 810 0 -- germetik olaraq perimetr üzrə birləşmiş və hava, qaz və ya vakuum aralıq layla ayrılmış iki təbəqəli şüşə m2 15
 7008 00 890 0 -- digərləri m2 15
 7009 Şüşə güzgülər, çərçivəli və çərçivəsiz, arxa görünüş güzgüləri də daxil olmaqla:  
 7009 10 000 0 - nəqliyyat vasitələri üçün arxa görünüş güzgüləri əd 15
  - digərləri:  
 7009 91 000 0 -- çərçivəsiz - 15
 7009 92 000 0 -- çərçivəli - 15
 7010 Malların saxlanması, daşınması və qablaşdırılması üçün butulkalar, bankalar, bardaqlar, küpələr, bankalar, ampulalar və digər şüşə qablar; şüşə konserv bankaları; şüşədən qoruyucu tıxaclar, qapaqlar və digər analoji şüşə məmulatları:  
 7010 10 000 0 - ampulalar əd 15
 7010 20 000 0 - tıxaclar, qapaqlar və digər analoji məmulatlar əd 15
 7010 90 - digərləri:  
 7010 90 100 0 -- konservləşdirmə üçün bankalar (sterilləşdirmə üçün bankalar) əd 3
  -- digərləri:  
 7010 90 210 0 --- şüşə borudan hazırlanan əd 3
  --- digərləri, nominal tutumu:  
 7010 90 310 0 ---- 2,5 l və çox əd 3
  ---- 2,5 l-dən az:  
  ----- içki və yeyinti ərzağı üçün:  
  ------ butulkalar:  
  ------- rəngsiz şüşədən, nominal tutumu:  
 7010 90 410 0 -------- 1 l və ya çox əd 15
 7010 90 430 0 -------- 0,33 l-dən çox, lakin 1 l-dən az əd 15
 7010 90 450 0 -------- 0,15 l və ya çox, lakin 0,33 l-dən çox olmayaraq əd 15
 7010 90 470 0 -------- 0,15 l-dən az əd 15
  ------- rəngli şüşədən, nominal tutumu:  
 7010 90 510 0 -------- 1 l və ya çox əd 15
 7010 90 530 0 -------- 0,33 l-dən çox, lakin 1 l-dən az əd 15
 7010 90 550 0 -------- 0,15 l və ya çox, lakin 0,33 l-dən çox olmayaraq əd 15
 7010 90 570 0 -------- 0,15 l-dən az əd 15
  ------ digərləri, nominal tutumu:  
 7010 90 610 0 -------- 0,25 l və ya çox əd 15
 7010 90 670 0 -------- 0,25 l-dən az əd 15
  ----- əczaçılıq məhsulları üçün, nominal tutumu:  
 7010 90 710 0 ------ 0,055 l-dən çox əd 15
 7010 90 790 0 ------ 0,055 l-dən çox olmayaraq əd 15
  ----- digər məhsullar üçün:  
 7010 90 910 0 ------ rəngsiz şüşədən əd 15
 7010 90 990 0 ------ rəngli şüşədən əd 15
 7011 Şüşə balonlar (o cümlədən kolbalar və trubkalar), açıq, onların şüşə hissələri, fitinqsiz, elektrik lampaları üçün, elektron-şüa boruları və analoji məmulatlar üçün:  
 7011 10 000 0 - işıqlandırıcı elektrik avadanlıqları üçün - 0.5
 7011 20 000 0 - elektron-şüa boruları üçün - 0.5
 7011 90 000 0 - digərləri - 15
 7012 00 Termoslar üçün şüşə kolbalar və digər vakuum qablar üçün şüşə kolbalar:  
 7012 00 100 0 - istehsalatda tamamlanmamış əd 15
 7012 00 900 0 - istehsalatda tamamlanmış əd 15
 7013 Süfrə və mətbəx üçün şüşə qablar, şüşədən tualet və dəftərxana ləvazimatları, ev-bəzək və ya analoji məqsədlər üçün şüşə məmulatlar (7010 və ya 7018 mal mövqelərində təsnif edilən məmulatlardan başqa):  
 7013 10 000 0 - şüşə-keramikadan məmulatlar əd 15
  - içki üçün qablar, şüşə-keramikadan olanlardan başqa:  
 7013 21 -- qurğuşun büllurdan başqa:  
  --- əldə yığılma:  
 7013 21 110 0 ---- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş əd 15
 7013 21 190 0 ---- digərləri əd 15
  --- mexaniki yığma:  
 7013 21 910 0 ---- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş əd 15
 7013 21 990 0 ---- digərləri əd 15
 7013 29 -- digərləri:  
 7013 29 100 0 --- möhkəmləndirilmiş şüşədən əd 15
  --- digərləri:  
  ---- əldə yığılmış:  
 7013 29 510 0 ----- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş əd 15
 7013 29 590 0 ----- digərləri əd 15
  ---- mexaniki yığma:  
 7013 29 910 0 ----- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş əd 15
 7013 29 990 0 ----- digərləri əd 15
  - süfrə qabları, (içki qablarından başqa) və ya mətbəx qabları, şüşə-keramikadan hazırlananlardan başqa:  
 7013 31 -- qurğuşun büllurundan:  
 7013 31 100 0 --- əldə yığılma əd 15
 7013 31 900 0 --- mexaniki yığılma əd 15
 7013 32 000 0 -- 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən əd 15
 7013 39 -- digərləri:  
 7013 39 100 0 --- möhkəmləndirilmiş şüşədən əd 15
  --- digərləri:  
 7013 39 910 0 ---- əldə yığılma əd 15
 7013 39 990 0 ---- mexaniki yığılma əd 15
  - digər şüşə məmulatları:  
 7013 91 -- qurğuşun büllurundan:  
 7013 91 100 0 --- əldə yığılma əd 15
 7013 91 900 0 --- mexaniki yığılma əd 15
 7013 99 000 0 -- digərləri əd 15
 7014 00 000 0 Siqnalizasiya qurğuları və optik elementlər üçün şüşə məmulatlar (7015 mal mövqeyində əlavə edilənlərdən başqa), optik işləməyə məruz qalmamış - 15
 7015 Saatlar üçün şüşə və analoji şüşələr, gözlüklərdə görməni korreksiya edən və ya korreksiya etməyən əyilmiş, çökük, oyuq, optik işlənməmiş şüşələr; göstərilən şüşələrin hazırlanması üçün oyuq şüşə dairələr və onların seqmentləri:  
 7015 10 000 0 - gözlüklərdə görməni korreksiya edən şüşələr - 15
 7015 90 000 0 - digərləri - 15
 7016 Preslənmiş və ya tökülmə şüşədən döşənmə üçün bloklar, plitələr, kərpiclər, kiçik plitələr və digər, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış tikintidə istifadə olunan məmulatlar; mozaika və analoji dekorativ işlər üçün əsaslı və ya əsassız kiçik şüşə kublar və digər böyük olmayan şüşə formalar; vitrajlar və analoji şüşələr; çoxgözlüklü (dəlik-dəlik) və ya köpükləndirilmiş şüşə(penosteklo), panellər, plitələr, laylar, bloklar və ya başqa formalarda:  
 7016 10 000 0 - mozaika işləri və ya başqa dekorativ məqsədlər üçün əsaslı və ya əsassız kiçik kublar, parçalar və digər şüşə məmulatları - 15
 7016 90 - digərləri:  
 7016 90 100 0 -- vitrajlar və analoji şüşələr m2 15
 7016 90 800 0 -- digərləri - 15
 7017 Laborator, gigiyenik və ya əczaçılıq məqsədləri üçün şüşə qablar, dərəcələnmiş və ya dərəcələnməmiş, kalibrlənmiş və kalibrlənməmiş:  
 7017 10 000 0 - əridilmiş kvarsdan və ya digər əridilmiş silisium oksid birləşmələrdən - 15
 7017 20 000 0  - 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən - 15
 7017 90 000 0 - digərləri - 15
 7018 Şüşə muncuq dənələri, mirvarini imitasiya edən məmulatlar, qiymətli və ya az qiymətli daşlar və ya şüşədən analoji kiçik şüşə formalar və onlardan məmulatlar(bijuteriyadan başqa); şüşə gözlər (göz protezlərindən başqa); lehimləyici lampa ilə işlənmiş kiçik statuetkalar və şüşədən hazırlanmış digər dekorativ məmulatlar, bijuteriyadan başqa; diametri 1 mm-dən çox olmayan mikrosferalar:  
 7018 10 - şüşə muncuqlar, mirvari, qiymətli və az qiymətli daşları imitasiya edən məmulatlar və şüşədən analoji məmulatlar:  
  -- şüşə muncuqlar:  
 7018 10 110 0 --- oyma və mexaniki pardaxlanmış - 15
 7018 10 190 0 --- digərləri - 15
 7018 10 300 0 -- mirvarini imitasiya edən məmulatlar - 15
  -- qiymətli və ya az qiymətli daşları imitasiya edən məmulatlar:  
 7018 10 510 0 --- oyma və mexaniki pardaxlanmış - 15
 7018 10 590 0 --- digərləri - 15
 7018 10 900 0 -- digərləri - 15
 7018 20 000 0 - diametri 1 mm-dən çox olmayan şüşə mikrosferalar - 15
 7018 90 - digərləri:  
 7018 90 100 0 -- şüşə gözlər; kiçik şüşə formalar şəklində əşyalar - 15
 7018 90 900 0 -- digərləri - 15
 7019 Şüşə lifləri (şüşə-pambıq daxil olmaqla) və onlardan olan məhsullar (məsələn, iplik, parçalar):  
  - lentlər; iplik və ştapelləşmiş liflər:  
 7019 11 000 0 -- uzunluğu 50 mm-dən çox olmayan ştapelləşmiş liflər - 15
 7019 12 000 0 -- zəif əyrilmiş iplik(rovnitsa) - 15
 7019 19 -- digərləri:  
 7019 19 100 0 --- saplardan - 15
 7019 19 900 0 --- liflərdən - 15
  - nazik parçalar (duvaqlar), kətanlar, matlar, döşəklər (matras), plitələr və digər toxunmamış materiallar:  
 7019 31 000 0 -- matlar - 15
 7019 32 000 0 -- nazik parçalar (duvaqlar) - 15
 7019 39 000 0 -- digərləri - 15
 7019 40 000 0 - zəif əyrilmiş iplikdən(rovnitsa) parçalar - 15
  - digər parçalar:  
 7019 51 000 0 -- eni 30 sm-dən çox olmayan - 15
 7019 52 000 0 -- eni 30 sm-dən çox, səthi sıxlığı 250 q/m2-dən az, kətan toxunuşlu, xətti sıxlığı tək sap üçün 136 teksdən çox olmayan saplardan - 15
 7019 59 000 0 -- digərləri - 15
 7019 90 - digərləri:  
 7019 90 100 0 -- qeyri tekstil liflər, topa və ya dəstə şəklində - 15
 7019 90 300 0 -- boruların izolyasiyası üçün ara qatlar və dolaqlar - 15
  -- digərləri:  
 7019 90 910 0 --- tekstil liflərindən - 15
 7019 90 990 0 --- digərləri - 15
 7020 00 Şüşədən digər məmulatlar:  
 7020 00 050 0 - yarımötrürücümaterialların istehsalı üçün diffuzion və ya oksidləşdirici sobalara quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuş kvars reaktor trubkalar və dəstəklər - 15
  - digərləri:  
 7020 00 100 0 -- ərinmiş kvarsdan və ya digər ərinmiş silisium oksidindən - 15
 7020 00 300 0 -- 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən - 15
 7020 00 800 0 -- digərləri - 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *