27 Ekim 2015 Salı

Qrup 53 Digər bitki mənşəli toxuculuq lifləri; pambıq iplik və pambıq iplikdən parçalar Əlavə qeyidlər

Qrup 53 Digər bitki mənşəli toxuculuq lifləri; pambıq iplik və pambıq iplikdən parçalar  Əlavə qeyidlər
1A. Aşağıdakı 1B qeydindəki istisnalar nəzərə alınaraq, «pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış» termini 5,30610 9000 0, 5306 20 900 0 və 5308 20 900 0 mal mövqelərindəki ipliyə (təksaplı, çoxeşməli (burulmuş) və ya bir eşməli) aid edilir, əgər o ipliklər aşağıdakı kimi qablaşdırılsın:
a) yumaqlarda və ya karton plastinlərdə, qarqara üzərində, patronlarda və ya kütləsi 200q-dan çox olmayan anoloji altlıqlarda
b) kütləsi 125q-dan çox olmayan kələslərdə və ya kələflərdə;
v) onları bir-birindən asılı etməyən saplarla ayrılan, kütləsi 125q-dan çox olmayan, bir neçə xırda kələs və ya kələflərdən ibarət olan kələslərdə və ya kələflərdə.
1B. İstisnalar:
a) kələslərdə və ya kələflərdə olan ağardılmamış çoxeşməli və ya bireşməli iplik;
b) kələslərdə və ya kələflərdə olan, qablaşdırılmış:
i ) xaç şəkilli kələslərdə və ya kələflərdə; və ya
ii) toxuculuq sənayesi üçün nəzərdə tutulmuş, daşıyıcılara sarınmış və ya başqa üsularla qablaşdırılmış (məsələn, iylərdə, eşici patronlarda və makaralarda konusvari imllərdə və ya bobinlərdə,naxışlama maşınlarında barama şəklində).
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5301 Emal edilməmiş və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş kətan lifi; kətan darantısı və tullantısı (əyirmə tullantısı və didilmiş xammal daxil olmaqla):  
 5301 10 000 0 - xam kətan və ya islaq kətan - 10
  - əzilmiş, didilmiş, daranmış və ya hər hansı digər üsulla emal edilmiş, lakin əyrilməmiş kətan:  
 5301 21 000 0 -- əzilmiş və ya didilmiş - 10
 5301 29 000 0 -- digəri - 10
 5301 30 - kətan darantısı və tullantısı:  
 5301 30 100 0 -- darantı - 10
 5301 30 900 0 -- kətan tullantıları - 10
 5302 Emal edilməmiş və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş çətənə (Cannabms Satmva L) lifi; çətənə darantısı və tullantısı (əyirmə tullantısı və didilmiş xammal daxil olmaqla):  
 5302 10 000 0 - xam çətənə və ya islaq çətənə - 15
 5302 90 000 0 - digəri - 15
 5303 Cut lifi və digər lifli tekstil liflər (kətan, çətənə və ramidən başqa), xammal və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş; onların darantı və tullantıları (didilmiş xammal daxil olmaqla);  
 5303 10 000 0 - cut və digər lifli tekstil lifləri, xammal və islatmadan sonra - 15
 5303 90 000 0 - digərləri - 15
 5304 Sizal lifi və Aqave növlü digər tekstil lifləri, xammal və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş; onların darantı və tullantıları (əyirmə tullantısı və didilmiş xammal daxil olmaqla):  
 5304 10 000 0 - sizal lifi və Aqave tipli digər tekstil liflər, xammal - 15
 5304 90 000 0 - digərləri - 15
 5305 Kokos (hindqozu) lifi, abaka (manil çətənəsi, Musa textmlms Nee), rami və ayrı yerdə adları çəkilməmiş və ya təsnif olunmamış, emal edilməmiş və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş digər tekstil bitki lifləri; həmin liflərin eşmə, darantı və tullantıları (əyirmə tullantısı və didilmiş xammal daxil olmaqla):  
  - kokos qozu lifi:  
 5305 11 000 0 -- xammal - 15
 5305 19 000 0 -- digəri - 15
  - abaka lifi:  
 5305 21 000 0 -- xammal - 15
 5305 29 000 0 -- digəri - 15
 5305 90 000 0 - digərləri - 15
 5306 Kətan iplik:  
 5306 10 - təksaplı:  
  -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış:  
 5306 10 100 0 --- xətti sıxlığı 833,3 dteks və ya daha çox (lakin 12 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 5
 5306 10 300 0 --- xətti sıxlığı 833,3 dteksdən az, lakin 277,8 teksdən az olmayan (12 metrik nömrədən yuxarı, lakin 36 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 5
 5306 10 500 0 --- xətti sıxlığı 277,8 dteksdən az (36 metrik nömrədən yuxarı) - 5
 5306 10 900 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 15
 5306 20 - çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli:  
 5306 20 100 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış - 15
 5306 20 900 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 15
 5307 5303 mal mövqeyində təsnif edilən cut və ya digər tekstil ipliklər:  
 5307 10 - təksaplı:  
 5307 10 100 0 -- xətti sıxlığı 1000 dteks və ya ondan az (10 metrik nömrə və ya daha yuxarı) - 15
 5307 10 900 0 -- xətti sıxlığı 1000 dteksdən yuxarı (10 metrik nömrədən aşağı) - 15
 5307 20 000 0 - çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli - 15
 5308 Digər tekstil bitki liflərindən iplik; kağız iplik:  
 5308 10 000 0 - kokos qozunun liflərindən iplik - 15
 5308 20 - çətənə ipliyi:  
 5308 20 100 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış - 5
 5308 20 900 0 -- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış - 15
 5308 90 - digəri:  
  -- rami liflərindən iplik:  
 5308 90 120 0 --- xətti sıxlığı 277,8 dteks və ya daha çox (36 metrik nömrədən yuxarı olmayan) - 15
 5308 90 190 0 --- xətti sıxlığı 277,8 dteksdən az (36 metrik nömrədən yuxarı) - 15
 5308 90 500 0 -- kağız iplik - 15
 5308 90 900 0 -- digəri - 15
 5309 Kətan parçalar:  
  - tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox kətan lifi olan:  
 5309 11 -- ağardılmamış və ya ağardılmış:  
 5309 11 100 0 --- ağardılmamış m2 15
 5309 11 900 0 --- ağardılmış m2 15
 5309 19 000 0 -- digərləri m2 15
  - tərkibində 85 kütlə %-dən az miqdarda kətan lifi olan:  
 5309 21 -- ağardılmamış (cod) və ya ağardılmış:  
 5309 21 100 0 --- ağardılmamış m2 15
 5309 21 900 0 --- ağardılmış m2 15
 5309 29 000 0 -- digərləri m2 15
 5310 5303 mal mövqeyində təsnif edilən cutdan və ya digər tekstil liflərdən hazırlanan parçalar:  
 5310 10 - ağardılmamış:  
 5310 10 100 0 -- eni 150 sm-dən çox olmayan m2 15
 5310 10 900 0 -- eni 150 sm-dən çox m2 15
 5310 90 000 0 - digərləri m2 15
 5311 00 Digər toxunma bitki liflərindən parçalar; kağız iplikdən parçalar:  
 5311 00 100 0 - rami lifindən m2 15
 5311 00 900 0 - digərləri m2 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *