31 Ocak 2016 Pazar

Qrup 75 Gomruk Tarifləri


Qrup 75 Gömrük Tarifləri

Qrup 75 Nikel və ondan hazırlanan məmulatlar

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 7501 Nikel şteyni, nikel oksidləri aqlomeratları və nikel metallurgiyasının digər aralıq məhsulları;  
 7501 10 000 0 - nikel şteyni - 0.5
 7501 20 000 0 - nikel oksidləri aqlomeratı və nikel metallurgiyasının digər aralıq məhsulları - 0.5
 7502 Emal olunmamış nikel:  
 7502 10 000 0 - aşqarlanmamış nikel - 0.5
 7502 20 000 0 - nikel ərintiləri - 0.5
 7503 00  Nikel tullantıları və qırıntıları:  
 7503 00 100 0 - aşqarlanmamış nikeldən - 0.5
 7503 00 900 0 - nikel ərintilərindən - 0.5
 7504 00 000 0 Nikel tozları və pulcuqları - 0.5
 7505 Nikel çubuqlar, profillər və məftillər:  
  - çubuqlar və profillər:  
 7505 11 000 0 -- aşqarlanmamış nikeldən - 0.5
 7505 12 000 0 -- nikel ərintilərindən - 0.5
  - məftil:  
 7505 21 000 0 -- aşqarlanmamış nikeldən - 0.5
 7505 22 000 0 -- nikel ərintilərindən - 0.5
 7506 Nikel plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər və folqalar:  
 7506 10 000 0 - aşqarlanmamış nikeldən - 0.5
 7506 20 000 0 - nikel ərintilərindən - 0.5
 7507 Nikeldən boru və borucuqlar və onlar üçün fitinqlər (məsələn, muftalar, dirsəklər, flanslar):  
  - boru və borucuqlar:  
 7507 11 000 0 -- aşqarlanmamış nikeldən - 0.5
 7507 12 000 0 -- nikel ərintilərindən - 0.5
 7507 20 000 0 - boru və ya borucuqlar üçün fitinqlər - 0.5
 7508 Nikeldən olan digər məmulatlar:  
 7508 10 000 0 - nikel tellərindən parça, şəbəkə və torlar - 0.5
 7508 90 000 0 - digərləri - 0.5

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *