5 Eylül 2015 Cumartesi

QRUP 37

QRUP 37: Foto və kino malları

Qeydlər:

1. Aşağıdakı qrupa tullantılar və ya qırıntılar daxil olunmur.
2. Bu qrupdakı «fotoqrafik» termini işığın və ya digər şua növlərinin fotohəssas səthlərə təsiri ilə görünən əksin (təsvirin) birbaşa və ya dolayı yolla alınması prosesini bildirir
Əlavə qeydlər:
3. İki lent halında (bir lentdə ancaq təsvir, ikinci lentdə isə səs olur) itxal edilən səsli filmlərin hər bir lenti müvafiq mal mövqelərində təsnif edilməlidir.
4. «Xronikal filimlər» termini (3706 90 510 0 alt yarımmövqeyində) 330 m-dən az uzunluğu olan və cari (gündəlik) siyasi, idman, hərbi, elmi, ədəbi, folklor, turist, içtimai və sair hadisələri əks edən kinolentlərə aid edilir.

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 3701 Fotoplastinkalar və yastı plyonkalar, həssas (sensibilizasiya olunmuş), ekspozisiyaya verilməmiş (çəkilməmiş), hər hansı materialdan (kağız, karton və tekstildən başqa); ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş, bağlamada və ya bağlamalarsız  
 3701 10 - rentgen:  
 3701 10 100 0 -- tibbi, stomatoloji və ya baytarlıq məqsədləri üçün m2 0
 3701 10 900 0 -- digərləri m2 3
 3701 20 000 0 - ani fotoqrafiya üçün əd 15
 3701 30 000 0 - digər plastinkalar və plyonkalar, tərəflərin hər birinin uzunluğu 255 mm-dən çox olan m2 15
  - digərləri:  
 3701 91 000 0 -- rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu) - 15
 3701 99 000 0 -- digərləri m2 15
 3702 Fotoplyonkalar rulonlarda, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş, hər hansı materialdan, kağız, karton və tekstildən başqa; rulonlarda ani fotoqrafiya üçün plyonkalar, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş:  
 3702 10 000 0 - rentgen m2 0
 3702 20 000 0 - ani fotoqrafiya üçün əd, m2 15
  - eni 105 mm-dən çox olmayan digər perforasiya edilməyən plyonka:  
 3702 31 -- rəngli fotoqrafiya üçün plyonkalar (polixromlu):  
 3702 31 100 0 --- uzunluğu 30 m-dən çox olmayan əd 15
  --- uzunluğu 30 m-dən çox olan:  
 3702 31 910 0 ---- ani fotoqrafiya kasseti istehsalı üçün rəngli neqativ plyonka: eni 75 mm və ya daha çox, lakin 105 mm az və uzunluğu 100 m və ya çox, əd, m 15
 3702 31 990 0 ---- digəri əd, m 15
 3702 32 -- digərləri, gümüş halogenidləri emulsiyası ilə:  
  --- eni 35 mm-dən çox olmayan:  
 3702 32 110 0 ---- mikropolyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka m2 15
 3702 32 190 0 ---- digəri m2 15
  --- eni 35 mm-dən çox olan:  
 3702 32 310 0 ---- mikroplyonka m2 15
 3702 32 510 0 ---- bədii fotoqrafiya üçün plyonka m2 15
 3702 32 900 0 ---- digəri m2 15
 3702 39 000 0 -- digərləri m2 15
  - digər plyonka, perforasiya edilməyən, eni 105 mm-dən çox olan:  
 3702 41 000 0 -- rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu), eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan m2 15
 3702 42 000 0 -- eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan, rəngli fotoqrafiya üçün plyonkalardan başqa m2 15
 3702 43 000 0 -- eni 610 mm-dən çox və uzunluğu 200 m-dən çox olmayan m2 15
 3702 44 000 0 -- eni 105 mm-dən çox, lakin 610 mm-dən çox olmayan m2 15
  - rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlk) digər plyonkalar:  
 3702 51 000 0 -- eni 16 mm-dən və uzunluğu 14 m-dən çox olmayan əd, m 15
 3702 52 -- eni 16 mm-dən çox olmayan və uzunluğu 14 m-dən çoxolan:  
 3702 52 100 0 --- uzunluğu 30 m-dən çox olmayan əd, m 15
 3702 52 900 0 --- uzunluğu 30 m-dən çox olan m 15
 3702 53 000 0 -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər (slaydlər) üçün nəzərdə tutulan əd, m 15
 3702 54 -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər üçün plyonkalardan başqa  
 3702 54 100 0 --- eni 16 mm-dən çox, lakin 24 mm-dən artıq olmayan əd, m 15
 3702 54 900 0 --- eni 24 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan əd, m 15
 3702 55 000 0 -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olan m 15
 3702 56 -- eni 35 mm-dən çox olan:  
 3702 56 100 0 --- uzunluğu 30 m-dən çox olmayan əd, m 15
 3702 56 900 0 --- uzunluğu 30 m-dən çox olan m 15
  - digəri:  
 3702 91 -- eni 16 mm-dən çox olmayan:  
 3702 91 200 0 --- bədii fotoqrafiya üçün plyonka m 15
 3702 91 800 0 --- digəri əd, m 15
 3702 93 -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan:  
 3702 93 100 0 --- mikroplyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka m 15
 3702 93 900 0 --- digəri əd, m 15
 3702 94 -- eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olan:  
 3702 94 100 0 --- mikroplyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka m 15
 3702 94 900 0 --- digəri m 15
 3702 95 000 0 -- eni 35 mm-dən çox olan m 15
 3703 Fotokağız, karton və tekstil materialları, həssas, ekspozisiyaya verilməmiş:  
 3703 10 000 0 - rulonlarda, eni 610 mm-dən çox - 15
 3703 20 - digərləri, rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu):  
 3703 20 100 0 -- fotoqrafiya üçün, pozitivə qayıtma qabiliyyətinə malik plyonkadan alınan - 15
 3703 20 900 0 -- digərləri - 15
 3703 90 - digərləri:  
 3703 90 100 0 -- həssas, gümüş duzları və ya platin tərkibli - 15
 3703 90 900 0 -- digərləri - 15
 3704 00 Fotoqrafik plastinkalar, plyonkalar, kağız, karton və tekstil materialları, lakin aşkarlanmamış:  
 3704 00 100 0 -- plastinkalar və plyonkalar - 15
 3704 00 900 0 -- digərləri - 15
 3705 Fotoplastinkalar və foto plyonkalar, ekspozisiyaya verilmiş və aşkarlanmış, kinoplyonkalardan başqa:  
 3705 10 000 0 - ofset üsulu ilə təsviri üçün - 15
 3705 20 000 0 - mikroplyonkalar - 15
 3705 90 000 0 - digərləri - 15
 3706 Kinoplyonka, ekspozisiyaya verilmiş və aşkarlanmış, səs cığırı ilə və ya səs cığırı olmayan, ya da yalnız səs cığırından ibarət:  
 3706 10 - eni 35 mm və daha çox:  
 3706 10 100 0 -- ancaq səs cığırından ibarət olan m 15
  -- digəri:  
 3706 10 910 0 --- neqativ; orta pozitiv m 15
 3706 10 990 0 --- digər pozitiv m 15
 3706 90 - digəri:  
 3706 90 100 0 -- ancaq səs cığırından ibarət olan m 15
  -- digəri:  
 3706 90 310 0 --- neqativ; orta pozitiv m 15
  --- digər pozitiv:  
 3706 90 510 0 ----xronikal filmlər m 15
  ---- digəri, eni:  
 3706 90 910 0 ----- 10 mm-dən az olan m 15
 3706 90 990 0 ----- 10 mm və daha çox olan m 15
 3707 Fotoximikatlar (laklardan, yapışqanlardan, yapışdırıcılardan və analoji maddələrdən başqa); fotoqrafiyada istifadə edilən qarışdırılmamış maddələr, ölçülüb bükülmüş və ya istifadəyə hazır şəkildə pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:  
 3707 10 000 0 - həssas emulsiyalar - 15
 3707 90 - digərləri:  
  -- aşkarlayıcılar və bərkidicilər:  
  --- rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu):  
 3707 90 110 0 ---- fotoplyonkalar və plastinkalar üçün - 15
 3707 90 190 0 ---- digərləri - 15
 3707 90 300 0 --- digərləri - 15
 3707 90 900 0 -- digərləri - 15


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *