1 Eylül 2015 Salı

G.T.İ.P. NO 28

G.T.İ.P. NO 28 

G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA

28.01 Flor, klor, brom ve iyot :
28.04 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller :
28.05 Alkali metaller veya toprak alkali metaller ; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın) ; civa :
28.06 Hidrojen klorür (hidroklorik asit) ; klorsülfirik asit :
28.09 Difosfor pentaoksit ; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
28.11 Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri :
28.12 Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri :
28.13 Ametallerin sülfürleri ; ticari fosfortrisülfür :
28.14 Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri :
28.15 Sodyum hidroksit (kostik soda) ; potasyum hidroksit (kostik potas) ; sodyum veya potasyumun peroksitleri :
28.16 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti ; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri :
28.18 Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) ; aluminyum oksit ;aluminyum hidroksit :
28.19 Krom oksitleri ve hidroksitleri :
28.20 Mangan oksitleri :
28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri ; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olan toprak boyaları :
28.24 Kurşun oksitleri ; minyum ve minoranj :
28.25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların anorganik tuzları ; diğer anorganik bazlar ; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :
28.26 Florürler ; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor tuzları :
28.27 Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler ; bromürler ve oksi bromürler ; iyodürler ve oksiiyodürler :
28.28 Hipokloritler ; ticari kalsiyum hipoklorit ; kloritler ; hipobromitler :
28.29 Kloratlar ve perkloratlar ; bromatlar ve perbromatlar ; iyodatlar ve periyodatlar :
28.30 Sülfürler ; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
28.31 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar :
28.32 Sülfitler ; tiyosülfatlar :
28.33 Sülfatlar ; şaplar ; peroksisülfatlar (persülfatlar) :
28.34 Nitritler ; nitratlar :
28.35 FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
28.36 Karbonatlar ; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar) ; amonyum kar bamat içeren ticari amonyum karbonat :
28.37 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler :
28.39 Silikatlar ; ticari alkali metal silikatlar :
28.40 Boratlar ; peroksiboratlar (perboratlar) :
28.41 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları :
28.42 İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç) :
28.43 Kolloidal haldeki kıymetli metaller ; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ; kıymetli metallerin amalgamları :
28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri ; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar :
28.45 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar ; bunların belirli bir kim yasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri :
28.46 Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya anorganik bileşikleri :
28.49 Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
28.52 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç) :
2801.10.00.00.00 - Klor
2801.20 - İyot :
2801.20.00.10.00 - - Resüblime iyot
2801.20.00.90.00 - - Diğerleri
2801.30 - Flor ; brom :
2801.30.10.00.00 - - Flor
2801.30.90.00.00 - - Brom
2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt ; kolloidal kükürt
2803.00 Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon] :
2803.00.00.10.00 - Petrol gazı karası (metan karası)
2803.00.00.20.00 - Bitkisel karalar
2803.00.00.90.11 - - İskarası
2803.00.00.90.12 - - Antrasen
2803.00.00.90.19 - - Diğerleri
2804.10.00.00.00 - Hidrojen
2804.21.00.00.00 - - Argon
2804.29 - - Diğerleri :
2804.29.10.00.00 - - - Helyum
2804.29.90.00.12 - - - - Neon
2804.29.90.00.19 - - - - Diğer asal gazlar
2804.30.00.00.00 - Azot
2804.40.00.00.00 - Oksijen
2804.50 - Bor ; tellür :
2804.50.10.00.00 - - Bor
2804.50.90.00.00 - - Tellür
2804.61.00.00.00 - - Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler
2804.69.00.00.00 - - Diğerleri
2804.70 - Fosfor
2804.70.00.00.11 - - Kırmızı fosfor
2804.70.00.00.12 - - Beyaz fosfor
2804.80.00.00.00 - Arsenik
2804.90.00.00.00 - Selenyum
2805.11.00.00.00 - - Sodyum
2805.12.00.00.00 - - Kalsiyum
2805.19 - - Diğerleri
2805.19.10.00.00 - - - Stronsiyum ve baryum
2805.19.90.00.11 - - - - Potasyum
2805.19.90.00.12 - - - - Lityum
2805.19.90.00.13 - - - - Sezyum ve rubidyum
2805.19.90.00.19 - - - - Diğerleri
2805.30 - Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın) :
2805.30.10.00.00 - - Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar
2805.30.90.00.00 - - Diğerleri
2805.40 - Civa :
2805.40.10.00.00 - - Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyenler
2805.40.90.00.00 - - Diğerleri
2806.10 - Hidrojen klorür (hidroklorik asit)
2806.10.00.00.11 - - Saf hidroklorik asit
2806.10.00.00.12 - - Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)
2806.20.00.00.00 - Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit)
2807.00 Sülfirik asit ; oleum :
2807.00.00.00.11 - - Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)
2807.00.00.00.19 - - Diğerleri
2807.00.00.00.29 - Oleum
2808.00 Nitrik asit ; sülfonitrik asitler
2808.00.00.00.11 - Saf nitrik asit
2808.00.00.00.12 - Teknik nitrik asit (kezzap)
2808.00.00.00.13 - Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları)
2809.10.00.00.00 - Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit)
2809.20 - Fosforik asit ve polifosforik asitler
2809.20.00.00.11 - - Hipofosforik asit (H4 P2O6)
2809.20.00.00.12 - - Meta fosforik asitler
2809.20.00.00.14 - - Piro fosforik asitler
2809.20.00.00.15 - - Polifosforik asitler
2809.20.00.00.16 - - - Gıda sanayiinde kullanılanlar
2809.20.00.00.17 - - - Diğerleri
2810.00 Bor oksitleri ; borik asitler :
2810.00.10.00.00 - Dibor trioksit
2810.00.90.10.00 - - Metaborik asit
2810.00.90.90.11 - - - Orto borik asit (borik asit)
2810.00.90.90.19 - - - Diğer borik asitler
2810.00.90.90.29 - - - Diğer bor oksitleri
2811.11.00.00.00 - - Hidrojen florür (hidroflorik asit)
2811.19 - - Diğerleri :
2811.19.10.00.00 - - - Hidrojen bromür (hidrobromik asit)
2811.19.20.00.00 - - - Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit)
2811.19.80.10.00 - - - - Arsenik asit
2811.19.80.90.11 - - - - - Perklorik asit
2811.19.80.90.12 - - - - - Sülfamik asit ( aminosülfonik asit )
2811.19.80.90.13 - - - - - Silisik asit
2811.19.80.90.19 - - - - - Diğerleri
2811.21.00.00.00 - - Karbondioksit
2811.22.00.00.00 - - Silisyum dioksit
2811.29 - - Diğerleri :
2811.29.05.00.00 - - - Kükürt dioksit
2811.29.10.10.00 - - - - Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit)
2811.29.10.20.00 - - - - Diarsenik trioksit
2811.29.30.00.11 - - - - Azot protoksit
2811.29.30.00.19 - - - - Diğerleri
2811.29.90.10.00 - - - - Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti)
2811.29.90.90.00 - - - - Diğerleri
2812.10 - Klorür ve oksiklorürler :
2812.10.11.00.00 - - - Fosfor triklorür oksit (polifosforil triklorür)
2812.10.15.00.00 - - - Fosfor triklorür
2812.10.16.00.00 - - - Fosfor pentaklorür
2812.10.18.00.11 - - - - Fosfor oksiklorür
2812.10.18.00.19 - - - - Diğerleri
2812.10.91.00.00 - - - Disülfür diklorür
2812.10.93.00.00 - - - Sülfür diklorür
2812.10.94.00.00 - - - Fosgen (karbonil klorür)
2812.10.95.00.00 - - - Tionil diklorür (tionil klorür)
2812.10.99.00.11 - - - - Sülfür mono klorür
2812.10.99.00.12 - - - - Arsenik triklorürler
2812.10.99.00.19 - - - - Diğerleri
2812.90 - Diğerleri :
2812.90.00.00.11 - - Bor triflorür
2812.90.00.00.12 - - Fosfor tribromür
2812.90.00.00.13 - - Fosfor triiyodür
2812.90.00.00.14 - - Arsenik bromür
2812.90.00.00.15 - - Arsenik iyodür
2812.90.00.00.16 - - Sülfür hegzaflorür
2812.90.00.00.18 - - Diğerleri
2813.10.00.00.00 - Karbonsülfür (karbondisülfür)
2813.90 - Diğerleri :
2813.90.10.00.00 - - Fosfor sülfürleri ; ticari fosfortrisülfür
2813.90.90.00.11 - - - Selenyum sülfür
2813.90.90.00.12 - - - Arsenik sülfür
2813.90.90.00.19 - - - Diğer ametallerin sülfürleri
2814.10.00.00.00 - Susuz (saf) amonyak
2814.20.00.00.00 - Amonyağın sulu çözeltileri
2815.11.00.00.00 - - Katı halde
2815.12.00.00.00 - - Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda)
2815.20.00.00.00 - Potasyum hidroksit (kostik potas)
2815.30.00.00.00 - Sodyum veya potasyumun peroksitleri
2816.10.00.00.00 - Magnezyumun hidroksit ve peroksiti
2816.40.00.00.00 - Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri
2817.00 Çinko oksit ; çinko peroksit :
2817.00.00.10.00 - Çinko oksit
2817.00.00.90.00 - Çinko peroksit
2818.10 - Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
2818.10.11.00.00 - - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.10.19.00.00 - - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.10.91.00.00 - - - Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.10.99.00.00 - - - Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar
2818.20.00.00.00 - Aluminyum oksit (suni korendon hariç)
2818.30.00.00.00 - Aluminyum hidroksit
2819.10.00.00.00 - Krom trioksit
2819.90 - Diğerleri :
2819.90.10.00.00 - - Krom dioksit
2819.90.90.00.11 - - - Krom III oksit (dikrom trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit)
2819.90.90.00.12 - - - Krom hidroksitleri
2820.10.00.00.00 - Mangan dioksit
2820.90 - Diğerleri :
2820.90.10.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit
2820.90.90.00.00 - - Diğerleri
2821.10 - Demir oksitleri ve hidroksitleri :
2821.10.00.10.11 - - - Kodeks evsafında olan demir oksitleri
2821.10.00.10.12 - - - Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri
2821.10.00.90.11 - - - Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri
2821.10.00.90.12 - - - Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri
2821.20 - Toprak boyalar :
2821.20.00.10.00 - - Kodeks evsafında olanlar
2821.20.00.90.00 - - Kodeks evsafında olmayanlar
2822.00 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri ; ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.11 - Kobalt oksitleri
2822.00.00.00.12 - Ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.13 - Kobalt hidroksitleri (hidratları)
2823.00.00.00.00 Titan oksitleri (saf titan oksitleri)
2824.10.00.00.00 - Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot]
2824.90 - Diğerleri
2824.90.00.00.11 - - - Minyum (sülyen) (Pb3 O4)
2824.90.00.00.12 - - - Minoranj
2824.90.00.00.19 - - Diğerleri
2825.10 - Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların anorganik tuzları
2825.10.00.00.11 - - Hidrazin ve anorganik tuzları
2825.10.00.00.12 - - Hidroksilamin ve anorganik tuzları
2825.20.00.00.00 - Lityum oksit ve hidroksit
2825.30 - Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri
2825.30.00.00.11 - - Vanadyum penta oksit
2825.30.00.00.19 - - Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler
2825.40.00.00.00 - Nikel oksitleri ve hidroksitleri
2825.50 - Bakır oksitleri ve hidroksitleri
2825.50.00.00.11 - - Bakır I oksit (kırmızı bakır oksit)
2825.50.00.00.12 - - Bakır II oksit (siyah bakır oksit)
2825.50.00.00.13 - - Bakır hidroksitler
2825.60 - Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit
2825.60.00.00.11 - - Germanyum oksitleri
2825.60.00.00.12 - - Zirkonyum dioksit
2825.70.00.00.00 - Molibden oksitleri ve hidroksitleri
2825.80.00.00.00 - Antimon oksitleri
2825.90 - Diğerleri :
2825.90.11.00.00 - - - Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki; - 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1'den fazla olmayan ve; - 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4'den fazla olmayan)
2825.90.19.00.11 - - - - Kalsiyum oksit
2825.90.19.00.12 - - - - Kalsiyum peroksit
2825.90.19.00.19 - - - - Diğerleri
2825.90.20.00.00 - - Berilyum oksit ve hidroksit
2825.90.40.00.00 - - Tungsten oksit ve hidroksitleri
2825.90.60.00.00 - - Kadmiyum oksit
2825.90.85.10.00 - - - Kalay oksitleri
2825.90.85.90.00 - - - Diğerleri
2826.12.00.00.00 - - Aluminyum florür
2826.19 - - Diğerleri :
2826.19.10.10.00 - - - - Amonyum florür
2826.19.10.90.00 - - - - Sodyum florür
2826.19.90.10.00 - - - - Potasyum florür
2826.19.90.90.11 - - - - - Kalsiyum florür
2826.19.90.90.12 - - - - - Baryum florür
2826.19.90.90.19 - - - - - Diğer florürler
2826.30.00.00.00 - Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit)
2826.90 - Diğerleri :
2826.90.10.00.00 - - Dipotasyum hekzaflorzirkonat
2826.90.80.10.00 - - - Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.20.00 - - - Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.50.00 - - - Sodyum florsilikat
2826.90.80.60.00 - - - Potasyum florsilikat
2826.90.80.90.11 - - - - Sodyum floraluminat
2826.90.80.90.12 - - - - Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları
2826.90.80.90.19 - - - - Diğerleri
2827.10.00.00.00 - Amonyum klorür (nişadır)
2827.20.00.00.00 - Kalsiyum klorür
2827.31.00.00.00 - - Magnezyum klorür
2827.32.00.00.00 - - Aluminyum klorür
2827.35.00.00.00 - - Nikel klorür
2827.39 - - Diğerleri :
2827.39.10.00.11 - - - - Kalay II klorür
2827.39.10.00.12 - - - - Kalay IV klorür
2827.39.20.00.11 - - - - Demir II klorür
2827.39.20.00.12 - - - - Demir III klorür
2827.39.30.00.00 - - - Kobalt klorür
2827.39.85.10.00 - - - - Mangan klorür
2827.39.85.20.11 - - - - - Bizmut klorür
2827.39.85.20.12 - - - - - Stronsiyum klorür
2827.39.85.20.13 - - - - - Bakır klorür
2827.39.85.20.14 - - - - - Kadmiyum klorür
2827.39.85.20.15 - - - - - Kurşun klorür
2827.39.85.30.00 - - - - Antimon klorür
2827.39.85.40.00 - - - - Baryum klorür
2827.39.85.50.00 - - - - Çinko klorür
2827.39.85.90.00 - - - - Diğerleri
2827.41 - - Bakır :
2827.41.00.10.00 - - - Bakır oksiklorür
2827.41.00.20.00 - - - Bakır hidroksiklorür
2827.49 - - Diğerleri :
2827.49.10.10.00 - - - - Kurşun oksiklorür
2827.49.10.20.00 - - - - Kurşun hidroksiklorür
2827.49.90.10.00 - - - - Kalay oksiklorür
2827.49.90.30.11 - - - - - Kadmiyum oksiklorür
2827.49.90.30.19 - - - - - Diğerleri
2827.49.90.40.00 - - - - Baryum oksiklorür
2827.49.90.90.00 - - - - Diğerleri
2827.51 - - Sodyum ve potasyum bromürler
2827.51.00.00.11 - - - Sodyum bromürler
2827.51.00.00.12 - - - Potasyum bromürler
2827.59 - - Diğerleri :
2827.59.00.10.00 - - - Oksibromürler
2827.59.00.20.00 - - - Diğer bromürler
2827.60 - İyodürler ve oksiiyodürler :
2827.60.00.10.00 - - Sodyum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.12 - - - Lityum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.13 - - - Baryum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.14 - - - Magnezyum iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.15 - - - Mangan iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.16 - - - Demir iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.17 - - - Çinko iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.20.18 - - - Kobalt iyodür ve oksiiyodür
2827.60.00.30.00 - - Potasyum iyodür
2827.60.00.90.10 - - Diğer iyodür ve oksiiyodürler
2828.10 - Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler
2828.10.00.00.11 - - Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı)
2828.10.00.00.19 - - Diğerleri
2828.90 - Diğerleri :
2828.90.00.10.11 - - - Sodyum hipoklorit (Javel suyu)
2828.90.00.10.12 - - - Potasyum hipoklorit
2828.90.00.10.19 - - - Diğer hipokloritler
2828.90.00.21.00 - - - Sodyum klorit
2828.90.00.29.00 - - - Diğer kloritler
2828.90.00.30.00 - - Hipobromitler
2829.11.00.00.00 - - Sodyum klorat
2829.19 - - Diğerleri
2829.19.00.00.11 - - - Amonyum klorat
2829.19.00.00.12 - - - Potasyum klorat
2829.19.00.00.13 - - - Baryum klorat
2829.19.00.00.19 - - - Diğer kloratlar
2829.90 - Diğerleri :
2829.90.10.10.00 - - - Amonyum perklorat
2829.90.10.20.11 - - - - Sodyum perklorat
2829.90.10.20.19 - - - - Diğer perkloratlar
2829.90.40.00.00 - - Potasyum ve sodyum bromatlar
2829.90.80.10.12 - - - - Lityum iyodat ve periyodat
2829.90.80.10.19 - - - - Diğerleri
2829.90.80.20.00 - - - Sodyum iyodat ve periyodat
2829.90.80.30.11 - - - - Diğer iyodatlar
2829.90.80.30.12 - - - - Diğer periyodatlar
2830.10 - Sodyum sülfürler
2830.10.00.00.11 - - Sodyum sülfür
2830.10.00.00.12 - - Sodyum hidrojen sülfür (sodyum hidrosülfür)
2830.90 - Diğerleri :
2830.90.11.10.00 - - - Demir sülfürler
2830.90.11.20.00 - - - Kalsiyum ve antimuan sülfür
2830.90.85.10.11 - - - - Potasyum sülfürler
2830.90.85.10.12 - - - - Kalay sülfürler
2830.90.85.10.13 - - - - Potasyum polisülfürler
2830.90.85.10.14 - - - - Kalay polisülfürler
2830.90.85.20.00 - - - Kalsiyum, antimuan polisülfür
2830.90.85.30.00 - - - Sodyum polisülfür
2830.90.85.90.11 - - - - Baryum sülfürler
2830.90.85.90.13 - - - - Amonyum hidrosülfür
2830.90.85.90.14 - - - - Amonyum sülfür
2830.90.85.90.19 - - - - Diğer sülfürler
2830.90.85.90.21 - - - - Baryum polisülfür
2830.90.85.90.22 - - - - Demir polisülfür
2830.90.85.90.23 - - - - Amonyum polisülfür
2830.90.85.90.29 - - - - Diğer polisülfürler
2831.10 - Sodyum
2831.10.00.00.11 - - Sodyum ditiyonit (sodyum hidrosülfit)
2831.10.00.00.12 - - Sodyum sülfoksilat
2831.90.00.00.00 - Diğerleri
2832.10 - Sodyum sülfitler
2832.10.00.00.11 - - Sodyum sülfit
2832.10.00.00.12 - - Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit)
2832.10.00.00.13 - - Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit)
2832.20 - Diğer sülfitler :
2832.20.00.10.00 - - Amonyum sülfit
2832.20.00.90.11 - - - Potasyum sülfitler
2832.20.00.90.19 - - - Diğer sülfitler
2832.30 - Tiyosülfatlar :
2832.30.00.10.00 - - Sodyum tiyosülfat
2832.30.00.20.00 - - Amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00 - - Diğer tiyosülfatlar
2833.11.00.00.00 - - Disodyum sülfat (sodyum sülfat)
2833.19 - - Diğerleri
2833.19.00.00.11 - - - Sodyum bisülfat (sodyum hidrojen sülfat)
2833.19.00.00.12 - - - Sodyum pirosülfat (disodyum disülfat)
2833.21.00.00.00 - - Magnezyum sülfat
2833.22.00.00.00 - - Aluminyum sülfat
2833.24.00.00.00 - - Nikel sülfatlar
2833.25 - - Bakır sülfatlar :
2833.25.00.10.00 - - - Bakır I sülfat
2833.25.00.20.00 - - - Bakır II sülfat (göz taşı)
2833.27.00.00.00 - - Baryum sülfat
2833.29 - - Diğerleri :
2833.29.20.10.00 - - - - Kadmiyum sülfat
2833.29.20.20.00 - - - - Krom sülfat
2833.29.20.30.00 - - - - Çinko sülfat
2833.29.30.00.00 - - - Kobalt sülfat,titan sülfat
2833.29.60.00.00 - - - Kurşun sülfat
2833.29.80.00.11 - - - - Manganez sülfat (mangan sülfat)
2833.29.80.00.12 - - - - Aluminyum magnezyum sülfat
2833.29.80.00.19 - - - - Diğerleri
2833.30 - Şaplar :
2833.30.00.10.00 - - Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı)
2833.30.00.20.00 - - Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı)
2833.30.00.90.11 - - - Aluminyum sodyum sülfatlar (soda şapı)
2833.30.00.90.12 - - - Krom potasyum sülfat (krom şapı)
2833.30.00.90.13 - - - Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı)
2833.30.00.90.14 - - - Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı)
2833.30.00.90.15 - - - Demir III potasyum sülfat (potaslı demir şapı)
2833.30.00.90.19 - - - Diğer şaplar
2833.40 - Peroksisülfatlar (persülfatlar) :
2833.40.00.10.00 - - Sodyum
2833.40.00.20.00 - - Amonyum
2833.40.00.30.00 - - Potasyum
2834.10 - Nitritler :
2834.10.00.10.00 - - Baryum
2834.10.00.20.11 - - - Potasyum nitrit
2834.10.00.20.19 - - - Diğerleri
2834.10.00.30.00 - - Bakır, magnezyum, lityum
2834.10.00.40.11 - - - Kadmiyum nitrit
2834.10.00.40.19 - - - Diğerleri
2834.10.00.50.00 - - Sodyum
2834.10.00.90.00 - - Diğerleri
2834.21.00.00.00 - - Potasyum nitrat
2834.29 - - Diğerleri :
2834.29.20.10.00 - - - - Baryum nitrat
2834.29.20.20.00 - - - - Kadmiyum nitrat
2834.29.20.30.11 - - - - - Berilyum nitrat
2834.29.20.30.12 - - - - - Kobalt nitrat
2834.29.20.30.13 - - - - - Nikel nitrat
2834.29.20.40.00 - - - - Kurşun
2834.29.40.00.00 - - - Bakır nitratlar
2834.29.80.11.00 - - - - - Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren
2834.29.80.12.00 - - - - - Tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar
2834.29.80.19.00 - - - - - Diğerleri
2834.29.80.20.11 - - - - - Magnezyum nitrat
2834.29.80.20.12 - - - - - Lityum nitrat
2834.29.80.30.00 - - - - Uranyum nitrat
2834.29.80.40.00 - - - - Bazik bizmut nitrat
2834.29.80.50.00 - - - - Bizmut nitrat
2834.29.80.90.00 - - - - Diğer nitratlar
2835.10 - Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler) :
2835.10.00.10.11 - - - Sodyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.12 - - - Kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.20.00 - - Potasyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.90.00 - - Diğer fosfitler ve hipofosfitler
2835.22 - - Mono - veya di -sodyum fosfat
2835.22.00.00.11 - - - Monosodyum fosfat
2835.22.00.00.12 - - - Disodyum fosfat
2835.24.00.00.00 - - Potasyum fosfatlar
2835.25.00.00.00 - - Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)
2835.26.00.00.00 - - Diğer kalsiyum fosfatlar
2835.29 - - Diğerleri :
2835.29.10.00.00 - - - Triamonyum fosfat
2835.29.30.00.00 - - - Trisodyumfosfat
2835.29.90.10.00 - - - - Demir fosfatlar
2835.29.90.20.00 - - - - Sodyum fosfatlar
2835.29.90.90.00 - - - - Diğer fosfatlar
2835.31.00.00.00 - - Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat)
2835.39 - - Diğerleri :
2835.39.00.10.00 - - - Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar
2835.39.00.20.00 - - - Potasyum polifosfatlar
2835.39.00.90.00 - - - Diğer polifosfatlar
2836.20 - Disodyum karbonat :
2836.20.00.00.11 - - Susuz disodyum karbonat (dehidrate)
2836.20.00.00.12 - - Kristal sulu disodyum karbonat (çamaşır sodası)
2836.30.00.00.00 - Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat)
2836.40 - Potasyum karbonatlar
2836.40.00.00.11 - - Potasyum karbonat (potas)
2836.40.00.00.12 - - Potasyum bikarbonat (potasyum hidrojen karbonat)
2836.50.00.00.00 - Kalsiyum karbonat
2836.60.00.00.00 - Baryum karbonat
2836.91.00.00.00 - - Lityum karbonatlar
2836.92.00.00.00 - - Stronsiyum karbonat
2836.99 - - Diğerleri :
2836.99.11.10.00 - - - - - Magnezyum karbonat
2836.99.11.20.00 - - - - - Bakır karbonat
2836.99.17.10.00 - - - - - Manganez karbonatlar
2836.99.17.20.00 - - - - - Demir II karbonat(FeCO3)
2836.99.17.30.00 - - - - - Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2836.99.17.40.00 - - - - - Amonyum bikarbonat
2836.99.17.50.00 - - - - - Diğer amonyum karbonatlar
2836.99.17.60.00 - - - - - Kurşun karbonatlar
2836.99.17.90.11 - - - - - - Berilyum karbonatlar
2836.99.17.90.12 - - - - - - Kobalt karbonatlar
2836.99.17.90.19 - - - - - - Diğerleri
2836.99.90.10.00 - - - - Sodyum perkarbonatlar
2836.99.90.20.00 - - - - Potasyum perkarbonatlar
2836.99.90.30.00 - - - - Baryum perkarbonatlar
2836.99.90.90.00 - - - - Diğer perkarbonatlar
2837.11.00.00.11 - - - Sodyum siyanürler
2837.11.00.00.12 - - - Sodyum oksisiyanürler
2837.19 - - Diğerleri :
2837.19.00.20.11 - - - - Kadmiyum siyanür
2837.19.00.20.12 - - - - Kalsiyum siyanür
2837.19.00.30.00 - - - Potasyum siyanür
2837.19.00.40.00 - - - Amonyum siyanür
2837.19.00.90.11 - - - - Çinko siyanürler
2837.19.00.90.12 - - - - Bakır siyanürler
2837.19.00.90.14 - - - - Nikel siyanürler
2837.19.00.90.16 - - - - Kobalt siyanürler
2837.19.00.90.17 - - - - Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler
2837.19.00.90.19 - - - - Diğer siyanürler
2837.20 - Kompleks siyanürler :
2837.20.00.20.11 - - - Kompleks kadmiyum siyanürler
2837.20.00.20.12 - - - Kompleks kalsiyum siyanürler
2837.20.00.30.11 - - - Sodyum ferrosiyanür
2837.20.00.30.19 - - - Diğer kompleks sodyum siyanürleri
2837.20.00.40.11 - - - Potasyum ferrosiyanür
2837.20.00.40.12 - - - Potasyum ferrisiyanür
2837.20.00.40.13 - - - Diğer kompleks potasyum siyanürler
2837.20.00.40.14 - - - Kompleks amonyum siyanürler
2837.20.00.90.00 - - Diğer kompleks siyanürler
2839.11.00.00.00 - - Sodyum metasilikatlar
2839.19 - - Diğerleri
2839.19.00.00.11 - - - Sodyum silikat (su camı veya cam suyu)
2839.19.00.00.19 - - - Diğerleri
2839.90 - Diğerleri :
2839.90.00.10.00 - - Potasyum
2839.90.00.20.00 - - Ticari alkali metal silikatlar
2839.90.00.90.11 - - - Kurşun silikat
2839.90.00.90.12 - - - Zirkonyum silikat
2839.90.00.90.13 - - - Çöktürülmüş kalsiyum silikat
2839.90.00.90.15 - - - Diğer silikatlar
2840.11.00.00.00 - - Anhidrit
2840.19 - - Diğerleri :
2840.19.10.00.00 - - - Disodyum tetraborat pentahidrat
2840.19.90.00.00 - - - Diğerleri
2840.20 - Diğer boratlar :
2840.20.10.00.00 - - Sodyum boratlar (anhidrit)
2840.20.90.10.00 - - - Amonyum boratlar
2840.20.90.90.00 - - - Diğer boratlar
2840.30 - Peroksiboratlar (perboratlar) :
2840.30.00.10.11 - - - Sodyum perborat monohidrat
2840.30.00.10.19 - - - Diğerleri
2840.30.00.20.00 - - Amonyum perborat
2840.30.00.90.00 - - Diğerleri
2841.30.00.00.00 - Sodyum dikromat
2841.50 - Diğer kromatlar ve dikromatlar ; peroksikromatlar
2841.50.00.10.00 - - Potasyum dikromat
2841.50.00.90.11 - - - Sodyum kromat
2841.50.00.90.12 - - - Potasyum kromat
2841.50.00.90.13 - - - Amonyum kromat
2841.50.00.90.14 - - - Baryum kromat
2841.50.00.90.19 - - - Diğer kromatlar
2841.50.00.90.29 - - - Diğer dikromatlar
2841.50.00.90.31 - - - Peroksikromatlar
2841.61.00.00.00 - - Potasyum permanganat
2841.69 - - Diğerleri
2841.69.00.00.11 - - - Manganitler
2841.69.00.00.12 - - - Manganatlar
2841.69.00.00.19 - - - Diğer permanganatlar
2841.70 - Molibdatlar :
2841.70.00.10.00 - - Amonyum molibdat
2841.70.00.90.11 - - - Sodyum molibdat
2841.70.00.90.19 - - - Diğer molibdatlar
2841.80.00.00.00 - Tungstatlar (volframatlar)
2841.90 - Diğerleri :
2841.90.30.10.00 - - - Zinkatlar
2841.90.30.20.00 - - - Vanadatlar
2841.90.85.10.00 - - - Antimonatlar
2841.90.85.20.00 - - - Baryum aluminat ve kobalt aluminat
2841.90.85.30.13 - - - - Sodyum aluminat
2841.90.85.30.19 - - - - Diğer aluminatlar
2841.90.85.90.11 - - - - Sodyum stanat
2841.90.85.90.19 - - - - Diğerleri
2842.10.00.00.00 - Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
2842.90 - Diğerleri :
2842.90.10.00.11 - - - Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.12 - - - Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.80.11.00 - - - - Sodyum arsenit
2842.90.80.12.00 - - - - Sodyum arsenat
2842.90.80.14.11 - - - - - Kalsiyum arsenit
2842.90.80.14.19 - - - - - Diğerleri
2842.90.80.15.00 - - - - Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.16.00 - - - - Diğer arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.91.00 - - - - Demir amonyum klorür
2842.90.80.92.00 - - - - Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar
2842.90.80.99.11 - - - - - Kompleks veya çift fosfatlar
2842.90.80.99.12 - - - - - Kompleks veya çift karbonatlar
2842.90.80.99.19 - - - - - Diğerleri
2843.10 - Kolloidal haldeki kıymetli metaller :
2843.10.10.00.00 - - Gümüş (Purotargol)
2843.10.90.00.11 - - - Kolloidal altın
2843.10.90.00.12 - - - Kolloidal platin
2843.21.00.00.00 - - Gümüş nitrat
2843.29 - - Diğerleri :
2843.29.00.10.11 - - - - Gümüş siyanürler
2843.29.00.10.19 - - - - Diğerleri
2843.29.00.20.00 - - - Diğer gümüş bileşikleri
2843.30.00.00.00 - Altın bileşikleri
2843.90 - Diğer bileşikler ; amalgamlar :
2843.90.10.00.00 - - Amalgamlar
2843.90.90.10.00 - - - Potasyum ve baryumun platin siyanürleri
2843.90.90.20.11 - - - - Platin tuzları
2843.90.90.20.12 - - - - Paleadyum tuzları
2843.90.90.20.13 - - - - Osmiyum tuzları
2843.90.90.20.14 - - - - İridyum tuzları
2843.90.90.20.15 - - - - Radyum tuzları
2843.90.90.20.16 - - - - Rutenyum tuzları
2843.90.90.90.00 - - - Kıymetli metallerin diğer bileşikleri
2844.10 - Tabii uranyum ve bunun bileşikleri ; tabii uranyum veya tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları :
2844.10.10.00.00 - - - Ham ; döküntü ve hurdalar (EURATOM)
2844.10.30.00.00 - - - İşlenmiş (EURATOM)
2844.10.50.00.00 - - Ferro uranyum
2844.10.90.00.00 - - Diğerleri (EURATOM)
2844.20 - U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar :
2844.20.25.00.00 - - - Ferro uranyum
2844.20.35.00.00 - - - Diğerleri (EURATOM)
2844.20.51.00.00 - - - - Ferro uranyum
2844.20.59.00.00 - - - - Diğerleri (EURATOM)
2844.20.99.00.00 - - - Diğerleri
2844.30 - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri ; toryum ve bunun bileşikleri ; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran yum ,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları :
2844.30.11.00.00 - - - Sermetler
2844.30.19.10.00 - - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum
2844.30.19.20.00 - - - - U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri
2844.30.19.90.00 - - - - Diğerleri
2844.30.51.00.00 - - - Sermetler
2844.30.55.10.00 - - - - - Toryum
2844.30.55.20.00 - - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.55.30.00 - - - - - Toryum izotopları
2844.30.61.10.00 - - - - - - Toryum
2844.30.61.20.00 - - - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.61.30.00 - - - - - - Toryum izotopları
2844.30.69.10.00 - - - - - - Toryum
2844.30.69.20.00 - - - - - - Toryum bileşikleri
2844.30.69.30.00 - - - - - - Toryum izotopları
2844.30.91.00.00 - - - Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM)
2844.30.99.00.00 - - - Diğerleri
2844.40 - Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20, 2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar:
2844.40.10.10.00 - - - Ferro-uranyum
2844.40.10.90.00 - - - Diğerleri
2844.40.20.00.11 - - - - Radyoaktif iyot
2844.40.20.00.12 - - - - Radyoaktif fosfor
2844.40.20.00.13 - - - - Radyoaktif karbon
2844.40.20.00.14 - - - - Radyoaktif kobalt
2844.40.20.00.19 - - - - Diğerleri
2844.40.30.00.00 - - - Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM)
2844.40.80.10.00 - - - - Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş 'luminofor ' olarak kullanılacak cinsten inorganik bileşikler
2844.40.80.90.11 - - - - - Uranyum izotopu
2844.40.80.90.19 - - - - - Diğerleri
2844.50.00.00.00 - Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri (kartuşlar)
2845.10.00.00.00 - Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.90 - Diğerleri :
2845.90.10.00.11 - - - Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19 - - - Diğerleri
2845.90.90.00.11 - - - Tirityumlu bileşikler
2845.90.90.00.19 - - - Diğerleri
2846.10.00.00.00 - Seryum bileşikleri
2846.90 - Diğerleri
2846.90.00.00.11 - - Anorganik bileşikler
2846.90.00.00.19 - - Diğerleri
2847.00 Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) :
2847.00.00.10.00 - Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren)
2847.00.00.90.11 - - Katı hidrojen peroksit
2847.00.00.90.19 - - Diğerleri
2848.00 Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç) :
2848.00.00.10.00 - Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15' den fazla fosfor içerenler)
2848.00.00.20.00 - Saf çinko fosfür
2848.00.00.30.00 - Saf olmayan çinko fosfür
2848.00.00.90.00 - Diğer fosfürler
2849.10.00.00.00 - Kalsiyum karbür
2849.20.00.00.00 - Silisyum karbür
2849.90 - Diğerleri :
2849.90.10.00.00 - - Bor karbür
2849.90.30.00.00 - - Tungsten karbür
2849.90.50.00.11 - - - Aluminyum karbür
2849.90.50.00.12 - - - Krom karbür
2849.90.50.00.13 - - - Molibden karbür
2849.90.50.00.14 - - - Vanadyum karbür
2849.90.50.00.15 - - - Tantal karbür
2849.90.50.00.16 - - - Titan karbür
2849.90.90.00.00 - - Diğerleri
2850.00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyonunun karbürleri de olan bileşikler hariç) :
2850.00.20.00.00 - Hidrürler ; nitrürler
2850.00.60.10.11 - - - Sodyum azotür
2850.00.60.10.19 - - - Diğer azotürler
2850.00.60.20.00 - - Silüsürler
2850.00.90.00.00 - Borürler
2852.10.00.11.00 - - Civa oksitleri
2852.10.00.12.11 - - - Civa (I) klorür (kalomel)
2852.10.00.12.12 - - - Civa (II) klorür (süblime)
2852.10.00.12.13 - - - Civa oksiklorür
2852.10.00.13.00 - - Civa hidroksiklorür
2852.10.00.14.00 - - Civa iyodürler ve oksiiyodürler
2852.10.00.15.00 - - Civa sülfir ve polisülfür
2852.10.00.16.00 - - Bazik cıva sülfat
2852.10.00.17.00 - - Bazik olmayan cıva sülfat
2852.10.00.18.00 - - Civa nitratlar
2852.10.00.21.00 - - Civa polifosfatlar
2852.10.00.22.11 - - - Saf kompleks civa siyanür
2852.10.00.22.12 - - - Civa tetra siyanür
2852.10.00.22.19 - - - Diğerleri
2852.10.00.23.11 - - - Saf olmayan kompleks civa siyanür
2852.10.00.23.12 - - - Civa tetra siyanür
2852.10.00.23.19 - - - Diğerleri
2852.10.00.24.00 - - Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat
2852.10.00.25.00 - - Civa kromat, dikromat ve peroksikromat
2852.10.00.26.00 - - Civanın kompleks veya çift silikatları
2852.10.00.27.00 - - Civa arsenitler ve arsenatlar
2852.10.00.28.00 - - Kıymetli metallerin civalı bileşikleri
2852.10.00.31.00 - - Civa fosfürler
2852.10.00.32.00 - - Civa karbürler
2852.10.00.33.00 - - Civa hidrürleri ve civa nitrürleri
2852.10.00.34.00 - - Civa azotürleri
2852.10.00.35.00 - - Civa silüsürler
2852.10.00.36.00 - - Civa borürler
2852.10.00.37.00 - - Civalı aminoklorür
2852.10.00.38.00 - - Civalı organik bileşikler
2852.10.00.99.11 - - - Civa II oksisiyanür
2852.10.00.99.12 - - - Diğerleri
2852.90.00.00.00 - Diğerleri
2853.00 Diğer anorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil) ; sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın) ; sıkıştırılmış hava ; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç) :
2853.00.10.00.00 - Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su
2853.00.30.00.00 - Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın) ; sıkıştırılmış hava
2853.00.50.00.00 - Siyanojen klorür
2853.00.90.10.00 - - Kalaylı bakır amalgamları
2853.00.90.20.00 - - Diğerleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *