5 Eylül 2015 Cumartesi

Bolmə VII Qrup 39


Qrup 39. Plastik kütlələr (plastmass) və onlardan hazırlanan məmulatlar


Bölmə VII. Plastik kütlələr (plastmass) və onlardan hazırlanan məmulatlar; kauçuk, rezin, onlardan hazırlanan məmulatlarQeydlər:
1.Hamısı və ya bəziləri bu bölməyə daxil olan və VI və ya VII bölmədəki məhsulları almaq məqsədi ilə qarışdırılma üçün nəzərdə tutulmuş iki və daha artıq komponentdən ibarət komplektlərdə təqdim olunmuş mallar, bu məhsullara müvafiq mal mövqeyinə daxil edilməlidir, bir şərtlə ki, həmin komponentlər:
a) onların qablaşdırılma üsulunu nəzərə alaraq, aşkar şəkildə yenidən qablaşdırılmadan birgə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur;
b) birgə tədarük edilir; və
v) təbiətilərinə və nisbətilərinə görə bir-birini tamamlayan komponentlər kimi müəyyənləşdirilir.
2. 3918 və ya 3919 mal mövqelərinin malları istisna olmaqla, plastik kütlə, kauçuk və onlardan düzəldilmiş məxsusi olaraq onların birbaşa təyinatı üçün üzərinə naxış, şəkil və təsvir çəkilmiş məmulatlar 49-cu qrupa daxil edilir.
Qrup 39. Plastik kütlələr (plastmass) və onlardan hazırlanan məmulatlar
Qeydlər:
1. Bütün Nomenklaturada «plastik kütlə» termini 3901-3914 mal mövqeyinin polimerləşdirilərkən və ya hər hansı sonrakı mərhələdə xarici təsir nəticəsində (adətən temperatur və təzyiq, lazım gəldikdə isə həlledici və plastifikatorlardan istifadə etməklə) verilmiş formanı qəbul edən və preslənmə, tökmə, ekstrudasiya, kalandrlaşdırma və s. kimi xarici təsirlər aradan qaldırıldıqdan sonra həmin formanı saxlayan materialları bildirir.
Bütün nomenklaturada «plastik kütlə» termini həmçinin vulkanlaşdırılan lifləri də bildirir, lakin XI bölmədə toxuculuq materialı kimi təsvir olunan materiallara şamil edilmir.
2. Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:
a) 2712 və ya 3404 mal mövqeyindəki mumlar;
b) müəyyən kimyəvi tərkibli ayrı-ayrı üzvi birləşmələr (qrup 29);
v) heparin və onun duzları (3001 mal mövqeyi);
q) 3901-3913 mal mövqelərinin istənilən məhsulunun uçucu üzvi həlledicilərdə məhlulları (kalloidlərdən başqa), bir şərtlə ki, həlledicinin kütləsi məhlulun (3208 mal mövqeyi) kütləsinin 50%-dən artıq olsun; basma üçün folqa (3212 mal mövqeyi);
d) üzvi səthi-aktiv maddələr və ya 3402 mal mövqeyinin vasitələri;
e) təkrar əridilmiş qatranlar və ya mürəkkəb efirlərin qatranları (3806 mal mövqeyi);
j) plastik kütlədən altlıq üzərində diaqnostik və ya laboratoriya reagentlərı (3822 mal mövqeyi);
z) 40-cı qrupundakı sintetik kauçuk və ondan hazırlanan məhsullar;
i) sərraclıq-yəhər məmulatlar (4201 mal mövqeyi) və çamadanlar, sakvoyajlar, qadın çantaları və digər yol ləvazimatları (4202 mal mövqeyi);
k) 46-cı qrupun hörmə, səbət məmulatları və digər məmulatları;
l) 4814 mal mövqeyinin divar örtükləri;
m) XI bölmənin malları (toxuculuq materialları və toxuculuq məmulatları) ;
n) XII bölmənin məmulatları (məsələn, ayaqqabı, baş geyimləri, çətirlər, gündən qoruyan çətirlər, çəliklər, şallaqlar, qamçılar və onların hissələri);
o) 7117 mal mövqeyindəki bijuteriya;
p) XVII bölmədəki nəqliyyat vasitələrinin və ya uçan aparatların hissələri;
s) 90-cı qrupun məmulatları (məsələn, optik elementlər, eynəklər üçün sağanaqlar, çertyoj alətlər);
t) 91-ci qrupun məmulatları (məsələn, bütün növ saatlar üçün korpuslar);
u) 92-ci qrupun məmulatları ( məsələn, musiqi alətləri və onların hissələri);
f) 94-cü qrupun məmulatları (məsələn, mebel, lampalar və işıqlandırıcı avadanlıq, işıq lövhələri, yığma tikinti konstruksiyaları);
x) 95-ci qrupun məmulatları (məsələn, oyuncaqlar, oyunlar, idman inventarı); və ya
c) 96-cı qrupun məmulatları (məsələn, fırçalar, düymələr, sancaqlar, zəncirbəndlər, daraqlar, müştüklər və ya qəlyanlar və ya analoji məmulatlar, termos hissələri və ya analoji məmulatlar, qələmlər, qoyma qrafitli karandaşlar).
3. 3901-3911 mal mövqelərinə kimyəvi sintezin aşağıdakı məhsulları daxildir:
a) 60 həcm %-dən azı 1013 mbar (aşağı təyziqdə distillənən tətbiqi halında) və 3000 selsi temperaturda distillə edilən maye sintetik poliolefinlər (3901 və 3902 mal mövqeləri );
b) polimerləşmə dərəcəsi aşağı olan kumaron-inden tipli qatranlar (3911 mal mövqeyi );
v) tarkibində orta hesabla ən azı 5 monomer həlqəsi olan digər sintetik polimerlər;
q) silikonlar (3910 mal mövqeyi);
d) rezollar (3909 mal mövqeyi) və digər florpolimerlər.
4. « Sopolimerlər» termini heç bir monomer həlqəsinin polimerinin ümumi tərkibinin 95kütlə %-ni və ya daha çoxunu təşkil etməyən polimerləri bildirir.
Əgər konteksdə ayrı şərt qoyulmayıbsa, bu qrupda sopolimerlər (birgəpolimerlər) (birgəpolikondensasiya, additiv birgəpolimerləşmə ilə alınmışlar, blok-sopolimerləri, calaqlanmış sopolimerlər daxil olmaqla) və polimer qarışıqları, digərləri ilə müqayisədə kütlə üzrə artıq olan sopolimer polimerlərinin daxil olduğu mal mövqeyində göstərilməlidir. Bu qeyddə eyni mal mövqeyinə düşən, polimer əmələ gətirən somonomerlər birlikdə nəzərdən keçirilməlidirlər.
Əgər heç bir somonomer üstünlük təşkil etmirsə, onda sopolimerlər və ya polimer qarışıqları nəzərdən keçirilən mal mövqelərinin sıra nömrəsi ən böyük olanına daxil edilməlidir.
5. Yalnız yan zəncirləri kimyəvi təsir nəticəsində dəyişmiş kimyəvi modifikasiyaya uğramış polimerlər, modifikasiya olunmamış polimerlərə müvafiq mal mövqelərinə aid edilir. Bu qayda peyvənd olunmuş sopolimerlərə şamil edilmir.
6. 3901-3914 mal mövqelərindəki «ilkin formalar» termini yalnız aşağıdakı formaları bildirir:
a) dispersiyalar (emulsiyalar, suspenziyalar) və məhlullar da daxil olmaqla, mayelər və pastalar;
b) qeyri-düzgün formalar blokları, parçalar, tozlar (press-tozlar daxil olmaqla), qranullar, lopalar və analoji səpmə formalar.
7. 3915 mal mövqeyinə tullantılar, ilkin materiala emal olunmuş, eynicinsli (tərkibinə görə) termoplast materialın kəsikləri və skrapları daxil deyil (3901-3914).
8. 3917 mal mövqeyində «borular, trubkalar və şlanqlar» termini adətən qazların və ya mayelərin daşınması, paylanması və ya ötürülməsi üçün istifadə olunan , içi oyuq məmulatları və yarımfabrikatları, və ya hazır məmulatları (kələ-kötür bağ şlanqları, perforasiya olunmuş borular) bildirir.Bu termin həmçinin kolbasa məmulatları üçün uzluklər və yastı formalı digər borulara da şamil edilir. Lakin sonuncudan fərqli olaraq, daxili en kəsiyi dairə, oval (uzunluğu enindən 105 dəfədən çox olmayan), düzbucaqlı və ya düzgün çoxbucaqlıdan fərqli formada olan məmulatlar boru, trubka və ya şlanq kimi deyil, yalnız formalı profil kimi qəbul edilir.
9. 3918 mal mövqeyində «plastik kütlədən hazırlanmış divar və tavan örtukləri» termini eni 45 sm-dən az olmayan rulonlarda olan, divarların və tavanların dekorasiyası üçün nəzərdə tutlmuş, kağızdan başqa istənilən materialdan olan altlığa bərkidilmiş, plastik kütlədən (üz tərəfi) hazırlanmış məmulatları bildirir; bu zaman plastik lay adətən riflənmə, boyanma, rəsmlərin çap edilməsi və ya digər üsullarla bəzədilir.
10. 3920 və 3921 mal mövqelərində «plitələr, vərəqlər, pərdələr və zolaqlar və ya lentlər» termini yalnız plitələri, vərəqləri, pərdələri və zolaqları və ya lentləri (54-cü qrupa daxil olanlardan başqa), eləcə də düzgün həndəsi formaya malik olan, şəkillə və ya şəkilsiz, səthi digər üsullarla işlənilmiş, düzbucaqlılara bölünmüş və ya bölünməmiş (kvadratlar daxil olmaqla), lakin sonrakı emala məruz qalmayacaq (belə proseduradan sonra onlar hazır məhsula çevrilsə belə) blokları bildirir.
11. 3925 mal mövqeyinə yalnız bu qrupun II yarımqrupunun digər mal mövqelərinə daxi olmayan aşağıdakı mallar daxil edilir:
a) rezervuarlar, çənlər (septik-çənlər daxil olmaqla), çəlləklər və tutumu 300 l-dən artıq olan analoji qablar;
b) döşəmə, divar və ya arakəsmələr, tavanlar və ya damlar üçün istifadə olunan tikinti elementləri;
v) novlar və onlar üçün fitinqlər;
q) qapılar, pəncərələr və onlar üçün çərçivələr və qapı astanaları,
d) balkonlar, sürahibəndlər (balyustradlar), hasarlar, doqqazlar və analoji çəpərlər;
e) pəncərə qapıları (taxtalar), pərdələr (venesiya jalüzləri daxil olmaqla) və analoji məmulatlar və onlar üçün hissələr və ləvazimatlar;
j) mağazalarda, emalatxanalarda, ambarlarda quraşdırılma və daimi qurulma üçün stellajların iriölçülü konstruksiya elementləri;
z) dekorativ memarlıq detalları, məsələn, kanelyuralar, gumbəzlər, göyərçin damları;
i) qapılarda, pəncərələrdə, pilləkənlərdə, divarlarda və ya binanın digər hissələrində istifadə olunan düymələr, dəstəklər, qarmaqlar, cəftələr, qulplar, dəsmal üçün mıxçalar, elektrik açarları üçün altlıqlar və digər müdafiə altlıqları.
Yarımmövqelərə dair qeydlər:
1. Bu qrupun istənilən mal mövqeyinə polimerlər və ya kimyəvi şəkildəyişmiş polimerlər aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq daxil edilməlidirlər:
a) həmin səviyyədə «digərləri» yarımmövqeyi olmadığı halda:
1) «polimerlər» yarımmövqeyində «poli» şəkilçisinin olması (məsələn, polietilen və poliamid —6,6) onu bildirir ki, göstərilən polimerin əmələ gələn monomeri və ya monomerləri birlikdə polimerin ümumi tərkibinin 95 kütlə %-ni və ya daha çox hissəsini təşkil etməlidir.
2) 3901 30, 3903 20, 3903 30 və 3904 30 yarımmövqelərindəki sopolimerlər elə həmin yarımmövqelərə daxil edilməlidir, bir şərtlə ki, adları çəkilən sopolimerlərin monomerləri polimerlərin ümumi tərkibinin 95 kütlə%-ni və daha çoxunu təşkil etsin;
3) kimyəvi şəkildəyişmiş polimerlər başqa, daha spesifik yarımmövqelərə daxil edilmirlərsə, «digərləri» yarımmövqeyinə daxil edilməlidirlər;
4) yuxarıda, 1,2 və ya 3 bəndlərində adları çəkilməyən polimerlər, həmin səviyyənin kütlə üzrə bütün digər fərdi somonomerlərindən üstünlük təşkil edən monomerlərin polimerləri daxil olduğu yarımmövqeyinə daxil edilməlidir. Bunun üçün polimer əmələ gətirən, eyni yarımmövqelərə daxil olan monomerlər birlikdə nəzərdən keçirilməlidirlər. Polimerlərə daxil olan somonomerlərdən yalnız eyni səviyyənin yarammövqelərinə daxil olanları müqayisə edilməlidir.
b) həmin səviyyədə «digərləri» yarımmövqeyi olmadığı halda:
1) polimerlər kütlə üzrə bütün digər fərdi somonomerlədən üstün olan monomerin polimerlərinin daxil olduğu yarımmövqelərdə təsnif olunmalıdır. Bunun üçün eyni yarmmövqeyə daxil olan polimerlərin monomerləri birlikdə nəzərdən keçirilməlidir. Yalnız eyni səviyyənin yarımmövqelərinə daxil olan polimerlərin somonomerləri müqayisə olunmalıdır.
Polimer qarışıqları həmin nisbətdə həmin monomerlərin polimerləri ilə eyni yarımqruplara daxil edilməlidirlər.
2) 3920 43 yarımmövqelərində «plastifikatorlar» termini təkrar plastifikatorları bildirir.

XİF ƏN-ın kodu
Mal mövqelərinin adları
Əlavə ölçü vahidi
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
  I. İLKİN FORMALAR  
 3901 Etilen polimerləri, ilkin formalarda:  
 3901 10 - xüsusi çəkisi 0,94-dən az olan polietilen:  
 3901 10 100 0 -- xətti polietilen - 15
 3901 10 900 0 -- digəri - 0.5
 3901 20 - xüsusi çəkisi 0,94 və ya daha çox olan plietilen  
 3901 20 100 0  -- bu qruppa 6 b qeydində göstərilən, xüsusi çəkisi 23° C temperaturda 0,958 və ya daha çox olan polietilenlərdən biri, aşağıdakı tərkiblə: - alüminium 50 mq\kq və ya az, - kalsium 2 mq\kq və ya az, - xrom 2 mq\kq və ya az, - dəmir 2 mq\kq və ya az - nikel 2 mq\kq və ya az, - titan 2 mq\kq və ya az, və - vanadium 8 mq\kq və ya az sulfoxlorpolietilenlərin istehsalı üçün - 0.5
 3901 20 900 0 -- digərləri - 0.5
 3901 30 000 0 - etilenin vinilasetatla sopolimerləri - 0.5
 3901 90 - digərləri:  
 3901 90 100 0 -- etilenin izobutilakrilat və metakril turşusunun üçlü sopolimer duzlarından ibarət ionomer polimeri - 0.5
 3901 90 200 0 -- polisterolun, etilenbutilen sopolimerinin A-B-A blok-sopolimeri və tərkibi 35 kütlə% və ya az stirol olan, bu qruppa 6 b qeydində göstərilən, polisterol formalarından biri - 0.5
 3901 90 900 0 -- digərləri - 0.5
 3902 Propilen və ya digər olefinlərin polimerləri, ilkin formalı:  
 3902 10 000 0 - polipropilen - 0.5
 3902 20 000 0 - poliizobutilen - 0.5
 3902 30 000 0 - propilen sopolimerləri - 0.5
 3902 90 - digərləri:  
 3902 90 100 0 -- polisterolun, etilenbutilen sopolimerinin A-B-A blok-sopolimeri və tərkibi 35 kütlə% və ya az stirol olan, bu qruppa 6 b qeydində göstərilən, polisterol formalarından biri - 0.5
 3902 90 200 0 -- polibut-1-en, but-1-en və etilenin sopolimeri, tərkibi 10 kütlə% və ya az etilen olan (polibut-1-enin polietilen və\və ya polipropilen ilə qarışığı, tərkibi 10 kütlə% və ya az polietilen və\və ya 10 kütlə% və ya az polipropilen olan) bu qruppa 6 b qeydində göstərilən formalarından biri - 0.5
 3902 90 900 0 -- digərləri - 0.5
 3903 Stirol polimerləri, ilkin formalı:  
  - polistriol:  
 3903 11 000 0 -- köpükləndirilmiş (köpüklü) - 0.5
 3903 19 000 0 -- digərləri - 0.5
 3903 20 000 0 - stirolakrilonitril sopolimerləri (SAN) - 0.5
 3903 30 000 0 - akrilonitrilbutadienstirol sopolimerləri (ABS) - 0.5
 3903 90 - digərləri:  
 3903 90 100 0 -- ancaq stirol və allil spirtinin sopolimeri, 175 və ya daha çox asetil ədədi ilə - 0.5
 3903 90 200 0 -- bu qruppa6 b qeydində göstərilən, tərkibi 58 kütlə% və ya çox, lakin 75 kütlə% az brom olan bromlaşdırılmış polistirol - 0.5
 3903 90 900 0 -- digərləri - 0.5
 3904 Vinilxlorid və ya digər halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri, ilkin formalarda:  
 3904 10 00 - digər maddələrlə qarışdırılmamış polivinilxlorid:  
 3904 10 001 0 -- köpük təbəqəsini kimyavi sıxışdırmaqla və yüksək davamlı şəffaf təbəqəli («İnavilEP-724», «İnavilEP-705», «Solvik367NÜ» marka tipli) köpükləndirilmiş linoleum istehsalı üçün pastalaşdıran polivinilxlorid emusiya qətranı (tərkibi 0,2 kütlə% su; 0,1 kütlə% emulqator (alifat və karbon turşularının duzları); 0,1 kütlə% qələvi; 0,6 kütlə% vinilxlorid) - 0.5
 3904 10 009 0 -- digərləri - 0.5
  - digər polivinilxloridlər:  
 3904 21 000 0 -- plastifikasiya edilməmiş - 0.5
 3904 22 000 0 -- plastifikasiya edilmiş - 0.5
 3904 30 000 0 - vinilxlorid və vinilasetat sopolimerləri - 0.5
 3904 40 000 0 - digər vinilxlorid sopolimerləri - 0.5
 3904 50 - vinilidenxlorid polimerləri:  
 3904 50 100 0 -- genələn dənəvərlər şəkilində vinilidenxloridin və akrilonitril sopolimerləri, diametri 4 mkm və ya çox, lakin 20 mkm-dən az - 0.5
 3904 50 900 0 -- digərləri - 0.5
  - florpolimerlər:  
 3904 61 000 0 -- politetrafloretilen - 0.5
 3904 69 -- digərləri:  
 3904 69 100 0 --- bu qruppa6 b qeydində göstərilən formalarından birində polivinilflorid - 0.5
 3904 69 900 0 --- digərləri - 0.5
 3904 90 000 0 - digərləri - 0.5
 3905 Vinilasetat və ya digər mürəkkəb vinil efirlərinin ilkin formalı polimerləri; vinilin ilkin formalı digər polimerləri:  
  - polivinilasetat:  
 3905 12 000 0 -- suda dispersləşdirilmiş - 0.5
 3905 19 000 0 -- digəri - 0.5
  - vinilasetat sopolimerləri:  
 3905 21 000 0 -- suda dispersləşdirilmiş - 0.5
 3905 29 000 0 -- digərləri - 0.5
 3905 30 000 0 - tərkibində hidrolizə uğramamış asetat qrupları olan və ya olmayan polivinil spirtləri - 0.5
  - digərləri:  
 3905 91 000 0 -- sopolimerlər - 0.5
 3905 99 -- digərləri:  
 3905 99 100 0 --- bu qruppa 6 b qeydində göstərilən formaların biri şəklində, xüsusi çəkisi 10 000 və ya çox, lakin 40 000-dən çox olmayan və tərkibi vinilasetat spirtinə görə hesablamada 9,5 kütlə %-i və ya çox, lakin 13 kütlə %-dən çox olmayan, və vinil spirtinə görə hesablamada 5 kütlə %-i və ya çox, lakin 6,5 kütlə %-dən çox olmayan polivinilformal - 0.5
 3905 99 90 --- digərləri:  
 3905 99 901 0 ---- polivinilpirrolidon - 0.5
 3905 99 909 0 ---- digərləri - 0.5
 3906 Akril polimerləri, ilkin formalı:  
 3906 10 000 0 - polimetilmetakrilat - 0.5
 3906 90 - digərləri:  
 3906 90 100 0 -- poli[N-(3-hidroskiimin-1,1-dimetilbutil) akrilamid] - 0.5
 3906 90 200 0 -- N,N-dimetilasetamid məhlulunda 2-diizopropilaminoetilmetak­rilat və desilmetakrilat sopolimeri (tər­kibində 55 kütlə%-i və ya daha çox sopolimer olan) - 0.5
 3906 90 300 0 -- akril turşusunun sopoplomeri və 2- etilheksilakrilat, tərkibində 10 kütlə%-i və ya daha çox, lakin 11 kütlə %-dən çox olmayan 2-etilheksilakrilat olan - 0.5
 3906 90 400 0 -- akrilonitril və metilakrilat sopolimeri, modifikasiya olunmuş polibutadienakrilonitril (NBR) - 0.5
 3906 90 500 0 -- akril turşusu ilə alkilmetakrilatın və az miqdarda digər monomerlərin, qatılaşdırıcı kimi pastaya oxşar toxuculuq çap boyağı istehsalında istifadə olunan, polimerləşmə məhsulu - 0.5
 3906 90 600 0 -- metilakrilat, etilen və monomer üçlü sopolimeri, tərkibində əvəzedici-qrup kimi axırıncı karboksil qrupu olmayan, 50 kütlə% və ya çox metilakrilat tərkibli, silisium oksidlə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış - 0.5
 3906 90 900 0 -- digərləri - 0.5
 3907 İlkin formalı poliasetallar, digər sadə efirlərin və epoksid qatranları; polikarbonatlar, alkid qatranları, mürəkkəb poliallil efirləri və mürəkkəb digər poliefirlər, ilkin formalarda:  
 3907 10 000 0 - poliasetallar - 0.5
 3907 20 - digər sadə poliefirlər:  
  -- polispirtlərin yarımçıq efirlərin:  
 3907 20 110 0 --- polietilenqlikollar - 0.5
  --- digərləri:  
 3907 20 210 0 ---- hidroksil ədədi 100-dən çox olmayan - 0.5
 3907 20 290 0 ---- digərləri - 0.5
  -- digərləri:  
 3907 20 910 0 --- etilen okid və 1-xlor-2,3-epoksipropan sopolimerləri - 0.5
 3907 20 990 0 --- digərləri - 0.5
 3907 30 000 0 - epoksid qatranları - 15
 3907 40 000 0 - polikarbonatlar - 0.5
 3907 50 000 0 - alkid qatranlar - 0.5
 3907 60 - polietilentereftalat:  
 3907 60 200 0 -- 78 ml/ q və ya çox səciyyəvi qatılığı - 0.5
 3907 60 800 0 -- digəri - 0.5
  - digər mürəkkəb poliefirlər:  
 3907 91 -- doymamış:  
 3907 91 100 0 --- maye - 0.5
 3907 91 900 0 --- digərləri - 0.5
 3907 99 -- digərləri:  
  --- hidroksil ədədi 100-dən çox olan:  
 3907 99 110 0 ---- polietilennaftalin-2,6-dikarbroksilat - 0.5
 3907 99 190 0 ---- digərləri - 0.5
  --- digərləri:  
 3907 99 910 0 ---- polietilennaftalin-2,6-dikarbroksilat - 0.5
 3907 99 990 0 ---- digərləri - 0.5
 3908 Poliamidlər ilkin formalarda:  
 3908 10 000 0 - poliamid-6,-11,-12,-6, 6,-6, 9,-6, 10 və ya-6,12 - 0.5
 3908 90 000 0 - digərləri - 0.5
 3909 Amin qatranları, fenol qatranları və poliuretanlar, ilkin formalarda:  
 3909 10 000 0 - karbamid və tiokarbamid qatranları - 0.5
 3909 20 000 0 - melamin qatranları - 0.5
 3909 30 000 0 - digər amino-adehid qatranları - 0.5
 3909 40 000 0 - fenol- adehid qatranları - 0.5
 3909 50 - poliuretanlar:  
 3909 50 100 0 -- poliuretan, N,N-dimetilasetamid məhlulunda 2,2'-(tret-butilimino)dietanol və 4,4'-metilendisikolqeksildiizosianat sopolimeri (tərkibində 50 kütlə% və ya çox polimer olan) - 0.5
 3909 50 900 0 -- digərləri - 0.5
 3910 00 000 0 Silikonlar, ilkin formalı - 0.5
 3911 Neft qatranları, kumaron-inden qatranları, politerpenlər, polisulfidlər, polisulfonlar və bu qrupa 3-cü qeyddə göstərilən, ayrı yerdə adları çəkilməyən(təsnif olunmayan) digər maddələr, ilkin formalarda:  
 3911 10 000 0 - neft, kumaron, inden və ya kumaron-inden qatranları və politerpenlər - 15
 3911 90 - digərləri:  
  -- kondensasiya və ya yenidən qruplaşma maddələri, kimyavi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:  
 3911 90 110 0 --- bu qruppa 6 b qeydində göstərilən formalarından birində polioksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropilidin-1,4-fenilen - 0.5
 3911 90 130 0 --- politio-1,4- fenilen - 0.5
 3911 90 190 0 --- digərləri - 0.5
  -- digərləri:  
 3911 90 910 0 --- N,N-dimetilasetamid məhlulunda n-krezol və divinilbenzol sopolimeri (tərkibində 50 kütlə%-i və ya daha çox polimer olan) - 0.5
 3911 90 930 0 --- hidrotlaşmış viniltuluol və a-metilsterin sopolimerləri - 0.5
 3911 90 990 0 --- digərləri - 0.5
 3912 Sellüloza və onun kimyəvi törəmələri, ayrı yerdə adları çəkilməyən (təsnif olunmayan), ilkin formalı:  
  - sellüloza asetatları:  
 3912 11 000 0 -- plastifikasiya olunmamış - 0.5
 3912 12 000 0 -- plastifikasiya olunmuş - 0.5
 3912 20 -sellüloz nitratları (kollodiumlar daxil olmaqla):  
  -- plastifikasiya olunmamış:  
 3912 20 110 0 --- kollodiumlar və selloidin - 0.5
 3912 20 190 0 --- digərləri - 0.5
 3912 20 900 0 -- plastifikasiya olunmuş - 0.5
  - sadə sellüloza efirləri:  
 3912 31 000 0 -- karboksimetilsellüloza və onun duzları - 15
 3912 39 -- digərləri:  
 3912 39 100 0 --- etilsellüloza - 0.5
 3912 39 200 0 --- hidoksipropilsellüloza - 0.5
 3912 39 80 --- digərləri:  
 3912 39 801 0 ---- metioksipropilsellüloza (metosel markası tipli ) - 0.5
 3912 39 809 0 ---- digərləri - 0.5
 3912 90 - digərləri:  
 3912 90 100 0 -- mürəkkəb sellüloza efirləri - 0.5
 3912 90 900 0 -- digərləri - 0.5
 3913 Ayrı yerdə adları çəkilməyən, ilkin formalı təbii polimerlər (məsələn, alqin turşusu) və təbii şəkli dəyişdirilmiş polimerlər (məsələn, bərkidilmiş proteinlər, təbii kauçukun kimyəvi törəmələri):  
 3913 10 000 0 - alqin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri - 0.5
 3913 90 - digərləri:  
 3913 90 100 0 -- təbii kauçukun kimyəvi törəmələri - 0.5
 3913 90 200 0 -- amilopektin - 0.5
 3913 90 300 0 -- amiloza - 0.5
 3913 90 800 0 -- digərləri - 0.5
 3914 00 000 0 3901-3913 mal mövqelərində göstərilən polimerlər əsasında alınmış ion-mübadilə qatranları, ilkin formalarda - 0.5
  II. TULLANTILAR, YONQARLAR VƏ SKRAP; YARIMFABRİKATLAR; MƏMULATLAR  
 3915 Plastik kütlənin tullantıları, qırıntıları və skrapı:  
 3915 10 000 0 - etilen polimerlərinin - 0.5
 3915 20 000 0 - stirol polimerlərinin - 0.5
 3915 30 000 0 - vinilxlorid polimerlərinin - 0.5
 3915 90 - digər plastik kütlələrin:  
  -- polibirləşmə məhsullarının:  
 3915 90 110 0 --- propilen polimerlərinin - 0.5
 3915 90 130 0 --- akril polimerlərinin - 0.5
 3915 90 190 0 --- digərləri - 0.5
  -- digərləri:  
 3915 90 910 0 --- epoksid qatranlarının - 0.5
 3915 90 930 0 --- sellülozanın və onun kimyəvi törəmələrinin - 0.5
 3915 90 990 0 --- digərləri - 0.5
 3916 Plastik materiallardan en kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap, çubuqcuqlar, millər və profillər, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin başqa cür emal olunmamış,:  
 3916 10 000 0 - etilen polimerlərindən - 10
 3916 20 - vinilxlorid polimerlərindən:  
 3916 20 100 0 -- polivinilxloriddən - 10
 3916 20 900 0 -- digərləri - 10
 3916 90 - digər plastik kütlələrdən:  
  -- kimyəvi şəkli dəyişdirilmiş və ya dəyişdirilməmiş kondensasiya və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşmə məhsullarından:  
 3916 90 110 0 --- mürəkkəb poliefirlərdən - 10
 3916 90 130 0 --- poliamidlərdən - 10
 3916 90 150 0 --- epoksid qatranlarından - 10
 3916 90 190 0 --- digərləri - 10
  -- polibirləşmə məhsullarından:  
 3916 90 510 0 --- propilen polimerlərindən - 10
 3916 90 590 0 --- digərləri - 10
 3916 90 900 0 -- digərləri - 10
 3917 Plastik kütlələrdən borular, borucuqlar, şlanqlar və onların fitinqləri (məsələn, birləşmələr, əymələr (bəndlər), flanslar):  
 3917 10 - bərkidilmiş proteinlərdən və ya sellüloz materiallardan süni qabıqlar (kolbasa məmulatları üçün):  
 3917 10 100 0 -- bərkidilmiş proteinlərdən - 15
 3917 10 900 0 -- sellüloz materiallardan - 15
  - borular, borucuqlar və şlanqlar, cod:  
 3917 21 -- etilen polimerlərindən:  
 3917 21 100 0 --- tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan hissələrə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş , lakin ayrı cür emal olunmamış - 15
  --- digərləri:  
 3917 21 910 0 ---- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 21 990 0 ---- digərləri - 15
 3917 22 -- propilen polimerlərindən:  
 3917 22 100 0 --- tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan kəsiklərə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin ayrı cür emal olunmamış - 15
  --- digərləri:  
 3917 22 910 0 ---- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 22 990 0 ---- digərləri - 15
 3917 23 -- vinilxlorid polimerlərindən:  
 3917 23 100 0 --- tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan kəsiklərə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin ayrı cür emal olunmamış - 15
  --- digərləri:  
 3917 23 910 0 ---- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 23 990 0 ---- digərləri - 15
 3917 29 -- digər plastik kütlələrdən:  
  --- tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan kəsiklərə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin ayrı cür emal olunmamış:  
 3917 29 120 0 ---- kondensasiya məhsullarından və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən maddələrdən, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış - 15
 3917 29 150 0 ---- polibirləşmə maddələrindən - 15
 3917 29 190 0 ---- digərləri - 15
  --- digərləri:  
 3917 29 910 0 ---- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 29 990 0 ---- digərləri - 15
  - digər borular, borucuqlar və şlanqlar:  
 3917 31 -- 27,6 Mpa qədər təzyiqə davamlı əyilgən borular, borucuqlar və şlanqlar:  
 3917 31 100 0 --- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 31 900 0 --- digərləri - 15
 3917 32 -- digər armaturlaşdırılmamış və ya ayrı materiallarla hər hansı bir formada birləşdirilməmiş, fitinqlərsiz:  
  --- tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan kəsiklərə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin ayrı cür emal olunmamış:  
 3917 32 100 0 ---- kondensasiya məhsullarından və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən maddələrdən, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış - 15
  ---- polibirləşmə maddələrindən:  
 3917 32 310 0 ----- etilen polimerlərindən - 15
 3917 32 350 0 ----- vinilxlorid polimerlərindən - 15
 3917 32 390 0 ----- digərləri - 15
 3917 32 510 0 ---- digərləri - 15
  --- digərləri:  
 3917 32 910 0 ---- kolbasa məmulatları üçün süni qabıqlar - 15
 3917 32 990 0 ---- digərləri - 15
 3917 33 -- digərləri, digər materiallarla armaturlaşdırılmamış və digər materiallarla hər hansı ayrı formada birləşdirilməmiş, fitinqlər ilə:  
 3917 33 100 0 --- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 33 900 0 --- digərləri - 15
 3917 39 -- digərləri:  
  --- tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan kəsiklərə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin ayrı cür emal olunmamış:  
 3917 39 120 0 ---- kondensasiya məhsullarından və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən maddələrdən, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış - 15
 3917 39 150 0 ---- polibirləşmə maddələrindən - 15
 3917 39 190 0 ---- digərləri - 15
  --- digərləri:  
 3917 39 910 0 ---- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 39 990 0 ---- digərləri - 15
 3917 40 - fitinqlər:  
 3917 40 100 0 -- quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün - 0.5
 3917 40 900 0 -- digərləri - 15
 3918 Plastik kütlədən(plastmassadan) döşəmə üçün örtülər, özüyapışan və ya özüyapışmayan, rulonlarda və ya plastina formalı; bu qrupa 9-cu qeyddə göstərilən divar və tavanlar üçün plastik kütlədən (plastmassadan) örtülər:  
 3918 10 - vinilxlorid polimerlərindən:  
 3918 10 100 0 -- polivinilxloridlə hopdurulmuş və ya örtülü əsasdan ibarət olan m2 15
 3918 10 900 0 -- digərləri m2 15
 3918 90 000 0 - digər plastik kütlədən(plastmassadan) m2 15
 3919 Plastik kütlədən(plastmassadan) plitələr, təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər, zolaqlar və digər yastı formalar, özüyapışan, rulonlarda olan və ya olmayan:  
 3919 10 - eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda:  
  -- vulkanlaşdırılmam ış təbii və ya süni kauçukdan örtü ilə zolaqlar və ya lentlər:  
 3919 10 110 0 --- plastikləşdirilmiş polivinilxloriddən və ya polietilendən - 15
 3919 10 130 0 --- plastikləşdirilməmiş polivinilxloriddən - 15
 3919 10 150 0 --- polipropilendən - 5
 3919 10 190 0 --- digərləri - 5
  -- digərləri:  
  --- kondensasiya maddələrindən və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən maddələrdən, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:  
 3919 10 310 0 ---- mürəkkəb polimerlərdən - 5
 3919 10 380 0 ---- digərləri - 5
  --- polibirləşmə maddələrindən:  
 3919 10 610 0 ---- plastikləşdirilmiş polivinilxloriddən və ya polietilendən - 5
 3919 10 690 0 ---- digərləri - 5
 3919 10 900 0 --- digərləri - 5
 3919 90 - digərləri:  
 3919 90 100 0 -- sonraki emala məruz qalmış (səthinin işlənməsindən başqa) və ya düzbucaqlıdan (kvadrat daxil olmaqla) fərqli formalara bölünmüş - 5
  -- digərləri:  
  --- kondensasiya maddələrindən və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən maddələrdən, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:  
 3919 90 310 0 ---- polikarbonatlardan, alkid qatranlardan, poliallil mürəkkəb efirlərdən və ya digər mürəkkəb poliefirlərdən - 5
 3919 90 380 0 ---- digərləri - 5
  --- polibirləşmə maddələrindən:  
 3919 90 610 0 ---- plastikləşdirilmiş polivinilxloriddən və ya polietilendən - 5
 3919 90 690 0 ---- digərləri - 5
 3919 90 900 0 --- digərləri - 5
 3920 Polimer materiallardan digər plitələr, təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər, məsaməli olmayan və armaturlaşdırılmamış, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla birləşdirilməmiş:  
 3920 10 - etilen polimerlərindən:  
  -- 0,125 mm-dən çox olmayan qalınlıqda:  
  --- polietilendən, xüsusi çəkisi:  
  ---- 0,94-dən az (olan):  
 3920 10 230 0 ----- polietilen plyonkası, qalınlığı 20 mkm və ya çox, lakin 40 mkm-dən çox olmayan, yarımkeçiricilər və ya basma sxemlərin istehsalında istifadə edilən fotorezist plyonkası almaq üçün - 15
  ----- digərləri:  
  ------ basılmamış (alınmamış):  
 3920 10 240 0 ------- uzadılmış plyonka - 15
 3920 10 260 0 ------- digərləri - 15
 3920 10 270 0 ------ basılmış (alınmış) - 15
 3920 10 280 0 ---- 0,94 və ya daha çox - 15
 3920 10 400 0 --- digərləri - 15
  -- 0,125 mm-dən çox qalınlıqlı:  
 3920 10 810 0 --- nəm vərəqlər (təbəqələr) şəklində sintetik kağız kütləsi, birləşməmiş incə saçaqlanan polietilen fibrillərindən alınmış, 15%-dən çox olmamaq şərti ilə sellüloza lifləri ilə qarışılmış və ya qarışılmamış, suda həl olunmuş, nəmlik verən agent kimi, tərkibində polivinil spirti olan - 0.5
 3920 10 890 0 --- digərləri - 15
 3920 20 - propilen polimerlərindən:  
  -- qalınlığı 0,10 mm-dən az:  
 3920 20 210 0 --- biaksial oriyentirlənmiş - 15
 3920 20 290 0 --- digərləri - 15
  -- qalınlığı 0,10 mm-dən çox olan:  
  --- eni 5 mm-dən çox, lakin 20 mm-dən artıq olmayan, qablaşdırma üçün istifadə edilən zolaqlar:  
 3920 20 710 0 ---- dekorativ zolaqlar və ya lentlər - 15
 3920 20 790 0 ---- digərləri - 15
 3920 20 900 0 --- digərləri - 15
 3920 30 000 0 - stirol polimerlərindən - 0.5
  - vinilxlorid polimerlərindən:  
 3920 43 -- tərkibində plastifikatlar 6 kütlə%-dan az olmayan:  
 3920 43 100 0 --- qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan - 15
 3920 43 900 0 --- qalınlığı 1 mm-dən çox olan - 15
 3920 49 -- digərləri:  
 3920 49 100 0 --- qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan - 15
 3920 49 900 0 --- qalınlığı 1 mm-dən çox olan - 15
  - akril polimerlərindən:  
 3920 51 000 0 -- polimetilmetakrilatdan - 15
 3920 59 -- digərləri:  
 3920 59 100 0 - eni 150 mkm çox olmayan, akril və metakril turşusu sopolimerlərinin mürəkkəb efirləri plyonkası - 15
 3920 59 900 0 --- digərləri - 15
  - polikarbonatlardan, akid qatranlarından, poliallil mürəkkəb efirləridən və ya digər mürəkkəb poliefirlərdən:  
 3920 61 000 0 -- polikarbonatlardan - 15
 3920 62 -- polietilentereftalatdan:  
  --- qalınlığı 0,35 mm-dən az olan:  
 3920 62 110 0 ---- qalınlığı 72 mkm-dən çox, lakin 79 mkm-dən az olan polietilentereftalatdan plyonka, əyilgən maqnit diskləri istehsalı üçün - 0.5
 3920 62 130 0 ---- qalınlığı 100 mkm-dən çox, lakin 150 mkm-dən az olan polietilentereftalatdan plyonka, çap fotopolimer plastini istehsalı üçün - 0.5
 3920 62 190 0 ---- digərləri - 15
 3920 62 900 0 --- qalınlığı 0,35 mm-dən çox olan - 15
 3920 63 000 0 -- doymamış mürəkkəb poliefirlərdən - 15
 3920 69 000 0 -- digər mürəkkəb poliefirlərdən - 15
  - sellülozadan və ya onun kimyəvi törəmələrindən:  
 3920 71 -- regenerasiya olunmuş sellülozadan:  
 3920 71 100 0 --- qalınlığı 0,75 mm-dən az olan, sarınmış və ya sarınmamış təbəqələr, plyonkalar və ya zolaqlar - 15
 3920 71 900 0 --- digərləri - 15
 3920 72 000 0 -- vulkanlaşdırılmış lifdən - 15
 3920 73 -- sellüloza asetatından:  
 3920 73 100 0 --- kinematoqrafiya və fotoçəkiliş üçün rulonlarda və ya zolaqlar və ya lent şəklində plyonkalar - 15
 3920 73 500 0 --- 0,75 mm-dən az qalınlıqda, sarınmış və ya sarınmamış təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar - 15
 3920 73 900 0 --- digərləri - 15
 3920 79 000 0 -- sellülozanın digər törəmələrindən - 15
  - digər plastik kütlədən(plastmassadan):  
 3920 91 000 0 -- polivinilbutiraldan - 15
 3920 92 000 0 -- poliamidlərdən - 15
 3920 93 000 0 -- amin-aldnhid qatranlarından - 15
 3920 94 000 0 -- fenol-aldnhid qatranlarından - 15
 3920 99 -- digər plastik kütlədən(plastmassadan):  
  --- kondensasiya maddələrindən və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən maddələrindən, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:  
 3920 99 210 0 ---- örtülmüş və ya örtülməmiş və ya ancaq plastik kütlə (plastmass) ilə örtülmüş, poliimid təbəqəsi və zolaq və ya lent - 15
 3920 99 280 0 ---- digərləri - 15
  --- polibirləşmə maddələrindən:  
 3920 99 510 0 ---- polivinilflor təbəqəsi - 15
 3920 99 530 0 ---- florlaşdırılmış plastik kütlədən(plastmassadan) ionmübadilə membranı, xlorqələvi elektrolizerlərdə istifadə üçün - 15
 3920 99 550 0 ---- bioksal orentasiya edilmiş polivinil spirtindən plyonka, örtüksüz, tərkibində polivinil spirti 97 kütlə%-i və ya çox olan və eni 1 mm-dən çox olmayan - 15
 3920 99 590 0 ---- digərləri - 15
 3920 99 900 0 --- digərləri - 15
 3921 Plastik kütlədən(plastmassadan) təbəqələr, plyonkalar, folqa və zolaqlar və ya lentlər, digərləri:  
  - məsaməli:  
 3921 11 000 0 -- stirol polimerlərindən - 15
 3921 12 000 0 -- vinilxlorid polimerlərindən - 15
 3921 13 -- poliuretanlardan:  
 3921 13 100 0 --- elastik - 15
 3921 13 900 0 --- digərləri - 15
 3921 14 000 0 -- regenerasiya edilmiş sellülozadan - 15
 3921 19 000 0 -- digər plastik kütlələrdən - 15
 3921 90 - digərləri:  
  -- kondensasiya maddələrindən və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən maddələrdən, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:  
  --- mürəkkəb poliefirlərdən:  
 3921 90 110 0 ---- büzməli təbəqə və plitələr - 15
 3921 90 190 0 ---- digərləri - 15
 3921 90 300 0 --- fenol-aldehid qatranlarından - 15
  --- amin-aldehid qatranlarından:  
  ---- laylı:  
 3921 90 410 0 ----- yüksək təzyiqli, laylı, bir və ya hər iki tərəfdən dekorasiya olunan səth ilə - 15
 3921 90 430 0 ----- digərləri - 15
 3921 90 490 0 ---- digərləri - 15
 3921 90 550 0 --- digərləri - 15
 3921 90 600 0 -- polibirləşmə maddələrindən - 15
 3921 90 900 0 -- digərləri - 15
 3922 Plastik kütlədən vannalar, duşlar, su axrı və ya yuyunmaq üçün çanaq, bide, unitazlar, oturacaqlar və onlar üçün qapaqlar, çirkab bakları və analoji sanitar-texniki məmulatlar:  
 3922 10 000 0 - vannalar, duşlar və su axrı və ya yuyunmaq üçün çanaqlar - 15
 3922 20 000 0 - unitazlar üçün oturacaqlar və qapaqlar - 15
 3922 90 000 0 - digərləri - 15
 3923 Mallərin daşınması və qablaşdırılması üçün plastik kütlədən məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar:  
 3923 10 000 0 - qutular, yeşeklər, səbətlər və analoji məmulatlar - 15
  - torbalar, çantalar (konusşəkillilər daxil olmaqla):  
 3923 21 000 0 -- etilen polimerlərindən - 15
 3923 29 -- digər plastik kütlədən:  
 3923 29 100 0 --- polivinilxloriddən - 15
 3923 29 900 0 --- digərləri - 15
 3923 30 - butıllar, butulkalar, flakonlar və analoji məmulatlar:  
 3923 30 10 -- 2 l-dən çox olmayan tutumlu:  
 3923 30 101 0 --- preformalar - 15
 3923 30 109 0 --- digərləri - 15
 3923 30 90 -- 2 l-dən çox tutumlu:  
 3923 30 901 0 --- preformalar - 15
 3923 30 909 0 --- digərləri - 15
 3923 40 - çarxlar, makaralar, bobinalar və analoji məmulatlar:  
 3923 40 100 0 -- foto və kino plyonkaları və ya lentləri üçün və ya 8523 və 8524 mal mövqelərində təsnif edilən analoji materiallar üçün makaralar, çarxlar və analoji məmulatlar - 15
 3923 40 900 0 -- digərləri - 15
 3923 50 - tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün digər məmulatlar:  
 3923 50 100 0 -- butulkaların tıxması üçün tıxaclar və qalpaqlar - 15
 3923 50 900 0 -- digərləri - 15
 3923 90 - digərləri:  
 3923 90 100 0 -- ekstrudasiya edilmiş boruyaoxşar formalı tor - 15
 3923 90 900 0 -- digərləri - 15
 3924 Plastik kütlədən yemək və mətbəx qabları, məişət əşyaları və tualet əşyaları:  
 3924 10 000 0 - yemək və mətbəx qabları - 15
 3924 90 - digərləri:  
  -- regenerasiya edilmiş sellülozadan:  
 3924 90 110 0 --- qubkalar - 15
 3924 90 190 0 --- digərləri - 15
 3924 90 900 0 -- digərləri - 15
 3925 Ayrı yerdə adları çəkilməyən, plastik kütlədən inşaat detalları:  
 3925 10 000 0 - rezervuarlar, sisternlər, baklar və analoji məhsulla 300 l-dən çox tutumlu - 15
 3925 20 000 0 - qapılar və onlar üçün astanalar, pəncərələr və onların çərçivələri - 15
 3925 30 000 0 - pəncərə qapaqları, pərdələr (Venesiya jalüzləri daxil olmaqla), analoji məmulatlar və onların hissələri - 15
 3925 90 - digərləri:  
 3925 90 100 0 -- qapıya, pəncərəyə, pilləkənlərə, divarlara və binanın digər hissələrinə quraşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş fitinqlər və bərkitmə detalları - 15
 3925 90 200 0 -- elektrik dövrələri üçün magistral, kanal və kabel novalçaları - 15
 3925 90 800 0 -- digərləri - 15
 3926 Plastik kütlədən digər məmulatlar və 3901-3914 mal mövqelərində göstərilən digər materiallardan hazırlanan məhsullar:  
 3926 10 000 0 - dəftərxana və məktəb ləvazimatı - 15
 3926 20 000 0 - geyim və geyim ləvazimatı (əlcəklər daxil olmaqla) - 15
 3926 30 000 0 - mebel, nəqliyyat vasitələri üçün bərkidici məmulat və furnitura və ya analoji məmulatlar - 15
 3926 40 000 0 - kiçik heykəllər və digər dekorativ məmulatlar - 15
 3926 90 - digərləri:  
 3926 90 100 0 -- texniki məqsədlər üçün, mülki aviasiya üçün - 15
  -- digərləri:  
 3926 90 500 0 --- drenaj sisteminə giriş yollarında suyun süzgəcdən keçirilməsi üçün perforasiyaolunmuş (dəliklənmiş) sututarlar və analoji məmulatlar - 15
  --- digərləri:  
 3926 90 910 0 ---- təbəqə materialdan hazırlanan - 15
 3926 90 990 1 ---- yalnız soyuducular üçün rezin - 0.5
 3926 90 990 9 ---- digərləri - 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *