5 Eylül 2015 Cumartesi

mallarin nomenklaturasi xif ən-ın Qrup 35.


Qrup 35. Zülal tərkibli maddələr; modifikasiya olunmuş nişastalar; yapışqanlar; fermentlər
Qeydlər:


1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil deyil:
a) mayalar (2102 mal mövqeyi);
b) qan fraksiyaları (qan zərdabından ayrılmış, terapevtik və profilaktik məqsədlər üçün nəzərdə tutulmamış albumindən başqa), 30-cu qrupun dərman vasitələri və ya digər məhsulları;
v) ilkin aşılanma üçün ferment preparatları (3202 mal mövqeyi);
q) isladılma və ya yuyulma üçün ferment preparatları və ya 34-cu qrupun digər məhsulları;
d) bərkidilmiş proteinlər (3913 mal mövqeyi);və ya
e) poliqrafiya sənayesi üçün jelatindən hazırlanmış məhsullar (qrup 49).
2. 3505 mal mövqeyində dekstrinlər termini tərkibində reduksiya edici deksroza şəkərinin 10%-dən çox olmayan, nişastanın parçalanmasından alınan məhsulları bildirir.
Tərkidində reduksiya edici şəkər 10%-dən çox olan məhsullar 1702 mal mövqeyinə daxil edilr.
Əlavə qeyd:
1. 3504 mal mövqeyinə tərkibində quru maddəyə görə hesablanmada 85 kütlədən çox zülal olan qatılaşdırılmış süd zülalları daxil edilir.
XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
 3501 Kazein, kazeinatlar və kazeinin digər törəmələri; kazein yapışqanları:  
 3501 10 - kazein:  
 3501 10 100 0 -- regenerasiya olunmuş tekstil liflərin istehsalı üçün - 15
 3501 10 500 0 -- sənaye məqsədləri üçün, qida maddələri və heyvan yemləri hazırlanmasından başqa - 15
 3501 10 900 0 -- digəri - 15
 3501 90 - digərləri:  
 3501 90 100 0 -- kazein yapışqanları - 15
 3501 90 900 0 -- digərləri - 15
 3502 Albuminlər (zülallar) quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox zərdab zülallarından ibarət olan (iki və ya daha artıq zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla), albuminatlar və digər albumin törəmələri:  
  - yumurta albumini:  
 3502 11 -- qurudulmuş:  
 3502 11 100 0 --- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş - 15
 3502 11 900 0 --- digər - 15
 3502 19 -- digərləri:  
 3502 19 100 0 --- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş - 15
 3502 19 900 0 --- digərləri - 15
 3502 20 - süd albumini, iki və ya daha artıq zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla:  
 3502 20 100 0 -- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər-qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş - 15
  -- digər:  
 3502 20 910 0 --- qurudulmuş (məsələn, lövhələr, pulcuqlar, lopalar, toz şəklində) - 15
 3502 20 990 0 --- digər - 15
 3502 90 - digər:  
  -- albuminlər, yumurta albuminindən və süd albuminindən (laktoalbumindən) başqa:  
 3502 90 200 0 --- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər-qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş - 15
 3502 90 700 0 --- digərləri - 15
 3502 90 900 0 -- albuminatlar və digər albumin törəmələri - 15
 3503 00 Jelatin (o cümlədən, duzbucaqlı, (kvadrat forma daxil olmaqla) təbəqələr şəklində, səthi emal olunmuş və ya olunmamış, boyanmış və ya boyanmamış) və jelatin törəmələri; balıq yapışqanı, digər heyvan mənşəli yapışqanlar, 3501 mövqeyində göstərilən kazein yapışqanlarından başqa:  
 3503 00 100 0 - jelatin və onun törəmələri - 15
 3503 00 800 0 - digərləri - 15
 3504 00 000 0 Peptonlar və onların törəmələri; ayrı yerdə adı çəkilməyən digər zülal maddələr; dəridən hazırlanan toz, xromlaşdırılmış və ya xromlaşdırılmamış - 15
 3505 Dekstrinlər və ya digər şəklidəyişdirilmiş nişastalar, (məsələn, ilkin jelatinləşdirilmiş və efirləşdirilmiş (yəni mürəkkəb efirə çevrilmiş) nişastalar); nişastalar, dekstrinlər və ya digər şəklidəyişidirilmiş nişastalar əsasında alınmış yapışqanlar:  
 3505 10 - dekstrinlər və digər şəklidəyişidirilmiş nişastalar:  
 3505 10 100 0 -- dekstrinlər - 15
  -- digər şəklidəyişidirilmiş nişastalar:  
 3505 10 500 0 --- nişastalar, esterifikasiya olunmuş və ya efirləşdirilmiş (mürəkkəb və ya sadə efirə çevirilmiş) - 15
 3505 10 900 0 --- digərləri - 15
 3505 20 - yapışqanlar:  
 3505 20 100 0 -- tərkibində 25 kütlə %-dən az nişastalar və ya destrinlər, yaxud digər şəklidəyişdirilmiş nişas-talar olan - 15
 3505 20 300 0 -- tərkibində 25 kütlə %-dən çox, lakin 55 kütlə %-dən az nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar olan - 15
 3505 20 500 0 -- tərkibində 55 kütlə % və daha çox, lakin 80 kütlə %-dən az nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar olan - 15
 3505 20 900 0 -- tərkibində 80 kütlə % və daha çox nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar olan - 15
 3506 Başqa yerdə adı çəkilməyən hazır yapışqanlar və digər hazır yapışdırıcı maddələr; xalis çəkisi 1 kq-dan artıq olmayan, pərakəndə satış üçün qablaş-dırılmış, yapışqan və yapışdırıcı maddələr kimi istifadə edilmək çün nəzərdə tutulmuş məhsullar:  
 3506 10 000 0 - xalis çəkisi 1 kq-dan artıq olmayan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, yapışqan və yapışdırıcı maddələr kimi istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulan məhsullar - 15
  - digərləri:  
 3506 91 000 0 -- kauçuklar və ya 3910 Q3013 mal mövqeyində göstərilən polimer əsasında yapışdırıcı maddələr (adqezivlər) - 15
 3506 99 000 0 -- digərləri - 15
 3507 Fermentlər; ayrı yerdə adları çəkilməyən ferment preparatları:  
 3507 10 000 0 - rennin və onun konsentratları - 15
 3507 90 - digərləri:  
 3507 90 100 0 -- lipoproteinlipaza - 15
 3507 90 200 0 -- qələvi proteaza Aspergillus - 15
 3507 90 900 0 -- digərləri - 15
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *