27 Kasım 2015 Cuma

Qrup 63 Digər hazır toxuculuq məmulatları; dəstlər; işlənmiş geyimlər və toxuculuq məmulatları; cındır


Qrup 63 Digər hazır toxuculuq məmulatları; dəstlər; işlənmiş geyimlər və toxuculuq məmulatları; cındırXİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
  I. DİGƏR HAZIR TOXUCULUQ MƏMULATLARI  
 6301 Adyallar və yol pledləri:  
 6301 10 000 0 - elektrik adyalları əd 15
 6301 20 - adyallar (elektrik adyallarından başqa), yun iplikdən və ya heyvanların zərif tükü ipliklərindən yol pledləri:  
 6301 20 100 0 -- maşında və əldə toxunmuş trikotaj əd 15
  -- digərləri:  
 6301 20 910 0 --- tamamilə yun iplikdən və ya heyvanların zərif tükü ipliklərindən əd 15
 6301 20 990 0 --- digərləri əd 15
 6301 30 - adyallar (elektrik adyallarından başqa), pambıq iplikdən yol pledləri:  
 6301 30 100 0 -- maşında və əldə toxunmuş trikotaj əd 15
 6301 30 900 0 -- digərləri əd 15
 6301 40 - adyallar (elektrik adyallarından başqa), sintetik saplardan yol pledləri:  
 6301 40 100 0 -- maşında və əldə toxunmuş trikotaj əd 15
 6301 40 900 0 -- digərləri əd 15
 6301 90 - adyallar və digər yol pledləri:  
 6301 90 100 0 -- maşında və əldə toxunmuş trikotaj əd 15
 6301 90 900 0 -- digərləri əd 15
 6302 Yataq, stol, tualet və mətbəx ağları:  
 6302 10 - maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj yataq ağları:  
 6302 10 100 0 -- pambıq iplikdən - 15
 6302 10 900 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
  - digər çap olunmuş parçalardan yataq ağları:  
 6302 21 000 0 -- pambıq iplikdən - 15
 6302 22 -- kimyəvi saplardan:  
 6302 22 100 0 --- digər toxunmamış materiallardan - 15
 6302 22 900 0 --- digərləri - 15
 6302 29 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6302 29 100 0 --- kətan və ya rami liflərindən - 15
 6302 29 900 0 --- digər toxuculuq materiallarından - 15
  - digər yataq ağları:  
 6302 31 -- pambıq iplikdən:  
 6302 31 100 0 --- kətan iplikləri ilə qarışıq - 15
 6302 31 900 0 --- digərləri - 15
 6302 32 -- kimyəvi saplardan:  
 6302 32 100 0 --- digər parça materiallarından - 15
 6302 32 900 0 --- digərləri - 15
 6302 39 -- başqa toxuculuq materiallarından:  
 6302 39 100 0 --- kətan ipliklərdən - 15
 6302 39 300 0 --- rami liflərindən - 15
 6302 39 900 0 --- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6302 40 000 0 - maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj stol ağları - 15
  - digər stol ağları:  
 6302 51 -- pambıq iplikdən:  
 6302 51 100 0 --- kətan iplikləri ilə qarışıq - 15
 6302 51 900 0 --- digərləri - 15
 6302 52 000 0 -- kətan ipliklərdən - 15
 6302 53 -- kimyəvi saplardan:  
 6302 53 100 0 --- digər toxunmamış materiallardan - 15
 6302 53 900 0 --- digərləri - 15
 6302 59 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6302 60 000 0 - tiftikli dəsmallıq parçalardan və pambıq iplikdən toxunmuş analoji tiftikli materialdan tualet və mətbəxt ağları - 15
  - digərləri:  
 6302 91 -- pambıq iplikdən:  
 6302 91 100 0 --- kətan iplikləri ilə qarışıq - 15
 6302 91 900 0 --- digərləri - 15
 6302 92 000 0 -- kətan ipliklərdən - 15
 6302 93 -- kimyəvi saplardan:  
 6302 93 100 0 --- digər toxunmamış materiallardan - 15
 6302 93 900 0 --- digərləri - 15
 6302 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6303 Pərdələr (porterlər daxil edilməklə) və alt pərdələr; pərdələr və ya lambrekenlər və ya çarpayıar üçün tor haşiyələr:  
  - əldə və ya maşında toxunma trikotaj:  
 6303 11 000 0 -- pambıq iplikdən m2 15
 6303 12 000 0 -- sintetik saplardan m2 15
 6303 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından m2 15
  - digərləri:  
 6303 91 000 0 -- pambıq iplikdən m2 15
 6303 92 -- sintetik saplardan:  
 6303 92 100 0 --- digər toxunmamış materiallardan m2 15
 6303 92 900 0 --- digərləri m2 15
 6303 99 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 6303 99 100 0 --- digər toxunmamış materiallardan m2 15
 6303 99 900 0 --- digərləri m2 15
 6304 Digər dekorativ bəzək məmulatları, 9404 mal mövqeyinin məmulatlarından başqa:  
  - yataq örtükləri:  
 6304 11 000 0 -- trikotaj, maşında və ya əldə toxunma əd 15
 6304 19 -- digərləri:  
 6304 19 100 0 --- pambıq iplikdən əd 15
 6304 19 300 0 --- kətan və ya rami liflərindən əd 15
 6304 19 900 0 --- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6304 91 000 0 -- trikotaj, maşında və ya əldə toxunma - 15
 6304 92 000 0 -- pambıq iplikdən olan qeyri-trikotaj - 15
 6304 93 000 0 -- sintetik saplardan olan qeyri-trikotaj - 15
 6304 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından olan qeyri-trikotaj - 15
 6305 Qablaşdırma kisə və paketlər:  
 6305 10 - 5303 mal mövqeyində təsnif edilən cutdan və ya digər tekstil lubyan liflərindən:  
 6305 10 100 0 -- istifadə olunmuş - 15
 6305 10 900 0 -- digərləri - 15
 6305 20 000 0 - pambıq iplikdən - 15
  - kimyəvi toxuculuq materiallarından:  
 6305 32 -- böyük tutumlu elastik keçid konteynerləri:  
  --- polietilen və polipropilen zolaq və ya lentlərdən və ya analoji formalardan:  
 6305 32 110 0 ---- trikotaj, maşında və ya əldə toxunmuş - 15
  ---- digərləri:  
 6305 32 810 0 ----- səthi sıxlığı 120 q/ m2 və ya az olan parçalardan - 15
 6305 32 890 0 ----- səthi sıxlığı 120 q/ m2 çox olan parçalardan - 15
 6305 32 900 0 --- digərləri - 15
 6305 33 -- polietilen və polipropilen zolaq və ya lentlərdən və ya analoji formalardan:  
 6305 33 100 0 --- trikotaj, maşında və ya əldə toxunma - 15
  --- digərləri:  
 6305 33 910 0 ----- səthi sıxlığı 120 q/ m2 və ya az olan parçalardan - 15
 6305 33 990 0 ----- səthi sıxlığı 120 q/ m2 çox olan parçalardan - 15
 6305 39 000 0 -- digərləri - 15
 6305 90 000 0 - digər toxuculuq materiallarından - 15
 6306 Brezent, talvarlar, tentlər; palatkalar; qayıq, vindserfinq lövhəsi və ya quru nəqliyyat vasitələri üçün yelkənlər; kempinq üçün ləvazimatlar:  
  - brezent, talvar və tentlər:  
 6306 11 000 0 -- pambıq iplikdən - 15
 6306 12 000 0 -- kimyəvi saplardan - 15
 6306 19 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
  - palatkalar:  
 6306 21 000 0 -- pambıq iplikdən - 15
 6306 22 000 0 -- sintetik saplardan - 15
 6306 29 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
  - yelkənlər:  
 6306 31 000 0 -- sintetik saplardan - 15
 6306 39 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
  - hava ilə doldurulan döşəklər:  
 6306 41 000 0 -- pambıq iplikdən əd 15
 6306 49 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından əd 15
  - digərləri:  
 6306 91 000 0 -- pambıq iplikdən - 15
 6306 99 000 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6307 Digər hazır məmulatlar, paltar ülgüləri daxil olmaqla:  
 6307 10 - döşəmə, qab yumaq, toz silmək üçün parçalar və analoji silgi materiallar:  
 6307 10 100 0 -- trikotaj, maşında və ya əldə toxunmuş - 15
 6307 10 300 0 -- toxunmamış - 15
 6307 10 900 0 -- digərləri - 15
 6307 20 000 0 - xilasedici kəmərlər və jiletlər - 15
 6307 90 - digərləri:  
 6307 90 100 0 -- trikotaj, maşında və ya əldə toxunma - 15
  -- digərləri:  
 6307 90 910 0 --- keçə və ya fetrdən - 15
 6307 90 990 0 --- digərləri - 15
  II. DƏSTLƏR  
 6308 00 000 0 Xalçaların, qobelenlərin, naxışlı (tikməli) süfrələrin və ya salfetlərin və ya analoji tekstil məmulatların hazırlanması üçün parçalardan və ipliklərdən və ya saplardan ibarət dəstlər (tikmə və ya toxunma üçün ləvazimatlarla və ya onlarsız), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 15
  III. GEYİLMİŞ (İSTİFADƏ OLUNMUŞ) PALTAR VƏ TOXUCULUQ MƏMULATLARI: ƏSKİLƏR  
 6309 00 000 0 Geyilmiş (istifadə olunmuş) paltar və digər məmulatlar - 15
 6310 Əskilər, istifadə olunmuş və ya təzələri, kəndirdən (viş), ipdən, kanat və trosdan parçalar və kəndirdən (viş), ipdən, kanat və trosdan məmulatlar, istifadə olunmuş toxuculuq materialla-rından:  
 6310 10 - çeşidlənmiş:  
 6310 10 100 0 -- yun iplikdən və ya heyvanların zərif tükü ipliklərindən - 15
 6310 10 300 0 -- kətan və ya pambıq ipliklərindən - 15
 6310 10 900 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
 6310 90 000 0 - digərləri - 15

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *