27 Ekim 2015 Salı

Qrup 55 Kimyəvi liflər

Qrup 55. Kimyəvi liflər

Qeyd:

5501 və 5502 mal mövqelərində yalnız eyni uzunluqda paralel saplardan ibarət olan, 
aşağıdakı səciyyələrə malik hörmənin uzunluğuna bərabər kimyəvi lif hörməsi göstərilir:
  • hörmənin uzunluğu - 2 metirdən çox;
  • eşmə 5 eşmə/m-dən az;
  • elementar sapın xətti sıxlığı 67 teksdən az;
  • yalnız sintetik lif hörməsi üçün: hörmə dartılıb uzadılandan sonra onun gərilmə qabliyyəti uzunluğundan 100%-dən artıq olmur;
  • hörmənin ümumi xətti sıxlığı 20 000 teksdən çox.
İki metirdən az uzunluqda hörmə 5503 və ya 5504 mal mövqelərinə daxil edilməlidir.
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5501 Sintetik saplardan hörmə:  
 5501 10 000 0 - naylon və ya digər poliamidlərdən - 0.5
 5501 20 000 0 - poliefir - 0.5
 5501 30 000 0 - akril və ya modakril - 0.5
 5501 90 - digəri:  
 5501 90 100 0 -- polipropilen - 0.5
 5501 90 900 0 -- digəri - 0.5
 5502 00 Süni sapdan hörmə:  
 5502 00 100 0 - viskoz - 0.5
 5502 00 400 0 - asetat - 0.5
 5502 00 800 0 - digəri - 0.5
 5503 Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış sintetik liflər:  
 5503 10 - naylon və ya digər poliamidlərdən:  
  -- aramidlərdən:  
 5503 10 110 0 --- yüksəkdavamlı - 0.5
 5503 10 190 0 --- digərləri - 0.5
 5503 10 900 0 -- digərləri - 0.5
 5503 20 000 0 - poliefir - 0.5
 5503 30 000 0 - akril və ya modakril - 0.5
 5503 40 000 0 - polipropilen - 0.5
 5503 90 - digərləri:  
 5503 90 100 0 -- xlorin liflər - 0.5
 5503 90 900 0 -- digərləri - 0.5
 5504 Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış sintetik liflər:  
 5504 10 000 0 - viskoz - 0.5
 5504 90 000 0 - digərləri - 0.5
 5505 Kimyəvi liflərin tullantıları (daraqağzı, əyrilmə tullantıları və didilmiş xammal daxil olmaqla):  
 5505 10 - sintetik liflər:  
 5505 10 100 0 -- naylon və ya digər poliamidlərdən - 0.5
 5505 10 300 0 -- poliefir - 0.5
 5505 10 500 0 -- akril və ya modakril - 0.5
 5505 10 700 0 -- polipropilen - 0.5
 5505 10 900 0 -- digərləri - 0.5
 5505 20 000 0 - süni liflər - 0.5
 5506 Kardo və ya daraqla daramaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmış sintetik liflər:  
 5506 10 000 0 - naylon və digər poliamidlərdən - 5
 5506 20 000 0 - poliefir - 5
 5506 30 000 0 - akril və ya modakril - 5
 5506 90 - digərləri:  
 5506 90 100 0 -- xlorin lif - 5
 5506 90 900 0 -- digərləri - 5
 5507 00 000 0 Kardo və ya daraqla daramaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış süni liflər - 5
 5508 Kimyəvi liflərdən hazırlanmış tikiş sapları, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış:  
 5508 10 - sintetik liflərdən:  
  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:  
 5508 10 110 0 --- poliefir liflərdən - 5
 5508 10 190 0 --- digərləri - 5
 5508 10 900 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 5
 5508 20 - süni liflərdən:  
 5508 20 100 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış - 5
 5508 20 900 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 5
 5509 Sintetik liflərdən iplik (tikiş saplarından başqa ), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:  
  - tərkibində 85 kütlə % naylon və ya digər poliamid lifləri olan:  
 5509 11 000 0 -- təksaplı iplik - 5
 5509 12 000 0 -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik - 5
  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir lifləri olan:  
 5509 21 -- təksaplı iplik:  
 5509 21 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 21 900 0 --- digərləri - 5
 5509 22 -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik:  
 5509 22 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 22 900 0 --- digərləri - 5
  - tərkibində 85 kütlə% və ya daha çox akril və ya modifikasiya olunmuş akril (modakril) lifləri olan:  
 5509 31 -- təksaplı iplik:  
 5509 31 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 31 900 0 --- digərləri - 5
 5509 32 -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik:  
 5509 32 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 32 900 0 --- digərləri - 5
  - tərkibində kütlə üzrə 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflər olan digər ipliklər:  
 5509 41 -- təksaplı iplik:  
 5509 41 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 41 900 0 --- digəri - 5
 5509 42 -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik:  
 5509 42 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 42 900 0 --- digəri - 5
  - poliefir lifli digər ipliklər:  
 5509 51 000 0 -- əsasən və ya yalnız süni liflərlə qarışığı olan - 5
 5509 52 -- əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:  
 5509 52 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 52 900 0 --- digərləri - 5
 5509 53 000 0 -- əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan - 5
 5509 59 000 0 -- digərləri - 5
  - akril və ya modifikasiya olunmuş akrildən (modakril) digər liflər:  
 5509 61 -- əsasən və yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:  
 5509 61 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 61 900 0 --- digərləri - 5
 5509 62 000 0 -- əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan - 5
 5509 69 000 0 -- digərləri - 5
  - digər ipliklər:  
 5509 91 -- əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışıq:  
 5509 91 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış - 5
 5509 91 900 0 --- digərləri - 5
 5509 92 000 0 -- əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan - 5
 5509 99 000 0 -- digərləri - 5
 5510 Süni liflərdən iplik (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:  
  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox süni liflərdən ibarət olan:  
 5510 11 000 0 -- təksaplı iplik - 5
 5510 12 000 0 -- çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik - 5
 5510 20 000 0 - əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan digər ipliklər - 5
 5510 30 000 0 - əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan digər ipliklər - 5
 5510 90 000 0 - sair ipliklər - 5
 5511 Kimyəvi lifli ipliklər (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:  
 5511 10 000 0 - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflərdən ibarət olan - 5
 5511 20 000 0 - tərkibində 85 kütlə % və ya daha az sintetik liflərdən ibarət olan - 5
 5511 30 000 0 -süni liflərdən - 5
 5512 Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflərdən ibarət olan parçalar:  
  - tərkibində 85 kütlə % və daha çox poliefir lifləri olan:  
 5512 11 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 5
 5512 19 -- digərləri:  
 5512 19 100 0 --- çap olunmuş m2 5
 5512 19 900 0 --- digərləri m2 5
  - tərkibində 85 kütlə % akril və ya modifikasiya olunmuş akril (modakril) lifləri olan:  
 5512 21 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 5
 5512 29 -- digərləri:  
 5512 29 100 0 --- çap olunmuş m2 5
 5512 29 900 0 --- digərləri m2 5
  - digərləri:  
 5512 91 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 5
 5512 99 -- digərləri:  
 5512 99 100 0 --- çap olunmuş m2 5
 5512 99 900 0 --- digərləri m2 5
 5513 Sintetik lifli parçalar, tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m2-dan çox olmayan:  
  - ağardılmamış və ya ağardılmış:  
 5513 11 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu:  
 5513 11 200 0 --- eni 165 sm-dən çox olmayan m2 5
 5513 11 900 0 --- eni 165 sm-dən artıq m2 5
 5513 12 000 0 -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 5
 5513 13 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 5
 5513 19 000 0 -- sair parçalar m2 5
  - boyanmış:  
 5513 21 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu:  
 5513 21 100 0 --- eni 135 sm və ya az olan m2 5
 5513 21 300 0 --- eni 135 sm-dən çox, lakin 165 sm-dən artıq olmayan m2 5
 5513 21 900 0 --- eni 165 sm-dən artıq m2 5
 5513 22 000 0 -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 5
 5513 23 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 5
 5513 29 000 0 -- sair parçalar m2 5
  - müxtəlif rəngli ipliklərdən:  
 5513 31 000 0 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu m2 10
 5513 32 000 0 -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 10
 5513 33 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 10
 5513 39 000 0 -- sair parçalar m2 10
  - çap olunmuş:  
 5513 41 000 0 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu m2 10
 5513 42 000 0 -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 10
 5513 43 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 10
 5513 49 000 0 -- sair parçalar m2 10
 5514 Sintetik lifli parçalar, tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m2-dan çox olmayan:  
  - ağardılmamış və ya ağardılmış:  
 5514 11 000 0 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu m2 10
 5514 12 000 0 -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 10
 5514 13 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 10
 5514 19 000 0 -- sair parçalar m2 10
  - boyanmış:  
 5514 21 000 0 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu m2 10
 5514 22 000 0 -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 10
 5514 23 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 10
 5514 29 000 0 -- sair parçalar m2 10
  - müxtəlif rəngli ipliklərdən:  
 5514 31 000 0 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu m2 10
 5514 32 000 0 --3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 10
 5514 33 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 10
 5514 39 000 0 -- sair parçalar m2 10
  - çap olunmuş:  
 5514 41 000 0 -- poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu m2 10
 5514 42 000 0 -- 3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla m2 10
 5514 43 000 0 -- poliefir lifli digər parçalar m2 10
 5514 49 000 0 -- sair parçalar m2 10
 5515 Sintetik lifli digər parçalar:  
  -- poliefir liflərdən:  
 5515 11 -- əsasən və ya yalnız viskoz liflərlə qarışığı olan:  
 5515 11 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 11 300 0 --- çap olunmuş m2 10
 5515 11 900 0 --- digərləri m2 10
 5515 12 -- əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar qarışığı olan:  
 5515 12 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 12 300 0 --- çap olunmuş m2 10
 5515 12 900 0 --- digərləri m2 10
 5515 13 -- əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:  
  --- əsasən və ya yalnız kardo maşında daranmış yun və ya zərif heyvan tükü (aparatda əyrilmiş) ilə qarışığı olan:  
 5515 13 110 0 ---- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 13 190 0 ---- digərləri m2 10
  --- əsasən və ya yalnız daraqlı maşında daranmış(atılmış) yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan:  
 5515 13 910 0 ---- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 13 990 0 ---- digərləri m2 10
 5515 19 -- digərləri:  
 5515 19 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 19 300 0 --- çap olunmuş m2 10
 5515 19 900 0 --- digərləri m2 10
  - akril və ya modifikasiya olunmuş (modakril) akril liflərdən:  
 5515 21 -- əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan:  
 5515 21 100 0 ---ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 21 300 0 --- çap olunmuş m2 10
 5515 21 900 0 --- digərləri m2 10
 5515 22 -- əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan:  
  --- əsasən və ya yalnız kardo maşında daranmış yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan (aparatda əyrilmə):  
 5515 22 110 0 ---- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 22 190 0 ---- digərləri m2 10
  --- əsasən və ya yalnız daraqlı maşında daranmış (atılmış) yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan (daraqlı əyrilmə):  
 5515 22 910 0 ---- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 22 990 0 ---- digərləri m2 10
 5515 29 -- digərləri:  
 5515 29 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 29 300 0 --- naxışlı m2 10
 5515 29 900 0 --- digərləri m2 10
  - digər parçalar:  
 5515 91 -- əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar əlavə edilməklə:  
 5515 91 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 91 300 0 --- çap olunmuş m2 10
 5515 91 900 0 --- digərləri m2 10
 5515 92 -- əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan:  
  --- əsasən və ya yalnız kardo maşında daranmış yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan:  
 5515 92 110 0 ---- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 92 190 0 ---- digərləri m2 10
  --- əsasən və ya yalnız daraqlı maşında daranmış (atılmış) yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan (daraqlı əyrilmə):  
 5515 92 910 0 ---- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 92 990 0 ---- digərləri m2 10
 5515 99 -- digərləri:  
 5515 99 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5515 99 300 0 --- çap olunmuş m2 10
 5515 99 900 0 --- digərləri m2 10
 5516 Süni liflərdən parçalar:  
  - tərkibində 85 kütlə % və daha çox süni lif olanlar:  
 5516 11 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5516 12 000 0 -- boyanmış m2 10
 5516 13 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən m2 10
 5516 14 000 0 -- çap olunmuş m2 10
  - tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan:  
 5516 21 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5516 22 000 0 -- boyanmış m2 10
 5516 23 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən:  
 5516 23 100 0 --- eni 140 sm və daha artıq olan jakkard parçalar (döşək üçün tik (üz)) m2 10
 5516 23 900 0 --- digərləri m2 10
 5516 24 000 0 -- çap olunmuş m2 10
  - tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü qarışığı olan:  
 5516 31 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5516 32 000 0 -- boyanmış m2 10
 5516 33 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən m2 10
 5516 34 000 0 -- çap olunmuş m2 10
  - tərkibi 85 kütlə%-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan:  
 5516 41 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5516 42 000 0 -- boyanmış m2 10
 5516 43 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən m2 10
 5516 44 000 0 -- çap olunmuş m2 10
  - digərləri:  
 5516 91 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 10
 5516 92 000 0 -- boyanmış m2 10
 5516 93 000 0 -- müxtəlif rəngli ipliklərdən m2 10
 5516 94 000 0 -- çap olunmuş m2 10
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *