27 Ekim 2015 Salı

Qrup 59

Qrup 59 Hopdurulmuş, üzlüklü, təkrarlanmış toxuculuq (tekstil) materialları; texniki təyinatlı toxuculuq məmulatlarıXİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5901 Cildlərin hazırlanması və analoji məqsədlər üçün istifadə olunan qətranlanmış və ya nişastalanmış tekstil (toxuculuq) materiallar; kalka; şəkil çəkmək üçün qruntlaşmış (astar lifləri rənglənmiş) kətan; şlyapaların karkası üçün bortovka (yaxalığın altı) və analoji cod tekstil (toxuculuq) materiallar;  
 5901 10 000 0 - cildlər və ya analoji məqsədlər üçün istifadə olunan qətranlanmış və ya nişastalanmış tekstil (toxuculuq) materiallar m2 5
 5901 90 000 0 - digərləri m2 5
 5902 Şinlər üçün yüksəkdavamlı naylon və digər poliamid, poliefir və viskoz saplardan kord materiallar:  
 5902 10 - naylon və ya digər poliamid saplardan:  
 5902 10 100 0 -- rezin hopdurulmuş m2 5
 5902 10 900 0 -- digərləri m2 5
 5902 20 - poliefir saplardan:  
 5902 20 100 0 -- rezin hopdurulmuş m2 5
 5902 20 900 0 -- digərləri m2 5
 5902 90 - digərləri:  
 5902 90 100 0 -- rezin hopdurulmuş m2 5
 5902 90 900 0 -- digərləri m2 5
 5903 5902 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan başqa, hopdurulmuş, plastmass material ilə örtülmüş, və ya təkrarlanmış materiallar:  
 5903 10 - polivinilxloridlə:  
 5903 10 100 0 -- hopdurulmuş m2 5
 5903 10 900 0 -- örtülmüş və ya təkrarlanmış m2 5
 5903 20 - poliuretanla:  
 5903 20 100 0 -- hopdurulmuş m2 5
 5903 20 900 0 -- örtülmüş və ya təkrarlanmış m2 5
 5903 90 - digərləri:  
 5903 90 100 0 -- hopdurulmuş m2 5
  -- örtülmüş və ya təkrarlanmış:  
 5903 90 910 0 --- sellüloza törəmələri və ya digər plastmass materiallarla, üzlük əmələ gətirən materiallarla m2 5
 5903 90 990 0 --- digərləri m2 5
 5904 Linoleum, forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş, tekstil əsaslı, forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş döşəmə örtükləri:  
 5904 10 000 0 - linoleum m2 15
 5904 90 000 0 - digərləri m2 15
 5905 00 Tekstil materiallardan divar örtükləri:  
 5905 00 100 0 - istənilən materialdan olan astar üzərində bərkidilmiş paralel saplardan ibarət m2 15
  - digərləri:  
 5905 00 300 0 -- kətandan m2 15
 5905 00 500 0 -- cut lifindən m2 15
 5905 00 700 0 -- kimyəvi saplardan m2 15
 5905 00 900 0 -- digərləri m2 15
 5906 Rezinləşmiş toxuculuq materialları, 5902 mal mövqeyində təsnif edilən parçalardan başqa:  
 5906 10 000 0 - eni 20 sm-dən çox olmayan yapışqanlı lentlər - 15
  - digərləri:  
 5906 91 000 0 -- trikotaj, maşınla və ya əllə toxunma - 15
 5906 99 -- digərləri:  
 5906 99 100 0 --- bu qrupun 4v qeydində adı çəkilən materiallar - 15
 5906 99 900 0 --- digərləri - 15
 5907 00 Toxuculuq materialları, əvvəllər adı çəkilmiş üsullarla örtülmüş və ya hopdurulmuş; teatr dekorasiyaları, bədii studiyalarda arxa fon kimi və ya analoji məqsədlər üçün bəzədilmiş kətanlar:  
 5907 00 100 0 - quruyan yağ əsaslı preparatlarla örtülmüş yağlı kətan və digər tekstil (toxuculuq) materiallar m2 15
 5907 00 900 0 - digərləri m2 15
 5908 00 000 0 Lampa, kerosin, alışqan, şam və analoji məmulatlar üçün, toxunmuş, hörülmüş və ya trikotaj tekstil (toxuculuq) piltələr (fitillər); qaz lampaları üçün közərən torlar və qaz lampaların közərən torları üçün boruşəkilli trikotaj kətan, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış - 15
 5909 00 Tekstil şlanqlar və analoji tekstil trubkalar, aralıqla, örtüklə və ya digər materiallardan olan ləvazimatlarla və ya onlarsız:  
 5909 00 100 0 - sintetik liflərdən - 15
 5909 00 900 0 - digər tekstil (toxuculuq) materiallarından - 15
 5910 00 000 0 Tekstil (toxuculuq) materiallarından ötürücü qayışlar və ya konveyer lentləri və ya beltinq, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, üzlənmiş və ya üzlənməmiş, polimer materiallarla və ya armaturlaşdırılmış metallarla və ya digər metallarla təkrarlanmış və ya təkrarlanmamış - 15
 5911 Bu qrupun 7-ci qeydində adı çəkilən toxuculuq materialları və texniki məqsədlər üçün məmulatlar;  
 5911 10 000 0 - iynəli lentlərin və ya digər texniki məqsədlər üçün analoji parçaların hazırlanmasında istifadə olunan keçə, keçə altlıqlı, rezin dəri və ya başqa materiallarla təkrarlanmış parça toxuculuq materialları, toxuculuqda istifadə olunan rezin hopdurulmuş velvetdən hazırlanmış ensiz parçalar da daxil edilməklə - 15
 5911 20 000 0 - süzgəc parçalar, hazır və tamamlanmamış şəkildə - 15
  - kağızdüzəldən maşınlarda və ya analoji maşınlarda (sellüloza, asbestsementli və s.) istifadə olunan, fasiləsiz və ya birləşmələrlə olan tekstil (toxuculuq) materiallar və keçə və ya fetr:  
 5911 31 -- səthi sıxlıgı 650 q/m2-dan az:  
  --- ipəkdən və ya kimyəvi liflərdən:  
 5911 31 110 0 ---- kağızdüzəldən maşınlarda istifadə olunan tipli, sintetik liflərdən, toxunma materiallar, basılmış və ya basılmamış m2 15
 5911 31 190 0 ---- digərləri - 15
 5911 31 900 0 --- digər toxuculuq materiallarından - 15
 5911 32 -- səthi sıxlıgı 650 q/ m2 və ya ondan artıq:  
 5911 32 100 0 --- ipəkdən və ya kimyəvi liflərdən - 15
 5911 32 900 0 --- digər tekstil (toxuculuq) materiallarından - 15
 5911 40 000 0 - yağsıxıcı preslərdə və ya analoji texniki məqsədlərlə istifadə olunan, insan tükündən hazırlanmış parçalar da daxil olmaqla, süzgəc parçalar - 0.5
 5911 90 - digərləri:  
 5911 90 100 0 -- keçədən və fetirdən - 15
 5911 90 900 0 -- digərləri - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *