2 Eylül 2015 Çarşamba

ГЛАВА 1 ЖИВИ ЖИВОТНИ

01   ГЛАВА 1 - ЖИВИ ЖИВОТНИ


0101   Живи коне, магарета, мулета и катъри
   - Коне
0101 21 00   -- Расови за разплод
0101 29   -- Други
0101 29 10   --- Предназначени за клане
0101 29 90   --- Други
0101 30 00   - Магарета
0101 90 00   - Други
0102   Живи животни от рода на едрия рогат добитък
   - Домашни животни от рода на едрия рогат добитък
0102 21   -- Расови за разплод
0102 21 10   --- Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)
0102 21 30   --- Крави
0102 21 90   --- Други
0102 29   -- Други
0102 29 05   --- От подрода Bibos или от подрода Poephagus
   --- Други
0102 29 10   ---- С тегло, непревишаващо 80 kg
   ---- С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg
0102 29 21   ----- Предназначени за клане
0102 29 29   ----- Други
   ---- С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg
0102 29 41   ----- Предназначени за клане
0102 29 49   ----- Други
   ---- С тегло, превишаващо 300 kg
   ----- Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)
0102 29 51   ------ Предназначени за клане
0102 29 59   ------ Други
   ----- Крави
0102 29 61   ------ Предназначени за клане
0102 29 69   ------ Други
   ----- Други
0102 29 91   ------ Предназначени за клане
0102 29 99   ------ Други
   - Биволи
0102 31 00   -- Расови за разплод
0102 39   -- Други
0102 39 10   --- Домашни видове 

0102 39 90   --- Други
0102 90   - Други
0102 90 20   -- Расови за разплод
   -- Други
0102 90 91   --- Домашни видове
0102 90 99   --- Други
0103   Живи животни от рода на свинете
0103 10 00   - Расови за разплод
   - Други
0103 91   -- С тегло, по-малко от 50 kg
0103 91 10   --- Домашни видове
0103 91 90   --- Други
0103 92   -- С тегло, равно или по-голямо от 50 kg
   --- Домашни видове
0103 92 11   ---- Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg
0103 92 19   ---- Други
0103 92 90   --- Други
0104   Живи животни от рода на овцете или козите
0104 10   - От рода на овцете
0104 10 10   -- Расови за разплод
   -- Други
0104 10 30   --- Агнета (на възраст до 1 година)
0104 10 80   --- Други
0104 20   - От рода на козите
0104 20 10   -- Расови за разплод
0104 20 90   -- Други
0105   Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки
   - С тегло, непревишаващо 185 g
0105 11   -- Петли и кокошки
   --- Родителски и прародителски женски пилета
0105 11 11   ---- Яйценосно направление
0105 11 19   ---- Други
   --- Други
0105 11 91   ---- Яйценосно направление
0105 11 99   ---- Други
0105 12 00   -- Пуйки
0105 13 00   -- Патици
0105 14 00   -- Гъски
0105 15 00   -- Токачки
   - Други

0105 94 00   -- Петли и кокошки
0105 99   -- Други
0105 99 10   --- Патици
0105 99 20   --- Гъски
0105 99 30   --- Пуйки
0105 99 50   --- Токачки
0106   Други живи животни
   - Бозайници
0106 11 00   -- Примати
0106 12 00   -- Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)
0106 13 00   -- Камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)
0106 14   -- Домашни и диви зайци
0106 14 10   --- Домашни зайци
0106 14 90   --- Други
0106 19 00   -- Други
0106 20 00   - Влечуги (включително змиите и костенурките)
   - Птици
0106 31 00   -- Грабливи птици
0106 32 00   -- Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду
0106 33 00   -- Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)
0106 39   -- Други
0106 39 10   --- Гълъби
0106 39 80   --- Други
   - Насекоми
0106 41 00   -- Пчели
0106 49 00   -- Други
0106 90 00   - ДругиRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *