27 Ekim 2015 Salı

Qrup 56

Qrup 56 Pambıq (vata), keçə və ya fetr və toxunmamış materiallar; xüsusi iplik; kəndir (viş), ip, kanat və troslar və onlardan məmulatlar


Qeydlər:

1.Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:
a) maddələr və ya preparatlarla hopdurulmuş və ya üzəri örtülmüş (məsələn, 33-cü qrupun ətriyyat və kosmetik vasitələri, 3401 mal mövqeyindəki sabun və ya yuyucu vasitələrlə, 3405 mal mövqeyinin cilalayıcı maddələri, kremləri və ya analoji vasitələri ilə, 3809 mal mövqeyindəki parça yumşaldıcıları ilə) pambıq, keçə və ya fetr və onlardan hazırlanan materiallar. Bu zaman toxuculuq materialı yalnız əsas(bazis) rolunu oynayır;
b) 5811 mal mövqeyinin toxuculuq məmulatları;
v) keçə və ya fetr və ya toxunmamış material əsasında təbii və ya süni abraziv toz və ya qranullar:
q) keçə və ya fetr və ya toxunmamış material əsasında aqlomerasiya olunmuş və ya regenerasiya olunmuş slüda:
d) keçə və ya fetr və ya toxunmamış materiallar əsasında metallik folqa (XV bölmə).
2. «keçə və ya fetr» termini həmçinin toxuculuq lifli kətandan hazırlanmış, aralarındakı birləşmə sırınma vasitəsilə, kətan liflərindən istifadə etməklə qüvvətləndirilmiş, keçə və ya fetr və ya toxunmamış materialları bildirir.
3. 5602 və 5603 mal mövqelərinə müvafiq olaraq plastik kütlə və ya rezinlə (onların quruluşundan asılı olmayaraq) üzəri örtülmüş və ya hopdurulmuş keçə və ya fetr və ya toxunmamış materiallar aid edilir.
5603 mal mövqeyinə həmçinin, tərkibindəki plastik kütlə və ya rezin birləşdirici maddə təşkil edən, toxunmamış materialları bildirir.
Lakin 5602 və 5603 mal mövqelərinə aşağıdakılar daxil edilmir:
a) plastik kütlə və ya rezinlə üzəri örtülmüş və ya cütləndirilmiş, hopdurulmuş, tərkibində ən çoxu 50 kütlə % toxuculuq materialı, və ya keçə və ya fetr olan, bütünlüklə plastik kütlə və ya rezinin içinə yeridilmiş (qrup 39 və ya 40) keçə və ya fetr;
b) bütünlüklə plastik kütlə və ya rezinin içinə yeridilmiş və ya hər iki üzü bu materiallarla örtülmüş toxunmamış materialları bildirir, bir şərtlə ki, bu örtük adi gözlə görünə bilsin, bunun nəticəsində yaranmış rəng dəyişmələri isə nəzərə alınmır (qrup 39 və ya 40); və ya
v) məsaməli plastik kütlə və ya məsaməli rezindən hazırlanmış, keçə və ya fetr və ya toxunmamış materialla birləşmiş plitələr, vərəqlər və ya zolaqlar və ya lentlər (tekstil material armaturlaşdırmaq (möhkəmləndərmək) üçün əlavə olunur) (qrup 39 və ya 40).
4. 5604 mal mövqeyinə toxuculuq iplikləri və ya yastı saplar və ya 5404 və ya 5405 mal mövqeyinin anoloji sapları (hansılarda ki, hopdurma və ya üst qat adi gözlə görünmür) daxil olunmur (adətən 50-55-ci qruplar); bu zaman hər hansı bir rəng dəyişməsi nəzərə alınmır.
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 5601 Toxuculuq materiallarından pambıq (vata) və ondan alınan məmulatlar: uzunluğu 5 mm-dən çox olmayan toxuculuq lifləri (tiftik), toxuculuq tozları və düyünləri:  
 5601 10 - qadın gigiyenik bezləri və tamponları, uşaq bələkləri və bezləri və analoji sanitar gigiyenik pambıq(vata) məmulatları:  
 5601 10 100 0 -- kimyəvi liflərdən - 15
 5601 10 900 0 -- digər toxuculuq materiallarından - 15
  - pambıq(vata); pambıq(vata)dan hazırlanan digər məmulatlar:  
 5601 21 -- pambıq liflərindən:  
 5601 21 100 0 --- hiqroskopik - 15
 5601 21 900 0 --- digərləri - 15
 5601 22 -- kimyəvi liflərdən:  
 5601 22 100 0 --- diametri 8 mm-dən çox olmayan rulonlarda - 15
  --- digərləri:  
 5601 22 910 0 ---- sintetik liflərdən - 15
 5601 22 990 0 ---- süni liflərdən - 15
 5601 29 000 0 -- digərləri - 15
 5601 30 000 0 - toxuculuq tiftiyi və tozları, düyünçələr - 15
 5602 Fetr və keçə, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, üzlənmiş və ya üzlənməmiş, təkrarlanmış və ya təkrarlanmamış:  
 5602 10 - fetr və keçə sırınmış və lifli toxunma-tikilişli parçalar:  
  -- hopdurulmamış, üzlənməmiş və təkrarlanmamış:  
  --- sırınmış fetr və keçə:  
 5602 10 110 0 ---- 5303 mal mövqeyində təsnif edilən cut və ya digər tekstil (lubyan) liflərdən - 15
 5602 10 190 0 ---- digər toxuculuq materiallarından - 15
  --- lifli toxunma-tikilişli parçalar:  
 5602 10 310 0 ---- yundan və ya zərif heyvan tükündən - 15
 5602 10 350 0 ---- cod heyvan tükündən - 15
 5602 10 390 0 ---- digər toxuculuq materiallarından - 15
 5602 10 900 0 -- hopdurulmuş, üzlənmiş və ya təkrarlanmış - 15
  - digər fetr və ya keçə, hopdurulmamış, üzlənməmiş və ya təkrarlanmamış:  
 5602 21 000 0 -- yundan və ya zərif heyvan tükündən - 15
 5602 29 -- digər toxuculuq materiallarından:  
 5602 29 100 0 --- cod heyvan tükündən - 15
 5602 29 900 0 --- digər toxuculuq materiallarından - 15
 5602 90 000 0 - digərləri - 15
 5603 Toxunmamış materiallar, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, üzlənmiş və ya üzlənməmiş, təkrarlanmış və ya təkrarlanmamış:  
  - kimyəvi saplardan:  
 5603 11 -- səthi sıxlığı 25 q/m2-dan çox olmayan:  
 5603 11 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 11 900 0 --- digərləri - 15
 5603 12 -- səthi sıxlığı 25 q/m2-dan çox, lakin 70 q/m2-dan çox olmayan:  
 5603 12 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 12 900 0 --- digərləri - 15
 5603 13 -- səthi sıxlığı 70 q/ m2-dan çox, lakin 150 q/ m2-dan çox olmayan:  
 5603 13 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 13 900 0 --- digərləri - 15
 5603 14 -- səthi sıxlığı 150 q/ m2-dan çox olmayan:  
 5603 14 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 14 900 0 --- digərləri - 15
  - digərləri:  
 5603 91 -- səthi sıxlığı 25 q/ m2-dan çox olmayan:  
 5603 91 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 91 900 0 --- digərləri - 15
 5603 92 -- səthi sıxlığı 25 q/ m2-dan artıq, lakin 70 q/ m2-dan çox olmayan:  
 5603 92 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 92 900 0 --- digərləri - 15
 5603 93 -- səthi sıxlığı 70 q/ m2-dan artıq, lakin 150 q/ m2-dan çox olmayan:  
 5603 93 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 93 900 0 --- digərləri - 15
 5603 94 -- səthi sıxlığı 150 q/ m2-dan artıq:  
 5603 94 100 0 --- üzlüklü - 15
 5603 94 900 0 --- digərləri - 15
 5604 Tekstil örtüklü rezin saplar və bağlar; 5404 və ya 5405 mal mövqelərində təsnif edilən, hopdurulmuş, rezin və ya plastmass örtüklü toxuculuq sapları, yastı saplar və analoji saplar:  
 5604 10 000 0 - rezin saplar və bağlar, tekstil örtüklü - 15
 5604 20 000 0 - poliefir və naylon və ya digər poliamidlərdən və ya viskozdan yüksək davamlı saplar, hopdurulmuş və ya üzlənmiş - 15
 5604 90 000 0 - digərləri - 15
 5605 00 000 0 Toxuculuq sapı və ya yastı sap və ya 5404 və ya 5405 mal mövqelərində təsnif olunmuş analoji saplar kimi qəbul edilən, metallaşdırılmış, metalla sap, zolaq və ya lent və ya toz şəklində kombinə edilmiş, və ya metalla örtülmüş, baftalı (pozument) və ya baftasız (qeyri-pozument) sap. - 15
 5606 00 5404 və 5405 mal mövqelərində təsnif edilən sap, baftalı (pozument), yastı və ya analoji formalarda, baftalı (5605 mal mövqelərində təsnif edilənlərdən və at tükündən olan dekorativ baftalı saplardan başqa); qotazlı saplar (tiftikli saçaqlar da daxil olmaqla); fasonlu ilməli iplik:  
 5606 00 100 0 - fasonlu ilməli iplik - 15
  - digərləri:  
 5606 00 910 0 -- baftalı (pozument) sap - 15
 5606 00 990 0 -- digərləri - 15
 5607 Viş (kəndir), ip, kanat və troslar, hörülmüş və ya hörülməmiş, hörgüdə və ya hörgüsüz və hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, örtülmüş və ya örtülməmiş, rezin və ya plastmass üzlüklü və ya üzlüksüz:  
 5607 10 000 0 - 5303 mal mövqelərində təsnif edilən cut və ya başqa tekstil (lubyana) liflərindən - 15
  - sizaldan və ya Adave bitki növündən digər tekstil liflər:  
 5607 21 000 0 -- şpaqat və ya qablaşdırma üçün kəndir (viş) - 15
 5607 29 -- digərləri:  
 5607 29 100 0 --- xətti sıxlığı 100 000 dteksdən çox (10 q/m) - 15
 5607 29 900 0 --- xətti sıxlığı 100 000 dteks (10 q/m) və ya ondan az - 15
  - polietilen və polipropilendən:  
 5607 41 000 0 -- şpaqat və ya qablaşdırma üçün kəndir (viş) - 15
 5607 49 -- digərləri:  
  --- səthi sıxlıqlı 50000 dteks-dən (5q/m) çox:  
 5607 49 110 0 ---- hörülmüş və ya hörgüdə - 15
 5607 49 190 0 ---- digərləri - 15
 5607 49 900 0 --- səthi sıxlıqlı 50000 dteks (5q/m) və ya ondan az - 15
 5607 50 - digər sintetik liflərdən:  
  -- naylon və ya digər poliamid və ya poliefirlərdən:  
  --- səthi sıxlıqlı 50000 dteks (5q/m)-dən çox:  
 5607 50 110 0 ---- hörülmüş və ya hörgüdə - 15
 5607 50 190 0 ---- digərləri - 15
 5607 50 300 0 --- xətti sıxlıqlı 50000 dteks (5q/m) və ya ondan az - 15
 5607 50 900 0 -- digər sintetik liflərdən - 15
 5607 90 - digərləri:  
 5607 90 100 0 -- abakadan (manil çətənəsi(penka) və ya Musa textilis Nee) və ya digər cod (təbəqəli) liflərdən - 15
 5607 90 900 0 -- digərləri - 15
 5608  Kəndir (viş), ip, və ya kanatdan hörülmüş kiçik torlar və torlar; toxuculuq materiallarından hazır balıqçılıq torları və ya digər hazır torlar:  
  - kimyəvi toxuculuq materiallarından:  
 5608 11 -- hazır balıqçılıq torları:  
  --- naylon və ya digər poliamidlərdən:  
 5608 11 110 0 ---- kəndir (viş), ip və ya kanatdan - 15
 5608 11 190 0 ---- saplardan - 15
  --- digərləri:  
 5608 11 910 0 ---- kəndir (viş), ip və ya kanatdan - 15
 5608 11 990 0 ---- saplardan - 15
 5608 19 -- digərləri:  
  --- hazır torlar:  
  ---- naylon və ya digər poliamidlərdən:  
 5608 19 110 0 ----- kəndir (viş), ip və ya kanatdan - 15
 5608 19 190 0 ----- digərləri - 15
 5608 19 300 0 ---- digərləri - 15
 5608 19 900 0 --- digərləri - 15
 5608 90 000 0 - digərləri - 15
 5609 00 000 0 Saplardan və ya iplikdən, 5404 və 5405 mal mövqelərində təsnif edilən yastı və ya analoji saplardan, kəndir (viş), ip, kanat və ya trosdan, başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan məmulatlar. - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *