14 Aralık 2015 Pazartesi

Gomruk tarifləri Gomrük rusumlari

Gömrük tarifləri — Gömrük rüsumları

Gömrük tarifi - gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusu;

Bölmə XII. Ayaqqabı, baş geyimləri, çətirlər, gün çətirləri, çəliklər, oturacaq çəliklər, qamçılar, şallaqlar və onların hissələri; emal olunmuş lələklər və onlardan hazırlanan məmulatlar; süni güllər; insan saçından məmulatlar

Qrup 64 Ayaqqabılar, ketrlər və analoji məmulatlar; onların hissələri

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 6401 Sukeçirməyən altlıqlı, rezin və ya plastmass üstlü ayaqqabı, üstlüyü altlığa birləşməyən, nə sapla, nə şpillə, nə mıxla, nə vintlə, nə də hər hansı digər analoji üsulla bərkidilməmiş ayaqqabı:
 6401 10 - burun altlığı metaldan olan ayaqqabı:
 6401 10 100 0 -- üstü rezindən cüt 15
 6401 10 900 0 -- üstü polimer materialdan cüt 15
 - digər ayaqqabılar:
 6401 91 -- dizi örtən:
 6401 91 100 0 --- üstü rezindən cüt 15
 6401 91 900 0 --- üstü plastmassdan cüt 15
 6401 92 -- topuğu örtən, lakin dizi örtməyən:
 6401 92 100 0 --- üstü rezindən cüt 15
 6401 92 900 0 --- üstü plastmassdan cüt 15
 6401 99 -- digər:
 6401 99 100 0 --- üstü rezindən cüt 15
 6401 99 900 0 --- üstü plastmassdan cüt 15
 6402 Altlığı digər ayaqqabılar, üstü rezin və ya plastmassdan:
 - idman ayaqqabıları:
 6402 12 -- xizəyi çəkmələri, xizəyi qaçış çəkmələri və snoubord yçyn çəkmələr:
 6402 12 100 0 --- xizəyi çəkmələri, xizəyi qaçış çəkmələri cüt 15
 6402 12 900 0 --- snoubord yçyn çəkmələr cüt 15
 6402 19 000 0 -- digərləri cüt 15
 6402 20 000 0 - üst hissəsi qayışdan və ya zolaqlardan olub, altlığa ştiftlə (başsız mıx) bərkidilmiş ayaqqabılar cüt 15
 6402 30 000 0 - burun altlığı metaldan olan digər ayaqqabılar cüt 15
 - digər ayaqqabılar:
 6402 91 000 0 -- topuğu örtən cüt 15
 6402 99 -- digər:
 6402 99 100 0 --- üstü rezindən cüt 15
 --- üstü plastmassdan:
 ---- qayış bağlı və ya bir və ya daha artıq dəlinmiş haşiyələri olan ayaqabı:
 6402 99 310 0 ----- altlıqlı və dabanı 3 sm-dən hündür olan cüt 15
 6402 99 390 0 ----- digərləri cüt 15
 6402 99 500 0 ---- otaq tufliləri və digər ev ayaqqabıları cüt 15
 ---- digərləri, içliyinin uzunluğu:
 6402 99 910 0 ----- 24 sm-dən az cüt 15
 ----- 24 sm və ya çox:
 6402 99 930 0 ------ qadın və ya kişi ayaqqabısı olması ayırd edilə bilinməyən ayaqqabılar cüt 15
 ------ digərləri:
 6402 99 960 0 ------- kişi üçün cüt 15
 6402 99 980 0 ------- qadın üçün cüt 15
 6403 Altlığı rezindən, plastmassdan, təbii dəri və ya dəri kompozisiyasından və üstü təbii dəridən olan ayaqqabılar:
 - idman ayaqqabıları:
 6403 12 000 0 -- xizəyi çəkmələri, xizəyi qaçış çəkmələri və snoubord yçyn çəkmələr cüt 15
 6403 19 000 0 -- digərləri cüt 15
 6403 20 000 0 - ayağın üst tərəfindən keçərək pəncənin baş barmağını örtən, üstlüyü təbii dəri qayışlardan və təbii dəridən altlığı olan ayaqqabılar cüt 15
 6403 30 000 0 - metal qoruyucu burun altlıqsız və içliksiz, taxta əssas və platforma üzərində olan ayaqqabılar cüt 15
 6403 40 000 0 - metal qoruyucu burun altlıqlı digər ayaqqabılar cüt 15
 - təbii dəridən altlığı olan digər ayaqqabılar:
 6403 51 -- topuğu örtən:
 --- topuğu örtən, lakin baldır hissəni örtməyən, içliyinin uzunluğu:
 6403 51 110 0 ---- 24 sm-dən az cüt 15
 ---- 24 sm və ya çox:
 6403 51 150 0 ----- kişi üçün cüt 15
 6403 51 190 0 ----- qadın üçün cüt 15
 ---- digərləri, içliyinin uzunluğu:
 6403 51 910 0 ---- 24 sm-dən az cüt 15
 ---- 24 sm və ya çox:
 6403 51 950 0 ----- kişi üçün cüt 15
 6403 51 990 0 ----- qadın üçün cüt 15
 6403 59 -- digərləri:
 --- qayış bağlı və ya bir və ya daha artıq dəlinmiş haşiyələri olan ayaqabı:
 6403 59 110 0 ---- altlıqlı və dabanı 3 sm-dən hündür olan cüt 15
 ---- digərləri, içliyinin uzunluğu:
 6403 59 310 0 ----- 24 sm-dən az cüt 15
 ----- 24 sm və ya çox:
 6403 59 350 0 ------ kişi üçün cüt 15
 6403 59 390 0 ------ qadın üçün cüt 15
 6403 59 500 0 --- ev tufliləri və digər ev ayaqqabıları cüt 15
 --- digərləri, içliyinin uzunluğu:
 6403 59 910 0 ---- 24 sm-dən az cüt 15
 ---- 24sm və ya çox:
 6403 59 950 0 ----- kişi üçün cüt 15
 6403 59 990 0 ----- qadın üçün cüt 15
 - digər ayaqqabılar:
 6403 91 -- topuğu örtən:
 --- topuğu örtən, lakin baldır hissəni örtməyən, içliyinin uzunluğu:
 6403 91 110 0 ---- 24 sm-dən az cüt 15
 ---- 24 sm və ya çox:
 6403 91 130 0 ----- qadın və ya kişi ayaqqabısı olması müəyyənləşdirilə bilinməyən ayaqqabılar cüt 15
 ----- digərləri:
 6403 91 160 0 ------ kişi üçün cüt 15
 6403 91 180 0 ------ qadınlar üçün cüt 15
 --- digərləri, içliyinin uzunluğu:
 6403 91 910 0 ---- 24 sm-dən az cüt 15
 ---- 24 sm və ya çox:
 6403 91 930 0 ----- qadın və ya kişi ayaqqabısı olması müəyyənləşdirilə bilinməyən ayaqqabılar cüt 15
 ----- digərləri:
 6403 91 960 0 ------ kişi üçün cüt 15
 6403 91 980 0 ------ qadın üçün cüt 15
 6403 99 -- digərləri:
 --- qayış bağlı və ya bir və ya daha artıq dəlinmiş haşiyələri olan ayaqabı:
 6403 99 110 0 ---- altlıqlı və dabanı 3 sm-dən hündür olan cüt 15
 ---- digərləri, içliyinin uzunluğu:
 6403 99 310 0 ----- 24 sm-dən az cüt 15
 ----- 24 sm və ya çox:
 6403 99 330 0 ------ qadın və ya kişi ayaqqabısı olması müəyyənləşdirilə bilinməyən ayaqqabılar cüt 15
 ------ digərləri:
 6403 99 360 0 ------- kişi üçün cüt 15
 6403 99 380 0 ------- qadın üçün cüt 15
 6403 99 500 0 --- ev tufliləri və digər ev ayaqqabıları cüt 15
 --- digərləri, içliyinin uzunluğu:
 6403 99 910 0 ---- 24 sm-dən az cüt 15
 ---- 24sm və ya çox:
 6403 99 930 0 ----- qadın və ya kişi ayaqqabısı olması müəyyənləşdirilə bilinməyən ayaqqabılar cüt 15
 ----- digərləri:
 6403 99 960 0 ------ kişi üçün cüt 15
 6403 99 980 0 ------ qadın üçün cüt 15
 6404 Altlığı rezindən, plastmassdan, təbii dəri və ya dəri kompozisiyasından və üstü toxuculuq materialından olan ayaqqabılar:
 - altlığı rezin və ya plastmassdan olan ayaqqabılar:
 6404 11 000 0 -- idman ayaqqabıları, tennis, basketbol, gimnastika, məşq ayaqqabıları və analoji ayaqqabılar cüt 15
 6404 19 -- digərləri:
 6404 19 100 0 --- ev tufliləri və digər ev ayaqqabıları cüt 15
 6404 19 900 0 --- digərləri cüt 15
 6404 20 - altlığı təbii dəridən və ya dəri kompozisiyasından olan ayaqqabılar:
 6404 20 100 0 -- ev tufliləri və digər ev ayaqqabıları cüt 15
 6404 20 900 0 -- digərləri cüt 15
 6405 Digər ayaqqabılar:
 6405 10 - üstü təbii dəridən və ya dəri kompozisiyasından:
 6405 10 100 0 -- altlığı ağac və ya mantardan cüt 15
 6405 10 900 0 -- altılığı digər materiallardan cüt 15
 6405 20 - üstü toxuculuq materiallarından:
 6405 20 100 0 -- altlığı ağac və ya mantardan cüt 15
 -- altlığı digər materiallardan:
 6405 20 910 0 --- ev tufliləri və digər ev ayaqqabıları cüt 15
 6405 20 990 0 --- digərləri cüt 15
 6405 90 - digərləri:
 6405 90 100 0 -- altlığı rezindən, polimer materialdan, təbii dəridən və ya dəri kompozisiyasından cüt 15
 6405 90 900 0 -- altlığı digər materiallardan cüt 15
 6406 Ayaqqabı hissələri, daxili içliklə bərkidilmiş və ya bərkidilməmiş ayaqqabı üstləri daxil edilməklə; qoyulma içliklər, dabanaltı yastıqcıqlar və analoji məmulatlar; ketrlər, qamaşlar və analoji əşyalar və məmulatlar:
 6406 10 - ayaqqabının arxası və sərt daxili və aralıq detalları istisna olunmaqla, ayaqqabının üstü və onun hissələri:
 -- dəridən:
 6406 10 110 0 --- ayaqqabının üstü biçmələri - 3
 6406 10 190 0 --- ayaqqabının üst detalları - 3
 6406 10 900 0 -- digər materiallardan - 3
 6406 20 - rezin və ya plastmassdan altlıq və dabanlar:
 6406 20 100 0 -- rezindən - 3
 6406 20 900 0 -- plastmassdan - 3
 - digərləri:
 6406 91 000 0 -- ağacdan - 3
 6406 99 -- digər materiallardan:
 6406 99 100 0 --- ketrlər, qamaşlar (altsız corablar), analoji məmulatlar və onların hissələri - 3
 6406 99 300 0 --- biçilmiş ayaqqabı üstü, əssas içliyə bərkidilmiş, xarici altlıqsız cüt 3
 6406 99 500 0 --- qoyulma içliklər və digər dəyişən detallar - 3
 6406 99 600 0 --- dəri və dəri kompozisiyasından xarici altlıq - 3
 6406 99 800 0 --- digərləri - 3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *