27 Ekim 2015 Salı

QRUP 57

QRUP 57: Xalçalar və digər toxunma döşəmə örtükləri


Qeydlər:

Bu qrupda «xalçalar və digər toxunma döşəmə örtükləri» termini, istismar prosesində toxuculuq materialı onun ust qatını təşkil edən döşəmə örtülərini bildirir. Bura həmçinin toxunma döşəmə örtüklərinin xassələrinə malik olan, lakin başqa məqsədlərlə istifadə olunan məmulatlar da aiddir.
Bu qrupa döşəmə örtüklərinin karkas altlıqları aid deyil.
Əlavə qeyd:

1. 5701 10 910- 5701 10 990 alt yarımmövqelərində xalçaların, kiçik xalçaların və payəndazların sahələri ölçülərkən onların kənarları və saçaqları nəzərə alınmır.

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5701 İlmələnmiş xalçalar və ya digər toxunma döşəmə örtükləri, hazır və ya hazır olmayan:  
 5701 10 - yundan və ya heyvanların zərif tükündən:  
 5701 10 100 0 -- tərkibində 10 kütlə %- dən artıq ipək sapları və ya daraqağzı tullantıları istisna edilməklə ipək tullantıları ipliyi olan m2 15
  -- digərləri:  
 5701 10 910 0 --- hər 1 metr əsasda 350 ilmədən artıq olmayanlar m2 15
 5701 10 930 0 --- hər 1 metr əsasda 350 ilmədən artıq, lakin 500 ilmədən çox olmayanlar m2 15
 5701 10 990 0 --- hər 1 metr əsasda 500 ilmədən artıq olanlar m2 15
 5701 90 - digər toxunma materiallardan:  
 5701 90 100 0 -- ipək saplardan, daraqağzı tullantılar istisna edilməklə, ipək tullantıları ipliklərindən, sintetik saplardan, 5605 mal mövqeyində təsnif edilən ipliklərdən və ya metal sapları olan tekstil materiallardan m2 15
 5701 90 900 0 -- digər tekstil(toxuculuq) materiallardan m2 15
 5702 Toxunma xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri, taftinqsiz və ya flokirlənməyən, hazır və ya hazır olmayan, "kilim", "sumax", "kermani" və analoji əl xalçaları daxil olmaqla:  
 5702 10 000 0 -"kilim", "sumax", "kermani" və analoji əl xalçaları m2 15
 5702 20 000 0 - kokos (hindqozu) quzunun lifindən döşəmə örtükləri m2 15
  - digər hazır olmayan xovlu örtüklər:  
 5702 31 000 0 -- yundan və ya heyvanların zərif tükündən m2 15
 5702 32 000 0 -- kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan m2 15
 5702 39 -- digər tekstil(toxuculuq) materiallarından:  
 5702 39 100 0 --- pambıqdan m2 1 m2 9 ABŞ dol.
 5702 39 900 0 --- digərləri m2 1 m2 9 ABŞ dol.
  - digər xovlu, hazır:  
 5702 41 000 0 -- yundan və ya heyvanların zərif tükündən m2 15
 5702 42 000 0 -- kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan m2 15
 5702 49 -- digər tekstil(toxuculuq) materiallarından:  
 5702 49 100 0 --- pambıqdan m2 15
 5702 49 900 0 --- digərləri m2 15
  - digər xovsuz, hazır olmayan:  
 5702 51 000 0 -- yundan və ya heyvanların zərif tükündən m2 15
 5702 52 000 0 -- kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan m2 15
 5702 59 000 0 -- digər tekstil(toxuculuq) materiallarından m2 15
  - digər xovsuz, hazır:  
 5702 91 000 0 -- yundan və ya heyvanların zərif tükündən m2 15
 5702 92 000 0 -- kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan m2 15
 5702 99 000 0 -- digər tekstil(toxuculuq) materiallarından m2 15
 5703 Xalçalar və sair tekstil döşəmə örtükləri, taftinqli, hazır və ya hazır olmayan:  
 5703 10 000 0 - yundan və ya heyvanların zərif tükündən m2 15
 5703 20 - naylondan və ya digər poliamidlərdən:  
  -- çap olunmuş, taftinqli:  
 5703 20 110 0 --- maksimal sahəsi 0,3 m2 olan lövhə (plastin) şəkilli m2 15
 5703 20 190 0 --- digərləri m2 15
  -- digərləri:  
 5703 20 910 0 --- maksimal sahəsi 0,3 m2 olan lövhə (plastin) şəkilli m2 15
 5703 20 990 0 --- digərləri m2 15
 5703 30 - digər kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan:  
  -- polipropilendən:  
 5703 30 110 0 --- maksimal sahəsi 0,3 m2 olan lövhə (plastin) şəkilli m2 15
 5703 30 190 0 --- digərləri m2 15
  -- digərləri:  
  --- çap olunmuş, taftinqli:  
 5703 30 510 0 ---- maksimal sahəsi 0,3 m2 olan lövhə (plastin) şəkilli m2 15
 5703 30 590 0 ---- digərləri m2 15
  --- digərləri:  
 5703 30 910 0 ---- maksimal sahəsi 0,3 m2 olan lövhə (plastin) şəkilli m2 15
 5703 30 990 0 ---- digərləri m2 15
 5703 90 000 0 - digər toxuculuq materiallarından m2 1 m2 9 ABŞ dol.
 5704 Keçə xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri, taftinqsiz, flokirlənməyən, hazır və ya hazır olmayan:  
 5704 10 000 0 - maksimal sahəsi 0,3 m2 olan lövhə (plastin) şəkilli m2 1 m2 9 ABŞ dol.
 5704 90 000 0 - digərləri m2 1 m2 9 ABŞ dol.
 5705 00 Digər xalçalar və tekstil döşəmə örtükləri, hazır və ya hazır olmayan:  
 5705 00 100 0 - yundan və ya heyvanların zərif tükündən m2 1 m2 9 ABŞ dol.
 5705 00 300 0 - kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan m2 1 m2 9 ABŞ dol.
 5705 00 900 0 - digər tekstil(toxuculuq) materiallardan m2 1 m2 15 ABŞ dol.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *