27 Ekim 2015 Salı

Qrup 58

Qrup 58 Xüsusi parçalar; taftinqli (baftalı) tekstil (toxuculuq) materiallar; krujeva (şəbəkə); qobelen (divar xalçası); bəzək materialları; tikmələr


Qeydlər:

Bu qrupa 59-cu qrupa 1-ci qeyddə təsnif olunmuş hopdurulmuş, üzlüklü və ya üzəri təkrarlanmış tekstil(toxuculuq) materiallar və ya 59-cu qrupun sair materialları daxil edilmir.

5801 mal mövqeyinə həmçinin arğac əmələgətirən sapları kəsilməmiş və bu mərhələdə hələ cod xov əmələ gəlməmiş, arğac xov parçaları daxildir.

5803 mal mövqeyinin məmulatları üçün «hörmə toxunuşlu parça» termini əsasən və ya tamamilə fon saplardan və içindən arğac saplar keçən ilmələr yaratmaq üçün fon saplar ətrafında yarım- çevrə, tam çevrə və ya daha artıq dövrə edən, kəsişən və ya hörmə saplardan ibarət olan parçanı bildirir.
5804 mal mövqeyinə 5608 mal mövqeyindəki kəndirlərdən, iplərdən və ya kanatlardan hazırlanmış tor məmulatlar daxil deyil.

5806 mal mövqeyində «ensiz parçalar» termini aşağıdakıları bildirir:

a) eni 30 sm-dən çox olmayan, toxunmuş və ya daha enli parçalardan kəsilmiş, hər iki kənarı haşiyəli (toxunma, yapışqanlı və ya digər üsullarla alınmış) parçaları;
b) yastısına eni 30 sm-dən çox olmayan trubka formalı parçalar; və
v) açılmış şəkildə eni 30 sm-dən çox olmayan, kənarları qatlanmış əyri köbələr.
Toxunma saçaqlı ensiz parçalar 5808 mal mövqeyinə daxil olunur.
5810 mal mövqeyində «tikmə» termini, inter alia, görünən tekstil əsas üzərində şüşə və ya metallik sapla işlənmiş tikmələr və zərlə, biserlə tikilmiş aplikasiyaları və ya tekstil və ya digər materiallardan olan dekorativ bəzəkləri bildirir. Bu mal mövqeyinə iynə ilə tikilmiş qobelenlər daxil olunmur (5805 mal mövqeyi).
5809 mal mövqeyinin məmulatlarına əlavə olaraq bu qrupa həmçinin metallik saplardan hazırlanan və paltarlarda bəzək məqsədi ilə, mebel parçaları kimi və ya analoji məqsədlərlə istifadə olunan məmulatlar da aiddir.

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5801 Xovlu və sineldən parçalar, 5802 və 5806 mal mövqelərindəki parçalardan başqa:  
 5801 10 000 0 - yundan və ya heyvanların zərif tükündən m2 15
  - pambıq iplikdən:  
 5801 21 000 0 -- kəsilmiş arğac xovlu parçalar m2 15
 5801 22 000 0 -- kəsilmiş xovlu velvet-kord m2 15
 5801 23 000 0 -- arğac xovlu digər parçalar m2 15
 5801 24 000 0 -- əsas xovları kəsilməmiş parçalar, epinqle m2 15
 5801 25 000 0 -- əsas xovları kəsilmiş parçalar m2 15
 5801 26 000 0 -- sineldən parçalar m2 15
  - kimyəvi saplardan:  
 5801 31 000 0 -- əsas xovları kəsilməmiş arğac parçalar m2 15
 5801 32 000 0 -- əsas xovları kəsilmiş velvet-kord m2 15
 5801 33 000 0 -- arğac xovlu digər parçalar m2 15
 5801 34 000 0 -- əsas xovları kəsilməmiş parçalar, epinqle m2 15
 5801 35 000 0 -- əsas xovları əsasən kəsilmiş parçalar m2 15
 5801 36 000 0 -- sineldən parçalar m2 15
 5801 90 - digər tekstil(toxuculuq) materiallarından:  
 5801 90 100 0 -- kətandan m2 15
 5801 90 900 0 -- digərləri m2 15
 5802 Tiftikli (maxrovıy) dəsmallıq parça və analoji tiftikli (maxrovıy) parçalar, 5806 mal mövqeyində təsnif edilən ensiz parçalardan başqa, taftinqli parçalar, 5703 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa:  
  - tiftikli (maxrovıy) və tiftikli (maxrovıy) tipli dəsmallıq parçalar, pambıqdan:  
 5802 11 000 0 -- ağardılmamış m2 15
 5802 19 000 0 -- digərləri m2 15
 5802 20 000 0 - tiftikli (maxrovıy) tipli dəsmallıq parçalar, tekstil materiallarından digər tiftikli (maxrovıy) parçalar m2 15
 5802 30 000 0 - taftinqli tekstil materiallar m2 15
 5803 Hörmə toxunuşlu parçalar, 5806 mal mövqeyində təsnif edilən ensiz parçalardan başqa:  
 5803 10 000 0 - pambıq iplikdən m2 15
 5803 90 - digər tekstil (toxuculuq) materiallarından:  
 5803 90 100 0 -- ipək saplardan və ya ipək tullantıları ipliklərindən m2 15
 5803 90 300 0 -- sintetik saplardan m2 15
 5803 90 500 0 -- süni saplardan m2 15
 5803 90 900 0 -- digərləri m2 15
 5804 Tül və digər torşəkili parçalar; maşında və əldə toxunmuş trikotaj parçalar istisna edilməklə, tikə, lent və ya ayrıca ornament şəklində olan krujeva (şəbəkə) 6002 mal mövqeyində olan parçalardan başqa:  
 5804 10 - tül və digər torşəkilli parçalar:  
  -- birrəngli, naxışsız:  
 5804 10 110 0 --- düyünçəli torşəkilli parçalar - 15
 5804 10 190 0 --- digərləri - 15
 5804 10 900 0 -- digərləri - 15
  - maşında toxunmuş krujeva:  
 5804 21 -- kimyəvi saplardan:  
 5804 21 100 0 --- tambur maşınlarında hazırlanmış - 15
 5804 21 900 0 --- digərləri - 15
 5804 29 -- digər tekstil (toxuculuq) materiallarından:  
 5804 29 100 0 --- tambur maşınlarında hazırlanmış - 15
 5804 29 900 0 --- digərləri - 15
 5804 30 000 0 - əldə toxunmuş krujeva - 15
 5805 00 000 0 Əldə toxunmuş qobelenlər (divar xalçaları) Belçika qobelenləri tipli, Obyüsson, Bove tipli qobelenlər və analoji qobelenlər və ya iynə ilə tikmə qobelenlər (məsələn, sıxnaxışlı, xaç- şəkilli), hazır və ya hazır olmayan - 15
 5806 ensiz parçalar, 5807 mal mövqeyində təsnif edilən məmulatlardan başqa; yapışdırılmaqla bərkidilmiş ensiz arğacsız parçalar (boldyuk):  
 5806 10 000 0 - xovlu parçalar (tiftikli (maxrovıy) dəsmal və ona bənzər tiftikli parçalar daxil olmaqla) və sineldən parçalar - 15
 5806 20 000 0 - tərkibində 5 kütlə% və ya çox elastomer və ya rezin saplar olan digər parçalar - 15
  - digər parçalar:  
 5806 31 000 0 -- pambıq iplikdən - 15
 5806 32 -- kimyəvi saplardan:  
 5806 32 100 0 --- toxunuşlu haşiyə ilə - 15
 5806 32 900 0 --- digərləri - 15
 5806 39 000 0 --digər tekstil (toxuculuq) materiallarından - 15
 5806 40 000 0 - yapışdırılmaqla bərkidilmiş arğacsız parçalar (boldyuk) - 15
 5807 Etiket(yarlık), emblem və toxuculuq materiallarından analoji məmulatlar, tikə, lent və ya müəyyən formada və ölçüdə biçilmiş, lakin naxışlanmamış:  
 5807 10 - toxunma:  
 5807 10 100 0 -- toxunma yazılar ilə - 15
 5807 10 900 0 -- digərləri - 15
 5807 90 - digərləri:  
 5807 90 100 0 -- fetr və ya keçədən, və ya toxunmamış materiallarından - 15
 5807 90 900 0 -- digərləri - 15
 5808 Tesma, tikə parçada hörülmüş; tikədən naxışsız bəzək materialları, maşında və ya əldə toxunma trikotaj istisna olmaqla; kiçik qotazlar, pomponlar və analoji materiallar:  
 5808 10 000 0 - tesma, tikə parçada toxunmuş - 15
 5808 90 000 0 - digərləri - 15
 5809 00 000 0 5605 mal mövqeyində təsnif edilən, paltarda, mebelə üz çəkmədə və analoji məqsədlər üçün istifadə olunan, başqa yerdə adı çəkilməmiş və təsnif olunmamış metal bəzək saplardan parçalar və metallaşdırılmış sapdan parçalar - 15
 5810 Tikə parçalarda, lentlərdə tikmələr (naxışlar) və ya ayrı-ayrı ornamentlər şəklində:  
 5810 10 - astar sapları görünməyən tikmələr:  
 5810 10 100 0 -- qiyməti 35 avro/kq (netto-kütlə)-dən yuxarı - 15
 5810 10 900 0 -- digərləri - 15
  - sair tikmələr:  
 5810 91 -- pambıq iplikdən:  
 5810 91 100 0 --- qiyməti 17,50 avro/kq (netto-kütlə)-dən yuxarı - 15
 5810 91 900 0 --- digərləri - 15
 5810 92 -- kimyəvi saplardan:  
 5810 92 100 0 --- qiyməti 17,50 avro/kq (netto-kütlə)-dən yuxarı - 15
 5810 92 900 0 --- digərləri - 15
 5810 99 -- digər tekstil (toxuculuq) materiallarından:  
 5810 99 100 0 --- qiyməti 17,50 avro/kq (netto-kütlə)-dən yuxarı - 15
 5810 99 900 0 --- digərləri - 15
 5811 00 000 0 Köbəli aralıq qatla və ya 5810 mal mövqeyində göstərilən tikmələr istisna olunmaqla, başqa üsulla birləşdirilmiş, bir və ya bir neçə qat toxuculuq materiallarından ibarət tikə parçalardan sırınmış toxuculuq materialları m2 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *