27 Ekim 2015 Salı

Qrup 52. Pambıq

Qrup 52. Pambıq

Yarımmövqelərə dair qeyd:
1. 5209 42 və 5211 42 yarımmövqelərində «denim, və ya cins parça» termini ayrı-ayrı ipliklərdən 3 və ya 4 saplı sarja toxunuşlu, süni sarca daxil olmaqla, əsas saplarlı eyni rəngdə boyanmış, üz səth yaradan, və arğac saplı, agardılmamış, agardılmış, boz rəngdə və ya əsas saplarla müqayisədə daha açıq rəng çalarında boyanmış parçanı bildirir.
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5201 00 Pambıq lifi, kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmamış:  
 5201 00 100 0 - hiqroskopik və ya ağardılmış - 5
 5201 00 900 0 - digərləri - 5
 5202 Pambıq liflərinin tullantıları (əyirmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla):  
 5202 10 000 0 - əyirmə tullantıları (çözək daxil olmaqla) - 15
  - digərləri:  
 5202 91 000 0 -- didilmiş xammal - 15
 5202 99 000 0 -- digərləri - 15
 5203 00 000 0  Pambıq lifi, kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmamış - 15
 5204 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış pambıqdan tikiş sapları:  
  - pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:  
 5204 11 000 0 -- tərkibində 85 kütlə %-i və ya daha artıq pambıq lifi olan - 0.5
 5204 19 000 0 -- digərləri - 0.5
 5204 20 000 0 - pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 15
 5205 Tərkibində 85 kütlə %-i və ya daha çox pambıq lifi olan, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmayan pambıq parça ipliyi (tikiş saplarından başqa):  
  - daraqla daranmaya məruz qalmamış liflərdən birsaplı ipliklər:  
 5205 11 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteks və daha çox olan (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 12 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən çox olmayaraq) - 0.5
 5205 13 000 0 -- xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayaraq) - 0.5
 5205 14 000 0 -- xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yüksək olmayan) - 0.5
 5205 15 -- xətti sıxlığı 125 dteksdən az (80 metrik nömrədən yuxarı):  
 5205 15 100 0 --- xətti sıxlığı 125 dteksdən az, lakin 83,33 teksdən az olmayan (80 metrik nömrədən yuxarı, lakin 120 metrik nömrədən yüksək olmayan) - 0.5
 5205 15 900 0 --- xətti sıxlığı 83,33 dteksdən az (120 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
  - daraqlanmış liflərdən birsaplı iplik:  
 5205 21 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya ondan artıq (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 22 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yüksək, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 23 000 0 -- xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yüksək, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 24 000 0 -- xətti sıxlığı 192,31 teksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yüksək, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 26 000 0 -- xətti sıxlığı 125 dteksdən az, lakin 106,38 dteksdən az olmayan (80 metrik nömrədən yuxarı, lakin 94 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 27 000 0 -- xətti sıxlığı 106,38 teksdən az, lakin 83,33 dteksdən az olmayan (94 metrik nömrədən yuxarı, lakin 120 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 28 000 0 -- xətti sıxlığı 83,33 dteksdən az (120 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
  - daraqla daranmamış çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik:  
 5205 31 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (birsaplı iplik üçün14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 32 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 teksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yuxarı, lakin birsaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yüksək olmayan) - 0.5
 5205 33 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin birsaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 34 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yuxarı, lakin bir saplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 35 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 125 dteksdən az olan (birsaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
  - çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik, daranmamış:  
 5205 41 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (birsaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 42 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 43 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 44 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 46 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 125 dteksdən az, lakin 106,38 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı, lakin 94 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 47 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 106,38 dteksdən az, lakin 83,33 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 94 metrik nömrədən yuxarı, lakin 120 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5205 48 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 83,33 dteksdən az(birsaplı iplik üçün 120 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
 5206 Tərkibində 85 kütlə %-dən az pambıq lifi olan, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmayan pambıq iplik (tikiş saplarından başqa):  
  - daraqla daranmamış liflərdən birsaplı əyirmə:  
 5206 11 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 12 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdənaz olmayan (14 metrik nömrədən yüksək, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 13 000 0 -- xətti sıxlığı 232,56 deksdən az, lakin 192,31 dteksdənaz olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən çox olmayan) - 0.5
 5206 14 000 0 -- xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yüksək, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 15 -- xətti sıxlığı 125 dteksdən az (80 metrik nömrədən yuxarı):  
 5206 15 100 0 --- xətti sıxlığı 125 dteksdən az, lakin 83,33 dteksdən az olmayan (80 metrik nömrədən yuxarı, lakin 120 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 15 900 0 --- xətti sıxlığı 83,33 dteksdən az (120 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
  - daraqla daranmış liflərdən birsaplı iplik:  
 5206 21 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteks və daha çox (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 22 000 0 -- xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdənaz olmayan (14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 23 000 0 -- xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 24 000 0 -- xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 25 -- xətti sıxlığı 125 dteksdən az (80 metrik nömrədən yuxarı) :  
 5206 25 100 0 --- xətti sıxlığı 125 dteksdən az, lakin 83,33 dteksdən az olmayan (80 metrik nömrədən yuxarı, lakin 120 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 25 900 0 --- xətti sıxlığı 83,33 az (120 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
  - daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik:  
 5206 31 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteks və daha çox olan (birsaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
 5206 32 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 33 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 34 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 35 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 125 dteksdən az olan (birsaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
  - daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik:  
 5206 41 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (birsaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 42 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 43 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 44 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (birsaplı iplik üçün 52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 0.5
 5206 45 000 0 -- birsaplı iplik üçün xətti sıxlığı 125 dteksdən az (birsaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı) - 0.5
 5207 Pambıq iplik (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:  
 5207 10 000 0 - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox pambıq lifi olan - 15
 5207 90 000 0 - digəri - 15
 5208  Tərkibində 85 kütlə %-i və ya daha çox pambıq lifi olan, səthi sıxlığı 200 q/ m2-dən çox olmayan pambıq parçalar:  
  - ağardılmamış :  
 5208 11 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dən çox olmayan:  
 5208 11 100 0 --- bint, sarğı materiallarının və tibbi tənzifin istehsalı üçün parçalar m2 15
 5208 11 900 0 --- digərləri m2 15
 5208 12 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox olan:  
  --- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox, lakin 130 q/ m2-dan çox olmayan və eni:  
 5208 12 160 0 ---- 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5208 12 190 0 ----165 sm-dən çox m2 15
  --- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 130 q/ m2-dan çox və eni:  
 5208 12 960 0 ---- 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5208 12 990 0 ---- 165 sm-dən çox m2 15
 5208 13 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5208 19 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - ağardılmış:  
 5208 21 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox olmayan:  
 5208 21 100 0 --- bint, sarğı materialları və tibbi tənzifin istehsalı üçün parçalar m2 15
 5208 21 900 0 --- digərləri m2 15
 5208 22 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox:  
  --- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 130 q/ m2-dan çox olan və eni:  
 5208 22 160 0 ---- 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5208 22 190 0 ---- 165 sm-dən çox m2 15
  --- kətandan toxunma, səthi sıxlığı 130 q/ m2-dən artıq olan və eni:  
 5208 22 960 0 ----165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5208 22 990 0 ----165 sm-dən çox m2 15
 5208 23 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5208 29 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - boyanmış:  
 5208 31 000 0 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox olmayan m2 15
 5208 32 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox:  
  --- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox, lakin 130 q/ m2-dan çox olmayan və eni:  
 5208 32 160 0 ---- 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5208 32 190 0 ---- 165 sm-dən çox m2 15
  --- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox və eni:  
 5208 32 960 0 ---- 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5208 32 990 0 ---- 165 sm-dən çox m2 15
 5208 33 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5208 39 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - müxtəlif rəngli iplikdən:  
 5208 41 000 0 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox olmayan m2 15
 5208 42 000 1 -- kamuflyaj parça (hərbi məqsədlər üçün) m2 0.5
 5208 42 000 9 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox m2 15
 5208 43 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5208 49 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - naxışlı(çap olunmuş):  
 5208 51 000 1 -- kamuflyaj parça (hərbi məqsədlər üçün) m2 0.5
 5208 51 000 9 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox olmayan m2 15
 5208 52 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox:  
 5208 52 100 0 --- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox, lakin 130 q/m2-dan çox olmayan m2 15
 5208 52 900 0 --- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox m2 15
 5208 53 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5208 59 000 0 -- digər parçalar m2 15
 5209 Tərkibində 85 kütlə%-i və ya daha çox pambıq lifi olan, səthi sıxlığı 200 q/ m2-dan çox pambıq parçalar:  
  - ağardılmamış :  
 5209 11 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5209 12 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5209 19 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - ağardılmış:  
 5209 21 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5209 22 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5209 29 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - boyanmış:  
 5209 31 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5209 32 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5209 39 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - müxtəlif rəngli iplikdən:  
 5209 41 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5209 42 000 0 --"denim" (cins) parçalar m2 15
 5209 43 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu digər parçalar, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5209 49 -- digər parçalar:  
 5209 49 100 0 --- eni 115 sm-dən çox, lakin 140 sm-dən çox olmayan jakkard parçalar m2 15
 5209 49 900 0 --- digərləri m2 15
  - naxışlı(çap olunmuş):  
 5209 51 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5209 52 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5209 59 000 0 -- digər parçalar m2 15
 5210 Pambıq parçalar, tərkibində pambıq lifinin miqdarı 85 kütlə%-dən az olan, əsasən və ya tamamilə kimyəvi liflərlə qarışdırılmış, səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox olmayan:  
  - ağardılmamış :  
 5210 11 -- kətan toxunuşlu:  
 5210 11 100 0 --- eni 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5210 11 900 0 --- eni 165 sm-dən artıq m2 15
 5210 12 000 0 -- kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m2-dan çox m2 15
 5210 19 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - ağardılmış:  
 5210 21 -- kətan toxunuşlu:  
 5210 21 100 0 --- eni 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5210 21 900 0 --- eni 165 sm-dən çox olan m2 15
 5210 22 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5210 29 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - boyanmış:  
 5210 31 -- kətan toxunuşlu:  
 5210 31 100 0 --- eni 165 sm-dən çox olmayan m2 15
 5210 31 900 0 --- eni 165 sm-dən çox olan m2 15
 5210 32 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5210 39 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - müxtəlif rəngli ipliklərdən:  
 5210 41 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5210 42 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5210 49 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - naxışlı(çap olunmuş):  
 5210 51 000 0 --kətan toxunuşlu m2 15
 5210 52 000 0 --3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5210 59 000 0 -- digər parçalar m2 15
 5211 Pambıq parçalar, tərkibində pambıq lifinin miqdarı 85 kütlə%-dən az olan, əsasən və ya tamamilə kimyəvi liflərlə qarışdırılmış, səthi sıxlığı 200 q/m2-dan çox:  
  - ağardılmamış :  
 5211 11 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5211 12 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5211 19 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - ağardılmış:  
 5211 21 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5211 22 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5211 29 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - boyanmış:  
 5211 31 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5211 32 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5211 39 000 0 -- digər parçalar m2 15
  - müxtəlif rəngli iplikdən:  
 5211 41 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5211 42 000 0 --"denim" (cins parça) m2 15
 5211 43 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5211 49 -- digər parçalar:  
 5211 49 100 0 --- jakkard parçalar m2 15
 5211 49 900 0 --- digərləri m2 15
  - naxışlı (çap olunmuş):  
 5211 51 000 0 -- kətan toxunuşlu m2 15
 5211 52 000 0 -- 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla m2 15
 5211 59 000 0 -- digər parçalar m2 15
 5212 Digər pambıq parçalar:  
  - səthi sıxlığı 200 q/ m2-dan çox olmayan:  
 5212 11 -- ağardılmamış :  
 5212 11 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 11 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 12 -- ağardılmış:  
 5212 12 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 12 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 13 -- boyanmış:  
 5212 13 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 13 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 14 -- müxtəlif rəngli iplikdən:  
 5212 14 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 14 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 15 -- naxışlı (çap olunmuş):  
 5212 15 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 15 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
  - səthi sıxlığı 200 q/ m2-dan çox olan:  
 5212 21 -- ağardılmamış :  
 5212 21 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 21 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 22 -- ağardılmış:  
 5212 22 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 22 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 23 -- boyanmış:  
 5212 23 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 23 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 24 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən:  
 5212 24 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 24 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
 5212 25 -- naxışlı (çap olunmuş):  
 5212 25 100 0 --- əsasən və ya tamamilə kətan lifləri ilə qarışdırılmış m2 15
 5212 25 900 0 --- digər qarışıqlar m2 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *