1 Eylül 2015 Salı

gtip 2903

gtip 2903

29.03 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri :
- Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri :

2903.11 - - Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :
2903.11.00.00.11 - - - Metil klorür
2903.11.00.00.12 - - - Etil klorür
2903.12.00.00.00 - - Diklorometan (metilen klorür)
2903.13.00.00.00 - - Kloroform (triklorometan)
2903.14.00.00.00 - - Karbon tetraklorür
2903.15.00.00.00 - - Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan)
2903.19 - - Diğerleri :
2903.19.10.00.00 - - - 1,1,1- Trikloroetan (metilkloroform)
- - - Diğerleri :
2903.19.80.00.11 - - - - Hekzakloretan
2903.19.80.00.19 - - - - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri :
2903.21.00.00.00 - - Vinil klorür (kloroetilen)
2903.22.00.00.00 - - Trikloroetilen
2903.23.00.00.00 - - Tetrakloroetilen (perkloroetilen)
2903.29.00.00.00 - - Diğerleri
- Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya iyodlanmış türevleri :
2903.31.00.00.00 - - Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan)
2903.39 - - Diğerleri :
- - - Bromürler :
2903.39.11.00.00 - - - -Bromometan (metil bromür)
2903.39.15.00.00 - - - -Dibromometan
- - - - Diğerleri
2903.39.19.00.11 - - - - - 1,1-Dibromoetan
2903.39.19.00.12 - - - - - 1,2-Dibromoetan (etilen bromür)
2903.39.19.00.13 - - - - - Vinilbromür
2903.39.19.00.14 - - - - -Etil bromür
2903.39.19.00.15 - - - - - Bromoform
2903.39.19.00.19 - - - - - Diğerleri
- - - Florürler ve iyodürler :
- - - - Florürler
2903.39.90.10.11 - - - - - Karbontetraflorür (freon 14)
2903.39.90.10.12 - - - - - Flormetan
2903.39.90.10.13 - - - - - Diflormetan
2903.39.90.10.14 - - - - - Triflormetan
2903.39.90.10.15 - - - - - Difloretan
2903.39.90.10.16 - - - - - 1,1,1 - trifloretan
2903.39.90.10.17 - - - - - 1,1,2 - trifloretan
2903.39.90.10.18 - - - - - 1,1,1,2 - tetrafloretan
2903.39.90.10.21 - - - - - 1,1,2,2 -tetrafloretan
2903.39.90.10.22 - - - - - Perfloroetan
2903.39.90.10.23 - - - - - 1,1,1,2,2 - pentafloretan
2903.39.90.10.24 - - - - - 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan
2903.39.90.10.25 - - - - - 1,1,1,3,3,3 - hekzaflorpropan
2903.39.90.10.26 - - - - - 1,1,1,2,2,3 - hekzaflorpropan
2903.39.90.10.27 - - - - - 1,1,1,2,3,3 - hekzaflorpropan
2903.39.90.10.28 - - - - - 1,1,2,2,3 - pentaflorpropan
2903.39.90.10.31 - - - - - Perfloropropan
2903.39.90.10.32 - - - - - 1,1,1,3,3 - pentaflorbütan
2903.39.90.10.33 - - - - - Perflorobütan
2903.39.90.10.34 - - - - - Perflorosiklobütan
2903.39.90.10.35 - - - - - Perfloropentan
2903.39.90.10.36 - - - - - Dekafloropentan
2903.39.90.10.37 - - - - - 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 - dekaflorpentan
2903.39.90.10.38 - - - - - Perflorohekzan
2903.39.90.10.41 - - - - - 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene
2903.39.90.10.42 - - - - - 1, 1, 1, 3, 3-Pentafluoropropane (HFC-245fa)
2903.39.90.10.48 - - - - - Diğer florlular
- - - - Diğerleri
2903.39.90.90.11 - - - - - Metil iyodür
2903.39.90.90.12 - - - - - Etil iyodür
2903.39.90.90.13 - - - - - Metilen iyodür (diiyod metan)
2903.39.90.90.14 - - - - - İyodoform
2903.39.90.90.18 - - - - - Diğer iyodlular
- İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların halojelenmiş türevleri :
2903.71.00.00.00 - - Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00 - - Diklorotrifloroetanlar
2903.73.00.00.00 - - Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00 - - Klorodifloroetanlar
2903.75.00.00.00 - - Dikloropentafloropropanlar
2903.76 - - Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve dibromotetrafloroetan :
2903.76.10.00.00 - - - Bromoklorodiflorometan
2903.76.20.00.00 - - - Bromotriflorometan
2903.76.90.00.00 - - - Dibromotetrafloroetanlar
2903.77 - - Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş) :
2903.77.10.00.00 - - - Trikloroflorometan
2903.77.20.00.00 - - - Diklorodiflorometan
2903.77.30.00.00 - - - Triklorotrifloroetanlar
2903.77.40.00.00 - - - Diklorotetrafloroetanlar
2903.77.50.00.00 - - - Kloropentafloroetan
2903.77.90.00.00 - - - Diğerleri
2903.78.00.00.00 - - Diğer perhalojenlenmiş türevler
2903.79 - - Diğerleri :
- - - Sadece florin ve klorinle halojenlenmiş olanlar :
- - - - Metan, etan veya propandan olanlar (HCFC'ler) :
2903.79.11.00.11 - - - - - Flordiklormetan
2903.79.11.00.13 - - - - - Klorflormetan
2903.79.11.00.14 - - - - - Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.15 - - - - - Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.17 - - - - - Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.18 - - - - - Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.21 - - - - - Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.22 - - - - - Klortrifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.25 - - - - - Klorfloretan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.26 - - - - - Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.27 - - - - - Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.28 - - - - - Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.31 - - - - - Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.33 - - - - - Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.34 - - - - - Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.35 - - - - - Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.36 - - - - - Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.37 - - - - - Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.38 - - - - - Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.41 - - - - - Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.42 - - - - - Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.43 - - - - - Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.44 - - - - - Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.45 - - - - - Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.46 - - - - - Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.47 - - - - - Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.48 - - - - - Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.51 - - - - - Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.52 - - - - - Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.11.00.59 - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
2903.79.19.00.11 - - - - - Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen
2903.79.19.00.19 - - - - Diğerleri
- - - Sadece florin ve brominle halojenlenmiş olanlar :
2903.79.21.00.00 - - - - Metan, etan veya propandan olanlar
2903.79.29.00.00 - - - - Diğerleri
2903.79.90.00.00 - - - Diğerleri
- Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri :
2903.81 - -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN) :
2903.81.00.00.11 - - - Lindan (ISO)
2903.81.00.00.13 - - - HCH (%99'dan az gama izomer içerenler)
2903.81.00.00.19 - - - Diğerleri
2903.82.00.00.00 - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO)
2903.89 - - Diğerleri :
2903.89.10.00.00 - - - 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan ; tetrabromsiklooktan
2903.89.90.00.00 - - - Diğerleri
- Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri :
2903.91 - - Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen :
2903.91.00.00.11 - - - Klorbenzen
2903.91.00.00.12 - - - o-diklorbenzen
2903.91.00.00.13 - - - p-diklorbenzen
2903.92 - - Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro2,2- bis (p- klorofenil)etan)
2903.92.00.10.00 - - - DDT [1,1,1 -triklor -2,2 - bis (p -klorfenil) etan]
- - - Diğerleri :
2903.92.00.90.11 - - - - Hekzaklorbenzen
2903.92.00.90.19 - - - - Diğerleri
- - Diğerleri :
2903.99.10.00.00 - - - 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen
- - - Diğerleri
2903.99.90.00.11 - - - - Benzil klorür
2903.99.90.00.12 - - - - Benzal klorür
2903.99.90.00.13 - - - - Klor naftalenler
2903.99.90.00.14 - - - - m-diklorbenzen
2903.99.90.00.15 - - - - Polibromlu difenil
2903.99.90.00.16 - - - - Monometil-dibromo-difenil metan
2903.99.90.00.17 - - - - Monometil-diklor-difenil metan
2903.99.90.00.18 - - - - Monometil-tetraklor-difenil metan
2903.99.90.00.19 - - - - Polibrominated biphenyls (PBB)
2903.99.90.00.21 - - - - Polichlorinated terphenyls (PCT)
2903.99.90.00.22 - - - - Polichlorinated biphenyls (PCB)
2903.99.90.00.29 - - - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *