27 Ekim 2015 Salı

Qrup 54 Kimyəvi saplar


Qrup 54 Kimyəvi saplar


Qeydlər:
Bütün Nomenklaturada kimyəvi liflər termini üzvi polimerlərdən iki istehsal üsulundan biri üzrə alınmış lif və sapları bildirir
Üzvi monomerlərin, məsələn poliamidlərin, poliefirlərin, poliuretanların və ya polivinil törəmələrinin polimerləşdirilməsi; və ya
Təbii üzvi polimerlərin (məsələn, sellülozanın, kazeinin, proteinin və ya dəniz yosunlarının) viskoz, asetat, misamonyaklı və ya alqenat lifinə kimyəvi çevrilməsi.
«Sintetik» termini 1 (a) bəndində, «süni» termini isə 1 (b) bəndində göstərilən lifləri bildirir.
«Kimyəvi», «sintetik» və «süni» terminləri «toxuculuq (tekstil) materiallar»-a uyğun gələn mənanı daşıyır.
5402 və 5403 mal mövqeyində 55-gi qrupda təsnif edilən sintetik və süni liflərdən burma (bağ) daxil edilmir

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5401 Kimyəvi saplardan hazırlanmış tikiş sapları, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış:  
 5401 10 - sintetik saplardan:  
  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:  
 5401 10 110 0 --- mil içlikli sap - 0.5
 5401 10 190 0 --- digərləri - 0.5
 5401 10 900 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 15
 5401 20 - süni saplardan:  
 5401 20 100 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış - 0.5
 5401 20 900 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 15
 5402 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, sintetik monosaplar daxil olmaqla, xətti sıxlığı 67 dteksdən az sintetik kompleks saplar (tikiş saplarından başqa):  
 5402 10 - yüksəkdavamlı neylon saplar və ya digər poliamidlərdən hazırlanan saplar:  
 5402 10 100 0 -- aramidlərdən - 15
 5402 10 900 0 -- digərləri - 15
 5402 20 000 0 - yüksəkdavamlı poliefir saplar - 15
  - teksturalaşdırılmış saplar:  
 5402 31 000 0 -- naylon saplar və ya digər poliamidlərdən, xətti sıxlığı bir sap üçün 50 teksdən çox olmayan - 15
 5402 32 000 0 -- naylon saplar və ya digər poliamidlərdən, bir sap üçün xətti sıxlığı 50 teksdən çox olan - 15
 5402 33 000 0 -- poliefir - 15
 5402 39 -- digərləri:  
 5402 39 100 0 --- polipropilendən - 15
 5402 39 900 0 --- digərləri - 15
  - birqat, eşilməmiş və ya eşilməsi 50 eşmə/m-dən çox olmayan digər saplar:  
 5402 41 000 0 -- naylon və ya digər poliamidlərdən - 15
 5402 42 000 0 -- qismən istiqamətləndirilmiş poliefir saplar - 15
 5402 43 000 0 -- digər poliefir saplar - 15
 5402 49 -- digərləri:  
 5402 49 100 0 --- elastomer - 15
  --- digərləri:  
 5402 49 910 0 ---- polipropilen - 15
 5402 49 990 0 ---- digərləri - 15
  - digər birqat saplar, eşilməsi 50 eşmə/m-dən çox olan:  
 5402 51 000 0 -- naylon və ya digər poliamidlərdən - 15
 5402 52 000 0 -- poliefir - 15
 5402 59 -- digərləri:  
 5402 59 100 0 --- polipropilendən - 15
 5402 59 900 0 --- digərləri - 15
  - digər çoxeşməli (çoxburuqlu) və ya bireşməli saplar:  
 5402 61 000 0 -- naylon və ya digər poliamidlərdən - 15
 5402 62 000 0 -- poliefir - 15
 5402 69 -- digərləri:  
 5402 69 100 0 --- polipropilendən - 15
 5402 69 900 0 --- digərləri - 15
 5403 Kompleks süni saplar (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, xətti sıxlığı 67 dteksdən az süni monosaplar daxil olmaqla:  
 5403 10 000 0 - yüksəkdavamlı viskoz saplar - 1
 5403 20 - teksturalaşdırılmış saplar:  
 5403 20 100 0 -- asetatsellülozdan - 1
 5403 20 900 0 -- digərləri - 1
  - digər təkqat saplar:  
 5403 31 000 0 -- eşilməmiş və ya eşilməsi 120 eşim/m-dən çox olmayan viskoz saplar - 1
 5403 32 000 0 -- eşilməsi 120 eşim/m-dən çox olan viskoz saplar - 1
 5403 33 -- asetilsellülozdan:  
 5403 33 100 0 --- təkqat, eşilməmiş və ya eşilməsi 250 eşim/m-dən çox olmayan saplar - 1
 5403 33 900 0 --- digərləri - 1
 5403 39 000 0 -- digərləri - 1
  - çoxeşməli (çoxburulmuş) və ya bireşməli digər saplar:  
 5403 41 000 0 -- viskoz - 1
 5403 42 000 0 -- asetilsellülozdan - 1
 5403 49 000 0 -- digərləri - 1
 5404 Xətti sıxlığı 67 dteks və ya ondan artıq və en kəsiyinin ölçüsü 1 mm-dən çox olmayan sintetik monosaplar; sintetik tekstil materiallardan hazırlanan, eni 5 mm-dən artıq olmayan lentlər və analoji saplar (məsələn, süni küləş):  
 5404 10 - monosaplar:  
 5404 10 100 0 -- elastomer - 1
 5404 10 900 0 -- digərləri - 1
 5404 90 - digərləri:  
  -- polipropilendən:  
 5404 90 110 0 --- qablaşdırma üçün istifadə edilən dekorativ lentlər - 1
 5404 90 190 0 --- digərləri - 1
 5404 90 900 0 -- digərləri - 1
 5405 00 000 0 Xətti sıxlığı 67 dteks və daha çox və en kəsiyinin ölçüsü 1 mm-dən çox olmayan süni monosaplar; süni tekstil materiallardan hazırlanan, eni 5 mm-dən artıq olmayan lent və analoji saplar (məsələn, süni küləş) - 10
 5406 Kimyəvi kompleks saplar (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:  
 5406 10 000 0 - sintetik kompleks saplar - 15
 5406 20 000 0 - süni kompleks saplar - 15
 5407 Sintetik kompleks saplardan parçalar və 5404 mal mövqeyində təsnif edilən materiallardan istehsal edilən parçalar daxil edilməklə:  
 5407 10 00 - naylondan və ya digər poliamidlərdən, yaxud poliefirlərdən alınan yüksəkdavamlı saplardan istehsal edilən parçalar:  
 5407 10 001 0 -- aramidlərdən parçalar m2 15
 5407 10 009 0 -- digərləri m2 15
 5407 20 - yastı və ya analoji saplardan istehsal edilən parçalar:  
  -- polietilendən və polipropilendən eni:  
 5407 20 110 0 --- 3 m-dən az m2 15
 5407 20 190 0 --- 3 m və ya daha çox m2 15
 5407 20 900 0 -- digərləri m2 15
 5407 30 000 0 - XI bölmənin 9-cu qeydində göstərilən parçalar m2 15
  - tərkibində 85 kütlə % naylondan və ya digər poliamidlərdən alınan kompleks saplar olan digər parçalar:  
 5407 41 000 0 -- ağardılmamış və ağardılmış m2 15
 5407 42 000 0 -- boyanmış m2 15
 5407 43 000 0 -- müxtəlif rəngli saplardan m2 15
 5407 44 000 0 -- çap olunmuş m2 15
  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda teksturalaşmış poliefir saplar olan digər parçalar:  
 5407 51 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5407 52 000 0 -- boyanmış m2 15
 5407 53 000 0 -- müxtəlif rəngli saplardan m2 15
 5407 54 000 0 -- çap olunmuş m2 15
  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir saplar olan digər parçalar:  
 5407 61 -- tərkibində 85 kütlə % və daha çox miqdarda teksturalaşmamış poliefir saplar olan:  
 5407 61 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5407 61 300 0 --- boyanmış m2 15
 5407 61 500 0 --- müxtəlif rəngli saplardan m2 15
 5407 61 900 0 --- çap olunmuş m2 15
 5407 69 -- digərləri:  
 5407 69 100 0 --- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5407 69 900 0 --- digərləri m2 15
  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda sintetik saplar olan digər parçalar:  
 5407 71 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5407 72 000 0 -- boyanmış m2 15
 5407 73 000 0 -- müxtəlif rəngli saplardan m2 15
 5407 74 000 0 -- çap olunmuş m2 15
  - tərkibində 85% kütlə-dən az miqdarda sintetik saplardan və əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığından ibarət olan digər parçalar:  
 5407 81 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5407 82 000 0 -- boyanmış m2 15
 5407 83 000 0 -- müxtəlif rəngli saplardan m2 15
 5407 84 000 0 -- çap olunmuş m2 15
  - digər parçalar:  
 5407 91 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5407 92 000 0 -- boyanmış m2 15
 5407 93 000 0 -- müxtəlif rəngli saplardan m2 15
 5407 94 000 0 -- çap olunmuş m2 15
 5408 Süni kompleks saplardan parçalar, 5405 mal mövqeyində təsnif edilən materiallardan istehsal edilən parçalar daxil olmaqla:  
 5408 10 000 0 - yüksəkdavamlı viskoz saplardan parçalar m2 15
  - tərkibində 85 kütlə% və ya daha çox miqdarda süni və ya yastı və ya analoji saplardan olan digər parçalar:  
 5408 21 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5408 22 -- boyanmış:  
 5408 22 100 0 --- eni 135 sm-dən çox, lakin 155 sm-dən çox olmayan kətan toxunuşlu, sarja toxunuşlu, əks sarja (atlas toxunuşlu) daxil olmaqla m2 15
 5408 22 900 0 --- digərləri m2 15
 5408 23 -- müxtətlif rəngli saplardan:  
 5408 23 100 0 --- eni 115 sm-dən çox, lakin 140 sm-dən az, səthi sıxlığı 250 q/ m2-dən çox olan jakkard parçalar m2 15
 5408 23 900 0 --- digərləri m2 15
 5408 24 000 0 -- çap olunmuş m2 15
  - digər parçalar:  
 5408 31 000 0 -- ağardılmamış və ya ağardılmış m2 15
 5408 32 000 0 -- boyanmış m2 15
 5408 33 000 0 -- müxtəlif rəngli saplardan m2 15
 5408 34 000 0 -- çap olunmuş m2 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *