1 Eylül 2015 Salı

Qrup 33. Efir yaglari və rezinoidlər; ətriyyat, kosmetik və tualet vasitələri

Qrup 33. Efir yağları və rezinoidlər; ətriyyat, kosmetik və tualet vasitələri.
Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:
a) 1301 və ya1302 mal mövqelərindəki bitki ekstraktları və ya təbii terpinlər;
b) 3401 mal mövqeyinin sabun və ya digər məhsulları; və ya
v) terpin, ağac və ya sulfat skipidarı, və ya 3805 mal mövqeyinin digər məhsulları.
2. 3302 mal mövqeyindəki «ətirli maddələr» termini yalnız 3301 mal mövqeyinin məhsullarına, bu məhsullardan ayrılmış ətirli komponentlərə, və ya sintetik aromatik maddələrə aiddir.
3. 3303-3307 mal mövqelərinə, inter alia, bu mal mövqelərinin malları kimi istifadəyə yararlı və belə hallarda pərakəndə satış üçün adi bağlamalara qablaşdırılmış məhsullar (destillə suları və ya efir yağlarının sulu məhlullarından başqa) daxil edilir.
4. 3307 mal mövqeyində, inter alia, «ətriyyat, kosmetik və tualet vasitələri» termini aşağıdakı məhsulları bildirir: ətirli maddəli paketlər; yanma zamanı xoş ətir ifraz edən rahiyyələr; aromatik salfetlər və kosmetik tərkib hopdurulmuş kağız; kontakt linzaların və göz protezlərinin saxlanılması üçün məhlullar, pambıq, içlik və ya fetr və ətriyyat və ya kosmetik vasitələr hopdurulmuş və ya çilənmiş hörülməmiş materiallar; heyvanlar üçün tualet vasitələri.
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 3301 Efir yağları (tərkibində terpenlər olan və ya olmayan), absolyut və konkretlər(bərk və təmizlənmiş çiçək ekstraktları) daxil olmaqla; rezinoidlər; ekstraksiya edilmiş efir yağları; efir yağlarının piylərdə, uçucu olmayan yağlarda, mumlarda və anfleraj və ya maserasiya (şirəçəkmə) metodu ilə alınan analoji maddələrdə konsentratları; efir yağlarını terpenlərdən təmizləyərkən qalan əlavə terpen maddələri; efir yağlarının sulu distillyatları və məhlulları:
 - sitrus meyvələrinin efir yağları:
 3301 11 -- berqamotdan:
 3301 11 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 11 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 12 -- portağaldan:
 3301 12 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 12 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 13 -- limondan:
 3301 13 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 13 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 14 -- laymadan:
 3301 14 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 14 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 19 -- digərləri:
 3301 19 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 19 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 - efir yağları, sitrus meyvələrinin yağlarından başqa:
 3301 21 -- ətirşahdan:
 3301 21 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 21 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 22 -- yasəməndən:
 3301 22 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 22 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 23 -- lavanda və ya lavandindən:
 3301 23 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 23 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 24 -- istiot nanəsinin (Mentha piperita):
 3301 24 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 24 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 25 -- digər nanə növlərinin:
 3301 25 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 25 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 26 -- vetiverindən:
 3301 26 100 0 --- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 26 900 0 --- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 29 -- digərləri:
 --- mixək, neroliev və ilanq-ilanqdan:
 3301 29 110 0 ---- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 29 310 0 ---- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 --- digərləri:
 3301 29 610 0 ---- terpenlərdən təmizlənməmiş - 15
 3301 29 910 0 ---- terpenlərdən təmizlənmiş - 15
 3301 30 000 0 - rezinoidlər - 15
 3301 90 - digərləri:
 3301 90 100 0 -- efir yağlarının terpensizləşdirilməsi zamanı alınan terpenli əlavə maddələr - 15
 -- ekstraksiya edilən efir yağları:
 3301 90 210 0 --- biyandan və mayaotundan - 15
 3301 90 300 0 --- digərləri - 15
 3301 90 900 0 -- digərləri - 15
 3302 Ətirli maddələrin qarışıqları və sənaye xammalı kimi istifadə edilən bir və ya daha çox belə maddələr əsasında alınan qarışıqlar (spirt məhlulları daxil olmaqla); içkilərin istehsalı üçün istifadə edilən ətirli maddələr əsasında digər preparatlar:
 3302 10 - yeyinti sənayesi və içkilərin istehsalı üçün:
 -- içkilərin istehsalında istifadə edilən:
 --- içkini səciyyələndirən, dad və iy verən bütün komponentlərdən ibarət preparatlar:
 3302 10 100 0 ---- 05, həcm%-dən çox spirt tərkibli - 15
 ---- digərləri:
 3302 10 210 0 ----- tərkibində süd yağları, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan və ya tərkibində 1,5 %-dən az süd yağı, 5% saxaroza və ya izoqlükoza, 5% qlükoza və ya nişasta olan - 15
 3302 10 290 0 ----- digərləri - 15
 3302 10 400 0 --- digərləri - 15
 3302 10 900 0 -- yeyinti sənayesində istifadə üçün - 15
 3302 90 - digərləri:
 3302 90 100 0 -- spirtli məhlullar - 15
 3302 90 900 0 -- digərləri - 15
 3303 00 Ətirlər və tualet suyu:
 3303 00 100 0 - ətirlər - 15
 3303 00 900 0 - tualet suyu - 15
 3304 Kosmetik vasitələr və ya makiyaj üçün və dəriyə qulluq üçün vasitələr (dərman vasitələrindən başqa), gündən qorunma və ya qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla; manikür və pedikür vəsitələri:
 3304 10 000 0 - dodaqların makiyajı üçün vasitələr - 15
 3304 20 000 0 - gözlərin makiyajı üçün vasitələr - 15
 3304 30 000 0 - manikür və pedikür vasitələri - 15
 - digərləri:
 3304 91 000 0 -- pudra (kompakt pudrası daxil olmaqla) - 15
 3304 99 000 0 -- digərləri - 15
 3305 Saç üçün vasitələr:
 3305 10 000 0 - şampunlar - 15
 3305 20 000 0 - saçların fasiləsiz burdurma və düzəldilməsi üçün vasitələr - 15
 3305 30 000 0 - saç üçün laklar - 15
 3305 90 - digərləri:
 3305 90 100 0 -- saç üçün losyonlar - 15
 3305 90 900 0 -- digərləri - 15
 3306 Ağız boşluğunun və ya dişlərin gigiyena vasitələri, fiksasiyaedici tozlar və diş protezləri üçün pastalar daxil olmaqla; dişlərarası sahələrin təmizlənməsi üçün istifadə edilən saplar (diş sapı) pərakəndə satış üçün fərdi bağlamada:
 3306 10 000 0 - dişlərin təmizlənməsi vasitələri - 15
 3306 20 000 0 - dişlərarası sahələrin təmizlənməsi üçün istifadə edilən saplar - 15
 3306 90 000 0 - digərləri - 15
 3307 Üzqırxmaya(təraşa) qədər, təraş (qırxma) zamanı və ondan sonra istifadə edilən vasitələr; fərdi təyinatlı dezodorantlar; vanna üçün tərkiblər; tüktökmə vasitələri, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan digər ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri; aromatlaşdırılmış və ya aromatlaşdırılmamış, dezinfeksiyaedici xassələri olan və ya olmayan ev dezodorantları:
 3307 10 000 0 - üzqırxmaya(təraşa) qədər, təraş (qırxma) ərzində və ondan sonra istifadə edilən vasitələr - 15
 3307 20 000 0 - fərdi təyinatlı dezodrantlar və tərə qarşı vasitələr (antiperspirantlar) - 15
 3307 30 000 0 - vanna qəbulu üçün aromatlaşdırılmış duzlar və digər tərkiblər - 15
 - otağın havasının aromatlaşdırılması və dezodorasiya edilməsi üçün vasitələr, dini ayinlər üçün ətirlər (ətirli maddələr) daxil olmaqla:
 3307 41 000 0 -- yanma zamanı iy yayan ətirlər və «aqarbatti» - 15
 3307 49 000 0 -- digərləri - 15
 3307 90 000 0 - digərləri - 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *